header ok

× Ebbe a témába azokat az írásokat, körleveleket teszem, amiket "tévtanításnak" nevez az egyház.
Sajnos!

locked Kapott levelek és válaszok ebben a témában

13 éve 1 hónapja - 13 éve 1 hónapja #3017 Írta: Margit
Kapott levelek és válaszok ebben a témában téma létrehozva Margit által
.
Kedves Olvasóim!

Ezt a témakõrt azért nyitottam, mert a napokban olyan leveleket kaptam egy ugyanazon kedves hölgytõl, akinek a hozzáállása, gondolkodása, cselekedetei ebbe a témakörbe illenek bele.

A történet kezdete, hogy ennek a kedves hölgynek rátaláltam a weboldalára és néhány sor emailt írtam neki, hogy elvinnék tõle néhány írást, verset, amit én is feltennék erre az oldalra az Õ weboldalának linkjével együtt, hogy a forrása meglegyen, mert én csak úgy találom tisztességesnek, hogy ezt mindig rátegyem ha ismerem a forrást, és ezzel másoknak is örömet szerezzek vele. A probléma innen kezdõdött.
Az alábbi levelek így születtek, a nevét, weboldalát nem írhatom ide, mert ezt Õ a levelében megtiltotta, hogy az Õ weboldala nem szennyezõdhet az én oldalam által.
(Imre Margit szerk.)Kedves Margit!

Örülök, ha valaki rátalál a honlapomra és ott talál olyan írást vagy dolgot, ami használ a lelkének. Az ellen sem lenne semmi kifogásom, ha valaki szeretne továbbadni belõle. A gondom csak az, kedves Margit, hogy az ön honlapja nem az evangéliumot tükrözi, nem csak Jézus Krisztust emeli fel, hanem különbözõ tanokat ötvöz össze. Meggyõzõdésem szerint és a Biblia tanítása szerint nincsen más út Istenhez, csakis Jézus Krisztuson keresztül.


Ön, kedves Margit, nagyrészben a megtévesztõ tudományát hirdeti, csak vallásos köntösben. Nem szakadt el azoktól a dolgoktól megtérésekor, amik korábban irányították, így létrehozott egy kevert hitet, ami semmiképpen nem a tiszta bibliai hit. Olyasmit tanít, amit a Biblia másképpen hirdet.

Pl. " Tájékoztatásul csak annyit szeretnék nektek elmondani, hogy nem ezek az írások fognak benneteket az üdvösségre vezetni, hanem azok a jó cselekedetek által fogtok üdvözülni, ami a szívetekben él és mûködik." - írja ön.

Ez nem igaz, drága, üdvözülni senki sem fog a jó cselekedetei által, csakis Jézus Krisztus váltsághalála által! Úgy írja a Biblia: "Mert kegyelembõl tartattatok meg, hit által; és ez nem tõletek van: Isten ajándéka ez; Nem cselekedetekbõl, hogy senki ne kérkedjék. Eféz. 2.8-9

Megigazulván ingyen az õ kegyelmébõl a Krisztus Jézusban való váltság által, Róm. 3.24
Azt tartjuk tehát, hogy az ember hit által igazul meg, a törvény cselekedetei nélkül. Róm. 3.28 (A cselekedetek fontosak, megmutatják a bennünk lévõ hitet, de üdvösség csak hit által van!!!!)

Csodálkozom, hogy Attól, a ki titeket Krisztus kegyelme által elhívott, ily hamar más evangyéliomra hajlotok". De ha szinte mi, avagy mennybõl való angyal hirdetne is néktek valamit azon kívül, a mit néktek hirdettünk, legyen átok.
Tudván azt, hogy az ember nem igazul meg a törvény cselekedeteibõl, hanem a Jézus Krisztusban való hit által, mi is Krisztus Jézusban hittünk, hogy megigazuljunk a Krisztusban való hitbõl és nem a törvény cselekedeteibõl; Mivel a törvény cselekedeteibõl nem igazul meg egy test sem. Gal. 2.16

Megítéltetni fognak a cselekedetek által azok, akik nem hittek Istennek és nincsenek beírva az Élet könyvébe. Jel. 20.12Más:
"Nincs az életedben olyan, hogy nem, mert azzal az Isten akarata ellen cselekszik az ember. Nem ellene kell cselekedni, hanem vele és érte. Ha ez így van az életedben akkor az Isten méltó ajándékát a földi gazdagságot is megtapasztalhatod. Téves felfogás az, hogy aki gazdag annak nincs is köze az Istenhez mondják sokan. A földi gazdagság is egy életforma, ami semmivel sem különb a szegénységnél, csupán a lehetõségek mások, de az elvárások is ennek arányában növekednek." - írja ön.

Ezzel ellentétben az Ige azt mondja: A kik pedig meg akarnak gazdagodni, kísértetbe meg tõrbe és sok esztelen és káros kívánságba esnek, melyek az embereket veszedelembe és romlásba merítik.
Mert minden rossznak gyökere a pénz szerelme: mely után sóvárogván némelyek eltévelyedtek a hittõl, és magokat általszegezték sok fájdalommal.
De te, óh Istennek embere, ezeket kerüld; hanem kövessed az igazságot, az istenfélelmet, a hitet, a szeretetet, a békességes tûrést, a szelídséget.
Harcold meg a hitnek szép harcát, nyerd el az örök életet, a melyre hívattattál, és szép vallástétellel vallást tettél sok bizonyság elõtt. 1 Tim. 6.10

De a világi gondok és a gazdagság csalárdsága és egyéb dolgok kívánsága közbejõvén, elfojtják az ígét, és gyümölcstelen lesz. Márk. 4.19


Jézus maga mondja: Ne gyûjtsetek magatoknak kincseket a földön, hol a rozsda és a moly megemészti, és a hol a tolvajok kiássák és ellopják;
Hanem gyûjtsetek magatoknak kincseket mennyben, a hol sem a rozsda, sem a moly meg nem emészti, és a hol a tolvajok ki nem ássák, sem el nem lopják.
Mert a hol van a ti kincsetek, ott van a ti szívetek is. Mát. 6.19

Ön létrehozott egy keverékvallást, ami szinkretizmus és utálatos Isten elõtt!!!!!
Szinkretizmus, amikor valaki különféle vallások tanítását, vagy különbözõ filozófiai irányzatokat (kettõt vagy többet) ötvöz egymással, egy így keletkezett világképet vall, ez alapján gondolkodik, cselekszik. Így vannak akik a Biblia tanítását, és a keresztyén hitet sámánizmussal, parajelenségekkel, szellemidézéssel, természetgyógyászattal, keleti misztikával, esetleg más világvallások tanításával elegyítik.

Javaslom, hogy vagy térjen egészen a Biblia hitére, tisztán Jézus Krisztus tanítására, vagy az ezoterikus elveibõl hagyja ki az Isten Fiát! A kettõ nem jár egy úton!!!!!!!

Éppen ezért nem járulok hozzá, hogy a honlapomról bármi is az önére kerüljön, fõleg nem hivatkozással. Nem akarom, hogy az én honlapomnak az önéhez köze legyen.

És ezt nem szeretetlenségbõl vagy felsõbbrendûségi érzésbõl vagy ilyesmibõl írom, hanem nagy-nagy szomorúsággal, de határozottan!

Kívánom, hogy Isten tisztítsa meg a tudatát a hamis tanoktól és segítse igaz ismeretre, ami mellõzi a sátáni, testi tudományokat.

Szeretettel: ....


Erre az Én válaszom:

Kedves ....

Nagyon szépen köszönöm a levelét és az aggódását miattam, de kérem ne fárassza magát, ne az én lelki életemmel törõdjék.

Én ugyanis az elõzõ levelére is azért nem válaszoltam, mert nem tartottam érdemesnek arra, hogy valakivel is vitába szálljak, vagyis ellenszegüljek olyan témának, ami számomra érdemtelen. Mert Ön ugyanis az elõzõ levelében teljes mértékben felismerhetõvé tette az Ön hitét, amit én nem szeretnék követni abban a formában, amiben Ön él és hisz.
Én ugyanis a szeretet helyezem elõtérbe, az embertársaim iránt érzett szeretetemet, mert annál nincs fontosabb, hiába fújja valaki az evangéliumot elejétõl a végéig kívülrõl, ha a benne leírtakat nem cselekszi meg, akkor az egész egy üres beszéd.
Mert kifogásolta, hogy én azt írtam, hogy a cselekedeteink által nem üdvözülhetünk, akkor csak a szavaink által? , amik Jézus szerint üresek, ha nincs benne tartalom, vagyis jó cselekedet.
Akkor Jézus a tanításai során miért mindig arra kérte a tanítványait, hogy azt cselekedjék, amire tanította õket? A cselekedeteink tükrözik a hitünket, az Istennel való élõ kapcsolatunkat. Mert "szívbõl szól a száj", csak azt tudja mindenki kiadni a szívébõl ami benne van. Ennyi.

Már pedig Ön kedves .... ezt cselekedte velem szemben, mert olyan formában tett a hitérõl tanubízonyságot, hogy eszem ágában sincs ilyen írást, tanítást követni és válaszolni rá.
Ön teljesen biztosnak érzi magát a hitében és ezért mások felett jogának tartja az ítélkezést ugye? Az én hitem szerint nincs joga egyik embernek sem megítélni a másik embert a hitében, mert csak Istennek van joga megítélni mindannyiunkat. Amikor pedig az emberek megítélik embertársaikat, hogy õk téves tanítást tanítanak, mint ahogy Ön engem elítélt, az nem Isten hívõ ember, az a gonosz által küldött gondolatokat továbbítja.

Számomra az az igaz ember aki a hitében nem sérti meg a meg a másik embertársát és tiszteletben tartja az õ hitét. Legyen az bármilyen vallás, jehova, buddha, keresztény, muszlim stb. Mert minden ember másképpen hisz, de a lényeg, hogy Isten tanítását követi. Ez olyan mintha sok ember nekikezd és mindenki egyformát, mondjuk pörköltet fõz, de mindenki más formában, sorrendben és arányban rakja bele a hozzávalókat, mire elkészül és tálalják, mindegyik pörkölt, és finom. Akkor mi a probléma? A cél a lényeg.

Ugyan úgy az Istent is sokféle úton megközelíthetjük, de mindegyiknek az alapja, hogy az emberek lelkében a szeretet mûködjön, ne pedig az önteltség, a magabiztosság, ítélkezés töltse ki azt a helyet az emberek szívében.
Ön magát szépen fényezi, míg másokat lenéz, márpedig aki a másik ember hitét megkérdõjelezi, az sokkal nagyobbnak, jobbnak tartja magát a másiknál.
Jézus is megmondta a tanítványainak, amikor egymás között azt kérdezték, hogy ki a nagyobb a másiknál? Jézus nem azt mondta, hogy te vagy te stb. hanem a tudomásukra hozta, hogy õk testvérek Istenben és mindannyian egyformák. Pedig a valóságban nem egyformák voltak, de Istenben egyek voltak, és ez a lényeg.

Sajnos azért tart itt a világ, mert még azok az emberek is egymás ellen fordulnak, akik Istenben hisznek, akkor mit lehet várni azoktól az emberektõl akik nem hisznek Istenben.

Az én számomra az az út amit járok, az az igaz út, bármennyire is nem tetszik Önnek, én tiszteletben tartom az ön hitét, mert mindenki abban és úgy hisz, ahogyan azt õ jónak látja.

Egyébként nagyon szépen tudomásomra hozta, hogy az ön weboldalának nem lehet semmi köze az én oldalamhoz. Érdekes? Merthogy ahogy nézelõdtem az oldalán találtam sok olyan írást, ami az én weboldalamról származik, mert én az én szerkesztésemet megismerem, mindig van rajta ismertetõ jel hagyva, amit csak én tudok. Akkor hogy is van ez???

Leócsároljuk embertestvéreinket és közben arról az asztalról táplálkozunk, tudja a régi jó közmondást.
Ne errõl ennyit. Már így is sokat írtam, de szerettem volna a tudomására hozni az én véleményemet az Ön hitérõl, ha már nem hagyott békén és újra írt nekem. Pláne ajánlgatja az oldalát, tudja mit nem érdekel ez a téma.

Én a régi hitemet már régen megváltoztattam, mert sajnos régen én is majdnem hasonlóan hittem és gondolkodtam mint Ön, csak szó szerint értelmeztem a bibliát és rájöttem, hogy az csak "vak hit", ami nem vezet sehová. Azért tartanak ott a kötött dogmák által az egyházak is, hogy üresek a templomok, mert az emberek elkezdenek gondolkozni és rájönnek, hogy a kötöttség egy bezártság, és csak azt lehet gondolni, amit mondanak, nincs az embereknek önálló gondolatuk, csak idézgetni tudnak a bibliából, sajnos sok ilyen emberrel találkoztam már életem során.
Irásomat szeretettel írtam és Ön úgy értelmezi, ahogyan jónak látja.
Üdv.Margit

A levelemre kapott válasz

Kedves Margitka!

Egészen biztos lehet abban, hogy az Ön weboldaláról semmi sincs az enyémben. Nem is ismertem az Önét eddig. Ha mégis lenne, kérem, jelezze név szerint és azonnal leveszem. Merthát sok testvér küld írásokat szeretettel és szívesen felteszem olykor.

Az írásnak van egy olyan hibája, hogy nem mindig tükrözi írójának hangvételét és nagyban függ attól, hogy valaki milyen szívvel olvassa. Én nem akartam semmiképpen megbántani, de a leghatározottabban állítom, hogy az ezotériát a Biblia hitével összemosni bûn! Nincs az a szeretet, ami megengedné, hogy a Szent Íráshoz bárki hozzátegyen!

Nézze, nem ismer engem. Még senki nem mondta, hogy öntelt és büszke vagyok, de nem baj. Ez mind azért van, mert megírtam határozottan, hogy Ön téved akkor, amikor a vallásokat összekeveri. Nagyon sajnálom, mert egyébként egy olyan õszinteséget és kedvességet látok Önben, ami vonzó lenne, ha a hamisítatlan Igét követné. Nagyon fájlalom, hogy a megtévesztõ mégiscsak becsempészte az Ön szívébe a mérget, mégpedig a szeretet nevében.

Tudja maga is Margitka, hogy az Istentõl való eltérés halálosan végzetes helyzetet hozott elõ a világban, ami nagyon sok ember halálát okozta, mégpedig örök halálát. Istennek nagyon nagy áldozatába került, hogy az emberek közül kimentse, akiket csak lehet. De ez nem történhet másképpen, mint Jézus Krisztus áldozata árán. Sem cselekedetek, sem beszéd, semmi nem segít, csakis Jézus Krisztus! A cselekedetek csak tükörképei megváltozott életünknek. Igen, nagyon fontos a cselekedet, de nem aszerint leszünk megítélve. Nincs az a mennyiségû jócselekedet, amivel ki lehetne vívni a gyõzelmet, el lehetne érni a Mennyet. Hiszen akkor Jézusnak nem kellett volna meghalnia. Akkor jó cselekedeteinkkel is elérhetnénk az üdvösséget. Ez egy érdekes helyzet, mert a hit cselekedet nélkül halott önmagában, de mégsem visz Isten országába. Szükség van rá, de nem üdvözít.

Az pedig egész egyszerûen nem igaz, hogy mindegy, hogy valaki hindu vagy buddhista vagy keresztény, mert minden vallás Istenhez vezet. Kérem, olvassa el figyelmesebben azokat az Igeverseket, ahol azt mondja Isten, hogy nincs semmi közössége más istenekkel! "Én vagyok és nincs kívülem más" sof. 2.15. Az egész Biblia tele van intéssel, hogy ne imádjon, ne tiszteljen más istent az élõ Isten népe. "Én vagyok az elsõ, én az utolsó, és rajtam kivül nincsen Isten." Ésa. 44:6. Mondhatja azt, hogy a Biblia mennyire kategórikus és szeretetlen, hiszen egyenesen kijelenti, hogy nem lehet tisztelni senki mást. Fémbõl készült buddha-szobrot imádni? Pontosan az ilyen bálványimádás miatt fordult el Isten Izraeltõl, akit saját népének tekint. Ha nekik nem nézte el az Úr, hogy Õmellette más pogány isteneket is tiszteljenek, akkor higgye el, hogy Önnek sem fogja elnézni. Mert Isten nem csak a szeretet Istene, hanem az igazság és az ítélet Istene is.

Én elhiszem, hogy határozottságom egy rövid levélben ellenszenvet váltott ki Önbõl, de Isten tudja, hogy mindez nem szeretetlenségbõl fakadt. A prófétákat is megölték a történelem folyamán, mert azt hirdették, hogy az emberek hite nem jó és vissza kell térni Istenhez, mert egyedül Õ méltó az imádatra. Én Istennek egy nagyon egyszerû szolgája vagyok csak. Szeretem a tiszta Bibliát. Minden, ami azon kívül van, hamis és kerülendõ. Ez nem szeretetetlenség, Margitka, különben Istenben sem lenne szeretet. Olvassa el, hányszor népe ellen ment emiatt! El nem szenvedheti, ha valaki az Õ nevét emlegetve más isteneknek is hódol.

A sátán legnagyobb megtévesztése, hogy a keleti vallásokba is becsempészte Jézus személyét, önmagát is a világosság angyalának adva ki. Csak úgy lehet ezt felismerni, ha a Biblia az egyedüli zsinormérték. Örömmel olvastam, hogy volt idõ, amikor csak a Biblia volt Önnek az egyetlen érték. Kérem, forduljon vissza egészen Isten Igéjéhez.

Nem tudom, számít-e valamit, amit írtam. Remélem, nem hiábavaló mégsem. Isten legyen a segítségére, hogy megláthassa, hogy nem minden út vezet Istenhez.

Szeretettel:...


AZ én válaszom a levélre

Köszönöm a válaszát, de én nem azért írtam azt, hogy vegye le az oldaláról, csak csupán Önt akartam szembesíteni a saját szavaival, hogy megtiltja, hogy az Ön oldalának köze legyen az enyémhez, mert ugye véleményt könnyen lehet mondani valamirõl és valakirõl, de ha meggyõzõdik róla, hogy Ön is tévedhet, nem csak mások felett mond alaptalan ítéletet.

Én annak örülök, ha az oldalamról, bárki bármit elvisz, ki is irtam, hogy mindent el lehet vinni, és bárhová feltenni, mert ugye, semmi sem a saját tulajdonunk, hanem minden ami van, Isten kegyelmébõl van, Ö adja nekünk, hogy terjesszük és adjuk tovább. Márpedig, ha ember akadályozza Isten munkáját, az Õ terveit, akkor mulasztással vétkezünk, nem??

Tudomásul kell vennünk itt élõ embereknek, hogy a jelen idõben senki sem a sajátját, vagyis azt adja tovább, ami az õvé, még amit saját maga ír is az ember, azt is Isten segítségével és akaratával cselekszi meg az ember. Saját magunk akaratából még levegõt sem vehetünk, akkor mit is tartunk a magunkénak?? Az a miénk ami a lelkünkben van, a jó és rossz tulajdonságaink,mert azt magunk alakítottuk ki. . Mert ha elhagyjuk a földi életünket és visszatérünk az égi otthonba, oda is csak azt vihetjük magunkkal ami a lelkünkben van. A jó és a helytelen cselekedeteinket, ott majd Isten eldönti, hogy mi a jó és mi a rossz. Mert mi emberek könnyen mondjuk, hogy ez jó, ez az igazság, minden egyébb a gonosz mûve. Tévedés, mert mi emberek felállítunk egy mércét és azt hisszük, hogy az jó. De Isten nem azzal mércével fog ám bennünket mérni, amivel mi mérjük magunkat és másokat.

Mert mi emberek hajlamosak vagyunk a másik embertársainkat, legyen az bármilyen vallású, olyan szinben feltüntetni, hogy "én jobb vagyok nála, engem szeret az Isten, a másiknak semmi köze sincs az Istenhez" Nagyon nagy tévedésben van sok földi ember, mert Isten mindenkit szeret és mindenkit visszavár. Tessék rajta elgondolkodni, hogy elhiszi Ön azt, hogy Istennek csak a keresztényemberek, hívõk a kedvesek? akkor a többi népcsoporttal mi lesz, aki olyan országba született, ahol nem is ismerik a kereszténységet és más formában közelednek az Istenhez, azok selejtek? Gonoszok? Istentelenek? . Isten mindenkinek megadja a lehetõséget a visszatérésre, lehet az bármilyen vallású ember. Mert Isten igazságos, csak az emberek, egyházak állítanak fel különféle teórikát, hogy más nem üdvözülhet, csak a keresztények. Óriási tévedésben vannak azok az emberek, mert Isten mindenkié, nem csak azoké, akik kisajátítják maguknak.

Mindezt azért szerettem volna elmondani Önnek, hogy egyáltalán nem akarok másként gondolkodni az Istenrõl és másképpen hinni, mert az én élõ kapcsolatom az Istennel az bebizonyitotta nekem, hogy nem lehet az ember bezárva egy dogmába és belbujni a biblia szavaiba és azon kivül nincs semmi. Nagyon sok minden van, csak az emberknek nyitottnak kell lenni, de ha bezárja magát, akkor az Isten nem is mutatja a fejlõdés lehetõségét.
Isten minden jó szándékú, szeretetteljes ember szívében benne van, és ott él és mûködik, ha engedjük Õt. Lehet az bármilyen vallású és gondolkodású ember. Isten az emberi szívekben olvas, nem a bibliában, és az Õ mércéje a szeretet, alázat, elfogadás, megbocsátás stb.Ha ezeket nem találja az emberi szívekben, akkor hiába szó szerint idézgetni a bibliát, az nem terem jó gyümölcsöt, csak keserût.
Egyébként mindannyian akkor fogunk szembesülni a földi életünkben megélt cselekedeteinkkel, amikor elhagyjuk a földet.
Majd ott megbeszéljük, hogy mit tettünk jól és rosszul.

Üdv. MargitA kapott válasz a levelemreMargitka, akár hiszi, akár nem, eddig mindenki azt vett le az oldalamról, amit akart. De tudatosan nem fogok ezoterikus dolgokhoz társulni, az biztos. Örülök, ha mások tovább adják, de annak egyáltalán nem, ha összeötvözik más vallásokkal, mert ez utálatos Isten elõtt. Én az Ön oldaláról semmit nem vettem le, ez is 100%. Úgyhogy egész nyugodtan szembesíthet a saját szavaimmal, mert ezoterkus dolgok nekem nem kellenek.

Az igaz, hogy minden jó Istentõl származik, semmi sem a miénk. De ami ránk van bízva, azért felelünk. Én azért is hoztam létre a honlapot, hogy terített asztal legyen, ahol bárki találhat felüdülést. De csakis Istennél és nem a keleti misztikával karöltve!

Az Ige azt mondja, hogy mi is tudjuk, hogy mi a jó és a rossz nagyon sok mindenben és a döntések felelõssége minket, embereket terhel. Nem csak Isten ítélõszéke elõtt dõl majd el. Ahogy Jézus is mondta: Te tudtad és mégsem azt tetted!

Igen, vannak emberek, magyon sokan, akik nem hallottak az evangéliumról. Természetes, hogy õket másképpen ítéli meg az Úr. De ez nem indok arra, hogy mindenféle nézeteket összeötvözzünk. Nekik elnézi a tudatlanság idejét, mert nem tehetnek arról, hogy nem hallották. De nekünk kezünkben van a teljes Írás! És abban az áll, hogy Isten nem tûri meg a bálványimádást! Miért ajánlja a honlapja a gyémántcsakrát, az ezotériát és a reinkarnációt? Ez lenne a fejlõdés? Rettenetesen fog csalódni az utolsó napon!

Megírtam Önnek az ezékieli Igék fényében az ellenérzésemet azzal kapcsolatban, hogy Ön hozzátesz a Szentíráshoz. Engem a továbbiakban felelõsség nem terhel. A döntés az Öné. És a következményeket is viselnie kell azért, hogy az embereket tévútra vezeti, veszélyes zsákutcába.

Megmondom õszintén, hogy szinte fáj, hogy belekeveri a keleti tanokat Isten Igéjébe. Ha csak tisztán azt hirdetné, örömmel olvasnám az írásait. Miért kell az Úr beszédéhez hozzátenni?

Isten adjon lehetõséget, hogy meglássa a valóságot. Ne hárítsa el szavaimat élbõl, hanem gondolja át, mert a drága Ige meg van fertõzve az idegen tanok által az Ön honalpján.

Szeretettel: ....

Az én befejezõ válaszom


Köszönöm válaszát és én a témát lezártnak tekintem.
Üdv. Margit

--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
Téma zárolva.
Az oldal motorja a Kunena fórum

Idézet

"Higgy, remélj és szeress, hogy boldog ember lehess!"

Keresés

Képes idézetek (kattints a képre)

Látogatottság

Ma6
Tegnap236
A héten6
Ebben a hónapban720
Összesen6227745

2024-03-04