Jézus a fény

Szia, Vendég
Felhasználói név: Jelszó: Emlékezz rám

TÉMA: Isten tízparancsolata

Isten tízparancsolata 13 éve 3 hónapja ezelőtt #1327

 • A.M. Timea
 • A.M. Timea profilkép
 • Nem elérhető
 • Platinum Boarder
 • Irgalom, békesség és szeretet adassék nektek
 • Hozzászólások: 356
Tom Marshall
részlet


Isten törvénye. Értsük meg, hogy Isten törvénye nem olyasmi, amit Isten alkotott, hanem Isten Maga egyszerûen ilyen. A törvény Isten jellemét fejezi ki. A törvény ezért szent, igazságos és jó. Néha helytelen és teljesen igeellenes ellentétet hozunk létre a kegyelem és a törvény között, mintha a kegyelem jó lenne, a törvény pedig rossz. Ez nem igaz. Isten törvénye az önzetlen szeretet törvénye. Isten csodálatos jellemét fejezi ki és azt a módot, ahogyan Isten élni akar. Dávid megértette ezt. A 119. Zsoltár egy olyan ember hosszú, örömteli kifakadása, aki tudta, hogy a törvény Isten kinyilatkoztatása:

;A te szádnak törvénye jobb nékem,
mint sok ezer arany és ezüst.
Míly édes az én ínyemnek a te beszéded;
méznél édesebb az az én számnak!
Felettébb tiszta a te beszéded, és a te szolgád szereti azt.
És tágas téren járok,
mert a te határozataidat keresem.;
(Zsolt. 119:72, 103, 140, 45.)


A bûn és halál törvénye. Amint Isten törvénye Isten lényének kifejezõdése, a bûn és halál törvénye a Sátán létezési módja, tehát az ördög jellemét fejezi ki. Jézus azt mondta, hogy a Sátán gyilkos és hazug volt kezdettõl fogva: csak azért jön, hogy öljön, lopjon és pusztítson. Ezért nem szabad meglepõdnünk, ha az õ törvénye ezeket a gyümölcsöket termi. A bûn vonzereje megtévesztésen és csaláson alapszik. Célja és vége rejtett. Csak a Biblia fedi fel az igazságot a bûn következményérõl: ;Van olyan út, mely helyesnek látszik az ember elõtt, és vége a halálra menõ út; (Példabeszédek 14:12.).A TÖRVÉNY ÉS A TEKINTÉLY IRÁNTI IGÉNY
Most meg kell látnunk, hogyan igénylik ezek a versengõ törvények az ember engedel­mes­ségét. Ez a fejtegetés talán nem tûnik könnyûnek, de figyelmesen olvasd el. Ha ezt megértjük, akkor a szabadság és engedelmesség egész fogalomkörét a megfelelõ távlatban fogjuk látni.

1. A törvény annak a tekintélynek alapján követeli engedelmességünket, amit magá­nak igényel. Más szavakkal, törvény követelésében van egy bizonyos ;kell;, aminek semmi köze ahhoz, hogy én mit szeretek vagy mit részesítek elõnyben. A törvény elvárja, hogy megtegyük, amit követel, akár akarjuk, akár nem. Azért várja ezt el, mert magát irányadónak tekinti.
Ezt világosan értjük Isten törvényével kapcsolatban: elutasíthatjuk annak követeléseit, de mialatt ezt tesszük, tudjuk, hogy egy olyan tekintéllyel szemben vagyunk engedetlenek, amely engedelmességünket igényli.
A bûn és halál törvénye gyakran megtéveszt minket. A bûnt úgy látjuk, mint amit választhatunk, vagy elõnyben részesíthetünk. Úgy gondoljuk, dönthetünk ellene, de mellette is. Csak késõbb találkozunk zsarnoki követelésével, amikor szabadulni próbálunk tõle, s ekkor jövünk rá, hogy törvényként mûködik.
Amikor a külsõ törvény összeütközik a belsõ értékekkel, hosszú távon mindig a belsõ értékek gyõznek.

Ádám elsõ engedetlensége által lépett be a bûn a világba - és a bûnnel a halál. Nem csak Ádám, hanem azóta minden ember vétkezett, így az egész emberiségre a bûn és halál törvénye érvényes. Sõt, a bûn és halál törvénye iránti ezen engedelmesség az embert a Sátán rabszol­gájává tette, tehát az ember most ...a levegõbeli hatalmasság fejedelme szerint, ama szellem szerint, mely most az engedetlenség fiaiban munkálkodik; él (Efézus 2:2.).
MEGISMERITEK AZ IGAZSÁGOT, ÉS AZ MEGSZABADÍT TITEKET.
Utolsó szerkesztés: 13 éve 3 hónapja ezelőtt Írta: A.M. Timea.
Téma zárolva.

Isten tízparancsolata 13 éve 1 hónapja ezelőtt #1565

 • Margit
 • Margit profilkép
 • Nem elérhető
 • Administrator
 • Hozzászólások: 5645
A tízparancsolat egy kicsit másképp, de hasznos tudnivalókat tartalmaz, és a Jézusi útra vezet, ha ezt betartja az ember, mert a szeretet sugárzik ki belõle.(szerk)


A gyermeknevelés tíz parancsolata

1. Adj gyermekednek folyamatos, állandó,
személyes gondoskodást!
Ez éppen olyan fontos, mint az élelem!


2. Adj nagylelkûen gyermekeidnek idõdbõl
és megértésedbõl!
Játssz velük, olvass nekik többet,
mint amennyit általában a családban szoktak!

3. Gondoskodj állandóan újabb és újabb tapasztalatokról,
és mesélj hozzá, beszélgess vele sokat!
Így születésétõl kezdve részesítheted
az anyanyelv változatos fordulataiban.

4. Bíztasd, hogy sokféle módon játsszék
egyedül és más gyerekekkel is,
kutasson, fedezzen fel, konstruáljon,
utánozzon és alkosson!

5. Többször és többet dicsérd az erõfeszítéseit,
mint a teljesítményét!

6. Egyre fokozódó mértékben kívánj
gyermekeidtõl felelõsségtudatot!
Teremts olyan körülményeket,
hogy a feladatok teljesítéséhez minden erejét
össze kelljen szednie, összes képességeit
latba kelljen vetnie!

7. Emlékezz rá, hogy minden gyermek
sajátos tulajdonságokkal rendelkezõ egyszeri,
egyedi személyiség.
Így az, ami kedvezõ az egyiknek,
nem biztos, hogy jó a másiknak.

8. Mûveld magad annyira,
hogy észrevehesd gyermekeidben a temperamentumának
és életkorának megfelelõ vonásokat, és az azoktól eltérõ jelenségeket!

9. Sose fenyegesd gyermekeidet azzal,
hogy nem fogod szeretni, vagy túladsz rajta!
Elítélheted viselkedését, de sose érezze úgy,
hogy õt ítéled el!

10.Gyermeked nem kérte, hogy megszülethessék,
ez a Te akaratod volt. Csak a vele való
mindennapos törõdés, jó érzelmi kapcsolat
hozza létre nála a szülõ iránti hálás szeretetet.
(ismeretlen)
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
Utolsó szerkesztés: 13 éve 1 hónapja ezelőtt Írta: Margit.
Téma zárolva.

Isten tízparancsolata 12 éve 9 hónapja ezelőtt #1991

 • A.M. Timea
 • A.M. Timea profilkép
 • Nem elérhető
 • Platinum Boarder
 • Irgalom, békesség és szeretet adassék nektek
 • Hozzászólások: 356
.

Az erkölcsi törvény, avagy a Tízparancsolat említése ellenérzést és szorongást vált ki az emberekbõl, beleértve a keresztények nagy tömegeit is. Valamilyen gúzsba kötõ, merev, az emberi lélek és élet bonyolultságaival szemben érzéketlen, régimódi, külsõ szabályokra gondolnak sokan. Elismerik ugyan, hogy lehet ezekben valami igazság, de úgy érzik, hogy a súlyos emberi problémákhoz képest nagyon leegyszerûsíti a dolgokat a Tízparancsolat. Azt gondoljak, hogy inkább csak lelki terhet ró azokra is, akik mértékül fogadják el, semmint hogy segítene rajtuk. Vagyis nem az emberi boldogság alapjának és védelmezõjének tekintik, hanem az ellenségének.

E vélekedésekben az is érezteti a hatását, hogy a kereszténység nem adta meggyõzõ bizonyságát az isteni erkölcsi törvény igazságának és szépségének. Nagyon sokszor - fõként a középkori, uralkodó helyzetû kereszténység idején - inkább eltorzította, és az eredeti szellemével ellentétesen értelmezte vagy alkalmazta e parancsolatokat. Így ellenszenves, képmutató erkölcsiséget tárt a világ elé. Az eredmény a nagy francia forradalom, a racionalizmus lázadása lett, amely nemcsak az egyház és a vallásosság hanem maga az erkölcsi törvény ellen is irányult.

Egy ellentmondásos helyzet alakult ki a modern kor küszöbén: A hirtelen fejlõdésnek indult természettudomány révén mélyen átjárta az emberek gondolkodását a mindent meghatározó természeti törvények fontosságának tudata. Miközben szinte az égig magasztalták a természeti törvények jelentõségét, tagadták hasonló törvények létezését és szükségességét az egyes emberek és az emberi közösségek tekintetében. Pedig milyen kézenfekvõ lett volna a következtetés, hogy szilárd, változhatatlan törvényeknek kell létezniük az emberi magatartásra és együttélésre is, amelyeknek megtartása életet és boldogságot biztosít, áthágásuk pedig szenvedést és halált hoz az emberre!

A Biblia egyik legnagyobb értéke az, hogy ezeket az örök érvényû, tökéletes törvényeket kinyilatkoztatja az ember számára. Elgondolkodtató tény, hogy önzése következtében az ember képtelen magától felfedezni ezeket az egyszerû, de életfontosságú szabályokat.

Forrás: Keresztény Advent

Folytatása következik
MEGISMERITEK AZ IGAZSÁGOT, ÉS AZ MEGSZABADÍT TITEKET.
Utolsó szerkesztés: 12 éve 9 hónapja ezelőtt Írta: A.M. Timea.
Téma zárolva.

Isten tízparancsolata 12 éve 9 hónapja ezelőtt #1992

 • A.M. Timea
 • A.M. Timea profilkép
 • Nem elérhető
 • Platinum Boarder
 • Irgalom, békesség és szeretet adassék nektek
 • Hozzászólások: 356
Elõzõ folytatása


A Tízparancsolat a szeretet örök és az egész világmindenségben érvényes erkölcsi alaptörvényének a bûnös ember számára való megfogalmazása.
Isten mintegy féknek, visszatartó erõnek is szánta az elszabadult bûnnel szemben, ezért a legtöbb parancsolat tiltó formában hangzik el. De nem elég csak errõl az oldaláról megvizsgálni, hanem minden egyes parancsolatnál meg kell fontolni azt is, hogy mit jelent annak "betöltése". A parancsolatok "betöltése" - amin a tiltással ellentétes magatartás vagy cselekvés értendõ - az igazság legfontosabb kívánalmaira mutat rá gyakorlati életünkben. "Gyönyörködöm a te rendeléseidben... A te kezeid teremtettek és erõsítettek meg engem; oktass, hogy megtanuljam a te parancsolataidat... Mely igen szeretem a te törvényedet, egész napestig arról gondolkodom!... A te igazságod igazság örökké, és a te törvényed igaz... A te törvényed kedvelõinek nagy békességük van, és nincs bántódásuk" (Zsoltárok 119:16, 73, ..)

Vannak, akik azért tartják idejétmúltnak a Tízparancsolat egyes parancsolataihoz való ragaszkodást, mert úgy gondolják, hogy a Megváltó Krisztus eljövetele után, az Újszövetségben már csak annak a lelki lényege, a szeretet egyetlen parancsolata az, ami az érvényes keresztény erkölcsi törvény. Az utolsó vacsorán azt mondta Jézus tanítványainak: "Új parancsolatot adok néktek, hogy egymást szeressétek; amint én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást" (János 13:34).

Ez a kijelentés azonban nem a Tízparancsolat érvénytelenítése kívánt lenni! Jézus csupán arra utalt, hogy az õ élete és tanításai hatalmas fényt árasztottak a törvény által megkívánt szeretet mibenlétére. Így a szeretet régi parancsolata valóban mintegy "új parancsolattá" lett. Szintén Jézus mondotta ugyanis, mégpedig a búcsúbeszédei között: "Ha engem szerettek, az én parancsolataimat megtartjátok" (János 14:15).
Jézus tehát amellett, hogy hangsúlyozta, hogy a törvény betöltése a szeretet, fenntartotta a "parancsolatok" érvényét, fontosnak tartotta a Tízparancsolat minden egyes rendelkezésének a tanítását és megtartását.Ugyanakkor szól arról is, hogy "a törvény (a Tízparancsolat) szent és igaz és jó", és hivatkozik a saját tapasztalatára is ezzel kapcsolatban: "A bûnt nem ismertem, hanem csak a törvény által; mert a kívánságról sem tudtam volna, ha a törvény nem mondaná: Ne kívánd!" Vagyis a törvény nélkül nem tudnánk, mi a bûn, s következésképp szabadulni sem kívánnánk belõle.

Forrás: Keresztény Advent..
MEGISMERITEK AZ IGAZSÁGOT, ÉS AZ MEGSZABADÍT TITEKET.
Utolsó szerkesztés: 12 éve 9 hónapja ezelőtt Írta: A.M. Timea.
Téma zárolva.

Isten parancsolata 11 éve 6 napja ezelőtt #3141

 • Margit
 • Margit profilkép
 • Nem elérhető
 • Administrator
 • Hozzászólások: 5645
.

Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedbõl, teljes lelkedbõl és teljes elmédbõl. Ez az elsõ és a nagy parancsolat. A második hasonló ehhez: Szeresd felebarátodat, mint magadat. (Máté 22:37-39)Másik próbálkozás, hogy pont az ember szeretetérõl feledkezünk meg és csak az Istent imádjuk! Vigyázat, itt sem állunk jobban. Hiszen a szerzetesi rendek egy része így jött létre: félre vonulok e bûnös világtól és majd a magam csendjében elleszünk szépen Istennel. Az emberek meg csak marják egymást, ahogy tudják, és kínlódjanak csak tovább! Oda sem figyelek rájuk! Vigyázat! El ne higgyük, hogy Isten az emberen keresztülgázoló szeretetet kíván! De nézzük itt is az eredményeket! Mi jött el? Vér, szenvedés és hatalom, de nem Isten országa! Be kell lássuk: nincs más esélyünk arra, hogy Isten igazsága a mienk legyen, minthogy a szeretet kettõs parancsát együtt megtartsuk! Be kell lássam, hogy ha nem szeretem Istent teljes odaadással: képtelen vagyok a másik embert szeretni és ez érvényes a házastársamra, gyerekemre, szüleimre is! Ha nem szeretem a másik embert úgy, mint magamat, hiába mondom én, hogy mennyire szeretem Istent, semmit sem ér, mert szeretetem alapindulata rossz, téves! Meg kell térnem ma is! Odaállni Isten elé: Uram! Te tégy késszé, hogy teljes lényemmel szeresselek és meg tanuljam a másik embert is igazán szeretni! (Prókai Árpád)
(Forrás: emailban kaptam)


--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
Utolsó szerkesztés: 11 éve 6 napja ezelőtt Írta: Margit.
Téma zárolva.

A Teremtõ tízparancsolata a felemelkedéshez 2 éve 11 hónapja ezelőtt #5521

 • Margit
 • Margit profilkép
 • Nem elérhető
 • Administrator
 • Hozzászólások: 5645
.

A Teremtõ Tízparancsolata a Felemelkedéshez1. Teljesen uralkodnod kell az érzéseiden, a gondolataidon és az érzelmeid felett, olyan módon, hogy csak magas fokú rezgés kifejezését engeded meg magadnak úgy, mint a szeretet, a könyörület, a kedvesség, a megbocsájtás, az öröm, a nevetés a harmónia és a béke.

2. Vedd át az uralmat gondolataid felett, olyan módon, hogy elutasítod, hogy olyan gondolatok és elképzelések lépjenek be az elmédbe, amelyek kételyt, haragot, neheztelést, aggodalmat, vagy elkeseredést keltenek, vagy olyanokat, amelyek másokhoz eljuthatnak. Ne ragaszkodj ahhoz, hogy egyszerûen csak a "valóságot" szólítod meg, ezen gondolatok mind a sötétség megnyilvánulásai.

3. Értsd meg, hogy az önvédelem csak az. Egy támadást kezdeményezni mások ellen, tekintet nélkül a jogos kifogásra, soha nem elfogadható.

4. Mindig maradj a jó akarat, a kedvesség, és a könyörület állapotában magad és embertársaid felé. Bármely vallás, vagy magatartás, amely ellenségesen és elutasítóan, vagy helytelen ítélkezéssel lép fel mások irányába, az hamis, és nem ettõl a Teremtõtõl származik

5. Fogadd el, hogy te és minden állat, zöldség és ásvány tudatos teremtések vagytok a Föld bolygón, érzésekkel, gondolatokkal, és az arra való vágyakozással, hogy felemelkedjetek. Tartózkodj az állatok megevésétõl, mert õk a barátaid. Ti mind együtt fogtok felemelkedni, és nagyszerû segítséget fogtok kapni más királyságoktól.

6. Védelmezd a bolygódat, ahogy a gyermekedet óvnád, mert õ az élet forrása. Ne engedd, hogy megszállják, és megtámadják annak testét, tekintet nélkül bármely kifogásra, amit adnak, vagy bármilyen feltételezett jogcímre.

7. Csatlakozz másokhoz, különösen a gyermekekhez, hogy örömtelien és tudatosan készítsétek fel magatokat erre a nagy jelentõségû eseményre. Semmi sem olyan fontos az életedben, vagy érdemel annyi figyelmet, mint a saját, vagy a körülötted élõ emberek Felemelkedésének biztosítása.

8. Engedd meg nekünk, hogy végtelen Szeretetet áramoltassunk a testedben, és az megtöltse szívedet. Ilyen módon teszed lehetõvé azt, hogy saját Felemelkedésed erõfeszítés nélkül megtörténjék.

9. Taníts türelmet, könyörületet és végtelen szeretetet saját tetteid által, melyek hangosabban szólnak, mint bármi, amit mondhatsz. Köss békét a körülötted élõkkel, és békében fogsz élni.

10. Tedd mindezt örömmel, mert az az Igazság, hogy ez a Mennybe vezetõ út.Csatornázta: Kathryn E. May

Magyar nyelvû fordítás: Golden Lotus

Forrás: www.whoneedslight.org/index.html?entry=c...n-the-new-scriptures


Forrás:https://kristalyhang.wordpress.com/2013/11/08/a-teremto-tizparancsolata-a-felemelkedeshez/
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
Utolsó szerkesztés: 2 éve 11 hónapja ezelőtt Írta: Margit.
Téma zárolva.
Oldalmegjelenítési idő: 0.232 másodperc