Jézus a fény
Üdvözöljük, Vendég
Kérjük, hogy jelentkezzen be vagy regisztráljon.    Elfelejtette jelszavát?
Az ember teremtése. A férfi és a nő (1 fő olvassa) (1) Vendég
Világ teremtése - Föld teremtése.
A végére Hozzászólás a témához Kedvencekhez hozzáadta: 0
TÉMA: Az ember teremtése. A férfi és a nő
#246
Margit (Adminisztrátor)
Adminisztrátor
Hozzászólások: 4688
graph
A felhasználó távol van Kattintson ide a felhasználó profiljának megtekintéséhez
Az ember teremtése. A férfi és a nő 11 éve  
Az anyagi mindenség teremtése amint azt korábban kifejtettük a káosz újjáépítésével történt, melynek során a folyamatos ellenszegülés következtében a lefokozódás spirálköre mentén másod-, harmad-, negyed-, ötöd-, és hatod rendű naprendszerek fejlődtek.
A lefokozódás ellenére Isten szeretete és törvényei a szellemek bukottsági szintjéhez igazodó világokat hívtak életre, melyek törvényes lakhelyül szolgáltak és mindenkor a felemelkedés munkaterületei is voltak.
Az üdvösségre hívó kegyelmi szózat besugározza a mélyre süllyedt világokat is, ahol az adott világ messiása irányítja az üdvösségre vezetést, ha kell hatalmas és nehéz küldetések árán is. A Föld egy hatod rendű naprendszer bolygójaként a legmélyebbre süllyedt világok egyike, melyen a szellemi ébredés különböző fázisában lévő szellemek tanulják újból a szeretet ABC-jét.
Az ember a másodteremtésű (a második szellembukást követően létbe hívott) paradicsomi szellemek azon csoportja, akik elbuktak és megátalkodottságukban többszöri lefokozódással jutottak mai állapotukra.
Részese volt a paradicsomi bűnbeesésnek, és sajnos az azt követő sorozatos tévelygésnek, melynek során megjárta a harmad-, negyed- és ötöd rendű lefokozódást és az ennek megfelelő világokat.

Mindegyik világfokozaton bőséges lehetőség nyílt a megtérésre, megfordulásra, így a földön is. Ezt természetesen a szellemek jó része megtette, míg másik részük (közöttük mi földi emberek) makacsul ragaszkodott tévelygéséhez és tovább süllyedt. Ezért hordozza a földi ember magában a bukottságából adódó "eredeti" bűnt, mert annak személyes felelőse és részese volt.
Ez magyarázza a bűn és gonoszság állandó és hatalmas jelenlétét a világban, egyáltalán Isten létének megkérdőjelezését és a boldogság "kék madarának" hiába való keresését.
Hihetetlen süllyedtségünk egyik legszomorúbb bizonyítéka a Megváltó előre kitervelt meggyilkolása a "hit" védelmében. Sorolhatnánk a szörnyűségeket, és megállapíthatnánk, hogy az un. civilizáció fejlődése lényegében nem sokat változtatott az emberen.

Az ember tehát szabad és tiszta szellemként teremtetett, de elbukott. A biblia teremtéstörténete ősigazság, mely képi formában adatott meg, hogy minden idők embere a tudomány fejlődésétől függetlenül megérthesse saját "eredendően" bűnös voltát, mert ennek megértésén keresztül juthat el saját tökéletlenségének belátására, ami a megtérés alapvető feltétele. Hiszen a gőgős, saját magában és tudományában hívő, Istenét megtagadó ember ellentét szellemként még a sűrű tévelygés és tudatlanság homályában él. A mennyek kapui valójában nincsenek zárva előtte, de ő nem hisz, és a "menyegzői meghívásnak" nem tesz eleget.
A paradicsomi kiűzetés képi formában azt a szomorú igazságot tárja elénk, hogy mi magunk közösítettük ki magunkat a boldogság világaiból. Az előzőekből azt is láttuk, hogy itt nem egyszerűen téves döntésről és a "szülői tilalom" egy alkalommal való megszegéséről volt szó, hanem hosszú-hosszú folyamatról. A tévedés makacssággá és gőggé fajulva folyamatos szembehelyezkedést eredményezett az isteni akarattal. Az összhang megbontásán túl ennek káros volta az egyén szempontjából abban mutatkozott meg, hogy lehetetlenné tette saját tévedésének belátását és a töredelmes megfordulást.

folytatása a következőben
 
Naplózott Naplózott  
 
Módosítás: 2008.11.06 19:42 Név: Margit.
 
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
  A téma lezárása megtörtént.
#247
Margit (Adminisztrátor)
Adminisztrátor
Hozzászólások: 4688
graph
A felhasználó távol van Kattintson ide a felhasználó profiljának megtekintéséhez
Az ember teremtése. A férfi és a nő 11 éve  
folytatása az előzőnek

Isten törvényei különítették el a megátalkodottakat, a korábbiakban ismertetett kiválások formájában. Egy-egy ilyen világ érésének, fejlődésének folyamán Isten napja egyaránt süt jókra és gonoszakra, mígnem elérkezik az aratás, amikor az értékes termést külön kell választani a "konkolytól". E különválás a "világvége", mely drámai erejű történések formájában szellem erő és anyag kiválással jár a "külső sötétre", ahol emberi léptékkel örökkévalóságnyi újjáalakulási folyamat során újabb világalakulat képződik ,- az evolúció lépcsőinek végigjárásával.

A szellemek felébredése, testet öltések sorozata, szenvedés, halál képezik a "gyógyító intézet" eszköztárát.
Szólnunk kell még az ember kétféle, lényegi lelki különbséget mutató megjelenéséről: a férfi és nő lényegéről. Bukás előtt a szellemek duális párokként léteztek, mely kapcsolatban szoros fluidikus kötelék kötötte össze a rugalmas, elfogadó, külső hatásokat felfogó (a tanulást és haladást biztosító) felet a teremtő, hatni tudó, erőt kifejtő féllel.

E páros képviselte a mennyekben kötött házasságot, egymásnak tökéletes kiegészítői, társai végtelen szeretetben és boldogságban. Duális egységükben képesek a teremtésre (szellemi princípium kivételével, mert az egyedül az Atya hatalmában áll), alkotásra, mely hatalmat, gazdagságot és dicsőséget is biztosított számukra - a teremtés művének aktív részeseként.
A bukással e duális egység kettétört, külön külön "női" (elfogadó) és "férfi" (ható) szellemekre. Zavarodottságukban elveszítették teremtő erejüket, idegen duál féllel ideiglenes
összekapcsolódásra voltak csak képesek, mely csábító volta ellenére szenvedést, békétlenséget és konfliktust eredményezett. De soha nem felejtették el eredeti társukat, akit már felismerni sem voltak képesek a rájuk rakódott bűn és homály rétegek miatt. Idegen duálféllel való átmeneti egyesülésük torz és visszataszító "eredményeket" produkált, mely az isteni életprincípium hatására megvalósulási formát keresett és talált, gonosz állatok és mérges növények formájában.
Egymás keresésének kiolthatatlan vágyából alakult ki a mélységes lefokozottságot mutató, a tiszta duál érzés elsalakosodott formája a szexualitás.
A szexualitás önmagában torz és törvénytelen érzése azonban adekvát a mélységesen bukott szellemek állapotával, ezért az isteni gondviselés törvénye szigorú keretek között munkába állította, a javulás eszközévé is tette egyben, - csak úgy mint a szenvedést és halált, mint a bűn fő produktumait. A szexualitás szöges ostorként hajtja egymás felé a férfit és a nőt, a házasság egyedüli törvényes keretei közé, ahol a gyermekvállalás és nevelés áldozati oltárán magasztosabb, önfeláldozó szeretetté ég el. Valójában az idegen duálféllel való kapcsolat szükségszerűen egyenetlen, súrlódásokkal és konfliktusokkal terhes, de egyedül ebben a formában válhat képessé hosszú fejlődési turnusokon keresztül saját duálfelének felismerésére és újbóli egyesülésre.
(Forrás: Reiner Ágoston: Keresztény hittan útkeresőknek c. könyvéből)
 
Naplózott Naplózott  
 
Módosítás: 2008.11.06 20:01 Név: Margit.
 
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
  A téma lezárása megtörtént.
#759
Margit (Adminisztrátor)
Adminisztrátor
Hozzászólások: 4688
graph
A felhasználó távol van Kattintson ide a felhasználó profiljának megtekintéséhez
Az ember teremtése. A férfi és a nő 10 éve, 9 hónapja  
Az ember teremtése

"Megteremtette Isten az embert a maga képmására, Isten képmására teremtette, férfivá és nővé teremtette őket. Isten megáldotta őket és ezt mondta nekik Isten: Szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be és hódítsátok meg a földet. Uralkodjatok a tenger halain, az ég madarain és földön mozgó minden élőlényen! "

Azt gondolom, hogy kevés annyira ismert igeszakasza van a Szentírásnak, mint az ember teremtését leíró Bibliai ige. Abból is adódik ez, hogy a Szentírásnak az első lapjain találhatók ezek a történetek, ezek a leírások, s azért is mert, megfogja az embernek a gondolkodását, azért is, mert az ember szeret az eredetével foglalkozni, szeret visszatekinteni a múltba, szereti felidézni önmaga számára megtörtént dolgokat és keresi azt, hogy honnan jön és hová tart az ő élete. Mindenesetre azt el kell mondani az egész teremtéstörténettel kapcsolatosan, hogy akár az ószövetségnek is, nem ez az igeszakasz a központi része, hanem a szabadításnak a története, hogy hogyan szabadítja meg Isten az ő népét. Hogyan szabadítja meg az Úr az egyiptomi fogságból a zsidó népet és hogyan vezeti be arra a földre, amit elkészített a legfontosabb, az emberi hit számára.
A Szentírás ószövetségi része a Teremtéstörténetben arról beszél, hogy ugyanaz az Isten, aki megszabadította az ő népét, ugyanaz az ő életének az Ura is. Ugyanaz az Isten teremtette az embert, aki az ember számára a szabadulást hozta el. S hogy ha ezt az egész ószövetségi bizonyságtételt lefordítjuk az Újszövetségnek a nyelvére, a bizonyságtételére, akkor értelmezhetjük és láthatjuk azt, hogy Krisztusban Isten megszabadítja az emberi életet és az Újszövetségben is az Istennek a szabadító szeretete a legfontosabb üzenet. Ezen van a hangsúly. A keresztyén hit, bizonyságtétel, ahogyan visszatekint a korábbi történésekre, az evangéliumban is visszamegy egészen a teremtő Istenig. Tehát Krisztusban ugyanaz az Isten van jelen, mint aki az emberi életet megteremtette. Aki az ember számára életet adott.

Néhány dolgot szeretnék ebből a bizonyságtételből, ebből az Igéből még megjeleníteni. Azt olvastam, hogy az ember Istennek a képmása. Elgondolkodhatunk ezen, s a fantáziánkat is megmozgathatja ez a kérdés, hogy vajon mit jelent ez. Hogyan lehetséges ez? Vajon úgy néz ki Isten, ahogyan mi, hogy mi vagyunk az Ő képmásai, s az Isten ránk hasonlít. Ha megnézzük az eredeti szöveget, ami a Szentírásban található, itt a képmást úgy is lehetne fordítani, mint valami állókép vagy talán mint szobor. S az állókép vagy szobor elsősorban a Bibliai korban azt jelentette az emberi élet számára, hogy ki az, akit ábrázol az a szobor. A szobor, az valami tökéletlen mása volt annak, akit ábrázolt, akit megjelenített.
Idézőjelbe téve, lehetne azt mondanunk, hogy tulajdonképpen az ember Istennek a szobra. Végső értelemben Isten igazi képmása azonban Jézus Krisztus, tehát az ember az Istennek a valóságát jeleníti meg a saját életében. A föld porából teremtette Isten az embert. Nagyon fontos ez a bizonyságtétel is. Egy teljesen alkalmatlan anyagból, egy olyan anyagból, amit semmire sem lehet felhasználni.
(forrás: felvidék ma.hu)


(folytatása következik
 
Naplózott Naplózott  
 
Módosítás: 2009.02.04 16:01 Név: Margit.
 
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
  A téma lezárása megtörtént.
#761
Margit (Adminisztrátor)
Adminisztrátor
Hozzászólások: 4688
graph
A felhasználó távol van Kattintson ide a felhasználó profiljának megtekintéséhez
Az ember teremtése. A férfi és a nő 10 éve, 9 hónapja  
.
folytatása az előzőnek

A por, az ma értéktelen, az nem is termő, termővé sem válik, nincs annak semmi jelentősége. Egy ilyen teljesen alkalmatlan anyagból, amit semmire sem lehet felhasználni, abból alkotja meg az embert az Isten. Tehát az ember az életét, nem magától kapja. Nem magától nyeri, hanem az Isten teremtő akaratából és szeretetéből. És nem is a természet erőitől kapja az ember az életét. Tehát manapság szinte általános az a véleményezés, hogy a természetnek az erői, a dolgai azok hozták létre az emberi életet, a különböző biológiai vegyi folyamatok, amelyek az egész élő világnak a kialakulását létrehozták, eredményezték.

A Szentírás arról tesz tanubizonyságot, s azt gondolom, hogy ez nagyon fontos, hogy ezt meglássuk és megértsük, hogy az ember az életét egyik oldalon nem magától nyeri meg, a másik oldalon nem is a természet erőitől kapja, hanem Isten kegyelméből, szeretetéből. S ez alázatra kell hogy intsen bennünket. Alázatra az emberi kapcsolatokban, és alázatra a természethez való viszonyulásban. Ugyanis nem mi vagyunk egyedül itt a teremtettségben, hanem részei vagyunk a teremtettségnek, az emberi élet csak egy részét képezi, bár fontos szereppel bír az ember szeretete a teremtett világban. Isten képmására teremtette az embert, úgy írja az Ige a 27. versben, férfivá és nővé teremtette.

Különös és nagyon fontos az, hogy lássuk, a férfi és a nő együtt van ebben az igeszakaszban, együtt hordozzák az Isten képmását. Idézőjelbe téve az előző hasonlatot megismételve: együtt Istennek a szobrai az emberek, együtt tolmácsolják - férfi és a nő - az Istenhez való tartozást, az Ő szeretetét együtt viszik ebben a világban.
Egyik sincs sem alá, sem fölé rendelve, hanem együtt töltheti be az ember azt a küldetést, amit rá bízott az Úr. Szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be és hódítsátok meg a földet. Ez a meghódítás, ez a betöltés nem az elpusztítást jelenti. Sajnos, hogy ha látjuk a világnak a menetét és érzékeljük a világ történéseiben, a természeti dolgokban hogy ma már az ember a leginkább veszélyes önmagára.

Már túljutottunk azokon az időkön, amikor még a természetnek az erői pusztították az embert, ma már az ember sok esetben okozója a természeti csapásoknak, pontosan azért, mert nem becsüli meg a természetet, mert félreértelmezi a saját helyzetét ebben a világban. Nem tudatosítja az ember, hogy része a teremtettségnek, s nem kizsákmányolnia, tönkretennie kell ezt a lakóteret, amit Istentől kapott, hanem ápolnia és gondoznia kell, mint ahogyan az Ige írja, hanem éppen ezért tapasztalható, hogy szétomlik körülöttünk a világ.

Ma már a hétköznapi életben és akár csak az időjáráson is érzékelhető, hogy mennyire nem tudja megbecsülni ennek a teremtett világnak a csodálatos valóságát, értékét és a saját vesztébe rohan. Önmagát pusztítja ez által.
Isten Igéje, alázatra hív és bíztat bennünket, részei vagyunk a teremtettségnek, hordozunk valamit Istennek az akaratából, ami megkülönböztet bennünket ennek a világnak az összes teremtményétől, de úgy, hogy becsüljük meg azt, ne ellene éljünk, hanem mellette és érte.
Megteremtett bennünket az Úr, életet adott, s ez által felelősséget és lehetőséget is biztosított számunkra. S mint ahogyan már korábban is szóltam, nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy Istennek a szeretete Krisztusban jött el az ember felé és Krisztus által nyerhet az emberi élet tartalmat, erőt, bizodalmat és reménységet. Ugyanaz az Isten teremtett meg bennünket, aki megvált, a mi megváltónkban, s aki elkészíti életünket az örökkévalóság számára. Isten adjon számunkra biztatást, útmutatást és reménységet a számunkra most és mindörökké. Ámen.
(forrás: Felvidék ma.hu)
 
Naplózott Naplózott  
 
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
  A téma lezárása megtörtént.
#1081
Margit (Adminisztrátor)
Adminisztrátor
Hozzászólások: 4688
graph
A felhasználó távol van Kattintson ide a felhasználó profiljának megtekintéséhez
Az ember teremtése. A férfi és a nő 10 éve, 8 hónapja  
Az ember teremtése

A Biblia úgy mutatja be az embert, mint Isten szabad akaratú és személyes partnerét az üdvösség történetében. Beszél az ember teremtéséről, kegyelmi állapotáról, bűnbeeséséről és fölemeléséről. Nem más ez, mint tudósítás az embernek és a világnak Istennel való kapcsolatáról.

Ha vázlatosan akarnánk összefoglalni a bibliai tanítást, akkor azt mondhatnánk, hogy a teremtéstörténet elsődleges mondanivalója az, hogy nem mindig volt ember a földön, az ember a létét Isten teremtő beavatkozásának köszönheti, és az ember Isten szövetségese lesz. Isten az embert saját képmására, az Isten képmására teremtette (Ter 1,27). Ez nem jelent többet csak ennyit, hogy az ember nem Isten, hanem csak képe Istennek!
Isten többnek akarta az embert, mint a többi teremtményt és férfiúvá és nővé teremtette. (Ezt valószínűleg azért hangoztatta a szent író, hogy a nők elnyomása ellen tiltakozzék). Az ember teremtésénél feltűnő, hogy a leírás hangoztatja, hogy őt Isten nem a semmiből teremtette, hanem anyagból.

A Biblia feltételez valami kettősséget, amikor az ember teremtését írja le: Isten megalkotta az embert a föld porából és arcába lehelte az élet leheletét és az ember élőlény lett!(Ter 2,6-7) Nem azt mondja, hogy a testét a föld porából, hanem azt mondja, hogy az embert. De jelzi, hogy van benne valami, amit Isten külön ad!
Az egyház azt tanítja az emberről, hogy lelke van. De a lélek nem létezik előre, hanem Isten teremti a testbe. Tehát a lelket nem a szülők nemzik, mint a testet, hanem azt Isten adja. Nincs kétféle lélek, az amit Isten ad, az közvetlenül élteti a testet. Ez a lélek a szellemisége miatt halhatatlan. Tehát az ember egész valóságában testi és lelki lény egyszerre.
Testével van jelen a világban, de egész működését átjárja a szellemi tudat. Ez az embert egész környezete fölé emeli. Az ember nem gép és nem biológiai törvényszerűség. Az ember felismeri saját emberi létét és képes megkülönböztetni azt saját környezetétől. Ezt jelenti az emberben a tudat. (A növény és az állat teste sem halmaz, hanem szervesen felépített rendszer, de sem a növény, sem az állat nem ismeri fel saját belső törvényszerűségeit. Nincs tudata).
(Forrás: Véghseö Dániel: Katekézisekből részlet))

folytatása következik


 
Naplózott Naplózott  
 
Módosítás: 2009.03.21 09:40 Név: Margit.
 
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
  A téma lezárása megtörtént.
#1146
Margit (Adminisztrátor)
Adminisztrátor
Hozzászólások: 4688
graph
A felhasználó távol van Kattintson ide a felhasználó profiljának megtekintéséhez
Az ember teremtése. A férfi és a nő 10 éve, 7 hónapja  
folytatása az előzőnek

Az egész teremtés akkor lett tökéletes, amikor Isten az embert megteremtette. Azt, hogy vagyunk, természetesnek tartjuk, úgy ahogyan természetesnek tartjuk a levegőt, a vizet, a muzsikát, a mindennapokat. Létünk azonban mégis titokzatos valóság és az ember ki akarja fürkészni annak célját, értelmét. Miközben ezek után kutatunk szembe találjuk magunkat a Teremtő Istennel!

Az emberiség nagyjai magát az embert akarták megismerni, mint pl. Leonardo da Vinci. Aprólékos munkával az embernek szinte minden porcikáját megrajzolta. Műve egyedülálló alkotás a világon. Ő volt az egyetlen, aki az ember legteljesebb képét rajzolta meg. Munkája közben ráébredt a nagy igazságra: Isten semmi feleslegeset nem teremtett az emberben! Minden porcikája csodálatos és célirányos alkotás.

Ma már a computer adta lehetőségek még teljesebb csodálatot képesek kiváltani az önmagát vizsgáló emberben. Az ember maga is képes csodálatos dolgokat alkotni. Művészeti alkotások, festmények, szobrok, műtárgyak, épületek, gépek, szerszámok, szellemi termékek, sportteljesítmények Mindez: technika, művészet, tudomány, amely 6 ezer éve az emberi szellem alkotása tulajdonképpen az embernek egy másfél kilogrammot nyomó részéből, az agyból származik!

Másfél kg csoda és élet! Nincs hozzá fogható a teremtett világban. Az orvosok szerint az emberi agy a kapacitásának csak a töredékét használja ki az élete folyamán. Egyszerűen arra, hogy feltöltődjön információval, mert erre az igazán rövid időre (ami átlagosan mondjuk 70 év) nagyobb kapacitásra nincs is szükség. Az agy 3M üzenetet képes másodpercenként fogadni és feldolgozni. Ha a teljes kapacitását ki akarnánk használni akkor 3M év alatt minden másodpercben kellene valami újat tanulnunk! Miért csak a hét százalékát használjuk ki, és mire vár az a többi szabad 93 százalék?

Ez egy komoly kérdés és a válasz is komoly kell, hogy legyen: Bizonyára jóval hosszabb időre volt "tervezve" az ember élete. Ha fentebbi adatot fontolgatjuk: a 3M év minden másodpercének a fantasztikus számát talán közel állunk ahhoz, hogy kimondjuk: az ember örök életre lett teremtve.
Ha hozzá vesszük azt a tényt, hogy az emberi agy a felhasznált 7% kapacitással is milyen csodálatos dolgot művel:

folytatása következik

 
Naplózott Naplózott  
 
Módosítás: 2009.03.29 14:07 Név: Margit.
 
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
  A téma lezárása megtörtént.
Az elejére Hozzászólás a témához
Támogatja a FireBoardegyenesen az asztalra hozza a legújabb hozzászólásokat