Jézus a fény

Szia, Vendég
Felhasználói név: Jelszó: Emlékezz rám
Szellemtan

TÉMA: Médium - médiumitás

Médium - médiumitás 12 éve 6 hónapja ezelőtt #2331

 • Margit
 • Margit profilkép
 • Nem elérhető
 • Administrator
 • Hozzászólások: 5647
.
folytatása az elõzõnek

Semmi nem történik veletek, ami elõre nem volt látható és elgondolható. Mindennek megvan a maga menete. Istent nem csupán azok elõtt kell megvallani, akik maguk is vallják, hanem egyszer eljön az ideje annak is, amikor azok elõtt kell megvallani, akik tagadják. Isten gyermekeinek soha nem volt könnyû dolguk az ilyenféle világokban, mint a tiétek. Isten közelségét mindig ki kellett harcolni, Isten közelségéért mindig meg kellett fizetni, amiatt, mert a gyermek egykor hálátlanul hagyta el Teremtõjét.
De az eltávolódó gyermeket is Isten õrködõ szeretete kiséri és a kegyelem erejével követi mindenhova, bármilyen mélyre süllyedjen is. S amikor elindul visszafelé, a hazatérõ gyermek felé siet, kegyelmével, hivogató szeretetével és megnyugtató isteni erejével. Tehát, ha az Istentõl távolodó gyermek is számon van tartva, mennél inkább a hazafelé menetelõ gyermek. Ezért nektek nincs mit félni. Nyugodjatok meg és mindig és mindenkor az általatok megismert igazság szerint beszéljetek, cselekedjetek és éljetek. Minden egyéb nem a ti bajotok, hanem azoké, akik nem az igazság szerint cselekszenek.
Egy dologra azonban figyelmeztetlek benneteket: a ti beszédetek legyen igen igen és nem nem, ami azon kívül és azon felül van, az a gonosztól van. Lássátok, hogy a gonosz mikor állít nektek csapdát, és ne sétáljatok bele. Jóhiszemû gyermekek módján jártok-keltek és beszéltek és azt gondoljátok, hogy igazságotokat mindenkor ki kell hangsúlyozni. Ismerjétek meg és tudjátok, hogy mikor van itt az ideje a ti beszédeteknek, és mikor van itt az ideje hallgatásotoknak. Nemde, oktalanság lenne vörös posztót tartani egy felbõszült állat elé. Ezért gondoljatok arra, miként bocsátotta el az Úr a világba az õ tanítványait: szelídek legyetek és okosak. Ezért ti is szelídek legyetek és okosak. Ne gerjedezzen bennetek semmiféle indulat, még ha igazságérzetbõl fakad is. A ti beszédetek bölcs és higgadt legyen. A pokol kapui nem vehetnek erõt rajtatok, ha magatok nem nyitogatjátok azt.
Sötét erõk örvénylenek, de ebben az örvényben és ebben a sötétségben a ti nyugalmatok és a ti világosságotok fog rendet teremteni. Ezért, amikor érzitek ezt a nyugtalanító, bizonytalanságot keltõ örvénylést, akkor gondoljatok arra, hogy ebben a ti feladatotok rendet teremteni. És akkor mélyedjetek el önmagatokban és az Úr Jézus Krisztus tanításaiban, és érezni fogjátok, hogy fokozatosan lecsillapodik bennetek, és fokozatosan csillapodik körülöttetek az örvénylés. És ameddig képesek vagytok, meg tudjátok ezt tenni, hogy a ti közvetlen környezetetekben nyugalmat és csendet tudtok teremteni, mindaddig biztonságban vagytok, saját külön váratokban.
((2002. Spirutualitás.hu)
Köri anyagból közzéteszi
Kuklis Ferenc
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
Téma zárolva.

Médium - médiumitás 7 éve 8 hónapja ezelőtt #3899

 • Margit
 • Margit profilkép
 • Nem elérhető
 • Administrator
 • Hozzászólások: 5647
.


Mi lesz az öngyilkosokkal? A médium válaszol 9 perces film
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
Téma zárolva.

Médium - médiumitás 7 éve 8 hónapja ezelőtt #3900

 • Margit
 • Margit profilkép
 • Nem elérhető
 • Administrator
 • Hozzászólások: 5647
.

Hogyan lettem médium? Kisné Szabó Ágnes - 35 perces film

--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
Téma zárolva.

Médium - médiumitás 5 éve 6 hónapja ezelőtt #4182

 • Margit
 • Margit profilkép
 • Nem elérhető
 • Administrator
 • Hozzászólások: 5647
.

Természetfeletti látnokok "médiumok" - 45 perces film--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
Téma zárolva.

Médium - médiumitás 4 éve 7 hónapja ezelőtt #4435

 • Margit
 • Margit profilkép
 • Nem elérhető
 • Administrator
 • Hozzászólások: 5647
..


A hitrõl

Részlet Imre Margit médium közléseibõl - 2006.11.14


.A hit az emberi élet legfontosabb eszköze. Nem lehet hitrõl beszélni abban az esetben, amikor az ember csak beszél valamirõl, de cselekedeteiben az nem tükrözõdik vissza. Jézus az evangéliumban amirõl beszélt Õ azt meg is cselekedte. Mindazt azért cselekedte meg, hogy igazolja
azt, hogy a beszéd az elszáll, de a cselekedet az bevésõdik az emberi szívekbe és ezáltal képesek lesznek õk is hasonlóan cselekedni.
Mindig csak arra képes az ember az életében, amire a lelke éppen fel van készülve. A lelket nem lehet erõszakos módon fejleszteni, csak túlerõltetni, aminek az lesz a következménye, hogy a lélek nem képes a továbbiakban felismerni azt sem, amire neki szüksége lesz a feladatához. A lélekben zajló események nagyban befolyásolják az emberei tudatot, ami a késõbbiekben egyáltalán nem hasznos az ember javára, mert akkor már nem az Isten akarata szerinti életet éli, hanem a saját maga alkotta feladat vált a számára fontossá.

A hit alapja az emberi szívekben rejlõ nagyon fontos esemény, ami nem engedi meglazulni az Istennel való szoros kapcsolatot. Ennek következtében a lélek képes olyan cselekedetekre, mint amit Jézus cselekedett az Õ tanítási idõszakában. A betegeket gyógyította, a leprásokat megtisztította, a vaknak vissza adta a látó képességét és még lehetne sorolni azokat a cselekedeteket, amelyeknek az alapja a hit.
A ti életetekben is azokat a cselekedeteket tudjátok megvalósítani, amennyiben a hitetek sziklaszilárddá fog válni, és nem lesz olyan akadálya, hogy megrögzít benneteket a félelem és a hitetlenség. Mindig arra gondoljatok, hogy a hit az alapja annak, hogy eltudtatok indulni a Jézusi Úton. A következõ lépcsõ már egy kicsit nehezebb, hogy megtudtok-e maradni azon az úton, amelyen különbözõ akadályokba ütköztök? A még magasabb lépcsõ az már azt várja el az úton haladó emberektõl, hogy a reánehezedõ teher alatt megtudja-e valósítani azt, amit elõzõleg szeretett volna elvégezni, de a terhek súlya alatt elveszítette az erejét és összeroskad. Van-e kitartása és támasza, hogy mindezt megvalósítsa ? Tud-e kapaszkodni az Isteni erõbe, a szeretetbe ami átsegíti minden nehézségen ?
A hit az nagyon fontos alapja az emberi életnek, mert nélküle csak külsõségben tud élni. A hitben gazdag ember élete vidám, nagyon magabiztos, mert tudja, hogy nincs egyedül. Bármilyen nehézségbe ütközik, van aki õt onnan kisegíti. Így egyáltalán nem teher a számára a nélkülözés sem, mert a gondviselõje segít neki abban, amire neki a megélhetéséhez szüksége van. Nagyon fontos a kitartás, hogy a hit elszáll, ha csak olyan könnyû eseményként kezeli az ember.
Nem lehet hitrõl beszélni az ember életében addig, amíg azt õ meg nem élte a hétköznapi életében, valamilyen formában, valamilyen eseményben. De ez a hit is csak addig marad az emberi szívekben, ameddig azt az ellentét ki nem tépi onnan. Soha nem lehet az ember biztos a dolgában, hogy neki minden olyan jól sikerül, mert az ellentét rögtön közbelép és elveszi azt a kincset az emberektõl, amit õk nagyon nehezen szereztek meg. És hopp, máris eltûnt a hit az emberi szívekbõl, de az ellentét ravaszsága következtében az embert továbbra is abban hitegeti, hogy õneki mekkora a hite, különbözõ praktikái által, az ember ezt el is hiszi magáról. Innentõl kezdve az ember már nem az Istenben és az õ tanításában hisz, hanem valamilyen más nagyon is hasonló eszmékben, ami az embert nagyon magabiztossá teszi az élete során.


(Karsay hirlevelébõl átvéve)
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
Téma zárolva.

Médium - médiumitás 2 éve 7 hónapja ezelőtt #5866

 • Margit
 • Margit profilkép
 • Nem elérhető
 • Administrator
 • Hozzászólások: 5647
.


Az Isten kegyelme a mindennapjainkban


Részlet Imre Margit médium közléseibõl - 2009.01.08.

A mindennapi életünket mi magunk emberek osszuk be és így csak rajtunk múlik az életünk alakulása is. Nem lehet az életünk alakulásáért másokat felelõssé tennünk, mert azok az események csak eszközök az életünkben, amik segítségünkre vannak abban az adott feladatainkban. Nekünk embereknek kell az életünkben felmerülõ eseményeket úgy kezelnünk, hogy ezek azért vannak, mert a bennünk lévõ rossz tulajdonságaink által még a másik emberben keressük a hibát, és nem a saját magunkét akarjuk kijavítani, hanem az embertársainkat akarjuk megjavítani.

Mindig csak olyan események történnek a földön, ami az adott embercsoport javát szolgálja a lelki fejlõdése során. Ez nagyon sokszor nem egyezik meg a földi ember gondolkodásával, így õ azt már el is veti, mert az neki nem kedves. Pedig az ember csak olyan eseményekkel találkozik a földi élete során, amiben neki javítani kellene a magatartásában, ez mindenkinél más formában jelenik meg. Isten csak olyan feladatot ad a számunkra, amivel nekünk dolgunk van. Ha mi azt nem úgy látjuk, akkor a hiba bennünk van, mert nem ismertük fel, abban a helyzetben reánk vonatkozó feladatunkat.

Minden alkalom arra szolgál az életünkben, hogy legyünk éberek és figyeljünk arra, hogy milyen hatások érnek bennünket, mik azok az események az életünkben, amelyeket igyekezünk elkerülni. Minden olyan esemény amelyet elkerülünk valamilyen ok miatt, az a mi hibánk, mert ha nem kerüljük el, akkor abban a lelkünk tovább fejlõdött volna.

A lélek számára minden lehetõség adott, hogy fejlõdni tudjon, de az ember az, aki nem engedi a gyengeségei miatt, mert elhárítja magától azokat a lehetõségeket, amelyeket az Isten felkínált a számára. A mindennapi életben adódó nehézségek azért vannak az emberek életében, hogy azok mint eszközök szerepelnek, hogy ezzel a lehetõséggel a benne lévõ tulajdonsággal az ember képes megszabadulni attól a belsõ tehertõl amit cipel. De ez csak akkor lehetséges, ha az ember alázatos és elfogadja az Istentõl azokat az eseményeket amelyeket az Isten mint nehézséget küld a számára, hogy ebben tudjon javítani.

Minden élethelyzet egy feladat része, amire nagyon oda kellene figyelni mindenkinek, mert a következõ feladat erre épül. Ha kimarad, akkor a lélek addig vár, amíg egy újabb lehetõség adódik a számára. Ezzel az ember csak lassítja az életében ledolgozandó feladatokat, sokszor teljesen meg is semmisíti, mert nem hajlandó elfogadni az Istentõl kapott kegyelmet.
Testvéreim arra kérlek benneteket, hogy ezeket az írásokat olvassátok el és többször gondolkodjatok el rajta, hogy van-e olyan esemény az életetekben, amiben tudtok még javítani. Szertetem jeléül fogadjátok tõlem ezt az írást úgy, hogy csak segíteni szerettem volna nektek ezzel az írással.


(Karsai István 2019.12. havi hirlevelébõl átvéve)
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
Utolsó szerkesztés: 2 éve 7 hónapja ezelőtt Írta: Margit.
Téma zárolva.
Oldalmegjelenítési idő: 0.130 másodperc