Jézus a fény

Szia, Vendég
Felhasználói név: Jelszó: Emlékezz rám

TÉMA: Szellemi gyógyitás (Szellemgyógyászat)

Szellemi gyógyitás (Szellemgyógyászat) 13 éve 6 hónapja ezelőtt #424

 • Margit
 • Margit profilkép
 • Nem elérhető
 • Administrator
 • Hozzászólások: 5624
Az õskeresztény gyógyítás szellemi alapja

Jézus Krisztus ember volt az emberek között. Isten fia, aki értünk emberré lett, megtanított a hit általi gyógyításra, a hitgyógyításra. Azt mondta, "a hited által meggyógyultál, menj el, és többé ne vétkezz!".
Jézus a hit általi gyógyítást, a hitgyógyítást átadta közvetlen követõinek. Ez maga a teljes gyógyulás, a test gyógyítása a lélek tisztulása által, midõn az ember felismert vétkeit megbánja, átgondolja, és többé nem vétkezik.
De kik követték közvetlenül Jézus Krisztust, kikre bízta a teljes és hit általi gyógyítást?

Az apostolok és a tanítványok követték közvetlenül Jézus Krisztust. Nem ismerték a dogmákat, a szertartásokat, még hagyományaik sem voltak. Azt valósították meg lépésrõl lépésre, melyet Isten fia közvetlenül tanított nekik. A hit általi gyógyítást aztán átvették az elsõ keresztények is, az õskeresztények. A szerint éltek, ahogy Jézus Krisztus tanította, közösségben Krisztussal, megvalósították lépésenként a tanításait, és így követõivé váltak anélkül, hogy szükségük lett volna dogmákra, szertartásokra, kultuszokra vagy hagyományokra.
Valamennyien Jézus Krisztustól kapták a megváltó erõforrást. Betegeiket kézrátétellel gyógyították az ima által. Jézushoz hasonlóan senkinek nem ígértek gyógyulást, hanem felszólították õket, hogy a Jézusba vetett hitüket tetté változtassák, vagyis amit Jézus Krisztus tanított, azt nap mint nap megvalósítsák.

Az elsõ keresztények, az õskeresztények valódi cselekvõ keresztényekké váltak. Amit Jézus a Hegyi Beszéd végén mondott, lépésrõl lépésre megvalósították: "aki tehát hallja tõlem ezeket a beszédeket és cselekszi azokat, hasonló lesz az okos emberhez, aki kõsziklára építette a házát". Az elsõ keresztények, az õskeresztények hitgyógyítók voltak.
Ma, 2000 év után mi, az õskeresztények is ebben az áramlatban élünk. A mai õskeresztények is hitgyógyítókká váltak, mert lépésenként azt valósítják meg, amivel Jézus Krisztus övéit felruházta: imával segítenek az embereknek, hogy a tett hite által lélek és test felgyógyuljon. A mai õskeresztények is, a tett keresztényeivé váltak. Mi emberek, nem akarjuk meggyógyítani beteg embertársainkat, hanem testvéreinkkel felszabadítani szeretnénk a beteg életerõ forrásait, hiszen ez jelen van mindannyinkban, ez Jézus Krisztus megváltó és gyógyító ereje.

folytatása a következõben
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
Téma zárolva.

Szellemi gyógyitás (Szellemgyógyászat) 13 éve 6 hónapja ezelőtt #425

 • Margit
 • Margit profilkép
 • Nem elérhető
 • Administrator
 • Hozzászólások: 5624
az elõzõ folytatása

Azok az õskeresztény hitgyógyítók, akik Jézus Krisztus átadott üzenetének áramlatában élnek és teszik a gyógyító feladatukat, azt teszik, amellyel Jézus az övéit megbízta. A beteggel együtt imádkoznak, kezüket a gyógyulását keresõ feje felett tartják, és ezzel hozzásegítik a gyógyulást keresõben a megváltó erõforrás kibontakozását, amely aztán felszabadítja az öngyógyító erõket. Amennyiben a gyógyulást keresõ a hitét aktívan éli, ezeket az öngyógyító erõket a hite által továbbfejlesztheti, és azokra a beteg testrészekre irányíthatja.

Az õskeresztények tehát, tettben élik a hitüket és teljesítik Jézus üzenetét, ezáltal a gyógyulást keresõvel közösen felszabadítják a belsõ életerõt, a megváltó erõforrást, hogy a lelken keresztül a beteg testrészre, fájó pontra irányuljon.
A Krisztus iránti hit feltétele, hogy az ember azt tegye, amit Jézus Krisztus tanított.
Üzenete nagyon egyszerû: "Tégy úgy másokkal, ahogy veled szeretnéd, hogy tegyenek!" Másképpen fogalmazva: "Amit nem akarod, hogy veled tegyenek, azt te se tedd másokkal!", mert "ki mint vet, úgy arat."

A mai tudomány az akció és reakció kölcsönhatásáról beszél, és arról, hogy az energia nem vész el. De azt is tudjuk, hogy a tõlünk kiinduló negatív energiák, mint például az irigység, ellenségeskedés, gyûlölet, önszeretet és valamennyi káros szenvedély hozzánk visszatér, a kiinduló pontjukhoz. Ezek az energiák nem üresek, tartalmuk van, óhajainkat tárolják képekben. Hozzánk visszatérve beprogramozzák a tudatalattit, de hatnak a testünk sejtjeire és sejtkötegeire, a hormonokra, vérkeringésre, nyirokmirigyekre, vagyis a szervezet összes építõelemére, nem utolsósorban az idegrendszerre, amely egyaránt érzékeny mind az egészségre, mind a betegségre.

Az idegrendszer ellazítása a test harmóniájához, vérkeringésének egyensúlyához, a tudatalatti és a szervezet többi funkciójának javulásához vezet. Ebbõl bontakozik ki a teljes gyógyulás: a lélek tisztulása és a test gyógyulása. A diszharmónia az idegrendszer görcsösödéséhez vezet, rendszerteleníti a test feladatait, hibásan programozza a sejteket és a sejtkötegeket, a hormonokat, hat a vérkeringésre, a nyirokmirigyekre, vagyis hozzájárul a szervezet meghibásodásához, a test megbetegedéséhez.
(forrás: Õskeresztény gyógyítás.hu)
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
Téma zárolva.

Szellemi gyógyitás (Szellemgyógyászat) 13 éve 5 hónapja ezelőtt #560

 • Margit
 • Margit profilkép
 • Nem elérhető
 • Administrator
 • Hozzászólások: 5624
Különbség az -
õskeresztény hitgyógyítók
és a lélekgyógyítók között

Nagyon sok ember nem tudja, mi az alapvetõ különbség a lélekgyógyítók és az õskeresztény hitgyógyítók között, ezért ezt az alábbiakban összefoglaljuk.
Az öröklétben az Istenben élõ lények egy erõbõl, az élet forrásából merítenek, amely nem más, mint maga Isten, a Mindenség ereje. Isten a puszta létben az egyetlen és központi forrás.
Azt az erõt, mely földi életünk fenntartásához szükséges, szintén Istentõl kapjuk, de fontos, hogy ebbõl az isteni forrásból csak a lelkünk tisztaságának mértékében meríthetünk. Lelkünk mélyebb tisztulását viszont egyedül Istennel és az Õ törvényein alapuló élettel érhetjük el.
Minden egyes negatív gondolattal pl. olyan adóállomásra hangolódunk, amely megegyezik gondolataink tartalmával.
Ebbõl adódik, hogy az ember sokféle, egymástól eltérõ adóállomásra hangolódhat, és így sokféle forrásból meríthet.
Ha a test gyógyulása Isten szellemétõl származott, akkor ez csak a lélek tisztulásával történhetett, amelyhez viszont a gyógyulást keresõ is hozzájárult azáltal, hogy felismerte és megbánta vétkeit.
Ez az igazi gyógyulás, a teljes gyógyulás, a lélek gyógyulása, amelynek következtében lehetõség nyílik a test gyógyulására is. Ebben a folyamatban az õskeresztény hitgyógyító fivér vagy nõvér önzetlen imájával segíthet a gyógyulását keresõnek. Bekapcsolódik az egészség áramlatába, Istenre hangolódik imájával, és azt kéri, hogy legyen meg Isten akarata.
A teljes gyógyulás az õskeresztény hitgyógyító nélkül is bekövetkezhet, hiszen a krisztusi erõ, a belsõ orvos és gyógyító jelen van minden egyes emberben.
Ha azonban hiányzik a tiszta forrásra, Istenre való irányulás, akkor megtörténhet, hogy olyan energiák lépnek közbe, amelyek nem Istentõl, a Teremtõtõl, az isteni forrásból származnak.
Az a gyógyulásra szoruló, aki lélekgyógyítóhoz fordul segítségért, kevés esetben tudja, hogy mikor milyen erõk, milyen forrásból erednek. Elõfordulhat, hogy a krisztusi erõ hat. De az is lehet, hogy a lélekgyógyító egy, már elhunyt lélekgyógyító eszköze, vagy egykori orvosé, esetleg valamilyen nem keresztény (pl. buddhista, hindu) egykori gyógyítóé, de jöhetnek energiasugarak más egykori lelkektõl is.
Minden õskeresztény hitgyógyító, aki azt állítja magáról, hogy meggyógyított egy embert a Szellem segítségével, az szélhámos. De az a lélekgyógyító is szélhámos, aki azt állítja magáról, hogy szellemi erõvel gyógyított bárhonnan is származzon ez az erõ.
Jézus Krisztus sohasem kérkedik a sikerekkel.
Vagyis az õskeresztény hitgyógyító nem más, mint maga Jézus Krisztus csatornája. Jézus Krisztus egykor úgy gyógyított, ahogy késõbb apostolai és tanítványai által is gyógyított:
"A hited segített rajtad, menj, és többé ne vétkezz!"

Az õskeresztény hitgyógyítók Jézus Krisztus tanítását követik. Imáikkal segítik a gyógyulásra szorulót, aki ebben a folyamatban aktívan részt vesz: önvizsgálatot végez, a felismert hibáit, vagyis bûneit megbánja, és többé nem vétkezik.
Ezáltal egyre jobban megnyílik a gyógyító életerõnek, Istennek, meggyógyul a lelke, ami azután a testre is pozitívan hat.
Tehát nagy különbség lehet a lélekgyógyító és az õskeresztény hitgyógyító között.
(forrás: Weltweites)
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
Utolsó szerkesztés: 13 éve 5 hónapja ezelőtt Írta: Margit.
Téma zárolva.

Szellemi gyógyitás (Szellemgyógyászat) 13 éve 4 hónapja ezelőtt #763

 • Margit
 • Margit profilkép
 • Nem elérhető
 • Administrator
 • Hozzászólások: 5624
.


--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
Utolsó szerkesztés: 13 éve 4 hónapja ezelőtt Írta: Margit.
Téma zárolva.

Szellemi gyógyitás (Szellemgyógyászat) 13 éve 3 hónapja ezelőtt #975

 • Margit
 • Margit profilkép
 • Nem elérhető
 • Administrator
 • Hozzászólások: 5624
Gyógyítás a túlvilágról


Orvosi végzettség, egészségügyi ismeretek, megfelelõ körülmények és steril felszerelés nélkül mûteni és halálos betegeket meggyógyítani lehetetlenség - gondolhatnánk. Ám valakinek - Congonhas do Campóban - mégis sikerült.

Modern világban élünk. Nap mint nap hallhatunk "csodákról" és különös esetekrõl. Valamit elhiszünk, valamit nem, de a legtöbbünket foglalkoztatják a misztikus, természetfeletti, paranormális esetek. Hogy miért? Mert az ember ösztönösen keresi a miérteket. A létrõl és a nemlétrõl, a kezdetrõl és a végrõl. Már, ha van ilyen, hiszen az élet egy nagy, végtelen körforgás.

Az alábbi eset kapcsán falba ütköztünk, ugyanis cikkünk fõszereplõje, a brazil José Arigo évtizedekkel korábban meghalt, és sírba vitte gyógyításának titkát. S hogy mi maradt nekünk? Hálás páciensektõl és orvosoktól származó történetek, fényképek, videófelvételek és kutatási eredmények, amelyek mind azt bizonyítják: a szellemsebész nem hazudott, amikor azt állította, transzban operál. De hogy csinálhatta mindezt egy rozsdás ollóval, mindenféle orvosi képzettség nélkül? Válasz nincs. Mert biztosat senki sem tud.

A szobában gyertyák égtek. A rokonok és barátok csendben álltak a haldokló ágya körül. Megérkezett a pap, hogy feladja az utolsó kenetet a nõnek, akinek halála bármelyik pillanatban bekövetkezhetett. A rák elõrehaladott stádiumban volt már, s szinte felemésztette a törékeny asszony méhét. Hirtelen egy fiatalember rohant ki a szobából, majd néhány másodperccel késõbb egy óriási késsel a kezében tért vissza. Az emberek a meghökkenéstõl szóhoz sem jutottak. José Arigo, a fiatal brazil férfi nem használt érzéstelenítõt, sem fertõtlenítõt, csak szúrt. A kést egyenesen a nõ hüvelyébe döfte. Néhányat fordított a markolaton, majd a nõ lábai közül egy véres, grapefruit nagyságú tumort emelt ki, amelyet a késsel együtt a mosdóba hajított. Arigo a székre rogyott, és zokogni kezdett.

Az emberek néma csendben álltak, valaki orvosért kiáltott. A vérzés azonban magától megszûnt, s a beteg jobban lett. A nem sokkal késõbb megérkezõ orvosok nem találtak magyarázatot az esetre: a halálos beteg teljesen meggyógyult, Arigo pedig nem emlékezett semmire.
(forrás:hagenandi.hu)
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
Téma zárolva.

Szellemi gyógyitás (Szellemgyógyászat) 13 éve 2 hónapja ezelőtt #1171

 • A.M. Timea
 • A.M. Timea profilkép
 • Nem elérhető
 • Platinum Boarder
 • Irgalom, békesség és szeretet adassék nektek
 • Hozzászólások: 356
John Graham Lake:
A gyógyítás és csodatevés szolgálata
Az Isteni gyógyulás tudományos


Az Isten kegyelme általi megváltás alkalmazásában tudományos. Jézus sokféle módszert használt a betegek gyógyításánál. Mindegyik tudományos volt. A tudomány annak felfedezése, hogy Isten miként tesz dolgokat. Jézus az emberekre tette a kezét engedelmeskedve a kapcsolat és átadás törvényének. Kezeinek érintése, kapcsolata felhatalmazta Isten Szellemét benne, hogy átfolyjon a beteg személybe. A beteg asszony, aki a ruháit megérintette, azt találta, hogy a Szellem kiáradt Jézus személyébõl. Megérintette ruhái szegélyét, és a Szellem átáramlott belé. Meggyógyult. Ez tudományos folyamat. Pál, ismerve ezt a törvényt, keszkenõkre és ruhákra tette a kezét. A Biblia azt mondja, hogy amikor ezeket a betegekre helyezték, meggyógyultak, és a démonok kimentek. A materialisták ezt babonaságnak mondták. De ez teljesen tudományos.

A Pálból kisugárzó Isten Szelleme ezeket a kendõket akkumulátorrá változtatta, a Szent Szellem erejének akkumulátorává. Mikor a betegre helyezték, feltöltötte a testet és gyógyulás volt az eredmény (Apcsel 19,12). Ez elõször is azt demonstrálja, hogy a Szent Szellem kézzelfogható, valóságos jelenlét, mennyei anyag. Másodszor, lehetséges egy kendõ anyagában tárolni, mint ahogy Jézus ruhái és Pál zsebkendõi is mutatják. Harmadszor, átviszi az erõt a zsebkendõbõl a betegbe. Negyedszer, a betegben történõ hatása nagyon erõteljes volt, hogy a betegség eltávozott. A démonizált megszabadult. Ötödször, a beteg és az elmebeteg is meggyógyult ezzel a módszerrel.

Az ember Jézus Krisztust befogadja a szívébe, mint ahogy valaki elfogad egy szerelmest. Ez egy gyengéd, szeretõ viszony. Az ember azért engedelmeskedik Jézusnak, mivel szeretettel fogadta be. Szíve szerelme lett. Jézus szeretete és ereje bennük megszabadítja õket a bûntõl és betegségtõl, és végül, ahogy az Õ Igéjében meg van ígérve, meg fog váltani a haláltól is. Az embernek a sátántól és az õ országától való szabadulását a bûnbõl, betegségbõl és halálból való megváltás alkotja, és ez alapítja meg a Menny Királyságát.

MEGISMERITEK AZ IGAZSÁGOT, ÉS AZ MEGSZABADÍT TITEKET.
Utolsó szerkesztés: 13 éve 2 hónapja ezelőtt Írta: A.M. Timea.
Téma zárolva.
Oldalmegjelenítési idő: 0.127 másodperc