header ok

× Ebbe a témába azokat az írásokat, körleveleket teszem, amiket "tévtanításnak" nevez az egyház.
Sajnos!

locked A jóga elmélete nem összeegyeztethetõ a kereszténységgel

12 éve 6 hónapja - 12 éve 6 hónapja #2710 Írta: Margit
.

A jóga elmélete és gyakorlata nem összeegyeztethetõ a kereszténységgel
James Manjackal MSFS (India)

Mint katolikus keresztény (Szalézi Szent Ferenc Misszionáriusai Rend, a ford.), aki hagyományos katolikus családban született az indiai Keralában, de hinduk között élt, és most mint katolikus tanító és karizmatikus igehirdetõ 60 országban és minden kontinensen, el kell mondanom a jógának a keresztény lelkiségre és életre gyakorolt káros hatását. Tudom, hogy szerte a világon nõ az érdeklõdés a jóga iránt, még a keresztények között is - ez az érdeklõdés kiterjed más ezoterikus és New Age pratikákra is, mint a reiki, reinkarnáció, akupresszúra, akupunktúra, prána gyógyítás, reflexológia, stb. Ezek olyan módszerek, melyektõl a Vatikán óva intett és figyelmeztetett a Jézus Krisztus, az élõ víz hordozója címû dokumentumban.

Egyeseknek a jóga a relaxáció és a feszültség enyhítésének eszköze, másoknak a fitnesz és egészség elõsegítésének gyakorlata, és néhánynak pedig betegségek gyógyításának eszköze. Az átlag katolikus akár laikusok vagy papok- gondolkodásában nem kevés zavart okoz ez, mert a jógát a katolikusok között nem csak mint egészségi vagy spirituális diszciplinát támogatják, hanem egyszer így, egyszer úgy, vagy gyakran keverve a kettõt. Tény, hogy a jóga elsõdlegesen spirituális diszciplina, ismerek papokat és apácákat a szemináriumban és noviciátusokban, akik a jógát úgy hirdetik, mint ami segít a meditációban és imában. Szomorú, hogy manapság a katolikusok elvesztik hitüket a nagy lelkiségekben és az ima misztikumában és a tanokban, amiket olyan nagy szentek, mint Loyolai Ignác, Assisi Szent Ferenc, Szalézi Szent Ferenc, Avilai Szent Teréz és mások adtak, és ma a keleti lelkiség és misztika felé fordulnak, ami a hinduizmusból és a buddhizmusból táplálkozik. E miatt az igaz kereszténynek meg kell vizsgálnia a jóga kompatibilitását a keresztény lelkiséggel, és megfontolni, hogy ezeket a technikák beilleszthetõk-e a keresztény imába és gondolkodásba.

Mi a jóga? A szó azt jelenti, hogy egység a jóga célja egyesíteni valaki idõleges (átmeneti) önmagát, a IVat a végtelen RAHMANinal, a hindu Isten koncepcióval. Ez az Isten nem egy személyes Isten, hanem egy személytelen spirituális anyag, ami egy a természettel és a kozmosszal. A Brahman egy személytelen isteni anyag, ami szétterjed, beburkol és alapja (mélysége) mindennek. A jóga gyökerei a Krisztus elõtti 1000-bõl való hindu Upanishadból származik, és eképpen beszél a jógáról: egyesítsed a benned levõ fényt a Brahman fényével.


Az ilyen nézet radikálisan ellentétes a kereszténységgel, amely tisztán különbséget tesz a Teremtõ és a teremtett, Isten és ember között. Isten a másik és sosem önmagunk. Szomorú, hogy a jóga, reiki, és más diszciplinák és meditációk hirdetõi tévesen idéznek egyes különálló bibliai igehelyeket, hogy érvelésüket bebizonyítsák, mint "te vagy az Isten temploma" belõled árad az élõ víz" Te bennem leszel és én tebenned" "élek, de már nem én, hanem Krisztus él énbennem&" stb. anélkül, hogy megértenék ezen szavak kontextusát és értelmét a Bibliában. Vannak emberek, akik Jézust jógiként ábrázolják, ahogy ezt láthatjuk ma a gyülekezetek kápolnáiban és a plébániákon - Jézus jógi pózokban meditál!

Ahhoz, hogy Jézust jóginak nevezzük, tagadnunk kell Õbelõle fakadó istenségét, szentségét és tökéletességét, és azt sugalljuk, hogy bukott természete van, ami ki van téve a tudatlanságnak és illúziónak (Maya), hogy Neki fel kellett szabadulnia az emberi feltételek alól a gyakorlás és a jóga diszciplinája által. A jóga nem összeegyeztethetõ a keresztény lelkiséggel, mivel panteisztikus (Isten minden és minden Isten), és azt tartja, hogy csak egy Valóság van, minden más illúzió vagy Maya. Ha csak egy abszolút realitás van és minden más illuzórikus, akkor nem lehet semmilyen kapcsolat és szeretet. A keresztény hit középpontja a hit a Szentháromságban, az Atyában, Fiúban és Szentháromságban, a háromszemélyû egy Istenben, a szeretetkapcsolat tökéletes modelljében. A kereszténység minden a kapcsolatokról szól, Isten és emberek között. Szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedbõl, teljes lelkedbõl és teljes elmédbõl. Ez a legnagyobb, az elsõ parancs. A második hasonló hozzá: Szeresd felebarátodat, mint saját magadat.(Mt 22,37-39).

A kereszténységben a bûn nyugtalanító érzése, a vétség Isten szentsége ellen, elválaszthatatlan hitünktõl, mivel a bûn az oka annak, amiért szükségünk van a Szabadítóra. A megtestesülés, az élet, a szenvedés, a halál és Jézus feltámadása számunkra a szabadítás eszközeit jelentik, hogy megszabadítson bennünket a bûntõl és annak következményeitõl. Nem mellõzhetjük ezt az alapvetõ különbséget azért, hogy beolvasszuk a jógát és más keleti meditációs technikákat a keresztény lelkiségbe. A jóga gyakorlata legjobb esetben pogány, legrosszabb esetben okkult. Ez az antikrisztus vallása, és a történelemben elõször széles körben gyakorolják a nyugati világban és Amerikában. Nevetséges, hogy még a keresztet vagy keresztény szimbólumot viselõ jógi mesterek is becsapják az embereket mondván, hogy a jógának semmi köze a hinduizmushoz és állítják, csak más kultúrák befogadásáról van szó. Egyesek a jógát keresztény mozdulatokkal ruházzák fel és keresztény jógának hívják. Itt nem más népek kultúrája befogadásának kérdésérõl van szó, hanem más vallás elfogadásáról, ami irreleváns a mi vallásunk és vallási eszméink szemszögébõl.

Kár, hogy a jóga széles körben elterjedt az óvodától kezdve az egészségügyi, pszichológiai stb. oktatási intézmények minden formájában, magát tudománynak hívja, miközben ahhoz semmi köze sincs; olyan címkék alatt adják el, mint relaxációs therápia - önhipnózis - kreatív vizualizáció - entering stb. A hatha jóga, amely széles körben elterjedt Európában és Amerikában a relaxációs és feszültségmentesítõ gyakorlatokban, az ortodox hinduizmus hat elismert rendszerének egyike, gyökereiben vallásos és misztikus, egyike a jóga legveszélyesebb formáinak (Dave Hunt, - kereszténység csábítása), p. 110). Emlékezzünk Szent Pál szavaira: - ez nem csoda, hiszen a sátán is a világosság angyalának tetteti magát. (2Kor 11.14). Igaz, hogy sok embert meggyógyított a jóga és a meditáció más keleti ágai és imái. A keresztényeknek itt azt a kérdést kell feltenniük, hogy szükségük van-e a gyógyulásra és az anyagi elõnyökre, avagy az Úr Jézus Krisztusra, akiben hisznek, aki a forrása minden gyógyulásnak és jó egészségnek.

A vágy istenné válni a teremtés történetének elsõ és második bûne, ahogy idõrendben ez a Bibliában szerepel: azt gondoltad magadban: én az égbe megyek föl, az Isten csillagai fölé állítom trónomat. Az egybegyûlés hegyén telepszem majd meg, messze fenn, északon. Felszállok a felhõk magasába, hasonló leszek a Fölségeshez!(Iz 14.13-14). A kígyó mondta az asszonynak: Semmi esetre sem fogtok meghalni. Isten jól tudja, hogy amely napon abból esztek, szemetek felnyílik, olyanok lesztek, mint az istenek, akik ismerik a jót és a rosszat (Ter 3,4-5). A jóga filozófiája és gyakorlata azon a hiedelmen alapszik, hogy az ember és Isten egyek. Arra tanít, hogy saját magunkra figyeljünk, és ne az egyetlen, igaz Istenre. Arra bátorítja a résztvevõt, hogy az élet problémáira és kérdéseire a választ saját tudatunkban és lelkünkben keressük, ne pedig Isten igéjében találjunk megoldást a Szentlélek által, ahogy ez a kereszténységben van. Határozottan nyitottá válik az ember az Isten ellenségének a megtévesztéseire, aki keresi az áldozatokat, kiket el tud vinni Istentõl és az egyháztól (1Pét 5,8)

Az utóbbi nyolc évben fõleg európai országokban hirdetem Isten igéjét, melyek egykor a kereszténység bölcsõje voltak, evangelizátorokat és misszionáriusokat, mártírokat és szenteket adtak. Hívhatjuk-e ma Európát kereszténynek? Nem igaz-e, hogy Európa eltörölt minden keresztény elvet és értéket az életbõl? Miért szégyelli Európa kimondani, hogy keresztény gyökerekkel rendelkezik? Hol van a morális érték és etika, melyet európaiak gyakoroltak századokon át, és melyeket átadtak más országoknak és kultúráknak, bátran hirdetve az Evangéliumot? Gyümölcsérõl ismerjük meg a fát! Hiszem, hogy ezek a kételyek és összegabalyodások, elszakadások és hûtlenségek, vallási kimértség és közöny azóta jött Európába, amikor a keleti miszticizmusokat és meditációkat, ezoterikus és New Age praktikákat bevezették Nyugaton. A karizmatikus lelkigyakorlatokon a résztvevõk többsége különbözõ morális, lelki, mentális és fizikai problémákkal érkezik, hogy megszabaduljanak és meggyógyuljanak és új életet kezdjenek a Szentlélek ereje által. Õszinte szívvel állítom, hogy a résztvevõk 80-90 százaléka foglalkozott a jógával, reikivel, reinkarnációval, stb. a keleti vallásos praktikák közül, ahol elvesztették hitüket Jézus Krisztusban és az egyházban. Horvátországban, Boszniában, Németországban, Ausztriában és Olaszországban világos példákat láttam, ahol egyesek, kiket sötét hatalmak kerítettek birtokukba, így kiabáltak: én vagyok a reiki, én vagyok Mr. Yóga, személyként azonosítva önmagukat ezekkel a dolgokkal, miközben gyógyító imát mondtam értük. Késõbb, szabadító imát kellett imádkoznom fölöttük, hogy megszabaduljanak a gonosz fogságából.

Van néhány ember, aki azt mondja, nincs semmi rossz ezekben a gyakorlatokban, elég, ha nem hiszünk a mögöttük levõ filozófiákban. A jóga, reiki, stb. hirdetõi maguk igen világosan állítják, hogy a filozófia és a gyakorlat elválaszthatatlan. Egy keresztény sehogy semmilyen módon nem fogadhatja el a jóga filozófiáját és gyakorlatát, mivel a kereszténység és jóga kölcsönösen kizárják egymást. A kereszténység az ember fõ problémájaként a bûnt tekinti, a kudarcot, hogy alávesse magát egy morálisan tökéletes Isten karakterének és mércéjének. Az ember elidegenült Istentõl, és szüksége van a kiengesztelõdésre. A megoldás Jézus Krisztus az Isten báránya, aki elveszi a világ bûneit Jézus kereszthalála által Isten kiengesztelte a világot Önmagával. Õ hívja most az embereket, hogy szabadon fogadják az Õ üdvössége összes kiváltságát, egyedül a Krisztusba vetett hit által. A jógával ellentétben a kereszténység úgy tekinti az üdvösséget, mint ingyenes ajándékot, amit csak megkapni lehet, nem pedig kiérdemelni vagy megszerezni valaki saját fáradozása vagy munkája által. Amire ma Európában vagy máshol szükség van, a krisztusi üzenet erõteljes tanítása, amely a Bibliából ered és amit az Egyház értelmez azért, hogy eltávolítsa a kételyeket és zavarokat, melyek széles körben elterjedtek a keresztények között Nyugaton, és hogy elvezesse õket az útra, az igazságra és az életre: Jézus Krisztushoz. Csak az igazság tesz szabaddá bennünket.

(Forrás: www.jmanjackal.net/eng/engyoga.htm)
www.karizmatikus.hu/teveszme.htm

--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
Téma zárolva.
12 éve 2 hete - 12 éve 2 hete #3009 Írta: Margit
Margit válaszolt a következő témában: A jóga elmélete nem összeegyeztethetõ a kereszténységgel
.

A jóga

A médiából árad a jógával kapcsolatos üzenet, hogy a mentális és fizikai egészségre jó hatással van. Szinte mindennapossá vált a nyugati társadalomban ez a testi és szellemi meditációs gyakorlat.

A jóga Indiából származik, és vallási alapokon nyugszik. A buddhizmus, és a hinduizmus gyökereibõl fejlõdött ki. Célja a testi és szellemi erõk felébresztése, és a velük való egyesülés. Nagyon sok fajtája van, de mindegyikben közös, hogy meditáció által egyfajta erõvel olvadjon össze az ember. Elengedhetetlen része a meditáció, és az ahhoz kapcsoló különbözõ gyakorlatok.

Külsõ szemmel tulajdonképpen egy tornaórának felel meg, ugyanis nyújtógyakorlatokat kell végezni, szabályos légzéssel. Önmagukban a testi gyakorlatok hasznosak, mint ahogy a rendszeres testmozgás is.

A probléma a meditációval kezdõdik! Ugyanis ez vallási alapokon nyugszik, melynek alapja a bálványimádás, és hamis Istenek tisztelete, szeretete. Továbbá természetfeletti erõkkel való kapcsolatteremtés. Hiába tanít erkölcsösségre, mely több esetben megegyezik Jézus Urunk által szabott értékekkel, összességében hamis tanításokat hirdet. Nagyon sok válfaja van, melyben más és más dolgokat emelnek ki a meditáció során.

A keresztény embernek kötelessége elutasítani a jógát! Az olyan jóga, mely csak testgyakorlatokból áll, és légzéstechnikából, tulajdonképpen testnevelés óra, amivel nincs semmi baj. Sokan csak azért nevezik jógának, mert így vonzóbb az emberek számára. De amiben már meditáció is van, azt el kell utasítani!

A keresztény embernek nem szabad a jógában keresni a lelki harmóniát. Az Úrral való csendességünk adja meg lelki békénket, és fejlõdésünket: amikor becsukjuk szobánk ajtaját, hogy senki se zavarjon, imádkozunk az Úrhoz, olvassuk a Bibliát, elmélkedünk tanításain, végiggondoljuk a napunkat, bocsánatot kérünk bûneinkért, dicsérjük Õt, stb. Ez a keresztény "meditáció", amit mi csendességnek hívunk, mely valóban szellemi épülésünket szolgálja, és felüdíti lelkünket.

A jóga mesterei, az úgynevezett jógik, különleges képességekkel rendelkeznek, amivel a világot járva ámulatba ejtik az embereket. Olykor természetfeletti, megmagyarázhatatlan dolgokat tesznek. Ez se tévesszen meg bennünket, hanem olvassuk el Mózes 5. könyve 13:2-5 verseit, ahol az Úr azt mondja:

"Ha próféta vagy álomlátó támad közötted, és jelet vagy csodát ad tudtodra, és bekövetkezik az a jel vagy csoda, amelyrõl beszélt neked, és azt mondta, hogy kövessük és tiszteljünk más isteneket, akiket nem ismertél, akkor se hallgass annak a prófétának a beszédére, vagy arra az álomlátóra, mert csak próbára tesz benneteket Istenetek, az Úr, hogy megtudja, valóban teljes szívvel és lélekkel szeretitek-e Isteneteket, az Urat. Az Urat, a ti Isteneteket kövessétek, és õt féljétek, az õ parancsait tartsátok meg, és az õ szavára hallgassatok, õt tiszteljétek, és hozzá ragaszkodjatok!"

B.R.
georgyna.honlapepito.hu/?modul=mcsop&a=194990

--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
Téma zárolva.
Az oldal motorja a Kunena fórum

Idézet

"Higgy, remélj és szeress, hogy boldog ember lehess!"

Keresés

Képes idézetek (kattints a képre)

Látogatottság

Ma260
Tegnap337
A héten260
Ebben a hónapban11719
Összesen6064578

2023-01-30