Jézus a fény

Szia, Vendég
Felhasználói név: Jelszó: Emlékezz rám
Ami egyik kategóriába sem tartozik bele.

TÉMA: Alázatról

Alázatról 12 éve 9 hónapja ezelőtt #1880

 • A.M. Timea
 • A.M. Timea profilkép
 • Nem elérhető
 • Platinum Boarder
 • Irgalom, békesség és szeretet adassék nektek
 • Hozzászólások: 356
Hajolj meg, és Õ felemel;Alázzátok meg tehát magatokat Isten hatalmas keze alatt, hogy
felmagasztaljon titeket annak idején"

Ez az Ige olyan, mint egy ígéret: ha megalázzuk magunkat, Isten felemel. Az alázatosság megbecsüléshez vezet: az alázat a felemeltetéshez vezetõ út. Isten keze, amely megaláz minket, egyben
várja is, hogy mikor emelhet fel, mikor vagyunk már elég erõsek ahhoz, hogy áldását elviselhessük. A gyõzelem ára a meghajlás. Sokan hajlonganak az emberek elõtt, mégsem kapják meg a remélt elõnyöket. Aki azonban Isten keze alatt alázza meg magát, azt az örökkön örökké
kegyelmes Úr meggazdagítja, felemeli, megsegíti és megvigasztalja.
Mert az Úr a gõgösöket megszégyeníti, de az alázatosokat felemeli.
Ki kell viszont várni, amíg eljön a felemeltetés ideje. Alázzuk meg most mindjárt magunkat, és tegyük ezt mindig újra és újra, akár rajtunk van éppen az Úr próbáló keze, akár nincs. Ha az Úr hatalmas keze lesújt ránk, ne akarjunk mást tenni, mint hogy ezt teljes alázattal elfogadjuk. Az Úrtól való felmagasztaltatás azonban majd
csak ;annak idején" jön el, és egyedül Isten tudja, mikor jön el az arra legalkalmasabb idõ. Miért kiáltozunk türelmetlenül az áldás után? Talán idõ elõtt akarjuk a tisztességet? Nem arcátlanság ez? Bizonyára még nem váltunk igazán alázatosakká, mert különben tisztelettel és csendben várnánk Isten áldására. Tegyük hát ezt, és a többit bízzuk Istenre!

Szükségünk van vezetõre. Sokszor mindenünket odaadnánk azért, ha valaki meg tudná pontosan mondani, mit tegyünk, merre menjünk. Szeretnénk a helyes úton járni, csak nem tudjuk, melyik az. Jó lenne a vezetõ!
Az Úr, a mi Istenünk leszáll, hogy vezetõnk legyen. Õ tudja az utat, és vezetni akar bennünket, míg békességgel a célhoz nem érünk. Nem kívánhatunk magunknak nála csalhatatlanabb vezetõt. Adjuk hát át teljesen neki a vezetést, akkor soha nem fogunk utat téveszteni.
Legyen Õ a mi Istenünk, és meglátjuk, hogy a vezetõnk is lesz. Ha követjük törvényét, és megtanulunk Vele járni, minden lépésünkben rá támaszkodni, akkor nem fogjuk eltéveszteni az élet útját.
Az a vigasztalásunk, hogy Õ, aki öröktõl fogva és mindörökké a mi
Istenünk, soha nem szûnik meg a vezetõnk lenni
. ;Mindhalálig" Õ vezet minket, azután pedig mindörökké vele lehetünk. Az isteni vezetésre vonatkozó fenti ígéret egy életen át tartó biztonságot jelent:
azonnali üdvösséget, vezetést utolsó óránkig, azután pedig örökké
tartó áldást. Nem ezt kellene keresnünk már ifjú korunkban, ennek
örvendeznünk életünk derekán és ebben megbékélnünk öregségünkben?
Keressük hát ma is az Õ vezetését, még mielõtt kilépnénk lakásunk ajtaján.

Forrás: C. H. Spurgeon
Isten ígéreteinek tárháza

MEGISMERITEK AZ IGAZSÁGOT, ÉS AZ MEGSZABADÍT TITEKET.
Utolsó szerkesztés: 12 éve 9 hónapja ezelőtt Írta: A.M. Timea.
Téma zárolva.

Alázatról 12 éve 9 hónapja ezelőtt #1922

 • A.M. Timea
 • A.M. Timea profilkép
 • Nem elérhető
 • Platinum Boarder
 • Irgalom, békesség és szeretet adassék nektek
 • Hozzászólások: 356
Az igazi kegyesség - alázatosságKisebb vagyok minden te jótéteményednél és minden hûségednél, amelyeket a te szolgáddal cselekedtél.
(1 Mózes 32, 10)
Az igazi kegyesség jele a szívbeli alázat, a meghajlás. Ki vagyok én, hogy ennyire elõrevittél? - kiált fel Dávid. Istenének ez a lehajló jósága felfoghatatlan elõtte. Isten útja kicsivé akarja tenni az embert. Jákóbnak 20 évig kellett az alázatosság iskolájába járni fösvény, szeretetlen nagybátyjánál, Lábánnál. Ott nem kényeztették, hanem keményen bántak vele és kihasználták. Ez az ; felfelé törõ, becsvágyó lényét lenyomta. Belsõleg gyötrõdött, de nem keseredett el. Istenének irgalmassága és hûsége most lett csak igazán naggyá elõtte, ellentétben az emberi keménységgel és hûtlenséggel. Isten kegyelme jeleivel árasztotta el és megtartotta szavát. Ez alázta meg igazán Jákóbot.

A belsõ szerénység és õszinte alázatosság vonzóvá és szeretetre méltóvá teszik az embert mindenki számára; az elbizakodottság hideggé és taszítóvá tesz. Az alázatosságban mindig van valami meleg és megnyerõ. ;Miért nem szeret engem senki?" - kérdezik sokan keserûen. Mert teli vagy igényekkel és azt kívánod, hogy mindenki hozzád igazodjék. A szív alázatosságával együtt jár a hála és az imádat Isten kegyelméért. ;Mivel érdemeltem ezt?" - kérdezi mélyen megindultan az alázatos lélek, amikor valami jóban részesül. Ha pedig nehézség éri, szívében belátja, hogy még rosszabbat is érdemelt volna, ha Isten a bûnei szerint bánt volna vele. Más a nem töredelmes szívû ember. Isten jóságát természetesnek tartja, mintha jogcíme lenne rá. A szenvedések zúgolódást, elégedetlenséget váltanak ki belõle. ;Miért érdemeltem én ezt?" - hangzik szívébõl, ajkáról a keserû kérdés. De az alázatos szívû meghajlik Isten hatalmas keze alatt és új kegyelmet nyer. Az irgalmasság új megtapasztalása még jobban a porig alázza. ;Szeretnék a föld alá süllyedni, ha végiggondolom mindazt a kegyelmet, amit Istentõl kaptam" - mondta egyszer egy súlyos beteg ifjú. Ha álmatlan éjszakákon gyötörte is a köhögés, szívében boldog volt. Mélyen felüdítette az a nyugalom, amit Jézus neki is megígért és megadott.

Maradjunk alázatosak, nehogy úgy járjunk, mint azok a szõlõmunkások, akiket elsõnek fogadtak fel. Igényeik támadtak, megkárosítottnak érezték magukat a késõbben jöttekkel szemben és zúgolódtak, követelõztek. Elsõkbõl utolsók lettek.

Egyre kisebb - egyre nagyobb. Két ellentétes vonal ez, amelyen az emberek mozognak. A világ embere megbecsülést, gazdagságot és jólétet kíván; ideig való cél ez és az ember önmagát tartja szem elõtt. Saját elõnye, saját nagysága, érvényesülése körül forog minden. Isten emberének igazi növekedése a kisebbé tételben van. Minél mélyebben lát bele az ember a saját szívébe, ahol annyi gyengeséget, hiányt, mulasztást talál, annál kevesebbre értékeli önmagát. Minél inkább behatol valaki Isten szeretetébe, annál mélyebben érzi saját semmiségét, teljes méltatlanságát, lényének sokszor utálatos voltát. Többé senkit nem tart kisebbnek magánál. A legmélyebbre zuhant élettel is egy szinten látja magát.

Forrás: Untitled Document..
MEGISMERITEK AZ IGAZSÁGOT, ÉS AZ MEGSZABADÍT TITEKET.
Utolsó szerkesztés: 12 éve 9 hónapja ezelőtt Írta: Margit.
Téma zárolva.

Alázatról 12 éve 2 hónapja ezelőtt #2467

 • Margit
 • Margit profilkép
 • Nem elérhető
 • Administrator
 • Hozzászólások: 5624
AZ alázatról

Az alázatosság az a pecsét, amellyel Isten öröktõl fogva elpecsételte azokat, akiket üdvözíteni akar. Az alázatosság pecsétje jelöli azokat, akik a lelkükben összerezzennek, amikor Isten szavát hallják, akikben szégyenérzet támad, amiért bûnt cselekedtek. Õk azok, akiknek találkozniok kell Krisztussal, legyenek a világnak bármely táján, bármely nemzetségben, bármely felekezetben. Õket összegyûjti Krisztus a világ minden tájáról és egy akolban egyesíti õket, mert õk azok, akik meghallják az õ hívó szavát s akik elismerik az õ pásztorságát és engedelmeskednek Neki, mert lelkükben visszhangot kelt, rezonál az Isten szava azzal a kicsiny rezgéssel, amelyet úgy hívnak, hogy alázatosság.

Az alázatosság az a hatalmas erõforrás, amellyel le lehet gyõzni a tomboló gõgöt, ki lehet fárasztani az aktívvá fejlesztett erõket, és ki lehet várni a gyõzelem megérését. Mert az alázatosság nem türelmetlen, nem sietteti a dolgok érését és mégis idejében ráér mindenre, mert mindennek megvan a maga elrendelt ideje.
Nem mondom én nektek, testvéreim, hogy valami nagyot cselekedjetek, hogy valami önmagatokat felülmúlót vigyetek végbe; én csak azt mondom, hogy próbáljátok mind jobban kifejleszteni a lelketekben azt a kicsiny, de hatásában óriási erényt: az alázatosságot. Ez az, ami felemel, nagyobbakká és érdemesebbekké tesz a többi embertestvéreteknél, mert azt mondja az Úr: "aki magát megalázza, felmagasztaltatik, és aki magát felmagasztalja, megaláztatik".
(Névtelen szellem tanítása Eszter médium által)
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
Téma zárolva.

Alázatról 3 éve 2 hónapja ezelőtt #5079

 • Margit
 • Margit profilkép
 • Nem elérhető
 • Administrator
 • Hozzászólások: 5624
.
Alázat...

Édes Istenem!
Bár szándékodat nem ismerem,
utadat boldogan követem.
Vezess, vezess, napokon, éveken át,
lássak fényt, árnyat, sok csodát!
lássam mindenben lényedet,
az irányító szent Kezet,
mely az egyetlen Út,
mi az üdvösséghez elvezet.
(ismeretlen szerzõ)
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
Téma zárolva.

Alázatról 4 hónapja 1 hete ezelőtt #6886

 • Margit
 • Margit profilkép
 • Nem elérhető
 • Administrator
 • Hozzászólások: 5624
.
Megtanultam, hogy előbb önmagadat kell szeretned ahhoz, hogy szeretni tudj másokat


Megtanultam, hogy egy adott ponton hiányozni fog egy szerető személy jelenléte, és hogy ettől nem tűnsz gyengébbnek, sokkal inkább azt bizonyítja, hogy az őszinte, tiszta szerelem valóban létezik.

Megtanultam, hogy előbb önmagadat kell szeretned ahhoz, hogy szeretni tudj másokat

Megtanultam, hogy az élet nem azokról az emberekről szól, akik hiányoznak, hanem azokról, akik úgy döntenek, hogy feltétel nélkül melletted maradnak, mert te is hasonlóképpen döntöttél.

Megtanultam, hogy az életben nem azok az ajtók a fontosak, amelyek bezáródnak, hanem azok, amelyek megnyílnak előtted – mert ezek a legjobb lehetőségek, arra hogy fejlődjünk.

Megtanultam, hogy az élet nem a tökéletességről szól, hanem arról, hogy megtanuld elfogadni önmagadat, úgy ahogy vagy, és büszke légy magadra. Szeresd és tiszteld önmagadat, vigyázz a lelked épségére.

Megtanultam, hogy az életben nem az a fontos, hányszor esel el. Sokkal fontosabb az erő, aminek a segítségével talpra tudsz állni, hogy továbblépj, és folytasd az életedet.

Megtanultam, hogy az életben a gyógyulásnak nem kell szépnek lennie, és hogy a könnyek nem tesznek gyengébbé, épp ellenkezőleg, lehetővé teszik, hogy jobban kifejezd önmagadat, és bebizonyítsd, hogy nem csak az iránt nem vagy közömbös, ami veled történik, hanem minden érdekel, ami a világban végbemegy.

Megtanultam, hogy egy adott ponton hiányozni fog egy szerető személy jelenléte, és hogy ettől nem tűnsz gyengébbnek, sokkal inkább azt bizonyítja, hogy az őszinte, tiszta szerelem valóban létezik.

Megtanultam, hogy a gyógyuláshoz időre van szükség. Nincs olyan hely, ahová pillanatnyilag elmenekülhetnél, vagy ami azonnali felszabadulást jelentene, ezt a folyamatot nem lehet siettetni.

Megtanultam, hogy a logika semmit nem ér, ha érzelmekről van szó, az emberek néha egyszerűen csak megváltoznak, és nem tehetsz ez ellen semmit.

Megtanultam, hogy előbb önmagadat kell szeretned ahhoz, hogy szeretni tudj másokat.

Megtanultam, hogy nem azért kell megbocsátanod az embereknek, mert megérdemlik azt, hanem a saját lelki békéd érdekében, hogy te magad tovább tudj lépni. Ne ragadj meg a múltban, haladj tovább előre.

forrás: filantropikum.com/megtanultam-hogy-elobb...eretni-tudj-masokat/
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
Téma zárolva.

Alázatról 1 hónapja 4 napja ezelőtt #6939

 • Margit
 • Margit profilkép
 • Nem elérhető
 • Administrator
 • Hozzászólások: 5624
.


Miről ismerhető fel az alázatosság? 1. rész - Joyce MeyerMiről ismerhető fel az alázatosság? 2. rész. - Joyce Meyer

--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
Utolsó szerkesztés: 1 hónapja 4 napja ezelőtt Írta: Margit.
Téma zárolva.
Oldalmegjelenítési idő: 0.152 másodperc