Jézus a fény

Szia, Vendég
Felhasználói név: Jelszó: Emlékezz rám
Szellemtan

TÉMA: Szellemtani közlemények

Szellemtani közlemények 13 éve 7 hónapja ezelőtt #497

 • Margit
 • Margit profilkép
 • Nem elérhető
 • Administrator
 • Hozzászólások: 5645
Névtelen szellem írásaiból
Eszter írómédium útján

Ha az egész világot elsötétíti is a sátán az õ hamisságával, egy kicsiny rést hagy az égboltozaton , mert azt hagynia kell , míg jobb szellemek is ölthetnek testet a földön . Az a kicsiny rés is elég lesz , hogy az igazság leszivárogjon azokhoz , akik azt keresik .
A sok hamis és tökéletlen nyilatkozat csak jobban felkelti a vágyat az igazság után . Aki elesik , mert sötét van , vigyen lámpást , ne induljon útnak idegen világban vezetõ nélkül , ne keressen ott kincseket , ahol a járást nem ismeri és ne keressen ott igazságot , ahol még a föld pora , piszka befogja a lelkeket . Azt tartsa szem elõtt az ember , hogy van síron túli élet , van a létnek folytatása , a jónak jó , a rossznak rossz , és javuljon , ez a feladata .
Hogy ez az élet mennyi tarkaságot , mennyi tökéletlenséget tud a földre önteni , azt a józan ítéletû ember is el tudja képzelni , de nem szükséges ezt a tarkaságot mind megfogni belõle , nevetséges dogmát csinálni , mert akkor a spiritisták messzebb estek az igazságtól , mint a világi felekezetek tagjai .
Nem az a cél , hogy a világ elismerését vívjuk ki magunknak , hanem hogy Isten útján haladjunk . A ti hitetek alá van támasztva és táplál a reménység , de ha Isten megáldja a mi fáradságainkat , sok hajótöröttet vehetünk hajónkra . Azután már csak igaznak és jónak kell lenni s Isten segítségére bízni a többit .
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
Téma zárolva.

Szellemtani közlemények 13 éve 7 hónapja ezelőtt #556

 • Margit
 • Margit profilkép
 • Nem elérhető
 • Administrator
 • Hozzászólások: 5645
KRISZTUS ÁLDOZATÁNAK HATÁSA
AZ EMBEREK LELKI VILÁGÁRA

Szellemi tanítás (1933. január 1.)

Az Úr Jézus Krisztus nevével üdvözöllek benneteket, aki a mai nappal belépett az emberi társadalomba, és azzal, hogy az emberi társadalomnak tagjává lett, egy új, világraszóló korszakot nyitott meg. A régiek elmúltak.
Az emberi társadalom az õ emlékére mindannyiszor egy új idõszakot nyit ezen a napon. Ezt az idõszakot esztendõnek nevezi, és a múltat elhantolva, a jövõ elé rendszerint reménykedve néz.
Aki Benne hisz és az õ nevét hívja segítségül, az rendszerint minden munkáját Vele kezdi. Illõ, hogy ezt az új esztendõt, ezt az új idõszakot mi is az õ nevével kezdjük. Az õ neve a legnagyobb név, amely névnek megszemélyesítõje a szegletkõ, amelyen a megváltás egész épületének súlya nyugszik. Õ a mi világosságunk, ami megvilágítja életutunkat.
Még a természet is dokumentálni kívánja, hogy Õ a sötét földön megszületett világosság. Az õ születéséig a napok rövidülnek, a sötétség folyton és folyton tért hódít a világosság rovására. mindaddig, míg elkövetkezik a napforduló, és akkor újraszületik a világ, a fény folyton és folyton tért hódít a sötétség rovására, egészen az aratás idõpontjáig.
A föld szellemi társadalmában is a sötétség folyton-folyvást nagyobb tért hódított a lelkekben a világosság rovására mindaddig, míg megszületett a Megváltó, a világ Világossága. Az õ születésétõl fogva a világosság egyre nagyobb tért hódít a lelkekben a sötétség rovására mindaddig, míg eljön a nagy aratás, amikor az Úr kiküldi az õ aratóit az aratásba, és az érett gabonát csûrjeibe takarja, a konkolyt pedig, amelyet együtt enged nõni a tiszta búzával, olthatatlan tûzzel megemészti.
Kezdjük hát az évet mi is Jézussal, a mi Urunkkal, e világ Világosságával, hogy e világosság fényeskedjék és ragyogjon a mi lelkünkben és folyamatosan továbbterjedve lassan-lassan átvilágítsa egész lényünket, és hogy a mi lényünkön keresztül az a belsõ világosság lassan-lassan mindjobban átszûrõdve világítson mindazoknak, akik körülöttünk vannak, és akik ezt a világosságot felfoghatják.
Az Úr Jézus Krisztus megismerése legyen a haladni vágyó ember életének legfõbb feladata. Mert aki az Úr Jézus Krisztust megismeri, - nem pusztán az értelmével és mások elõadása nyomán, hanem az érzelemvilágával és ama kimondhatatlan boldogság révén, amely lelkében a Krisztussal való szövetség elmélyülése által felébredt, - többé Hozzá hûtlen nem lehet, mert a legnagyobb boldogságot, amelyet az élet nyújthat, nem cseréli fel kisebb, alacsonyabbrendû boldogsággal. Az Úr Jézus Krisztust megismerni addig a határig, ameddig meglévõ képességeink elvezethetnek bennünket, kötelességünk nemcsak önmagunk iránt, hanem mások iránt is, hogy azáltal másokat is az õ világos útjára vezethessünk, mert Õ a világosság és az út, amely az örökéletre vezet.
Szeretném ezzel a mai alkalommal, hacsak egy szemernyivel is, a lelketekhez közelebb hozni az Úr Jézus Krisztust. Hozzá akarom közelebb vinni a lelketeket, hogy boldogítsalak benneteket, illetõleg Õ boldogítson benneteket azáltal, hogy nagyobb teret foglaljon el a lelketekben. Mert az igazi boldogság kritériuma az, hogy a lélekben mennyi van Krisztusból. Ha a lélek sokat tartalmaz Krisztusból, akkor a boldogság rendíthetetlen, mély, mert a legszilárdabb alapon: a békességen épült fel. Minden más boldogság romlatag, hosszabb-rövidebb életû; a földi boldogság pedig, amikor összeomlik, maga alá temet igazi értékeket is, olyan értékeket, amelyek jobb sorsra lettek volna érdemesek. De az a boldogság, amelyet Õ ajándékoz a léleknek az õ jelenlétével, soha el nem múlik, soha össze nem omlik, sõt a lélekben lévõ értékeket mindig ragyogóbb, tündöklõbb színekben füröszti.
Az írásokban nagyon sok különös - legalább is az emberek elõtt különös - kifejezés van az õ nevével kapcsolatban. Ezek a kifejezések különösek részben azért, mert a szellemi valóságokat a földi nyelvben materializálni sokszor lehetetlenség, részben pedig azért, mert az ember felületes és gyarló szellemlény, aki nem a szavak mögött rejlõ szellemet keresi, hanem a külsõ formán akad meg. Ez azután sok-sok félreértésre és nem egyszer a cél ellenkezõjére: torzsalkodásra, vitákra, egymás lebecsülésére vezet. De ha ezeknek a különös kitételeknek mély szellemi értelmét megismeri a lélek, akkor megszûnik a hangos szó, megszûnnek a vetekedõ gondolatok, a fellobogó emberi érzések, és helyüket elfoglalja az alázatosság a Legnagyobbal szemben, a szeretet és a hála Azzal szemben, aki eljött, és "vérével megváltotta a világot."

Közreadja: Koltai István.
Forrás: Az utolsó óra munkásaihoz III. kötet.
Szellemi tanítások Pál beszélõ médium útján.
Kiadja: A Szellemi Búvárok Pesti Egylete, 1939.
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
Téma zárolva.

Szellemtani közlemények 13 éve 6 hónapja ezelőtt #629

 • A.M. Timea
 • A.M. Timea profilkép
 • Nem elérhető
 • Platinum Boarder
 • Irgalom, békesség és szeretet adassék nektek
 • Hozzászólások: 356
"Névtelen Szellem" közleményi
(részletek)


Azok a lelkek, akiket az aratók már kévékbe kötöttek, és várják az Úr szérûjébe való betakarításukat, nem okoznak gondot az arató munkásoknak. Azokról gondoskodik az általuk elfogadott igazság mindaddig, míg csak a lelkeknek táplálékot és védelmet nyújtani képes. Azontúl pedig rendel az Úr minden lélek mellé olyan segítõt, aki elvezeti õket tágabb, szabadabb világba.


A kívül maradottak, az elesettek, akiket a sátán kiforgatott hitükbõl, akik kihullottak a kévékbõl, azok fontosak a szolgálatot teljesítõ lelkek elõtt.
A szolgálatot teljesítõk világában, kemény a munka, meg lesz próbálva a munkás ereje és türelme is mert be kell lépni a sátánnak mindenféle bûnnel befuttatott õserdejébe, s nem tudhatja az ember, hol lép tüskébe, hol csavarodik kígyó a testére. Azonban minden talpalatnyi tér, amit a bûn férgeitõl megtisztítottunk az a miénk.
Tanulni kell és munkálkodni.


A szellemek nem szentek és nem csalhatatlanok. A szellemek csalódhatnak az emberekben, és az emberek csalódhatnak a szellemekben. Mert ezek sem mindentudók.
A szellemek segítségével az emberek, egy földi élet alatt, több életnek az elmaradt javulását hozhatják be, vagy készíthetnek elõ maguknak missziós élethez való erõket.Ez azonban a minõsített lelkeknek lehetséges.


A hiszékenység és a hit között nagy a különbség. A hit igazság és erõ, a hiszékenység pedig csalóka lidércfény, gyengeség és gyávaság. Aki hiszékeny, annak csalódnia kell, de aki hisz annak nem szabad csalódnia, mert aki hisz, az Istent hívja mindenben segítségül és az ilyen, meg lesz kímélve a csalódástól.Nem mintha ehhez nem férne közel a csaló szellem, hanem mert felismeri az álruhába bújt rosszat.A hamisságnak a spiritizmus világában, nem lehet helye, az ilyet idejében ki kell gyomlálni.
Van elég tere mindenkinek a cselekvésre, sok jót és igazat tenni, szerénynek, tûrõnek, hívõnek és bizakodónak kell lenni.


Szeretettel megosztom veletek ezeket az írásokat:Tímea.
MEGISMERITEK AZ IGAZSÁGOT, ÉS AZ MEGSZABADÍT TITEKET.
Utolsó szerkesztés: 13 éve 6 hónapja ezelőtt Írta: A.M. Timea.
Téma zárolva.

Szellemtani közlemények 13 éve 6 hónapja ezelőtt #729

 • Margit
 • Margit profilkép
 • Nem elérhető
 • Administrator
 • Hozzászólások: 5645
Elmélkedések és intelmek

Vay Adelma Aeonen címû könyvébõl
Gyermekek

A szülõket és gyermekeket összekötõ fonál nem földi csupán , a szeretetnek örök kapcsa az . Nem véletlen eset , hogy egyiknél egész csoport gyermek inkarnálódik , a másiknál egy-kettõ , s nem véletlen , hogy ez király, az meg koldusgyermek , mindez isteni rendeltetés . Testöltésed elõtt már valamilyen kötelék füzöt szüleidhez , testetöltésed helye és módja magasabb akaratból ered s mindennek meg van a maga sajátos oka , melyet bár mig a földön élsz , csak homályosan sejtesz , de egyszer , késõbb , majd világosan fogsz megismerni . A szülõi és gyermeki kötelességet lelkiismeretesen és híven kell betölteni . Senki ne sopánkodjék , bár csak más körülmények között születtem volna . Éppen az a helyzet hasznos reád nézve , amelyben születtél , születésed föltételeit testeöltésed elõtt magadra vállaltad . A szülõket megvetni , õket szégyenleni vagy megbántani , súlyos büntetést maguk után vonó bünõk . A gyermekek nemcsak itt , de a túlvilágon is a szülõkhõz tartoznak , mert oly dolgok kötik õket össze , melyek már a születés elõtt is egyesítették õket , együttesen kell vezekelniük vagy oly közös feladatot végezniök , melynek elõbbi oka van , azért az egymás iránti kötelességeket lelkiismeretesen kell teljesíteni
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
Téma zárolva.

Szellemtani közlemények 13 éve 5 hónapja ezelőtt #863

 • Margit
 • Margit profilkép
 • Nem elérhető
 • Administrator
 • Hozzászólások: 5645

.
Névtelen szellem irásaiból
Eszter írómédium utján

Vigasztalás

Az égi életet nem a föld porában éljük le , de a gyökerének onnan kell kiindulni. A földi élet legyen bár kellemes és boldogító , azért az éginek mégis pusztán halvány kópiája csak, így tehát a földi test a léleknek csak próbául , tanulásra adatott . Az életet a lélek éli , akár itt , akár a földön ; az érett szellemek tudják ezt és a föld javait azoknak adják oda , akik még szellemileg rövidlátók és csak durva anyagban tudnak jól munkálkodni . A szegénység nem a földi javak hiányában van , hanem az érzések fejletlenségében . Valamint a fény kialudtával pihenni tér a munkában elfáradt ember és bátran alszik el a sötétben is : azonképpen a fejlett léleknek is bízva és hittel kell a saját nehéz éjszakáját végigpihennie , mert ha ki is alszik a fény , nem szabad feledni , hogy az éj dacára is meg van még a nap , mely melegít , életet és hogy ismét reggel lesz.

Azért ha az érzéseknek nem is kedvez a föld zord természettörvénye , nem szabad azt mondanotok : jobb azoknak , akik meghaltak . Az éjszakában is van élet , mely másnap reggelére vár ; de a halálban nincs . Kinek nincs ízlése , szaglása , hallása és látása , csupán csak tapintása , az nem élvezheti a világosságot , a zenét és a dalt , az illatot , az édességet , hanem mindenbõl csak a sarkot , érdességet vagy simaságot ; az hiányosan élvezi az életet , mert mindenhez szervek kellenek . Az élet különbözõ jó és rossz oldalait csak összes szervei birtokában ismerheti meg az ember . Így akiben nincsenek kifejlõdve a lelki érzések , az olyan , mint a szervek híján való nyomorékok . És mit gondolsz , hogyan fejlõdnek ki a lelki érzések ?

A szenvedések és izgalmak által . Mihelyt a lélek az ösztöni világból gépiesen kinõ , azon a helyen izgattatik , amely érzéknek fejlõdnie kell ;szelleme figyelmét ide összpontosítja a természet és megkezdõdik a képzõdés . Ez a képzõdés mindaddig tart, míg egyenlõ nem lesz a föld fokozatával ; ez jelenti a próbát és a próba után a finomítás következik . A finomítás már olyan dolog , hogy fáj , de nem testileg hanem lelkileg . Például a te sorsod is finomítás és át szellemesítõ folyamat , azért ne zúgolódjál.

Ha hiányzik is a kívánt alkalom ahhoz , hogy szeretetét bõ folyamatban sugározhassa ki a lélek , azért tud õ dolgozni , ha kifelé nem is , hát akkor befelé és talán nagyobbat , szebbet mûvel , ha befelé dolgozik . Tudhatod - e te azt , hogy az a folyamat , mely benned reszketett meg az egész természetet , elhal vagy megakad - e benned , vagy nem megy - e túl és szépen folyik az éltetõ természetben tovább ?Mit tudod te hogy nem változik e át és ölt testet , nem hozza e mozgásba az étert és a testeket nem köti-e egymáshoz , hogy áldássá vagy átokká tömörülve jutalmazzon vagy büntessen ?
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
Téma zárolva.

Szellemtani közlemények 13 éve 5 hónapja ezelőtt #870

 • A.M. Timea
 • A.M. Timea profilkép
 • Nem elérhető
 • Platinum Boarder
 • Irgalom, békesség és szeretet adassék nektek
 • Hozzászólások: 356
Zita médium által
(részletek)


Az emberi szívnek tisztává kell válnia, mert csak a tiszta szívûek láthatják meg az Istent. A földi világ a bûn világa. AZ emberi szívek piszkosak és szennyesek, a bûnös érzésektõl, kívánságoktól és vágyaktól, így ami a szívekben felébred, az vetül ki a világba, mert a szív teljébõl szól a száj. Tehát minden fájdalmasnak és rossznak az oka a bûn, ami az emberi lélekben, az emberi szívben, az ember érzésvilágában él.

Az Isten akaratát kéne megvalósítani a földön. Ahhoz viszont az szükségeltetne, hogy az ember megismerje és megszeresse az Isten törvényeit, azokat élete lélektörvényévé tegye és megtisztítsa a belsõ érzésvilágát, mindazoktól a szennyes vágyaktól, amelyek õt Istentõl elválasztják, és sok sok gonoszságot zúdítanak a világba.

Ami az ember érzésvilágába felébred, az nem hagyja õt békességben, az nem hagyja õt nyugton, az arra ösztönzi, hogy mindent elkövessen annak érdekében, hogy az a vágy kielégülhessen. Ezek a gonosz vágyak, érzések és indulatok mások életében óriási gyötrelmeket idéznek elõ, ami alatt nyög az egész emberiség.

Valójában az érzelem tisztasága sokkal fontosabb az értelem világosságánál, mer minden elõször az érzésben keletkezik : a vágy, a törekvés, az elvek és az eszmék is. Amikor a lélekben ezek felébrednek, és mint érzések megerõsödnek, akkor az értelem, a gondolatvilág is késztetést érez arra, hogy foglalkozzon ezekkel az indíttatásokkal és kivitelezze azokat.

Az ember hihetetlenül nagy hiányérzettel küzd, de minden hiánya abból fakad, hogy hiányzik életébõl a teremtõ Isten. Ahelyett, hogy keresné, hogy megtalálja azt a láthatatlan szálat, amellyel összeköttetést létesíthetne a teremtõ Istennel, bûnös érzéseinek hatása alatt egyre jobban önmaga felé fordul.
Így Isten hiába nyújtja segítõ kezét, nem akarnak tudomást venni Ról.

(folytatás következik)MEGISMERITEK AZ IGAZSÁGOT, ÉS AZ MEGSZABADÍT TITEKET.
Utolsó szerkesztés: 13 éve 1 hete ezelőtt Írta: Margit.
Téma zárolva.
Oldalmegjelenítési idő: 0.370 másodperc