header ok

× Ebben a témakörben a dimenzióváltásról és az azzal kapcsolatos tanításokról lehet olvasni.
Nostredamus, Kryon, Kirael, Pió Atya, Nyirkai jóslat, 2012,Plejádok üzenete, próféciák stb.

locked Pio atya gyógyító imája

13 éve 4 hónapja - 11 hónapja 3 hete #2534 Írta: Margit
Pio atya próféciája a végidõkrõl és imái téma létrehozva Margit által
Pio atya: "Magyarország olyan kalitka, melybõl egyszer gyönyörû madár fog kiszállni"

"Sok szenvedés vár még rájuk, de egész Európában páratlan dicsõségben lesz részük. Irigylem a magyarokat, mert általuk nagy boldogság árad majd az emberiségre. Kevés nemzetnek van olyan nagyhatalmú õrangyala, mint a magyaroknak és bizony helyes lenne erõsebben kérniük hathatós oltalmát országukra"

Ezeket a szavakat mondta a híres Pio atya. De ki is volt õ valójában? Valóban hihetünk a szavainak?
Pio atya az olaszországi San Giovanni Rotondo kapucinus kolostorában élt és halt meg (1887-1968). Neve immár fogalommá vált a katolikus hívõk többsége számára, története a 20. század misztikájának önálló fejezete. A karizmatikus pap számos szenvedése után a fizikai parajelenségek legritkább és fizikailag legérthetetlenebb jelenségét, a levitációt is megélte. Híres lett arról is, hogy a gyóntatószékben nála nem kell gyónni. Tisztánlátásával (vagy medialitásával) tudta ugyanis, hogy milyen problémái vannak a gyónóknak. Fotósok hiába próbálkoztak azzal, hogy szemben vele, háta mögött, vagy rejtekhelyrõl pillanatfelvételt készítsenek róla, a filmek exponálatlanok maradtak.
A sápadt és beesett arcú novícius napokig megvolt táplálék nélkül. Elegendõ volt számára a szentáldozás. Ha a szent engedelmesség nevében evésre szólítják fel, kiadja magából az ételt. Venafróban 21 napig csupán az Eucharisztiából táplálkozik.

Egy alkalommal a novíciusmester nem engedte a szentáldozáshoz. Ebbe majdnem belehalt. Az eltiltást nem ismételték meg többé.
Egy év leteltével Padre Pió apja, látván fia sápadtságát és szemei alatt keletkezett sötét karikákat, haza akarta vinni, de ezt a vezetõ atya kereken elutasította. Kis idõ múlva a novícius egészsége, amelyet a közösségi szabályok már kevésbé veszélyeztettek, annyira helyreállt, hogy szülei megnyugodtak.
Egy szép napon a vezetõ atya így szólt Padre Pió anyjához: Donna Giuseppa, a fia nagyon jámbor, nem találunk benne hibát!
Az egyetlen kényes pontot, a váratlan lázrohamokkal járó, bizonytalan egészsége jelentette. Ilyenkor a kolostor lázmérõi rendszerint szétpattantak. A betegápoló atyának akkor az a jó gondolata támadt, hogy fürdõhõmérõket használjon a lázmérésnél. De mekkora volt a megdöbbenése, mikor egy nap a higanyszál 48 fokra szökött fel!
Voltak lázrohamai és éjszakai csatái. Padre Pióval szomszédos szobában lakni bizony nem volt könnyû. Elõször azt hitték, hogy õ maga idézi elõ a pokoli zsivajt. Pio egyik éjjel zajt hallott. Kihajolt az ablakon, hogy megnézze, mi is történt. Egy óriási fekete kutyát pillantott meg a szomszéd ablak párkányán, amely "olyan véres" szemeket meresztett rá, hogy a szegény testvér üvölteni kezdett és csaknem elájult rémültében.
A szörny átugrott a szomszéd tetõre és eltûnt. A dolognak híre ment, mert Pio a naivságában az egész környéken kérdezõsködött a félelmetes kutya felõl.
Pio lelki atyja ezekbõl az éjszakai viadalokból vonta le az egyszerû következtetést, hogy a fiatal novícius nagy dolgokra lett kiválasztva. Pio õrangyala és egyéb angyalok továbbra is kiemelkedõen nagy szerepet játszottak életében.
Olykor, amikor cellájába visszatért, fenekestõl felforgatva találta azt. A könyvek a földön, a tintatartó széttörve, az ágyon rendetlenség. Mindenfelõl utálatos szörnyek tûntek fel elõtte, mihelyt megpróbált valamit pihenni. Reggelenként gyakran láttak rajta sebeket és kék foltokat szemei körül.
Egészségi állapota miatt felettesei szerzetesi fogadalmának letétele után hazaküldték szülõföldjére, hogy ott erõre kapjon.
Rendkívüli esetei miatt a fiatal novícius gyakran változtatta tartózkodási helyét, így elkerült Piannisiba, Morcone Venafroba, Serra Capriolába, Monte Fuscoba. A beneventoi dómban szentelték pappá, 1910 május 10-én. Életének álma így megvalósult.

Elõfordult, hogy addig imádkozott, míg a többiek elfeledkeztek róla, és rázárták a templomot, de ez sem zavarta. Volt, hogy a sekrestyés fejét vesztve rohant az espereshez: "Jöjjön gyorsan, Padre Pió meghalt". Az esperes a kõpadlóra rogyva találta, mozdulatlanul, önkívületben. Miután a szent engedelmesség nevében a figyelmeztetést megkapta, fölegyenesedett és kinyitotta szemeit. Az esperes így jobbnak látta, ha odaadja neki a templomkulcsot. Ettõl kezdve Padre Pio igyekezett észrevétlenül a templomban maradni.

Más alkalommal Don Salvatore, Pio atya felettese felnyitván egy Pio atyával kapcsolatos levelet, a szöveg helyén egy nagy tölcsér alakú tintafoltot talált. Ekkor szent haragtól elragadva az esperes felkapta a szenteltvíz-hintõt és alaposan meghintette vele a foltos papírt. A folt azonnal eltûnt.
Amikor ilyen esetei kitudódtak, Padre Pio mindent megtett, hogy kikerülje a kíváncsiskodókat. Mint Szent Ferenc, õ is szüleinek farmja mögött, saját kezûleg épített egy remetelak-félét, ahol a nyári napok mély csendjében csak Isten dolgaival törõdött. Anyja csak az étkezésekhez hívta, amelyeket gyorsan elintézett.
1915 szeptember 20.-án Donna Giuseppina átvágott a szõlõskerten és kiáltozni kezdett Pio után. Fia kijött a kunyhóból és közben hevesen lóbálta kezeit, mintha megégette volna azokat. A jókedvû Giuseppina nevetni kezdett:
- Mi van veled Pio? Azt hinné az ember, hogy gitározol!
- Semmi baj, kis szúró fájdalmak, nincs jelentõségük.
Pio atya akkor kapta meg a még láthatatlan stigmákat... A fájdalom késõbb olyan mértékû volt, hogy az esperes jónak látta, hogy felmentse õt a misemondás alól. Padre Pio azonban a világ minden kincséért sem hagyta volna el a misézést.
Pio atyát igen sokan szerették és tisztelték, hiszen mindenkivel csak jót tett, mégis voltak ellenségei és rosszakarói is, bár soha senkinek sem ártott. Ne csodálkozzunk rajta, hiszen Jézus Krisztusnak is voltak ellenségei; gyûlölték és keresztre feszítették, noha életének minden megnyilatkozása a jóság és a szeretet volt.

Három istengyûlölõ az atya meggyilkolására készült. El is utaztak hozzá. Az egyik már Pio atya tekintetétõl megtért. A másikat az atya lenyûgözõ egyénisége térdre kényszeríttette. Az atya bizonyára imádkozott vagy szenvedett is értük. A harmadik azonban gúnyolta a másik kettõt, hogy nem férfiak, hanem gyávák, mint a nyúl. Pisztollyal a zsebében Pio atyához ment és alkalmas pillanatra várt. Közben hallotta és látta, hogyan panaszolják neki az emberek fájdalmaikat. Közöttük volt egy anya is, aki születésétõl fogva vak és süketnéma leánykáját tartotta. Amikor az atya megjelent, minden oldalról körülvették és elõadták neki kéréseiket. Az anya hirtelen szívet tépõ sírásra fakadt: "Atyám, könyörögj a jó Istenhez az én szegény süketnéma és vak gyermekem gyógyulásáért!"

Pio atya megsimogatta a gyereket, mert nagyon szerette a kicsinyeket, és megkérdezte: "Mi a neved?"A gyermeknek szeme kinyílt a világosságra, füle megnyílt a hangra, nyelve a beszédre és hangosan mondta, amit soha életében nem tudott: "Mária névre kereszteltek:" A körülállók közül sokan könnyes szemmel estek térdre, közöttük a pisztolyos ember is. "Köszönjétek meg Jézusnak az Oltáriszentségben, vagy égi édesanyjának szólt szerényen Pio atya. Aztán a pisztolyos emberhez lépett, és kedvesen megkérdezte: Mit kíván az úr?" "Gyónni akarok" volt a felelet. Így térítette meg Pio atya ellenségeit.
(Maria Winovska "Padre Pio igazi arca" címû könyve, pio.freeweb.hu nyomán Szent Korona Rádió)

--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
Mellékletek:
Téma zárolva.
13 éve 4 hónapja - 13 éve 3 hónapja #2535 Írta: Margit
Margit válaszolt a következő témában: Pio atya próféciája a végidõkrõl
PIÓ ATYA JÓSLATAI

Utolsó idõk - Próféciák, melyeket Pió atya kapott

1. "Fiam, fiam, már nagyon vártam ezt az órát, amelyben szívem nagy szeretetét feltárhatom neked.... Imádkozz hozzám és a többieket is figyelmeztesd erre, mert közel van az idõ, amikor meglátogatom a hitetleneket, akik a kegyelemi idõt nem használták ki. Tarts ki az imában, hogy ellenségeidnek ne legyen hatalma feletted. Mondd meg az enyéimnek, hogy mindig legyenek készenlétben, mert ítéletem hirtelen fog elérkezni és senki sem futhat el elõlem, mindenkit megtalálok! Az igazakat meg fogom védeni. Figyeld a Nap, a Hold és a csillagok állását. Ha nyugtalannak tûnnek, és szokatlan módon mozognak, akkor tudni fogod, hogy már nincs messze a nap. Maradjatok erõsek az imában és virrasszatok, amíg a pusztítás angyala elvonul az ajtótok elõtt. Imádkozzatok, hogy ezek a napok lerövidüljenek."

2. "Imádkozz és térj meg! Nagy dolgok forognak kockán! Imádkozz! Mert az emberek jókedvvel és élvezettel haladnak a pusztulás felé, mintha egy álarcosbálra, vagy az ördög esküvõjére mennének. Segíts nekem a lelkek megmentésében. Túl sok a bûn. A harag napja, a maga félelmetes eseményeivel közel van, sokkal közelebb, mint gondolnád! A világ hamis biztonságérzetbe ringatja magát. Az isteni ítélet úgy fog lecsapni, mint a villám. Ezek az istentelen és gonosz emberek nem kapnak kegyelmet, úgy elpusztulnak, hogy Szodoma és Gomorra büntetése az övékhez képest semminek sem tûnik majd. Igen, mondom neked, a gonoszság még soha nem volt olyan nagy, mint napjainkban."

3. "Tartsátok zárva az ablakaitokat (az ítélet napján). Ne nézzetek ki. Gyújtsatok meg egy szentelt gyertyát, az sokáig ki fog tartani. Imádkozzatok a rózsafüzért. Olvassatok lelki könyveket. Végezzetek lelki áldozást és a szeretet tetteit cselekedjetek, amivel nekünk Örömet szereztek. Imádkozzatok kitárt karokkal, vagy boruljatok a földre, hogy sok lelket megmentsetek. Ne menjetek ki a házból. Gondoskodjatok elegendõ élelemrõl. A természet erõi megindulnak és a tûzesõ miatt az emberek remegni fognak a félelemtõl. Legyetek bátrak! Veletek vagyok!"

4. "Gondoskodjatok az állatokról ezekben a napokban. Én vagyok a teremtõ, az állatok és az emberek védelmezõje. Elõtte jeleket fogtok kapni, hogy tudjátok, mikor kell majd több élelmet adnotok az állataitoknak. A kiválasztottak tulajdonát megvédem, beleértve az állatokat is. Ne engedjetek senkit sem kimenni az udvarra, aki kimegy az állatokat etetni, az meghal. Gondosan fedjétek le az ablakaitokat. A választottaim ne lássák haragomat. Bízzatok bennem, és én leszek az oltalmatok."

5. "Tûz-hurrikánok fognak áradni a felhõkbõl és az egész f öld fölött elterjednek! Viharok, rossz idõ, villámok és földrengés lesz az egész földön, két napig. Szakadatlan tûzesõ fog esni! Egy nagyon hideg éjszakán fog mindez elkezdõdni. Mindez annak a bizonyítékaként, hogy Isten a teremtés ura. Akik bíznak bennem és hisznek szavaimnak, nincsen félnivalójuk, mert nem fogom cserbenhagyni Õket, és azokat sem, akik igémet terjesztik."
6. "Hogy felkészüljetek ezekre a csapásokra, a következõ jeleket fogjátok tapasztalni: az éjszaka nagyon hideg lesz. A szél üvölteni fog. Egy idõ után villámcsapásokat lehet majd hallani. Csukjatok be minden ajtót és ablakot. Ne beszéljetek senkivel, aki a házon kívül van. Térdeljetek le egy kereszt elõtt, bánjátok meg a bûneiteket és imádkozzatok Anyámhoz védelemért. A földrengés ideje alatt ne nézzetek ki, mert Isten haragja szent"

7. "Akik nem hallgatják meg ezt a tanácsot, egy pillanat alatt meghalnak. A szél mérges gázokat fog terjeszteni az egész földön. Akik szenvednek, és ártatlanul meghalnak, mártírokká válnak és bevonulnak velem országomba. A sátán diadalmaskodni fog. Azonban három éjszaka után véget ér a földrengés és a tûz. A következõ napon újra kisüt a nap és angyalok fognak leszállni az égbõl és a béke lelke elterjed a földön. Végtelen hála tölti el azokat, akik kiállták ezt a szörnyû próbát. Más országokból is választottam ki lelkeket, akik megkapják ezt a kinyilatkoztatást (Belgiumból, Svájcból, Spanyolországból), hogy ezek az országok is felkészüljenek. Imádkozzatok a rózsafüzért, de jól imádkozzatok, hogy imáitok az égbe jussanak. Hamarosan borzasztó katasztrófa éri a földet, olyan fenyítés, amilyen ezelõtt még soha."

8. "Mennyire nem törõdnek az emberek ezekkel a (végsõ) dolgokkal! Nagyon hamar be fognak következni, minden várakozás ellenére. Mennyire közönyösek és nem készülnek ezekre az eseményekre, amelyeken hamarosan keresztül kell menniük. Isten ítélete eléri a földet. Atyám haragja kiárad az egész világra. Ezen figyelmeztetem a világot a ti közremûködésetekkel, ahogy már ezt olyan sokszor tettem."

9. "Ez a katasztrófa úgy fog elérkezni a földre, mint egy villám. Abban a pillanatban a reggeli nap fényét szurok- sötét váltja fel! Senki se hagyja el a házat és ne nézzen ki az ablakon ettõl a pillanattól kezdve. Én magam jövök el a villámban és a mennydörgésben. A gonoszak megpillantják isteni szívemet. Nagy lesz a zûrzavar a teljes sötétség miatt, ami az egész földet beborítja, és sokan meghalnak f élelmükben, vagy elkeseredettségükben."

10. "A sötétség ezen napjaiban senki ne hagyja el a házat és ne nézzen ki az ablakon. A sötétség egy nap és egy éjszaka fog tartani, amit egy további nap és éjszaka követ, majd még egy nap, de a következõ éjszakán a csillagok ismét világítani fognak és, reggel újra felkel a nap és TAVASZ lesz! A sötétség napjaiban a választottak ne aludjanak. Szakadatlanul imádkozzanak és ne botránkozzanak meg bennem. Össze fogom gyûjteni a választottakat. A pokol azt gondolja majd, hogy az egész földet birtokába vette, de én megfékezem."

11. "Újra és újra figyelmeztettem az embereket és sok lehetõséget adtam a jó útra való visszatérésre, de most a gonoszságuk elérte a tetõpontját és a büntetéssel nem lehet tovább várni. Mondjátok meg mindenkinek, hogy eljött az idõ, amikor ezek be fognak következni."

Pió atya Magyarországról szóló próféciája:
"Magyarország egy olyan kalitka, amelybõl egyszer még egy gyönyörû madár fog kirepülni. Sok szenvedés vár még rájuk, de egész Európában páratlan dicsõségben lesz részük. Irigylem a magyarokat, mén általuk nagy boldogság árad majd az emberiségre. Kevés nemzetnek van olyan nagyhatalmú õrangyala, mint a magyaroknak, és bizony helyes lenne erõsebben kérniük hathatós oltalmát országukra! "
(Lejegyezte Pió atya)

--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
Téma zárolva.
10 éve 10 hónapja #3517 Írta: Margit
Margit válaszolt a következő témában: Pio atya próféciája a végidõkrõl
.
Pio Atya jövendölése c. hanganyag 8 perces--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
Téma zárolva.
5 éve 6 hónapja - 5 éve 6 hónapja #4478 Írta: Margit
Margit válaszolt a következő témában: Pio atya próféciája
.


Pio atya stigmáiPio atya emberfeletti szenvedései ellenére hatalmas csodákat volt képes véghez vinni. Stigmái bizonyítékul szolgáltak még az ateistáknak is. 2002-ben avatta szentté az a II. János Pál pápa, akinek fiatalon megjövendölte, hogy késõbb a katolikus egyház fejévé választják.

Bármennyi legenda is kapcsolódott Pio Atya személyéhez az elmúlt évtizedek során, egy biztos: élete és tettei az emberi valóság és az isteni erõ kapcsolatának szimbólumát jelentették és jelentik ma is. Rajta kívül Szent Ferenc volt az egyetlen teljesen stigmatizált ember, akit elismer az egyház.

Pio atya 1887. május 25-én született egy dél-olasz kisvárosban, szegény sorú család második gyermekeként, Francesco Forgione néven. Fiatal korában gyakran voltak látomásai, elragadtatásai. Harmadik éves elemi iskolásként egy kapucinus szerzetessel való beszélgetést követõen fogalmazódott meg benne, hogy szerzetesnek áll. 1903-ban belépett a Kapucinus Ferences Testvérek Rendjébe, és itt kapta a Frater Pio nevet.1915-ben, 28 éves korában hosszú meditációjából szúró fájdalomra eszmélt, melyet kezében érzett. Három évvel késõbb éppen Szent Ferenc stigmáiról emlékezett meg egyedül, amikor éles sikolyára lettek figyelmesek rendtársai. Eszméletlenül találták, Krisztus mind az öt sebét magán viselte, s igen erõsen vérzett.

Minden alkalommal, amikor mise közben felemelte az oltári szentséget, extázisba esett, s vér folyt a sebeibõl. Csak nehezen és nagy fájdalommal tudott mozogni, ennek ellenére megpróbált visszavonultan élni.

Haláláig San Giovanni Rotondo-ban, a Gargano hegyekben élt katonai szolgálatát leszámítva. Itt látogatta õt meg a fiatal pap Karol Jozef Wojtila, II. János Pál pápa, akinek megjósolta, hogy pápa lesz.

Amikor az olaszok beléptek az elsõ világháborúba, a fiatal Forgione Ferencet is behívták katonai szolgálatra, azonban hamar alkalmatlannak nyilvánították és leszerelték. Látta a bûnt, a züllöttséget és a vallási közönyt. Megtanulta, hogy elutasítsa a bûnt, de szeresse a bûnöst, és Istenhez könyörögjön érte.
Pio atya stigmáit alaposan tanulmányozták

Pio atya stigmáit több professzor is vizsgálta, végül az elõjárók egy híres professzorhoz, Festahoz fordultak, aki 1919-ben a jelenséget természetfölöttinek nyilvánította, és megírta róla a híressé vált könyvét: "A tudomány titka és a hit világossága".

A 2 cm átmérõjû kézseb majdnem állandóan vérzett, lemosás után a tenyér közepén kerek sebnek tûnt. A kézfején pedig úgy hatott, mintha átfúrták volna. A szentmisét kivéve napközben állandóan barna gyapjúkesztyût viselt, hogy a sebeket senki ne lássa. A szentmise alatt is a fehér miseing hosszú ujjával igyekezett elrejteni sebeit. A lábsebek is olyan jellegûek voltak, mint a kézen. Nagy lábfájása miatt járása lassú, bizonytalan volt.


Oldalsebe a mellkasa elülsõ részének baloldalán két haránt ujjnyira a mellbimbó alatt látszott. Szélessége 8 milliméter volt, középsõ részén vékony hártya fedte. Kerületén és a szöveteken semmi nyoma nem volt, piros elszínezõdésnek, gyulladásnak, vagy duzzanatnak. Érintésre a fájdalom nagyobb és elviselhetetlenebb volt, mint a többi sebnél.

Dr. Festa szerint a tudomány nem tudja megmagyarázni e sebeket. Ötven esztendõ alatt sose mutatkozott rajtuk a gyógyulás legcsekélyebb jele sem, olyanok maradtak, amilyenek a megjelenésükkor voltak. Dr. Festa igazolta, hogy a sebeket nem okozta sem külsõ forrásból eredõ lelki megrázkódtatás, sem erõsen izgató kémiai hatás. Az oldalsebbõl folyt a legtöbb vér, naponta egy csészényi. Dr. Festa két mûtétet végzett Pio atyán, ezek a sebek szépen és gyorsan gyógyultak, nem úgy az öt stigma.

Pio atya és a gyóntatás

Pio atya naponta hosszú órákat gyóntatott, egész Európából érkeztek hozzá. Mindenki sorszám alapján jutott a gyóntatószékbe, tolakodás és hivatkozás elõkelõ pártfogókra nem jelentett számára semmit.

Olykor hetek kellettek, hogy sor kerüljön valakire. Délben rövid pihenõ következett, együtt ült testvéreivel az ebédlõben, majd hamarosan visszatért a gyóntatószékbe.

"Ne aggódjatok mondta egy alkalommal, " hogy sok idõmet elrabolnak. Legjobban a lelkek megmentésére fordított idõnket értékesítjük. Hálát adok a mennyei Atya jóságáért, hogy lelkeket vezet hozzám, és némiképpen segíthetek rajtuk".

Pio atya mindeközben folyamatosan szenvedett fájdalmaitól, de az õt felkeresõ lelkek fontosabbak voltak számára. Sokan minden különösebb élmény nélkül hagyták el a gyóntatószéket, másokat viszont szívük mélyéig megrendített, katarzis szerû felismerésekhez juttatva.


Pio atya csodatételei


Sokan emlegették, hogy egy erõs illat kísérte Pio atya jelenlétét, vagy lelki közelségét. Romanelli doktor jegyezte meg, hogy "Ritkán fordul elõ, hogy szerzetes, még hozzá ilyen buzgó szerzetes, illatszert használjon." Alapos kivizsgálás után kiderült, hogy az illat a sebekbõl árad és semmi köze az illatszerhez.

Pio atyának több mint ezer csodálatos gyógyulást tulajdonítanak, ezeket Del Fanta részletezi is könyvében, név, idõ és pontos lakhely megjelölésével. Pio atya azonban mindig tiltakozott, ha neki akarták tulajdonítani a gyógyulást, vagy köszönetet akartak neki mondani. "Istennek köszönd meg, ne nekem. Embernek nincs csodatevõ hatalma." - vallotta.

A második világháború alatt többször elõfordult, hogy Pio atya hirtelen félbeszakította a beszélgetést és föloldozást adott. Mikor megkérdezték, hogy ez mit jelent, így válaszolt: "Adjunk hálát az Istennek, amiért megengedte, hogy a szegény haldokló katonák mellett lehetek."

Pio atyáról más különleges esetek is fennmaradtak: Dr. Sanguinetti 2 társával 1936 január 20-án este betért Rotondoba a templomba rövid imára. A kolostorban összetalálkoztak Pio atyával, aki kérte õket, "imádkozzanak együtt egy lélekért, akinek éppen most kell Isten ítélõszéke elé járulnia". Az Ima után Pio atya közölte velük, hogy V. György angol királyért imádkoztak. Másnap kiderült, hogy az angol király éppen abban az órában halt meg, amikor az imaszó elhangzott
.
A kétkedõk


Pio atya tetteit nem mindenki fogadta el kétkedés nélkül. Sergio Luzzatto olasz történész "Pio atya, csodák és politika a 20. századi Olaszországban" címmel jelentette meg 2007-ben könyvét, amelyben azt állítja, hogy a vatikáni archívumban olyan dokumentumokra bukkant, melybõl egyértelmûen kiderül, hogy Pio atya titokban karbolsavval égette a sebeket kezeire, lábaira és oldalára. Azt azonban nem tudták bizonyítani, hogy a sebhelyeket mesterségesen állították elõ. Végül a Katolikus Rágalmazás Elleni Liga vezetõje, Pietro Siffit közölte: - vélt bizonyítékok abszolút tévesek. A katolikus doktrína szerint a szentté avatás maga után vonja az errõl döntõ pápa tévedhetetlenségét.

Pio atya és a magyarok

Pio atya egyik látomása a magyarok jövõjérõl szól, álmából felébredve ezt mondta:"
"Magyarország egy olyan kalitka, amelybõl egyszer még egy gyönyörû madár fog kirepülni. Sok szenvedés vár még rájuk, de egész Európában páratlan dicsõségben lesz részük. Irigylem a magyarokat, mert általuk nagy boldogság árad majd az emberiségre. Kevés nemzetnek van olyan nagy hatalmú õrangyala, mint a magyaroknak és bizony helyes lenne erõsebben kérniük hathatós oltalmát országukra!"

A magyar kapucinusoknak is van egy személyes emlékük, amely Pio atya látnoki karizmájáról tanúskodik: Bertalan atya havonta levelezett Pio atyával. Amikor 1950-ben Magyarországon feloszlatták a rendeket, egy alkalommal azt is megkérdezte tõle, mit tanácsol a hazai kapucinusoknak az akkori nehéz helyzetben.pio atya

Különös módon már két nap múlva, római bélyegzõvel megérkezett a válasz, amelyben Pio atya megüzente, hogy mit kér a Szûzanya a papoktól, s azt is megírta, hogy mielõbb adják minden papnak a kezébe az üzenetet. A feloszlatás gondjai miatt a levél magyarra fordítása elmaradt, és az üzenet kiosztása nem történt meg.

Három-négy nappal késõbb érkezett is egy dorgáló levél Pio atyától, hogy miért nem teljesítették kérését. Ezután Bertalan atya már csakhamar lefordította Pio atya üzenetét, és utólag, postán elküldte a címzetteknek. A levél a történelem viharaiban elveszett, de Pio atya emléke, élete példája, ma is eleven rendtársai körében.

A szerzetes 1968. szeptember 23-án hunyt el. 2002-ben avatták szentté, és 2008 március 2-án újra kihantolták. A holttest viszonylag épen került elõ, s szemtanúk szerint nincs nyoma a stigmáknak, azok ugyanis röviddel Pio atya halála elõtt nyomtalanul eltûntek.


A kihantolást sokan csak egyszerû marketingfogásnak tartják, hiszen San Giovanni Rotondo falucska jóformán a Pio atyához kapcsolódó idegenforgalomból él. Domenico Umberto DAmbrosio érsek azonban elmondta:

"Az egyház történetében évezredes gyakorlat, hogy a boldoggá vagy szentté avatásra váró személyek esetén elvégzik a kánoni vizsgálatot. A cél, hogy megfelelõ technikák révén hosszabb idõn át megõrizhessük a szentek testét, hogy a következõ nemzedékek is tisztelhessék és megóvhassák ezeket az ereklyéket."


Forrás: astronet.hu

rejtelyekszigete.com/pio-atya-stigmai/

--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
Téma zárolva.
2 éve 6 hónapja #6536 Írta: Margit
Margit válaszolt a következő témában: Pio atya próféciája a végidõkrõl
.

Pio atya - ritka, eredeti fölvételek - 8 perces film--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
Téma zárolva.
11 hónapja 3 hete #6997 Írta: Margit
Margit válaszolt a következő témában: Pio atya próféciája a végidõkrõl és imái
.

Pió atya gyógyító imája--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
Téma zárolva.
Az oldal motorja a Kunena fórum

Idézet

"Higgy, remélj és szeress, hogy boldog ember lehess!"

Keresés

Képes idézetek (kattints a képre)

Látogatottság

Ma291
Tegnap510
A héten5015
Ebben a hónapban10723
Összesen6152471

2023-09-24