Jézus a fény

Szia, Vendég
Felhasználói név: Jelszó: Emlékezz rám
Szellemtan

TÉMA: Szellemtani közlemények

Szellemtani közlemények 13 éve 3 hónapja ezelőtt #1389

 • Margit
 • Margit profilkép
 • Nem elérhető
 • Administrator
 • Hozzászólások: 5645
folytatása az elõzõnek

Hit a lélek lámpása

Hinnem kell abban, hogy ez az igazság nem csak szó, nem csak frázis, amelyet az emberek az ajkukra vesznek és egy külsõ formát alakítanak belõle, amely õket széppé, jóvá és igazzá teszi. Hinnem kell abban, hogy ha a jónak ez a látszata le is kopik rólam, az életemrõl, a cselekedeteimrõl, az én mennyei Atyám látja ezt, és az az igazság, az a jóakarat, amelyet belevittem a munkámba, az él, az olyan valóság, melyet nem vehet el tõlem senki, és az valahol létezõ valóság, amivel találkozni fogok; és van, aki ezt számontartja, van, aki ezt látja. Mert Isten mindent tudó, mindent látó, és mindenhatóságával benne él az én jócselekedetemben. Õ tud róla, Õ számontartja azt, és annak dacára, hogy a meg nem értés folytán felhõk tornyosulnak felettem, a vihar elmúltával elkövetkezik a napnál világosabb megismerés ideje, és azoknak, akik félreértettek, akik nem értettek meg, látniok kell és meg kell gyõzõdniük az én jóakaratomról és igaz voltomról.

E nélkül a hit nélkül az ember semmivé válik, harcképtelenné lesz az életben. Ebben hinnetek kell, embertestvéreim. Ezt a hitet erõsíteni, növelni, mind világosabbá és világosabbá tenni: ez a mi feladatunk veletek szemben, a ti lelketekkel szemben. Ezt minden eszközzel, amit a mindenható Isten a kezünkre ad, igyekszünk is veletek szemben elvégezni, hogy erõsek lehessetek a hitben, és végigharcolhassátok azt a harcot, amelyet itt, ebben a mulandó életben maguk az életkörülmények adnak elétek.

Ebbõl nem is vonhatjátok ki magatokat, mert a teherviselés a földi élettel együtt járó kötelesség. Aki ez alól a kötelesség alól kivonja magát, az elszalasztja az alkalmat, annak a kezébõl kisiklik a lehetõségeknek az a sorozata, amellyel önmagát feljebb emelhetné.
Ez azt jelenti, hogy aki földi kötelességét nem teljesítette híven és becsületesen, annak meg sem adatik az a lehetõség, hogy újra testbe öltözhessék, hogy aránylag rövid idõ alatt megsokszorozhassa azokat a lehetõségeket, amelyekkel a maga szellemi és lelki sorsát megjavíthatná, és megépíthetné magának a béke és nyugalom lakóhelyét.

Ez nehezen megérthetõ dolog elõttetek, földi emberek, mert sokan azt hiszik közületek, spiritisták közül, akik valamit tudnak az újratestöltés lehetõségérõl, hogy elõttük a testöltések végtelen sorozata áll, hogy abban kimûvelõdhessenek, tudást szerezhessenek, és végül megerõsíthessék magukat azokban a pozíciókban, amelyekre a tapasztalások útján eljuthatnak.
Nem, testvéreim; ebbõl a hitbõl ki kell benneteket gyógyítanom, mert ez tévhit, amelyet nem szabad a lelketekben megrögzítenetek. A testöltések lehetõségei nem rajtatok múlnak; nem a ti akaratotok az, ami titeket idehoz, kedvezõ, vagy kedvezõtlen körülmények közé; a ti akaratotok semmissé válik azzal a törvénnyel szemben, amely a mindenséget igazgatja és a mindenségnek minden porszemét a helyére állítja. Titeket is a helyetekre akar állítani; titeket is a törvény erejével továbbít, hajt a fejlõdés útján.

folytatása következik
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
Téma zárolva.

Szellemtani közlemények 13 éve 1 hónapja ezelőtt #1558

 • Margit
 • Margit profilkép
 • Nem elérhető
 • Administrator
 • Hozzászólások: 5645
folytatása az elõzõnek

Hit a lélek lámpása

Nem az a cél, hogy ti a földi élet kölcsönkapott állapotaiban szerezzétek meg és nyerjétek el azokat a képességeket, amelyek titeket majd az örökélet biztonságos révébe vezetnek. Nem. A földi élet sorozatai, mint lehetõségek, próbákul vannak adva azoknak a csoportszellemeknek, akik egy célt kerestek és találtak, akik egy eszmébe dolgozták bele magukat, és fokról-fokra igyekeznek a lelkükben azt a világosságot mind nagyobbá tenni, amely világosság õket mind több és több megismeréshez vezeti, hogy mit hagyjanak el, mit vetkõzzenek le, s mit szedjenek fel a különbözõ életutakon; milyen következtetéseket vonjanak le, amelyek a lelküket sokoldalúbbá teszik és minden oldalról kiképezik, hogy a jót és igazat minél több oldalról sajátíthassák el. Mert erre van szüksége a léleknek, nem a keretre, amelyre ti földi emberek olyan nagyon sok idõt, gondot és érzést pazaroltok. A földi élet a maga körülményeivel csak keretet képez a lélek körül; ebben a keretben sorakozik fel a gazdagság, a testi jólét, a hatalom a maga formáival; a szépség, a dicsõség, minden kívánatos fény és ragyogás; de ebben a keretben sorakozik fel az árnyoldal is: a szegénység, a nyomorúság, a betegség, a halál, a csapások, a megpróbáltatások és a véget nem érõ csalódások sorozata. És valaki a kívánatosért kinyújtja a kezét, magához vonja a nemkívánatosat is. Valakinek zsarnok természete van, és igényei vannak az élettel szemben, és a végzete meg is adta neki a lehetõséget, hogy ezt a természetét kiélhesse: amikor kinyújtotta a kezét ezekért a lehetõségekért, ugyanakkor a dicsõséggel együtt a megaláztatást és a meggyaláztatást is magához vonzotta. Tehát ha kívánatos az egyik, hordozd el érte a másikat is: ezt mondja a földi igazság. Szükséges-e hát, a szellemi igazságot megismert földi emberek, hogy magatokat azokért a múló örömökért törjétek, amelyek mint a fény az árnyat magukkal vonják, magukkal vonják a nehéz megpróbáltatásokat és a szenvedéseket is?

Egy a szükséges dolog: megismerni az igazságot, megismerni az Isten kegyelmét, az Isten vezetését; megismerni a kijelentések által azt, hogy az Isten az ember lelkét jobb, tökéletesebb létállapotba, el nem múló dicsõségbe, boldogságba és megelégedettségbe akarja vezérelni, ahol árnynélküli fény, gyalázat nélküli dicsõség, és szegénység nélküli gazdagság várja azokat, akik hittek az õ igéjében, az õ beszédében és levetkõzték a mulandó földi embert minden kívánságával, minden haszontalan törekvésével együtt, és mulandó földi életüket ennek az egy szükséges dolognak a megszerzésére áldozták. Az õ életük ezzel az áldozattal nem semmisült meg, nem múlt el, hanem az árnyak világából átlépett a fény birodalmába.

Az ilyen földi élet, legyen bár szenvedésekkel, megaláztatásokkal, csalódásokkal és nyomorúságokkal megrakva, mégis dicsõséges élet, mert Isten dicsõsége fénylik és ragyog rajta, és ez bearanyozza, átsugározza az egész lelket - nem azért, mert az ember valami nagyot cselekedett, nem azért, mert a világnak nagyot adott, nem azért, mert a testi embert jobb állapotba helyezte - hanem azért az egyetlen erényért, hogy hitt az Isten mindenhatóságában, hitt az Isten végtelen erejében, hitt az Isten szeretetében, hitt az Isten kegyelmében és hitt az Isten ígéretében. Ez az ígéret valósul meg abban a dicsõségben, amely az õ kicsiny földi életét besugározza.

folytatása következik
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
Utolsó szerkesztés: 13 éve 1 hónapja ezelőtt Írta: Margit.
Téma zárolva.

Szellemtani közlemények 13 éve 1 hónapja ezelőtt #1590

 • Margit
 • Margit profilkép
 • Nem elérhető
 • Administrator
 • Hozzászólások: 5645
folytatása az elõzõnek


Hit a lélek lámpása

Kedves földi testvéreim! Én erre a keskeny útra szeretném a ti lelketeket elvezérelni ebben az idõben is, amely lehet, hogy megpróbáltatásokkal lesz terhes. Azért én azt mondom: legyetek kicsinyek; imádkozzatok, és csendben dolgozzatok, mégpedig elsõsorban önmagatokon, azután pedig azokon a lelkeken, akik körülöttetek vannak.

Tagadjátok meg minden nap, minden órában önmagatokat, földi, emberi, hiú kívánságaitokat; tagadjátok meg a látszatvilágban azokat a káprázatokat, amelyek csábítgatnak, hívnak, csalogatnak titeket, hogy "jöjjetek, cselekedjünk nagyot, emberek elõtt látszatosat; éljük bele magunkat és áldozzuk fel magunkat azért az igazságért, ami nagynak és szépnek látszik."
Ti ne hallgassatok erre. Egy a ti dolgotok: az Isten útján járni csendben, nem hivalkodva a hitetekkel, mert nem tudhatjátok, hogy amikor emberileg hivalkodtok, nem a sátán kíván-e tõletek erõtöket meghaladó áldozatokat, amelyekre nem lesztek képesek. Tehát csendben, önmagatokon dolgozva, Isten igazságát tanulmányozva folytassátok az életet visszavonultan, egymásnak örülve, hogy van kivel megosztanotok a lelketek kétségeit, panaszait, megpróbáltatásait.
Örüljetek, amikor egy gondolatban, egy érzésben Istennek hálát adhattok, hogy titeket összevezérelt, hogy együtt lehettek, és egymásnak, mint igazi lelki testvérek támaszul szolgálhattok a megpróbáltatás napjaiban.
Egy a ti utatok, ez a keskeny út, és egy a szükséges dolog, amelyre minden körülmények közt szükségetek van és lesz: hogy Isten akaratát, Isten igazságát tanulmányozzátok, hogy meg is értsétek azt, hogy a hiteteket el ne vehesse tõletek a sátán azok által a megpróbáltatások és csalódások által, amelyekben a földi élet olyan gazdag.

Minél inkább felragyog az emberi értelem, és minél inkább szétszórja sugarait, annál inkább félreismerik és félremagyarázzák majd az emberek az õ anyaghoz tapadt elgondolásukkal az Isten igazságát, és azt a tévhitet, amely zsákutcába vezeti az ember lelkét, dicsõítik és magasztalják majd az embercsoportok.
Ezek az emberek nincsenek beírva az élet könyvébe, ezek az Isten nevét csak az ajkukra veszik, de az õ akaratát nem keresik, az Isten törvényét nem tanulmányozzák, hogy abban a lelküket kiképezhessék, és maguk is törvénnyé válhassanak. Ezek az emberek, akik bár fényes értelmûek és e világnak talán sokat adnak, elmúlnak egy szempillantás alatt; velük szemben pedig azok, akik az Isten igazságát keresték, és abba beledolgozták magukat, fénylenek a pusztulás napjaiban is, mert Istennek gondja, hatalma és akarata van arra, hogy ezeket kiemelje annál az igazságnál fogva, amely rajtuk keresztül hatóerõvé vált a földi világban.

Ilyenekké akarlak titeket átalakítani, testvéreim. Adjátok hát át a lelketeket a mi Urunknak, aki veletek van ebben az órában is, és az érzéseiteket vizsgálja, a szívetek elhatározását és felajánlását szedi össze. Adjátok át a szíveteket, lelketeket, és szûnjetek meg hibázó, káprázat után futkosó, a maguk igazságában bizakodó emberek lenni; legyetek egyszerû, kicsiny gyermekek, akik nevelhetõk, alakíthatók, hogy az Isten népévé, az Isten gyermekeivé nevelhessünk benneteket, hogy bevezethessünk majd abba az örökkévaló hajlékba, amelyet Isten elkészített azoknak, akik hittek az õ beszédének és az õ ígéretének, és hûek maradtak az õ igazságához.

Közreadja: Koltai István
Irodalom: EZOTERIÁK - II. kötet. A "NÉVTELEN SZELLEM" kinyilatkoztatásai Eszter médium útján azok számára, akik az igazság bensõ lényegébe behatolni képesek.
A Szellemi Búvárok Pesti Egyletének kiadása - Budapest, 1941.

______________________________________
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
Utolsó szerkesztés: 13 éve 1 hónapja ezelőtt Írta: Margit.
Téma zárolva.

Szellemtani közlemények 13 éve 4 hete ezelőtt #1615

 • Margit
 • Margit profilkép
 • Nem elérhető
 • Administrator
 • Hozzászólások: 5645
HITTEL AZ ÖRÖKÉLET ÚTJÁN
"Névtelen Szellem" közleménye

Az élet célja: Isten! Istent keressük, Isten után vágyakozunk, Istent akarjuk megtalálni, és Vele akarunk eggyé lenni, Vele akarunk maradni az örökkévalóságban. Mert hiszen az a teremtés célja és a mi utunk célja is, hogy ott megpihenhessünk, és ameddig Ö jónak látja, és az Õ szándékaival megegyezik, Nála maradjunk, míg új munkál, új célt tûz elénk. Most azonban még csak egy kicsiny földi állomásnál vagyunk; egyelõre minden léleknek az a legfontosabb, hogy felkészüljön arra a nagy állomásra, ahová mindenkinek meg kell érkeznie: fejlõdésének legközelebbi állomásához, hogy ott a múlandó élet terheit lerakhassa, és az örökkévaló élet békéjét, örömét, jutalmát elvehesse, amelyet neki az Élet Ura fenntartott.
Szüksége van a léleknek az ilyen pihenõállomásokra az ö igazi hazájában, az örökkévalóságban, hogy ismét új erõvel indulhasson új föladatok végzésére, mert minden egyes feladattal új örömök, új eredmények részesévé válik.
A kis gyermekek, akik iskolába kezdenek járni, rendszerint kézen fogva haladnak, hogy el ne tévedjenek, s nagyobb biztonságban érezzék magukat azokkal az eshetõségekkel szemben, amelyek a múlandó életben lépten-nyomon felbukkanhatnak.
Védelmezzétek ti is így egymást azzal a szeretettel, amelynek már meg kellett erõsödnie a szívetekben, hogy megmutathassátok az Örökkévaló elõtt, hogy van valami maradandó, valami igaz érték, amit innen magatokkal visztek, hogy ebben a sok változásban és viharban, amelyet átéltek, meg tudjátok különböztetni az értékest az értéktelentõl, és szét tudjátok választani a mulandót az örökkévalótól. Mindezeket elrendezve a lelketekben, a mulandóknál keveset idõzve, ellenben az örökkévalók felé fordulva minden erõtökkel, minden akaratotokkal, mert ezeket a lelketek értékesebbeknek ítéli.
Amikor így elõttetek áll az élet, s elõttetek állnak mindazok az elvégezni valók és mindazok a próbák, amelyek felett diadalmaskodnotok kell ezzel a hittel, ezzel a szeretettel, forrjatok össze szeretetben egymást támogatva és Isten felé emelve a lelki tekinteteteket, s Tõle várva a segítséget, az áldást, hogy a ti igaz és nemes törekvéseteket megáldja és megszentelje a mulandóban.
Mert a mulandóban kell megtalálnotok az örökkévaló értékeket; itt, ebben az életben, ebben a világban kell felismernetek azt, ami a lelketek javát szolgálja. Azért küldtek ide benneteket, hogy az Igazság-törvénye végigvonultassa a szemetek elõtt mindazokat a szenvedtetõ és gyönyörködtetõ állapotokat, amelyeket a jó és a rossz elvek hoztak létre ebben a világban és az örökkévalóban, hogy ezeket szemlélve kiválogassátok a magatok részére azt, ami valóban tápláló, hogy megerõsödhessetek, és a ti igazi boldogságotokat megmunkálhassátok.
Elvek kormányozzák a világot; olyan elvek és igazságok, amelyek onnan felülrõl valók, vagy olyanok, amelyek a tévedésbõl valók.
A tévelygés igazsága megmérgezi az életet és az életet körülvevõ természetet; testet ölt, materializálódik körülöttetek, jelenségeket hoz létre. Ti ezekben a jelenségekben megütköztök, és fájdalmasan tapasztaljátok, hogy nem volt jó az út, amelyen eddig haladtatok, nem volt helyes, nem volt igaz az az elv, amelyet a magatokénak vallottatok és igazságnak hittetek. Más igazságot kerestek hát, más utat választotok, hogy a lelketek javát, óhajtott békéjét és boldogságát megtalálhassátok. Ezért vagytok itt a földön.
(forrás: Szellemtani közlemények 2008.IV)


--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
Utolsó szerkesztés: 13 éve 4 hete ezelőtt Írta: Margit.
Téma zárolva.

Szellemtani közlemények 12 éve 11 hónapja ezelőtt #1833

 • Margit
 • Margit profilkép
 • Nem elérhető
 • Administrator
 • Hozzászólások: 5645
SZELLEMI TANÍTÁSOK, MA IS NAGYON AKTUÁLISAN

- "Szeretett gyermekem. Elétek tárok mindent, hogy sohase mondhassátok: mulasztást követtem el veletek szemben, és nem mutattam meg nektek mindent, ami javatokra, vagy károtokra van. Ha éltek tanácsaimmal, hamar Hozzám értek, mert Én vagyok az Út, az Igazság és az Élet!"
- "Minden rossz jóra fordulhat, ha az emberek megtalálják az összefüggéseket. Az igazán jó csak a rosszból lehet, mert aki megízleli a rosszat, csak az tudja értékelni a jót. Minden halálra élet jön, és a romokra mindig új épül. Így alakul át a világ, így tisztul meg az ember bûneitõl."
- "Így tehát mondom nektek, senki se vesse meg a kicsiket, mert azokból lesznek a nagyok. Senki se mondja, hogy én okosabb vagyok tenálad, mert abból kitûnik a butasága. Minden, ami bennetek van, Belõlem származik, és mindenki csak olyan okos, amennyit felismert Belõlem önmagában. Én vagyok a Szeretet, a Jóság, a Kegyelem, az Alázat, a Türelem, a Bölcsesség és az Irgalom. Aki mindezeket felismeri önmagában, hasonul Énhozzám, és többé nem mondja: nagy vagyok, okos vagyok, fölötted állok stb. Már tudja, hogy mindezeket a tulajdonságokat csak szerénységgel és alázattal lehet viselni. Az "én elõretolásával" ami a gõg szülötte az Istentõl származó jót elnyomja, és helyet ad a gonosznak a szívében. Ezért van az, hogy az Én gyermekeim minden gonosztól valót alázattal tûrnek el, mert megtanulták, hogy az Õ Atyjuk is eltûrte a gyalázatot a gonosztól, és a rosszat jóval fizette meg: a halált életre váltotta, a bûnt erényre, a rosszat jóra. Õáltala minden gonoszság megszûnik.
- Mást sem teszek szeretett gyermekeim, mióta az Én lényemnek szikrája él bennetek, mint óvlak, intelek, figyelmeztetlek, szólok, segítõ kezet nyújtok, hogy kiszabadíthasd magad a Sátán fogságából, te pedig örökké elhárítod háládatlan gyermek módjára Atyád féltõ szeretetét, gondoskodását. Hiába mondom: ha nagyok akartok lenni, legyetek kicsik, ha gazdagok akartok lenni, legyetek szegények! Az emberi nagyságra, hatalomra törekvés az önszeretetbõl és a gõgbõl ered. Hiába vagy emberileg e pillanatnyi életedben hatalmas úr, a szellemvilágban amely örökké tartóan fennáll a koldusnál is szegényebb leszel, mert ott csak a lelki értékeidbõl élhetsz. Legyél szegény, mert ebben az állapotodban keresel, kutatsz kiutat szorongatott helyzetedbõl, és szellemedhez, belsõ értékeidhez fordulsz. Ha komoly ez a keresés, egész világokat fogsz felfedezni, és annak gazdagságában elmúlik testi ínséged."
- "Igaz, hogy az önmegtagadás a legmagasztosabb erény, de a leghatásosabb eszköz is a felemelkedéshez, a legrövidebb út a szellemi gazdagság felé. Mi is az önmegtagadás? Az ember a saját kívánságairól lemond a mások javára. Hiszen tudjátok magatokról, hogy a még nem felülemelkedett embernek mennyi kívánsága, vágya van. Mindenre szüksége van, minden szépet és jót, minden pompát és kényelmet el akar érni, amit csak a világ nyújtani tud. Ez az önszeretet, mert ebben a kívánságában vajmi keveset gondol ama ínségesekre, akik éppen az õ szeretetének felébresztésére vannak útjába rendelve, akiken van módja az önmegtagadás erényét gyakorolni. Minél inkább lemond egy-egy vágyról, kívánságról a másik javára, annál többje lesz, s minél többet harácsol önmagának, annál kevesebbje lesz. Hogy ez igaz, majd akkor fog rádöbbenni, ha e látszatvilágból átkerül az örökkévalóságba."
(Új hang)
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
Utolsó szerkesztés: 12 éve 11 hónapja ezelőtt Írta: Margit.
Téma zárolva.

Szellemtani közlemények 12 éve 9 hónapja ezelőtt #2051

 • A.M. Timea
 • A.M. Timea profilkép
 • Nem elérhető
 • Platinum Boarder
 • Irgalom, békesség és szeretet adassék nektek
 • Hozzászólások: 356
Forrás:Angyali üzenet


Gyermekeim! ATYÁTOK szól hozzátok.
Erre az idõre sokan nehéz helyzetbe kerültetek.Egyrészt saját hiányosságaitok által, másrészt pedig a társadalom kizsákmányolása által.Olyan idõket éltek, amelyben a HIT lehet fõ támaszotok, iránymutatótok.Teljes és feltétel nélküli bizalmat kívánok meg tõletek!

Tudom, hogy ezekben az idõkben súlyos nyomás nehezedik rátok.Lelketeken úgy könnyíthettek, ha sorsotokat felajánljátok NEKEM.De ebben az esetben, feltétel nélküli bizalommal kell viseltetni IRÁNYOMBAN.Érezned kell, hogy mi az a cselekedet amit megkívánok tõled, amit rajtad keresztül kívánok végbe vinni.
Értened és érezned kell mindazt a megnyilvánulást és szándékot, amellyel rajtad keresztül hatok.
A SORS, és az elõtettek álló nehézségek,- gondolkodásra, elmélkedésre, befelé figyelésre késztetnek bennetek. És ez így van jól.Számot vettek önmagatokkal, mindazzal a cselekedettel, amit, jól- avagy rosszul tettetek.

Lelketek tisztulni vágyik,- megszabadulni a felvett és odaragasztott álarcoktól, a régi megszokásoktól, beleértve a félelmet, a bizonytalanságot, a manipulálás eszközeit,- amit eddig a magáénak tulajdonított. Az Új Világban, ezekkel a minõségekkel nem kaptok belépõt!
Lelketeket meg kell tisztítani mindezektõl a korlátoktól, és helyére kell, hogy kerüljön a feltétel nélküli bizalom és ráhagyatkozás IRÁNYOMBAN.
Ezzel arra akarlak ráébreszteni bennetek, hogy meglássátok, NÉLKÜLEM nem haladhattok elõre, nem teljesedhettek ki életetekben csak önmagatok lénye által.
A BELÉM vetett bizalom és ráhagyatkozás nagyon fontos ezekben az idõkben!
Húztam egy határvonalat, és azt, csak az ÉN engedélyem által léphetitek át. Belépõ az Új Világ, amely végül is magadban újul meg, és válik újjá,- azáltal, hogy szellemiséged újjászületik. Nem adsz már teret a régi lehúzó energiáknak,- önmagadban azt átformálod, átalakítod, FÉNNYÉ válik benned, - így felszabadultál a földi hívságok alól.Minden egyes gyermekem nehéz próbákon megy át a mostani idõszakban.A próba,- önmagába vetett hite,- IRÁNTAM érzet szeretete, a szándék és az akarat, amellyel megnyilvánul IRÁNYOMBAN.Ezek a megmérettetések folyamatosan történnek.Akik szellemi szinten már elõrehaladtak, õk most sokkal jobban érzékelik ezeket a nehézségeket.
Sokkal jobban, fokozottabban állítom õket az akaratuk kinyilvánítására,- arra, hogy mi az a szándék, amellyel szolgálnak ENGEM.Most már nem lehetnek féligazságok, részbéli szolgálatok.

El kell döntenetek, hogy milyen szándékkal és akarattal közelítetek HOZZÁM, és azt életetekbe hogy tudjátok behelyezni, megvalósítani.Már nem elegendõek a szép szavak, a kedves megnyilvánulások, elõadások. Tettekkel, saját életetek példájával adtok bizonyságot az IRÁNTAM való elkötelezettségre.Ti már megértitek, mi az az erõ, amivel megnyilvánulok bennetek, - mi az az eszköz, amit rajtatok keresztül meg kívánok valósítani.
Napjaitokban most számot adtok,- számot adtok minden gondolattal, minden szóval amit kiejtetek, minden cselekedettel amit megvalósítotok.Ennyi segítséget nyújthattam nektek.Egy ATYA a gyermekét jobban szereti annál, mint hogy ne figyelmeztesse, ne hívja fel a figyelmét a megoldandó feladatra.ATYÁTOK végtelen szeretettel és irgalommal viseltetik az irányotokban!Szabad választásaitok alapján dönthetitek el, mi az a szándék, amellyel IRÁNYOMBAN megnyilvánultok.
Az ÚJNAK adtok teret, avagy a régi fogságában haladtok tovább, és úgy élitek életeteket.

Aki BENNEM bízik, az nem csalatkozik, elõbb-utóbb meglesz a jutalma itt lent és odafent.A tû fokán csak egyenként haladhattok át.Az átkelés nem könnyû, de ha a bizalmadat BELÉM helyezed, ÉN megsegítelek, a nehézségeken átemellek, életedben irányt mutatok, és rajtad keresztül megnyilvánulok.
ATYAI SZERETETEMMEL megáldalak benneteket, - ha kéritek, lelketeket feloldozom a fájdalmaktól, sebeiteket begyógyítom.
ISTEN AKARATA TELJESÜLJÖN BENNETEK!
Ámen.
MEGISMERITEK AZ IGAZSÁGOT, ÉS AZ MEGSZABADÍT TITEKET.
Utolsó szerkesztés: 12 éve 9 hónapja ezelőtt Írta: A.M. Timea.
Téma zárolva.
Oldalmegjelenítési idő: 0.144 másodperc