Jézus a fény

Szia, Vendég
Felhasználói név: Jelszó: Emlékezz rám
Szellemtan

TÉMA: Tanítások, megtörtént események a szellemi tanítással kapcsolatban

Tanítások, megtörtént események a szellemi tanítással kapcsolatban 13 éve 7 hónapja ezelőtt #551

 • Margit
 • Margit profilkép
 • Nem elérhető
 • Administrator
 • Hozzászólások: 5645
Összefoglaló módszer a különbözõ tulajdonságú szellemek felismeréséhez.


1.Más mérce nem létezik a szellemek megkülönböztetéséhez, mint az egészséges értelem. Minden, még szellemektõl érkezõ formai megkülönböztetés is értéktelen, mely nem származhat magasabb szellemektõl.

2.Ítéljük meg a szellemeket beszédük és cselekedeteik alapján. Cselekedetnek nevezzük kinyilvánított érzelmeiket, és a tõlük származó tanácsokat.

3.Mivel tudjuk, hogy jó szellemek csak jót mondanak és cselekszenek, ezért alacsony értékû dolog sohasem származhat egy jó szellemtõl.

4.Magas rangú szellemek beszéde mindig tiszteletteljes, nemes és magasztos, amit mondanak az tisztességes és egyszerû, sohasem hízelgõ. Tudásukkal és a többi szellemek között elfoglalt helyükkel nem kérkednek soha. Az alantas és gonoszkodó szellemek beszédében mindig megtalálható az emberi szenvedély lenyomata.

5.A szellemeket nem tudjuk anyagi formák és stílusuk korrektsége alapján megítélni, hanem meg kell találni közléseik belsõ értelmét. Szavaikat hideg fejjel, éretten, elõítéletektõl mentesen kell mérlegelni.

6.Magas rangú szellemek beszéde mindig azonos, ha nem is formájuk, de lényegük szerint. A gondolataik ugyanazok. A kedvezõ körülmények, az igényeik és közléseik súlya alapján lehetnek magasan vagy kevésbé fejlettek, de egymásnak sosem ellentmondóak. Ha két azonos nevet hordozó közlés ellent mond egymásnak, akkor az egyik nyilvánvalóan hamis. A kettõ közül az lehet az igazi, amelyik az ismert személyiség karakterével nem áll ellentétben.

7.A jó szellemek csak azt közlik, amit tudnak, és hallgatnak, vagy beismerik, ha tudásuk nem kielégítõ. A rossz szellemek mindenrõl nagy határozottsággal beszélnek anélkül, hogy az igazság megkerülése zavarná õket. Minden nyilvánvaló logikátlanság és eltérés, minden, az egészséges emberi értelmet sértõ megnyilatkozás jelzi a csalást akkor is, ha a szellem magát magas rangúnak adja ki.

8.A könnyelmû szellemek felismerhetõek magabiztosságukról, ahogyan a jövõt fellebbentik és olyan dolog hirdetésérõl, melyekrõl nem szabadna tudnunk. A jó szellemek sejtethetik a jövõt, ha az számunkra hasznos. De sohasem közlik pontosan a dátumokat. Minden pontos dátummal elõrevetített esemény, jele egy hamis próféciának.
9.Magas szellemek egyszerûen és nagy szóáradat nélkül fejezik ki magukat. Stílusuk rövid és befejezett anélkül, hogy a gondolatok és kifejezések magasztossága csökkenne. Mindenki számára érthetõek és nem szükségeltetik erõfeszítés megértésükhöz. Urai a kevés szóval sokat mondás mûvészetének. Az alantas szellemek üres gondolataikat nagyzoló szóáradat mögé rejtik. Mindez gyakran párosul beszédük önigazoló voltával.

10.A jó szellemek sohasem parancsolnak, követelõznek, hanem tanácsolnak. Elutasítás esetén visszahúzódnak. A gonoszak ellenben heveskednek, parancsokat osztogatnak azt akarva, hogy engedelmeskedjenek nekik. Mindenek ellenére is maradnának. Minden szellem, mely tolakodó, elárulja eredetét.

11. A jó szellemek sohasem hízelegnek. Értékelik ugyan, ha az ember jót cselekszik, de visszafogottan. A gonosz szellemek, miközben alázatról prédikálnak, túlzó dicshimnuszokat osztogatnak, nagyképûségre és beképzeltségre csábítanak.

12. Magas szellemek minden dologban a forma fölé emelkednek. Csak az alantas szellemek fektetnek hangsúlyt kicsinyes részletekre, amelyek az igazán magasztos eszmékkel összeegyeztethetetlenek. Minden kicsinyes elõírás biztos jele a szellem alantas és csaló voltának, jóllehet mindezt teheti egy impozáns név alatt.
(Karsay István)


folytatása a következõben
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
Utolsó szerkesztés: 13 éve 7 hónapja ezelőtt Írta: Margit.
Téma zárolva.

Tanítások, megtörtént események a szellemi tanítással kapcsolatban 13 éve 7 hónapja ezelőtt #552

 • Margit
 • Margit profilkép
 • Nem elérhető
 • Administrator
 • Hozzászólások: 5645
folytatása az elõzõnek

13. Különös és nevetséges nevet megadó szellemekkel szemben fokozott elõvigyázatosság szükséges, mert így akarnak a hiszékenyekkel szemben imponálni. Helytelen lenne e neveket komolyan venni.

14.Mindazon szellemekkel szemben is ajánlott a bizalmatlanság, akik könnyedén adnak meg tiszteletre méltó neveket, szavaikat fogadjuk visszafogottan. Pontosan itt elengedhetetlen a szigorú kontroll. Gyakran nem egyéb maszknál, amit magasabb szellemekkel szembeni bensõbb kapcsolatuk igazolására használnak.

15. A jó szellemek minden általuk tanácsolt dologban lelkiismeretesek. Õk csak egy komoly és hasznos célt ismernek. Ezért mindent gyanúval kezeljünk, amely nem azt a karaktert viseli, vagy ellenkezik az értelemmel.

16. A jó szellemeket felismerhetjük bölcs visszafogottságukról, amely abban nyilatkozik meg, hogy senkit sem szégyenítenek meg. Kerülik a gonoszság leleplezését. A könnyelmû és rosszindulatú szellemek ezzel ellentétben leginkább a leleplezésben lelik örömüket. Miközben a jó szellemek keresik az igazságtalanság enyhítését, és a belátásról prédikálnak, a gonoszok az ellentétet szítják.

17. A jó szellemek csak jót írnak elõ. Egy alapelv, egy tanács, amely a tiszta embertársi szeretettel nem áll teljes összhangban, nem lehet jó szellem megnyilatkozása.

18. A jó szellemek csak teljesen értelmes dolgokat tanácsolnak. Minden javaslat, amely az egyenes útról eltérít, amely ellent mond az egészséges értelemnek és eltávolítana a megváltoztathatatlan természeti törvényektõl, egy korlátozott szellemre utal, amely nem méltó a bizalomra.

19. A gonosz vagy alantas szellemek elárulják magukat anyagi természetû jelekkel, amelyek elõbb- utóbb megmutatkoznak. A médiumra gyakorolt hatásuk gyakran erõszakos, mely darabos vagy hirtelen mozgásban és lázasan görcsös izgalomban jelentkeznek. Mindez jelentõsen eltér a jó szellemek nyugodt és kedves hatásától.

20. Az alantas szellemek gyakran használják fel közlési lehetõségüket áruló tanácsok osztogatására. Aki ellenszenves számukra, arra bizalmatlanságot és ellenségeskedést prédikálnak.

21. Azon emberek szellemei, akik földi életük folyamán bizonyos testi vagy szellemi foglalkozást ûztek, és még a gondolkodásuk földhöz kötött, a földi életükre jellemzõ vágyaik, elõítéleteik és szenvedélyeik egy részét magukkal vitték. Mindezt beszédjükbõl megállapíthatjuk.

22. Nem a tudás- amivel a szellemek közül sokan hencegnek- az igazi jele az emelkedettségnek. A morális érzelmek megváltozhatatlan tisztasága az igazi próbakõ ebben a vonatkozásban.

23.Nem elegendõ az igazság megismeréséhez, hogy egy szellemnek kérdéseket teszünk fel. Mindenek elõtt azzal kell tisztában lenni, kinek is tesszük fel azokat. Az alantas vagy tudatlan szellemek megválaszolják a legkomolyabb kérdéseket is. Az sem elegendõ a szellem számára a túlvilági dolgok magas szintû tudásához, ha földi élete során egy nagy ember volt.

24. A jó szellemek viccelõdése és kedve gyakran finom és humoros, de sohasem undok. Az alantas, de nem durva szellemek humorára a harapós vicc a jellemzõ.

25. Ha a szellemek karakterét, különösen, ha morális tekintetbõl tanulmányozzuk, akkor megismerhetjük természetüket és megállapíthatjuk a velük szembeni bizalom fokát.

26. Ahhoz, hogy a szellemeket az emberekhez hasonlóan meg tudjuk ítélni, legelõször magunkat kell megítélnünk. Sok ember úgy tartja, hogy saját véleménye az élet egyetlen mércéje. Nekik hiányzik az egészséges megítélés elsõ és legfontosabb feltétele, nevezetesen az ítélet helyessége.

A fentiekben leírt tanítás tapasztalatokon, és a szellemek tanításain alapszik.
(Karsay István)
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
Téma zárolva.

Tanítások, megtörtént események a szellemi tanítással kapcsolatban 13 éve 7 hónapja ezelőtt #559

 • Margit
 • Margit profilkép
 • Nem elérhető
 • Administrator
 • Hozzászólások: 5645
Kóma

Kaptam egy érdekes levelet, amiben egy baleset miatt kómába esett fiatalember miatt egy hozzátartozó érdeklõdött a kóma állapotáról.

A kóma érdekes dolog, mert ilyenkor több dolog történik a lélekkel.

A lélek nem akar elmenni sok esetben, és nem tudja, hogy mit tegyen.
Sok esetben nem szakadnak el azok a fluidikus kötelékek, melyek összekapcsolják a lelket a testtel, így a fizikai test éterikus (élet) energiái további táplálást kapnak.
Ilyenkor csak a fizikai test mûködik, mert a lélek nem kapcsolódik be, mint irányító a fizikai testhez, és ezért is "mûködésképtelen" a test.

Sok estben azonban - és erre sok gyakorlati példa is van más lélek fog visszajönni a fizikai testbe, akinek már nem kell megtapasztalni a születés gyötrelmeit, hanem egy elõre elkészített testet kap "ajándékba", és innen folytatja munkáját.
Ezzel kapcsolatban is van komoly szellemi irodalom, de inkább én a gyakorlati részét nézem, én magam beszéltem sok olyan emberrel akivel ez megtörtént, pontosabban olyannal, akinek a szeretettje került ilyen helyzetbe, és egyértelmû volt utána, hogy nem az jött vissza a fizikai testbe.
Van, amikor ugyanaz a lélek jön vissza, de egy másik része a léleknek.
Na, ez mit is jelent?
Amikor a fizikai síkra leszületünk a lelkünknek az a darabkája születik le, amelyiknek éppen valamit meg kell tapasztalnia. A lélek többi része az asztrálsíkon várakozik. Hacsak nem született le egy másik fizikai testbe, ugyanis ezekben az idõkben a karma feltorlódások miatt az is lehetséges, hogy egyidõben mind a hét lélekdarabkánk leszületik külön külön egy fizikai testbe, ami azt jelenti, hogy akár egy idõben mondjuk hét "karsaypisti" van jelen
(duál - felenként). Így az is lehetséges, hogy egy másik lélek cseréje történik kómás esetben.

A balesetek például lehetnek figyelmeztetõ, karmikus jellegûek, de bármilyen hihetetlen, lehetnek véletlenek is! Egy háborúban se áll minden golyó mellett egy angyal, aki vigyázz ránk, ez képtelenség.

A változások világában, ahol élünk sok minden megtörténik, aminek nem kellene megtörténnie, és sok minden nem történik meg, aminek meg kellene történnie.

Ha a baleset nem volt betervezett, akkor nagy eszmecsere folyik a "láthatatlan világban", hogy mi történjen a lélekkel, vissza tud-e térni, vagy lehetõséget kap egy másik " szinte azonnali " visszaszületésre, vagy más fog visszatérni a meglévõ, esetleg roncsolt fizikai testbe megtapasztalni.

A kóma ideje alatt születik a döntés, de azt is figyelembe kell venni, hogy sok esetben a lélek már régen elment volna a fizikai síkról, de az orvosok erõszakosan modern eszközökkel életben tartják a testet! És ebben az esetben a lélek már régen elment az asztrálsíkra, de a test mûködik. Vannak esetek, amikor évek múlva magához tér a beteg, és ezek azok a csodák, amik életben tartják a reményt a hozzátartozókban, de ilyenkor már nagy esetben más jön vissza.

A visszajött embernek vannak régi emlékei, de észre lehet venni, hogy ha más jön vissza, akkor csak történésekre emlékszik (persze ha az agy, a szellemi "antenna" nem sérült), mert a fizikai síkon történt emlékek az asztráltestben tárolódnak, és ahhoz minden szellemi lény hozzáférhet, olyan, mint egy nyitott könyv, az érzelmi történések a mentál testbe kerülnek, erre a másik lélek nem tud rákapcsolódni. Így ha nem emlékszik a kómából visszatért emberi lény a kedves szavakra, az érzelmi dolgokra amit kapott életében, akkor nagy eséllyel más jött vissza helyette.

Ami még fontos dolog olyan esetben, amikor másik lény jön vissza, hogy egy idõ után átíródnak a fizikai testre a másik lélek tulajdonságai, más lesz a jelleme, viselkedése, sõt még a fizikai teste is képes átváltozni! (Hasonlóan, mint egy erõsebb megszállottság esetén)
(Karsay István)
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
Utolsó szerkesztés: 13 éve 7 hónapja ezelőtt Írta: Margit.
Téma zárolva.

Tanítások, megtörtént események a szellemi tanítással kapcsolatban 13 éve 6 hónapja ezelőtt #672

 • Margit
 • Margit profilkép
 • Nem elérhető
 • Administrator
 • Hozzászólások: 5645
.
VÉGZETES SZELLEMIDÉZÉS - MEGTÖRTÉNT ESEMÉNY


A mostani történet megtörtént eseten alapul. Egy barátom barátnõje volt a szenvedõ és tragikus alanya, mely a lány halálával zárult. A pontos eseményeket a halála után személyesen a tõle tudtuk meg egy médium segítségével.

Anna nem foglalkozott ezoterikával egész életében, nem volt vallásos, bár szokás szerint a szülei megkeresztelték. Földhözragadt gondolkodásmódja végigkísérte életének 45 évét. A változás februárban következett be. A munkahelyén megismerkedett egy kolleganõjével, akivel szorosabb barátságot alakítottak ki. Barátnõje pszichológiával foglalkozott, elvégezte az agykontroll tanfolyamot és javasolta ezt Annának is. Anna elment egy hétvégi tanfolyamra és nagyon megtetszett neki a láthatatlan világ ízlelése és ráérzett a mûködésére is.
A barátnõje mesélt neki a veszélyekrõl, de ezek a figyelmeztetések süket fülekre találtak. Kezdett odafigyelni a meditációra és nagyon tetszett neki, hogy különleges gondolatai vannak, ami egyértelmûen nem a saját gondolatokat, érzéseket tükrözi. Összeismerkedett egy baráti társasággal, ahol szellemidézéssel foglalkoztak kedvtelésbõl. Egy este meghívásra õ is elment és részese lett egy ilyen jellegû médiumi összejövetelnek.

Nem kellett volna. Ha odafigyelt volna barátnõje intelmeire, akkor megtudta volna tõle, hogy védelem és beavatott médium nélkül ez a "játék" komoly veszélyeket rejt magában. A köztes létben lévõ negatív szellemek csak arra várnak, hogy valaki behívja õket és rögtön rátelepednek, megszállják a testét. Most is ez történt. Minden védelem és szaktudás nélkül elkezdtek szellemet idézni, ráadásul Anna elkövette azt a hibát, hogy meditált is magában közben és ezzel teljesen nyitott lett a másik világ sötét erõi felé. Sikerült egy olyan erõs szellemnek a megszállása alá kerülni, aki irányítani kezdte az életét.

Miután a benne lévõ szellem látta a többi szellemet, akik körülöttük voltak, a kívülálló ember csak annyit vett észre, hogy Anna magában beszél. Nem a lány beszélt magában és a körülötte lévõ "semmihez", hanem a benne lévõ szellem folytatott eszmecserét a szellemtársaival!
Anna szakított barátjával és a pszichológus barátnõjével is, aki ugyan észrevette a veszélyt, de nem tudott segíteni rajta, mert õ minden próbálkozást elutasított. Munkahelyén közölte, hogy ki fog lépni és egy olyan helyre megy dolgozni, ahol nagyon sokáig fog tartózkodni és hosszú távra garantálják, hogy ott maradhat.
Lakása eladásán gondolkodott, közben elkezdte felújítani, hogy több pénzt kérhessen érte. Közben elkerülte minden régi ismerõsét, ha találkozott valamelyikkel elfordította a fejét és nem nézett többé senki szemébe, de ha tehette, akkor inkább kikerülte õket az utcán.
(KARSAY)

folytatása következik
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
Utolsó szerkesztés: 13 éve 6 hónapja ezelőtt Írta: Margit.
Téma zárolva.

Tanítások, megtörtént események a szellemi tanítással kapcsolatban 13 éve 6 hónapja ezelőtt #681

 • Margit
 • Margit profilkép
 • Nem elérhető
 • Administrator
 • Hozzászólások: 5645
folytatása az elõzõnek


A benne lévõ szellem tudatosan és jól dolgozott. Valószínûleg többen támadtak rá és tartották irányításuk alatt. Ez az állapot két hónapig tartott. Anna egy szép tavaszi napon a lakótelepi lakásuk elõtt két ismerõs idõsebb szomszédot megkért, hogy maradjanak ott, mert mutatni szeretne valamit. Utána felment a 4. Emeleti lakásába és áthívott egy másik ismerõst, majd eltorzult arccal kimászott az ablakpárkányra. Valamit beszélt a levegõbe, mintha tartózkodna mellette valaki, majd búcsút intve a szomszédnak, magváltozott arckifejezéssel, kidülledt szemekkel kiugrott az ablakon és szörnyethalt!

Barátom teljesen kikészült, amikor megtudta az eseményeket. Nagyon fájt neki barátnõjének halála és halálának körülményei. Mindig reménykedett benne, hogy meggyógyul, de ez az esemény felborított minden elképzelését. A lány halála után különleges dolgok kezdtek történni vele. Furcsa bizsergéseket kezdett érezni, olyan érzése támadt, mintha a barátnõje ott tartózkodna vele a lakásban. Sokszor megmagyarázhatatlan rosszullétek jöttek rá, amik egyik pillanatról a másikra megszûntek. Annának volt egy lánya, aki nem vele élt, de tartotta vele rendszeresen a kapcsolatot. Amikor barátom Anna a lányával beszélt furcsa bizsergés járta át. A lakásban a képek elkezdtek mozogni a falon, furcsa jelenségek történtek. Tamás, mert így hívták barátomat érthetetlenül állt az események elõtt. Élete során nem találkozott soha para jelenségekkel, még olvasmány szinten sem, legfeljebb a televízió képernyõjén keresztül kapott valamilyen szintû információt, de betudta azokat is a képzelet szüleményének.

Nem mert ezekrõl senkinek beszélni, mert félt, hogy kinevetik. Magában tartotta a történéseket és egyre jobban félt attól, hogy még mi történhet vele.
Ekkor találkoztunk egy munkavégzés kapcsán Miután véletlenek nincsenek, már belépéskor láttam Tamáson, hogy valami nagyon nyomja a lelkét és bánatot okoz. Pillanatok alatt megnyílt és elõször félve, majd egyre bátrabban mesélte az eseményeket. Nagyon örült, hogy végre valaki meghallgatja és nem neveti ki. Mikor keresztkérdéseket tettem fel egészen meglepõdött, mert olyan dolgokra kérdeztem rá, amit õ is tudott, de még nekem se mert elmondani. Egyértelmûen megállapítható volt, hogy barátnõje szelleme van vele a lakásban és akar valamit tõle.
(Karsay)

folytatása következõben
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
Téma zárolva.

Tanítások, megtörtént események a szellemi tanítással kapcsolatban 13 éve 6 hónapja ezelőtt #682

 • Margit
 • Margit profilkép
 • Nem elérhető
 • Administrator
 • Hozzászólások: 5645
.
folytatása az elõzõnek

Szerencsésebb esetben csak mondani akar valamit, rosszabb esetben rátelepedni Tamásra. Úgy döntöttünk, hogy elmegyünk egy általam ismert szellemidézõhöz, akivel már volt kapcsolatom és megbízhatónak tartottam. Errõl már írásaim elején tettem említést. A szellemidézõ megfelelõ védelemmel és szaktudással rendelkezett.
Megidézte Anna szellemét, aki elmesélte az elõbb megismert történetet. Azért jelentkezett Tamásnál, mert Tamásban volt nyitottság a médiumi közlések felé, csak õ még ezt nem tudta akkor magáról. Egyedüli gondja Annának az volt, hogy azt szeretné, ha Tamás figyelemmel kísérné a lánya életét és távolról vigyázna rá. Ezt Tamás megígérte. Anna nagyon hálás volt érte és megköszönte. Elmondta, hogy Tamást most már békén hagyja, mert a célját elérte és eltávozik egy másik dimenzióba és ha Tamás szereti még egy picit, akkor nem idézi meg többet, mert nagyon sok dolga van és azzal szeretne foglalkozni! Egy egy ilyen szellemidézés eltereli figyelmét a munkájáról és visszaveti a szellemi fejlõdésben.

Tamás, aki régen nem foglalkozott ezoterikus dolgokkal azóta megváltoztatta az életét. Szintén elvégezte az agykontrollt, mert szellemi tudásának tárházát bõvíteni szerette volna és ez nagyon jó kiindulási alap volt a számára. Olyan szintre emelte a megszerzett tudását, hogy már szellemgyógyászati kísérleteket is elkezdett és eddig eredményeket tapasztalt. Barátnõje halála kizökkentette nyugvó szellemét a holtpontról. Valószínûleg a tragikus haláleset olyan traumát okozott Tamás életében, hogy megnyílt a médiumi képessége.

Sok embernek egy-egy ilyen hírtelen trauma, stressz helyzet kell ahhoz, hogy olyan képességek birtokába kerüljön, amirõl eddig nem is volt tudomása. Tanulmányozom a Halálközeli Élményeket és kijelenthetõ, hogy az élményeket átélt emberek nagy része szinte egy beavatáson megy keresztül és megváltozik az élete értelme, életfelfogása. Sokan gyógyító erõ vagy médiumi képesség birtokába kerülnek. Egy hasonló helyzet is oldhat fel olyan tudást takaró zárt kapukat, melyek kinyílnak és a tudás kiáramlik az egyénre. Sok mindennek a birtokában vagyunk, csak nem vagyunk eléggé érettek ahhoz, hogy megkaphassuk. Mikor elérjük azt a szintet, hogy alkalmasak leszünk a megszerzett tudás birtoklására és megfelelõ alkalmazására, akkor beavatásként egyszerre vagy részletekben megkapjuk azt a részt belõle, amire szükségünk lehet további szellemi fejlõdésünkhöz.
(Karsay)
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
Utolsó szerkesztés: 13 éve 6 hónapja ezelőtt Írta: Margit.
Téma zárolva.
Oldalmegjelenítési idő: 0.135 másodperc