Szia, Vendég
Felhasználói név: Jelszó: Emlékezz rám

TÉMA: Gyógyító és szabadító ima

Gyógyító és szabadító ima 12 éve 2 hónapja ezelőtt #912

 • Istvan
 • Istvan profilkép
.
Téma zárolva.

Gyógyító és szabadító ima 12 éve 2 hónapja ezelőtt #935

 • A.M. Timea
 • A.M. Timea profilkép
 • Nem elérhető
 • Platinum Boarder
 • Irgalom, békesség és szeretet adassék nektek
 • Hozzászólások: 357
.

A természetgyógyászat alapelve, hogy a természet képes önmagát meggyógyítani. Ez az elv igaz lett volna a paradicsomban, de a bukott természet állapotában nem igaz. A bukott természet romlást és halált hordoz.
Visszatérve a betegségre és gyógyulásra, a hívõ keresztény számára a Szentírás a Jakab-levélben tartalmaz egy fontos figyelmeztetést:Imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok, mert sokat megtehet az igaz ember állhatatos könyörgése. Illés hozzánk hasonló szenvedõ ember volt, s amikor könyörögve könyörgött, hogy ne essék esõ a földre, nem is esett három évig és hat hónapig. Aztán ismét imádkozott, és az ég esõt adott, s a föld megadta termését (Jak 5,16-18).Isten maga az élet, a gyógyulás, õbenne virágzik föl az ember, õbenne gyõzi le a pusztító erõket. Mi sem természetesebb a hívõ számára, mint õhozzá fordulnia betegségben. Persze szó sincs arról, hogy az orvostudományt mellõzhetnénk, mert az is Isten természetes ajándékai közé tartozik. De nagyon furcsa dolog, ha az Istenbe vetett hitet zárójelbe téve, gyanús erõk felé fordulunk. Jakab levele még arra is biztat bennünket, hogy Isten rendkívüli emberének, Illés prófétának hatékony imáját tulajdonítsuk magunknak. Nem volna-e a helyesebb a kérõ ima titkaiban elmélyedni a feltétlen bizalom, a kiengesztelt szív, az Istennek való totális átadottság, az állhatatosság, a hálaadással való kérés, az égiekkel való kommunikáció törvényeit kutatni , mint gyógyítási technikákba, módszerekbe vetni bizalmunkat? A természetgyógyászat, vagy ahogy szívesebben mondom: az alternatív gyógyászat ebbe a hibába esik. Sok hívõnek sejtelme sincs a mágikus háttérrõl; mégis, vétkezik a hit ellen, amikor kétes gyógyítókban és módszereikben hisz, ahelyett, hogy egyedül Istenben hinne.

(ismeretlen)MEGISMERITEK AZ IGAZSÁGOT, ÉS AZ MEGSZABADÍT TITEKET.
Utolsó szerkesztés: 12 éve 2 hónapja ezelőtt Írta: A.M. Timea.
Téma zárolva.

Gyógyító és szabadító ima 12 éve 1 hónapja ezelőtt #1136

 • Margit
 • Margit profilkép
 • Nem elérhető
 • Administrator
 • Hozzászólások: 5369
A "gyógyítás karizmája" az Újszövetségben

Nem csak a csodálatos gyógyulások erõsítik meg az Evangélium hirdetésének hatalmát az apostoli idõben. Az Evangélium arról is tudósít, hogy az apostoloknak és az evangélium elsõ hirdetõinek Jézus valóságosan és sajátszerûen hatalmat adott a betegségek gyógyítására.
Máté és Lukács tudósítása szerint a tizenkettõ elsõ szétküldetésekor Jézus "hatalmat adott nekik a tisztátalan lelkek felett, hogy kiûzzék azokat, és meggyógyítsanak minden betegséget és minden bajt." (Mt 10,1; vö. Lk 9,1); és megbízza õket: "Gyógyítsatok betegeket, támasszatok föl halottakat, tisztítsatok meg leprásokat, ûzzetek ki ördögöket!" (Mt 10,8) A hetvenkettõ szétküldésekor is azt a megbízatást adja az Úr: "Gyógyítsátok meg az ott lévõ betegeket" (Lk 10,9). Ezt a teljhatalmat a missziós megbízatásukkal összefüggésben kapják, tehát nem saját dicsõségükre, hanem a küldetésük megerõsítésére.

Az Apostolok cselekedetei általánosságban számol be a történt csodákról: "számos csoda és jel történt az apostolok által" (ApCsel 2,43; vö. 5,12). Csodák és jelek, tehát rendkívüli tettek voltak ezek, amelyek az apostoli küldetés erejét nyilvánították ki. Ezen rövid, általános utalásokon kívül az Apostolok Cselekedeteiben leginkább azokról a csodálatos gyógyulásokról esik szó, melyek az evangélium egyes igehirdetõin keresztül történtek: Istvánon (vö. ApCsel 6,8), Fülöpön (vö. ApCsel 8, 6-7) és leginkább Péteren (vö. ApCsel 3,1-10; 5,15; 9,33-34.40-41) és Pálon (vö. ApCsel 14,3.8-10; 15,12; 19,11-12; 20,9-10; 28,8-9) keresztül.

Amint már említettük, a Márk evangélium vége és a Galata levél kiszélesíti a látókörünket és nem korlátozzák a csodálatos gyógyításokat az apostolok és pár igehirdetõ személyére, akiknek az elsõ misszió idején kiemelkedõ jelentõség jutott. Ebbõl a szemszögbõl különösen fontosak a "gyógyítás karizmájára" tett utalások (vö. 1Kor 12,9.28.30). A karizma szó jelentése önmagában igen széleskörû; a karizma egy "önként ajándékozott adomány", jelen esetben a "betegek gyógyítására szolgáló adományról" van szó. Ezeket a kegyelmi adományokat egy valaki kapja (vö. 1Kor 12,9), tehát nem úgy kell õket értelmezni, mint gyógyulásokat, melyeket minden egyes meggyógyult megszerzett magának, hanem mint egy adományt, melyet egy személy megkap, hogy mások részére a gyógyulás adományát kieszközölje. Az adomány odaajándékozása az "egy Lélekben" történik, de az nincs közelebbrõl meghatározva, hogyan eszközli ki az illetõ személy a gyógyulást. Ki lehet abból indulni, hogy az imádságon keresztül történik, amit esetleg valamilyen szimbolikus cselekedet kísér.

folytatása a következõben
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
Téma zárolva.

Gyógyító és szabadító ima 12 éve 1 hónapja ezelőtt #1137

 • Margit
 • Margit profilkép
 • Nem elérhető
 • Administrator
 • Hozzászólások: 5369
folytatása az elõzõnek

Szent Jakab levelében található egy utalás az Egyház presbitereinek egy gyakorlatára, melyet a betegek lelkiüdve érdekében végeztek, a testi gyógyulás értelemben is. Itt azonban nem csodálatos gyógyulásokról van szó, hanem valami másról, amit az 1Kor 12,9 szerinti "gyógyító karizmától" meg kell különböztetni.

"Beteg valaki köztetek? Hivassa el az egyház presbitereit, azok imádkozzanak fölötte, és kenjék meg õt olajjal az Úr nevében! A hitbõl fakadó imádság megszabadítja a beteget, és az Úr megkönnyebbíti õt, ha pedig bûnökben van, bocsánatot nyer" (Jak 5,14-15). Szentségi cselekményrõl van itt szó, a beteg olajjal való megkenésérõl és a fölötte való imáról, tehát nem csak egyszerûen érte mondott imáról, mintha ez nem lenne más mint egy közbenjáró vagy kérõ ima; sokkal inkább a beteg fölött végzett hatásos cselekményrõl van itt szó.

A "megszabadít" és "megkönnyebbít" szavak azt mutatják, hogy ennél a cselekménynél nem csak és nem elsõsorban a testi gyógyulásról van szó, még akkor sem, ha beleértõdik. Az elsõ kifejezés Jakab levelében általában a lelkiüdvre vonatkozik (vö. 1,21; 2,14; 4,12; 5,20), az Újszövetség azonban "gyógyítás" értelemben is használja (vö. Mt 9,21; Mk 5,28.34; 6,56; 10,52; Lk 8,48). A második szó helyenként "feltámadás" jelentéssel bír (vö. Mt 10,8; 11,5; 14,2), jelenti azonban egy olyan személy megkönnyebbülését is csodálatos gyógyulás által, akit betegség vert le (vö. Mt 9,5; Mk 1,31; (ApCsel 3,7).
(forrás: misztikalap.hu)
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
Utolsó szerkesztés: 12 éve 1 hónapja ezelőtt Írta: Margit.
Téma zárolva.

Gyógyító és szabadító ima 12 éve 2 hete ezelőtt #1315

 • Margit
 • Margit profilkép
 • Nem elérhető
 • Administrator
 • Hozzászólások: 5369
A hit törvénye

Túlságosan nagyra értékeljük a tudást, és túlságosan keveset tudunk a hit gyakorlati értékérõl.
A hit nem más, mint emlékezés az ember saját, isteni természetére. Jézus gyakran mondta: "...legyen úgy, ahogy hitted!" (Máté 8,13) Ez egyike a szellemi törvényeknek.

Figyeljünk hát oda, hogy mindig az igazat higgyük! Nem az történik ugyanis, amit akarunk, hanem az, amiben hiszünk. A hit szellemi ereje összekapcsol bennünket az univerzum egyetlen erejével, amely számára nincsen lehetetlen.
A tudás tényeket állapít meg, a hit tényeket teremt.
A hit "belsõ tudás", amely nem külsõ bizonyítékokon nyugszik, hanem az igazság és a valóság belsõ felismerése. Az igaz hit az a bizonyosság, hogy amit kívánok, az meg kell hogy jelenjen, ha megnyitom magam az egyetlen erõnek, és azt a kívánt célra koncentrálom.
A köszönet azért fontos, mert megköszönni azt szoktuk, amit kapunk. És ezzel a köszönettel a beteljesülést a mába helyezzük. Hitünk dolgozhat nekünk is, de ellenünk is, a hit ereje ugyanis azt fogja megvalósítani, amirõl az ember legbelül mélyen meg van gyõzõdve.

A gyógyító hit már nem a külsõ látszatra figyel, hanem a belsõ létre koncentrál, s ennek következtében önmagát kívül is megjeleníti: körülményként vagy gyógyításként valósul meg.
Paracelsus felismerte, hogy a képzelet sok betegségnek elõidézõje, a hit azonban minden betegség gyógyítója. Jézus újra meg újra hangsúlyozta a "kitartó hit" fontosságát. Elõfordulhat azonnali gyógyulás is, gyakran azonban órákig, napokig vagy akár hetekig kell erõsítgetni hitünket.

A hit tehát nemcsak azt jelenti, hogy igent mondok az igazságra, a valóságra, hanem bizonyos is vagyok benne, és amire hitemmel igent mondtam, arról tudom, hogy meg is valósul. Aki csak abban hisz, amit lát, az csupán akkor fogja hinni a vetés következményét, ha már be is takarította.
Akinek nincs hite, az is hisz, csak éppen annak ellenkezõjében, mint amit el kíván érni. A kétely az a hit, amely ön ellen dolgozik!

A legmélyebb hit is hatástalan marad azonban, ha vágyaim beteljesülését kitolom a jövõbe, ha a jelenben tudatommal a hiányosságokra összpontosítok. Csak akkor válik szabaddá az út az egyetlen erõ számára, ha a megvalósítás gondolata most tölt el engem. Csak ekkor tapasztalhatom meg a beteljesülést.
Hittel kell hát igent mondanunk arra, hogy az egyetlen erõ most gyógyít meg engem, most segít nekem. A gyógyulás mindig a tudat kitágulásával kezdõdik. A kitartó hit, mint a belsõ valóság felismerése, minden akadályt felszámol, amely a gyógyító energiák útjában áll, és így lehetõvé teszi a tökéletes egészséget. Ezzel megteremtõdik a kívánt állapot:
"Ha, hiheted azt, minden lehetséges a hívõnek."
(Kurt Tepperwein)


--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
Utolsó szerkesztés: 12 éve 1 napja ezelőtt Írta: Margit.
Téma zárolva.

Gyógyító és szabadító ima 11 éve 8 hónapja ezelőtt #1797

 • Margit
 • Margit profilkép
 • Nem elérhető
 • Administrator
 • Hozzászólások: 5369
Ima a betegekért

Jóságos Istenem,a betegekért
könyörgünk hozzád.
Gyógyulást, vagy legalább enyhülést
kérünk számukra, fájdalmaik elviseléséhez.
Õk most ezt a legfontosabbnak látják, érzik.
Te, Uram,kérünk sugald szívünkbe ezeket a szavakat:

"A legfontosabb az, hogy a lelked ne legyen beteg!"

Uram, legyen meg a Te akaratod!
Ha Te akarod, meggyógyíthatod õket.
Ha a Te szent akaratod az, hogy tovább
viseljék a keresztjüket,
akkor kérünk Téged, adj nekik erõt is hozzá.

Védelmezd a betegeket és enyhítsd fájdalmaikat.
Teljesedjen be rajtuk a Te szent akaratod.
Segítsd õket kegyelmeddel, hogy
türelmesen vigyék keresztjüket.

Kérlek Téged mi magunkért is,
akik értük imádkozunk.
Tisztísd meg szívünket, hogy imáink
méltók legyenek a meghallgatásra,
és a mi könyörgéseinkért áraszd
rájuk szent kegyelmedet.
Ámen


--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
Utolsó szerkesztés: 10 éve 11 hónapja ezelőtt Írta: Margit.
Téma zárolva.
Oldalmegjelenítési idő: 0.087 másodperc