Jézus a fény

Szia, Vendég
Felhasználói név: Jelszó: Emlékezz rám
Szellemtan

TÉMA: Médium - médiumitás

Médium - médiumitás 13 éve 5 hónapja ezelőtt #825

 • Margit
 • Margit profilkép
 • Nem elérhető
 • Administrator
 • Hozzászólások: 5645
A SZELLEMRÕL. - Adelma médium által

A szellemet az emberben nem lehet bebizonyítani, mert a logikus bizonyítási eljárás a tapasztalat embereinek nem elegendõ. Hagyjuk meg õket az õ balga elvakultságukban, hogy a halál után minden életnek vége!? Ezzel még nem ölik meg a szellemet, hanem éppen csak tudatlanok. A halál utáni lét vagy nem lét mégiscsak erkölcsi kérdéssé lesz; mert mindenkinek ismernie kellene a tetteivel járó felelõsséget.

Nos, ezért küldött Isten médiumokat és szellemnyilatkozatokat. Ti látjátok, hogy a szellemek munkája nem szunnyad; nektek is hozzá kell járulnotok a szellemi kinyilatkoztatások nagy munkájához. - A tapasztalás emberei tudják, hogy az ember él és meghal. Hogy miáltal él, azt nem tudják. Az az erõ, mely az életet és a halált létrehozza, ismeretlen elõttük; ezért nagyon gyenge okokat hoznak fel, melyek csak be nem bizonyított feltevések. Többek között ezt mondják: az ember egy valamilyen életerõ által mûködtetett mechanizmus, melynek alapja fõként az agyvelõben vagy a szívben van és ezek az emberi test legkényesebb pontjai, melyek sérülése halált okoz.
Ismerik a test kémiai alkotórészeit, azok feloszlási folyamatát; azonban az éltetõ erõt nem találják meg s ezért egyszerûen kijelentik: "szellem pedig nincs"! Ez dõre és tudománytalan beszéd. - Ha valaki csak hatvan évvel ezelõtt a távíróról, a telefonról, vagy a fényképrõl írt volna, akkor õrültnek nyilvánítottátok volna, jóllehet mindezek valóban létezõ tények, melyek absztrakt õskezdettõl jelen voltak s nem akadt senki, aki az összeadás módját felfedezte volna. Éppen ez az: az embernek elõbb ismernie kell mindennek a kulcsát, korábban nem lehet semmit elítélni. - A tudomány elsõ kötelessége az, hogy gõgösen és pöffeszkedõen ne tagadja le azon dolgokat, amelyeknek nemlétezését bizonyítani nem tudjuk.

Laikusok keze és írása által be lesz bizonyítva, hogy léteznek szellemek, milliónyi nyelvvel beszélik ki ezt a médiumok. - Tekintsetek meg két embert; az egyik alszik, a másik halott s bár mozdulatlanságukban egyformának látszanak; az egyik keze jéghideg, míg a másiké meleg és lélegzik. Hogyan történhetett, hogy ez a néhány órával ezelõtt még meleg, légzõ test most oly hideg és mozdulatlan? A másik felserkenve álmából felkél, beszél és mozog. Vajon mi ez az élet az emberben? És ez az élet, ha elhagyja a testet, holt legyen?! Élvén tovább él és nem hal meg! Mialatt a test az õ bomlásában vegyileg még tovább él; az Élet és az erõ, mely a testet mozgatta, nem élne szintén tovább az átváltozásban?

Hallgassátok csak a haldoklókat, kik öntudattal halnak meg. Egyikük sem mondja: én megszûnök, én feloldódom a nitrogénben, vagy ehhez hasonló. Mindenki érzi a továbbélést, amidõn a testbõl kilép. A tapasztaló ember azt kérdi, hogy s miképpen lehet egy gondolkodó szellemet agyvelõ nélkül elképzelni? Drága barátom, az agyvelõ szellem nélkül képtelen gondolkodni, ellenben a mozgató, a szellem a gondolatot, a gondolkozást már önmagában bírja ezt és ehhez nincsen agyvelõre szüksége. Az ember a visszhangban hallja a hangot, a növények illatát szagolja és ha az ember képes az anyagok lényegét, a dolgok lelkét a legkisebb tömegben koncentráltan felfogni, ugyanúgy fogja fel a szellem az életet, mint lényeget, mint visszhangot.
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
Utolsó szerkesztés: 13 éve 5 hónapja ezelőtt Írta: Margit.
Téma zárolva.

Médium - médiumitás 13 éve 5 hónapja ezelőtt #943

 • Margit
 • Margit profilkép
 • Nem elérhető
 • Administrator
 • Hozzászólások: 5645
Elmélkedések és intelmek
Vay Adelma Aeonen címû könyvébõl

Alázatosság

az alázatosság békét , nyugalmat ad a fáradt embernek . Mi hasznod abból , ha sorsod ellen zúgolódol , ha nem akarsz a változhatatlanba belenyugodni ? csak nyugtalanságot kelt benned és szaporítja szenvedéseidet , hiszem semmit sem tudsz megváltoztatni az eljövendõ dolgokon.

Istenbe való megadásod erõt ad a szenvedésben , bátorságot és kitartást nyújt , megkönnyíti próbáid terhét és küzdemeit a kisértésekben . Sokkal elõnyösebb a sorsot megadással viselni , mint ellene zugolodni . Az alázatosság a hit és bizalom testvére , aki az elsõt birja , a másik kettõ is sajátja annak . Óh ember , alázd meg magadat Isten akarata elõtt , meglásd megelégitettél ! A légyhez vagy hasonlatos , amely a pók hálójába akadt , a saját sorsod tart fogva , mit sem tehetsz ellene , azért légy hát alázatos !


--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
Utolsó szerkesztés: 13 éve 3 hónapja ezelőtt Írta: Margit.
Téma zárolva.

Médium - médiumitás 13 éve 4 hónapja ezelőtt #1082

 • Margit
 • Margit profilkép
 • Nem elérhető
 • Administrator
 • Hozzászólások: 5645
A III. ÉVEZRED ELEJÉN
Zita médium útján
2004. április 29.

Köszöntelek benneteket testvéreim, a mi Urunk, a Jézus Krisztus nevében.
A Szentlélek ezekben az idõkben valóban minden igazságra elvezérelhetné azokat az embereket, akik hisznek az Úr ígéreteinek és az Úr beszédének. A legnagyobb baj az, hogy keveseknek van igaz hitük az Úrban, az Úrról leirottakban, az Úr ígéreteiben és mindabban, ami a Szentírásban megörökíttetett. Mert ha el-elolvassák is az emberek a Szentírást, de igazából nem érzik, hogy irányt mutat és nem biztosak abban, hogy úgy van és úgy lesz, ahogy az Úr azt elõre megmondotta.

Éppen ezért az emberiség nagy része a gonosznak a tombolásában, a Krisztus utáni harmadik évezred elején nem látja át, amiben él, és nem látja azokat sem, amik elkövetkezendõk lesznek. Pedig ma már ezek nem titkok. Mert a rejtett dolgokat feltárta a Szentlélek és nyilvánvalókká váltak. De az emberiség nem keres és ezért nem is talál; nem zörget és ezért nem is nyittatik meg neki, pedig az idõk jelei már sok mindenre figyelmeztethetnék.
Elvégeztetett dolog, hogy mindenkinek meg kell halnia. Viszont a legtöbb ember elõtt bizonytalan, hogy a test halála után hova is kerül és mi is történik majd vele, vagy hogy egyáltalán van-e másvilág, vagy ha van, ott milyenek az állapotok, és ott milyen alkalmak és lehetõségek várnak rá. Nem tudja, hogy a törvény hogyan választja el egyiket a másiktól, és hogy mennyire beigazolódik majd, hogy "innen oda és onnan ide nem lehet jönni."

Jelenleg a földi világban végbemenõ eseményekbõl ítélve úgy látszik, hogy az ellentét, vagyis a gonosz elszakította láncait és itt, e Földön "mindenek szabadok õnéki.." és sikerült is neki az embereket rávenni arra, hogy azt higgyék, nekik is szabad mindent cselekedniük felelõsség nélkül. Az emberek nem hiszik, hogy mindennek, a legapróbb dolognak is következménye van és ez a következmény kikerülhetetlenül beérik mindenki számára.

Innen a lelkek világából, a láthatatlan világból mindenki testhez juthat. A teltetöltés törvénye felszed jókat és gonoszakat egyaránt, mert Krisztus földrejövetele óta kegyelmi idõk vannak és az isteni kegyelem ezt lehetõvé teszi. Ebbõl adódik az is, hogy az Úr esõt ad gonoszok és jók földjére egyaránt. Mivel a következmények beérése a kegyelem hatása következtében elhúzódik, ezért az ellentét képviselõi nagyon elbizakodtak és azt hiszik, hogy e világ teljes egészében az övék; hogy a test, amit a születéssel kaptak, ugyancsak az övék és azzal azt tehetnek, amit akarnak. Azt sem hiszik, hogy a törvény engedte meg számukra a testet öltést, és hogy a törvény számon tartja mindazt, amit az ember érez, gondol, megenged magának és cselekszik.

folytatása következik


--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
Utolsó szerkesztés: 13 éve 3 hónapja ezelőtt Írta: Margit.
Téma zárolva.

Médium - médiumitás 13 éve 4 hónapja ezelőtt #1161

 • Margit
 • Margit profilkép
 • Nem elérhető
 • Administrator
 • Hozzászólások: 5645
folytatása az elõzõnek

III.ÉVEZRED ELEJÉN
ZITA MÉDIUM ÚTJÁN...


Tehát egyelõre a kegyelem folytán még jöhetnek testbe ezek a lelkek, mert mindenki alkalmat és lehetõséget kap még egyszer a fizikai síkon való megjelenésre azért, hogy kihozza magából azt, ami benne van. Mindenkiben - még a legelvetemültebb emberlélekben is - bizonyosfokig még mûködik az a bensõ érzés, ami ha gyengén és halkan is, de figyelmezteti õt, hogy hogyan kellene élnie, mit lenne és mit nem lenne szabad megcselekednie. De amikor a lélek már emberré lett, ezeket a gyenge, kellemetlenkedõ érzéseket - mert annak érzi - a háttérbe szorítja, és a figyelmét a mindennapok látványosságaira és az anyagi világra összpontosítja, valamint arra, hogy itt, az anyagban mit érhetne el, mit szerezhetne meg, mivel tehetné kedvezõbbé a földi életét. Arról, hogy a halál után a lelke tovább él és mindenrõl el kell számolnia, nem akar tudni.

Ugyanakkor most, a harmadik évezred elején - bár az emberek sokasága ezt észre sem veszi - a kegyelem kezd visszavonatni és egyre inkább a természettörvény érezteti hatását. Mint mondom, az emberek nagy többsége ezt még nem veszi észre. De az emberiség eljutott abba a helyzetbe, hogy a törvény már érvényesül egyelõre még csak a láthatatlanban, mert hiszen minden onnan indul el és oda tér vissza. A látható világban még mindig úgy látja az emberiség, hogy "mindenek szabadok õnéki..." sõt úgy látja, hogy akkor lesz sikeresebb a földi élete, ha magának mindent megenged, ha az erkölcsi törvényeket félreállítja, ha a túlvilági léttel és Isten valóságával nem számol, ha Isten küldöttjét, a mi Urunkat, a Jézus Krisztust semmibe veszi, ha úgy próbál magának megnyugvást szerezni, hogy mindazzal, ami a láthatatlanban van, nem számol, vagy tagadja.

A láthatatlan világban pedig ez alatt nagy-nagy változások történnek. Ezeket a változásokat egyelõre csak az igen érzékeny lelkû emberek veszik észre, akiknek lelke nyitottabb a láthatatlan felé. Ezek a hatások némelyeket félelemmel töltenek el, másokat pedig azzal az érzéssel, hogy gyorsan kell munkálkodni, menteni ami még menthetõ, mert érzik a veszedelmet, érzik a pusztító vihar közeledtét. Viszont minél anyagiasabb valaki, minél kevesebbet foglalkozik valaki szellemi dolgokkal és szellemi igazságokkal, lelkileg annál tompább. Ezért a testies ember egyáltalán nem érzékeli mindezt, és nem hiszi el, amikor mások, vagy egy-egy érzékenyebb lélek beszél, vagy írásban kifejezésre juttatja azt, ami feltétlenül be fog következni.

folytatása következik
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
Téma zárolva.

Médium - médiumitás 13 éve 3 hónapja ezelőtt #1351

 • Margit
 • Margit profilkép
 • Nem elérhető
 • Administrator
 • Hozzászólások: 5645
folytatása az elõzõnek

Az anyagi világ tudósai, nem az érzékenységük, hanem a tudományuk alapján már képesek észlelni, és mérõeszközeikkel kimutatni, hogy valami e világgal nincsen rendben, és hogy nagy katasztrófa elõtt áll az emberiség. A katasztrófát nem a tudományával indítja el az ember, hanem a megtéretlenségével, aminek következtében létrejönnek ezek a nagy átalakulások, elõbb a láthatatlan világban, majd pedig a fizikai világban.

Mi már látjuk, hogy a szemet szemért, fogat fogért törvény kezd belenyomulni a világba. Például, akik jelenleg meghalnak anélkül, hogy megtértek volna, tehát akik erejüket az ellentétnek adták át, ismereteikkel, tudásukkal az ellentétet szolgálták és ebben az állapotban éri õket a halál, ezeknek már semmiképpen nem lesz lehetõségük, hogy ebbe a világba még egyszer testetölthessenek

Tehát az egyik jelenség, hogy a teljesen megtéretlen lelkek csoportjai, akik már régebben a láthatatlan világban idõztek, lepik el nagy mennyiségben a Földet.
A másik jelenség; hogy a jelenben és a XX. században megtérést felmutatni nem tudók már nem fognak tudni az elkövetkezendõ néhány évtizedben a Földre jönni, mert "megkötöztetnek." Ugyanis a láthatatlan világban az oldások és a kötözések már folyamatban vannak. Ez a folyamat se le nem lassítható, se fel nem gyorsítható, ezt csak majd Isten állíthatja meg a választottak kedvéért. És ugyancsak a választottak kedvéért történik majd az is, hogy az utolsó ítélet elõbb fog bekövetkezni. De ennek az okozója megint a megtéretlen ember, aki a megtérésre adott értékes idõt a rossz felerõsítésére használta fel.

A rossz munkája ma már világosan látható, akármennyire is takarja magát az ellentét a jó és az igazság köntösével. Azok, akik a rossz erõsítésén dolgoznak, hazugsághoz folyamodnak. Ezek nem akarják, hogy az igazság napvilágra kerüljön, ezért mindazt, amit az igazság kimutatna, hazugsággal takarják le.
Csakis a megtérés útján járó emberlelkek képesek az építkezésre, de a nagyobb mérvû építkezésekre különösképpen azok képesek, akik az építkezések érdekében áldozatot is tudnak hozni. Ez az építkezés történhetik az emberi lelkekben - ez a legértékesebb építkezés -, de történhetik magában a társadalomban is, a fizikai életben is.

Viszont mindazok, akik a rombolás szelleméhez tartoznak, rombolásaik révén nyilvánvalókká válnak: ahogy az emberek hitét aláássák, ahogy Krisztus ígéreteit meg akarják változtatni, ahogy Krisztust akarják meghazudtolni, ahogy a világban történõ dolgoknak más színt adnak. És természetesen azok, akik háborúságokat folytatnak, szintén ehhez a csoporthoz tartoznak, hiszen a háborúság a legnagyobb rombolás: emberi életeket, országokat, népeket, kultúrákat tesz tönkre. De ennél is nagyobb az a rombolás, amit a megtéretlen emberek az erkölcsi törvények mellõzésével okoznak azzal, hogy akinek kevés hite van, vagy kételyei vannak, abban ezt a kevés hitet lerombolják és a bizonytalanság, a kétely az õ oldalukra sodorja az ilyen embert.

folytatása következik
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
Téma zárolva.

Médium - médiumitás 13 éve 2 hónapja ezelőtt #1399

 • A.M. Timea
 • A.M. Timea profilkép
 • Nem elérhető
 • Platinum Boarder
 • Irgalom, békesség és szeretet adassék nektek
 • Hozzászólások: 356
Jézus intelmei
Hamarosan fordulat jön, és ezt jól megértsétek!

Gulyás Mária,

"Gyermekeim!
Kevés már az IDÕ, ahhoz, AMI közelít!
Gyújtsatok lámpást szívetekben! Gondoskodjatok róla, hogy legyen lámpásotokhoz olaj!
KÖZEL A TEREMTÉS URA, HOGY TERMÉSÉT BETAKARÍTSA!

Szeretetem figyelmeztet most, hogy NE NEVESSÉTEK KI ÉRZÉKENY KÖVETEIMET! Legyetek figyelmesek szavaik iránt, ÉN KÜLDÖM ÕKET MEGVÁLTÓ SZÍVEM FELHÍVÁSÁVAL!
TEGYETEK MEG MINDENT, AMIT A LEGNAGYOBB SZERETET DIKTÁL BENNETEK! Eljött az idõ, hogy megfogjátok kezem, hogy olyan szorosan kapaszkodjatok Belém, ahogy csak tudtok! Világotok egyre inkább megosztottá válik, így sorsotok, életetek hamarosan fordulóponthoz érkezik majd, amikor megengedem, hogy saját emberi, vagy innét-onnét magatokba engedett sugallatok alapján való teremtésetek nyilvánuljon meg a világban! Bennetek éppúgy, mint körülöttetek!
Akkor az történik majd, amit akaratotokkal - akár természeti szinten is! - megjelenítetek!

Az események lehetnek ijesztõek, ezért hát most szólok: Ne feledjétek, hogy minden pillanatban megállíthattok, visszájára fordíthattok mindent, ha szeretetben elég erõsek vagytok hozzá! Újból mondom: Kapaszkodjatok Belém olyan szorosan, ahogyan csak tudtok! Mindenható karom megvédi azt, ki õszintén kér, és szeretettel végzett tettei által megerõsített módon Tõlem védelmet kér! Szívem megõrzi annak lelkét, aki Hozzám menekül bajában!
De aki elfordul Tõlem, Teremtõjétõl, annak hagyom megélni saját akaratát! A világi kísértés oly nagy, a szeretetlenség olyan sok fájdalmat okoz bennetek! Ezt akarjátok?! Nehezen élitek mindennapjaitok zsarnokságait! Lelketek eltûnik a hétköznapok anyagi gondolkozásában. Ezt kívánjátok tovább görgetni?!
A pénz, és a hatalom, és sokszor az olcsó, õszintétlen szeretetnélküliség határozza meg életeteket! Így kívánjátok továbbra is?!

Mert hamarosan fordulat jön: És ezt JÓL MEGÉRTSÉTEK!
AKKOR MAJD NEM TESZEK MÁST, MINT HAGYOM MEGÉLNI NÉLKÜLEM ALKOTOTT VILÁGOTOKAT!
DE ELÕTTE MÉG: SZÉTÁRASZTOM SZERETETEMET TEREMTÉSEMBEN! HALLJÁTOK ÉS ÉREZZÉTEK! SZÍVETEKET JÁRJA ÁT KEGYELMEM!
VEGYÉTEK FEL A RITMUST, SZÍVDOBBANÁSOM RITMUSÁT!
Vegyétek át a Természet lüktetését!
Érezzétek át a Föld, Földanyátok sóhaját, hisz testetek Belõle van!
Menjetek ki a hegyekbe, ÉN hívlak fenséges világukba! Lássátok a virágokat: Szeretetem adta színüket és illatukat! Figyeljétek a lepkék táncát, hallgassátok a madarak trillázását, olvadjatok bele Szeretetem megszámlálhatatlan hangjába, színébe és illatába! Szagoljatok bele a levegõbe, s érezzétek, ahogy sejtjeiteket járja át!
Gyógyuljon tõle lelketek, gyógyuljon tõle szívetek!

Öleljétek át gyermekeiteket, és szívetek-lelketek, minden érzéketek váljon eggyé a tiszta gyermeki szívek sóhajával! Figyeljétek szavukat, ÉN szólok általuk! Õrizzétek meg szemükben a mosolyt! Mert, emlékezzetek: csak az jöhet be Atyám Országába, ki olyanná válik, mint a gyermek! Legyetek hát olyan tiszták és szeretettel élõk, mint õk, legyetek olyan bizalommal feltöltöttek, mint amilyennel õk vannak hozzátok!
Tegyetek minél több jót azokkal, akik környezetetekben élnek: megkapjátok minden szív-cselekedethez az erõt, és a bölcsességet, ha kéritek azt! Szeressetek szívbõl és õszintén, szeressetek olyan hévvel, hogy megnyílhassatok szívetekkel egy jobb jövõ felé!
Vannak már elindult JÓ kezdeményezések, melyek egy tisztább jövõt tûztek ki célul! Erõsítsétek ezeket!

Emeljétek meg imáitok számát, de fõleg minõségüket, mert csak a szívbõl jövõ ima hatol el fülemig! Legyetek Örömömben élõk, és kreatívak az új és jó dolgok megalkotásában, hogy minden, ami nem méltó Szeretetemre, az átalakuljon az életetekben! Gyakoroljátok a megbocsátás erényét magatokon és mások felé, de egyre erõsebben, napról napra erõteljesebben!
Válasszátok szét magatokban, hogy mi jó, és mi nem, és utána annak értelmében cselekedjetek! Csak a JÓRA és a SZÉPRE KONCENTRÁLJATOK, AZT VIGYÉTEK ÉLETETEKBE, a többit egyszerûen engedjétek el!
Ezzel követtek Engem, és így valósítjátok meg az Isteni Tervet, melynek Szándékom szerint a részesei vagytok, s amelyet felvállalt lelketek!
Tegyetek különbséget a szabadosság és a valódi szabadság között, és HIRDESSÉTEK A TISZTA SZERETET HATALMÁT TETTEITEKEN KERESZTÜL, AMERRE CSAK JÁRTOK! SZERETETEM SZÉTÁRASZTOM HÁT A VILÁGBAN, ÉREZZÉTEK ÁT KEGYELMEM MINDEN MEGNYILVÁNULÁSÁT, S ÍGY VALÓSÍTSÁTOK MEG ÉS TÖLTSÉTEK BE SORSOTOK!
TEREMTÕI ÁLDÁSOM ADOM MINDEN EMBER-GYERMEKEMRE!
ÁMEN. JÉZUS, AZ ÚR."M. G. Mária, az Én az Úr vezetem népem c. könyv szerzõjének tollából
MEGISMERITEK AZ IGAZSÁGOT, ÉS AZ MEGSZABADÍT TITEKET.
Utolsó szerkesztés: 13 éve 2 hónapja ezelőtt Írta: A.M. Timea.
Téma zárolva.
Oldalmegjelenítési idő: 0.174 másodperc