Jézus a fény

Szia, Vendég
Felhasználói név: Jelszó: Emlékezz rám
Evangéliummal kapcsolatos témák.

TÉMA: MÁTÉ EVANGÉLIUMA

MÁTÉ EVANGÉLIUMA 9 éve 4 hónapja ezelőtt #3710

 • Margit
 • Margit profilkép
 • Nem elérhető
 • Administrator
 • Hozzászólások: 5642
.


Máté evangéliuma 24.

Mt 24.1
Jézus kijött a templomból és elindult. Tanítványai odafordultak hozzá, és mutogatták neki a templom köveit.
Mt 24.2
Erre megjegyezte: "Látjátok ezeket? Bizony mondom nektek, nem marad itt kõ kövön, amit le nem rombolnának."
Mt 24.3
Amikor az Olajfák-hegyén leült, egyedül tanítványai járultak hozzá, és kérdezték: "Mondd meg nekünk, mikor következik ez be? S mi lesz a jel eljöveteled és a világ vége elõtt?"
Mt 24.4
Jézus így válaszolt: "Vigyázzatok, nehogy valaki félrevezessen benneteket.
Mt 24.5
Sokan jönnek majd a nevemben, s azt mondják magukról, én vagyok a Krisztus, és sokakat megtévesztenek.
Mt 24.6
Háborúkról fogtok majd hallani, s háborús hírek fognak keringeni. Vigyázzatok, ne kerítsen hatalmába benneteket a félelem, ezeknek be kell következniük, de ez még nem a vég.
Mt 24.7
Nemzet nemzet ellen és ország ország ellen támad. Éhínség, ragály üti fel a fejét, és a föld megrendül itt is, ott is.
Mt 24.8
De ez még csak a kezdete a gyötrelmeknek.
Mt 24.9
Szorongattatásban lesz részetek, megölnek benneteket, s a nevemért minden nemzet gyûlölni fog titeket.
Mt 24.10
Sokan eltántorodnak hitüktõl, elárulják és gyûlölik majd egymást.
Mt 24.11
Számos hamis próféta fellép, és sokakat tévedésbe ejtenek.
Mt 24.12
A gonoszság megsokasodása miatt sokakban kihûl a szeretet,
Mt 24.13
de aki mindvégig kitart, az üdvözül.
Mt 24.14
Az országnak ezt az evangéliumát hirdetni fogják az egész világon, bizonyságul minden népnek, és akkor jön el a vég.
Mt 24.15
Amikor majd látjátok a szent helyen az iszonyatos pusztulást, amelyet Dániel próféta megjövendölt - aki olvassa, értse meg! -,
Mt 24.16
akkor, aki Júdeában van, meneküljön a hegyekbe.
Mt 24.17
Aki a háztetõn van, ne jöjjön le, hogy kivigye a házából holmiját,
Mt 24.18
s aki a mezõn van, ne térjen vissza, hogy elvigye köntösét.
Mt 24.19
Jaj a várandós és szoptatós anyáknak azokban a napokban!
Mt 24.20
Imádkozzatok, hogy ne télen vagy szombaton kelljen menekülnötök!
Mt 24.21
Akkora lesz a gyötrelem, amilyen még nem volt a világ kezdetétõl mindmáig és nem is lesz.
Mt 24.22
Ha nem rövidülnének meg azok a napok, nem menekülne meg egyetlen ember sem. De a választottak kedvéért megrövidülnek azok a napok.
Mt 24.23
Akkor ha valaki azt mondja: Íme, itt a Krisztus vagy amott! ne higgyétek.
Mt 24.24
Álpróféták és álkrisztusok fognak fellépni, és nagy jeleket és csodákat visznek végbe, hogy megtévesszék, ha lehet, még a választottakat is.
Mt 24.25
Lám, elõre megmondtam nektek.
Mt 24.26
Ha tehát azt mondják nektek, hogy kinn van a pusztában -, ne menjetek ki, hogy a házban rejtõzködik -, ne higgyétek el!
Mt 24.27
Amint a villám napkeleten támad és napnyugatig látszik, olyan lesz az Emberfiának eljövetele is.
Mt 24.28
Ahol a hulla van, oda gyûlnek a keselyûk.
Mt 24.29
Mindjárt e gyötrelmes napok után a Nap elhomályosul, a Hold nem világít, a csillagok lehullanak az égrõl, és az egek erõi megrendülnek.
Mt 24.30
Akkor feltûnik az égen az Emberfia jele, és a mellét veri a föld minden népe, mert látja, amint az Emberfia eljön az ég felhõin, nagy hatalommal és dicsõséggel.
Mt 24.31
Elküldi angyalait hangos harsonaszóval, s összegyûjtik a választottakat a szélrózsa minden irányából, az ég egyik szélétõl a másikig.
Mt 24.32
Vegyetek példát a fügefáról. Amikor hajtása már zsendül és a levelei kibontakoznak, tudjátok, hogy közel van a nyár.
Mt 24.33
Így amikor ezeket látjátok, magatok is megállapíthatjátok, hogy már közel van az ajtóban.
Mt 24.34
Bizony mondom nektek: Nem múlik el ez a nemzedék, míg ezek be nem következnek.
Mt 24.35
Ég és föld elmúlik, de az én igéim el nem múlnak.
Mt 24.36
Azt a napot és órát azonban nem tudja senki, az ég angyalai sem, a Fiú sem, csak az Atya.
Mt 24.37
Az Emberfiának eljövetelekor úgy lesz, ahogy Noé napjaiban történt.
Mt 24.38
A vízözön elõtti napokban ettek-ittak, nõsültek, férjhez mentek egészen addig, amíg Noé be nem ment a bárkába,
Mt 24.39
s jött a vízözön, és el nem ragadta mindnyájukat. Ugyanígy lesz az Emberfiának megjelenésekor is.
Mt 24.40
Akkor, ha ketten lesznek a mezõn, az egyiket fölveszik, a másikat otthagyják.
Mt 24.41
Ha két asszony õröl a malomban, az egyiket fölveszik, a másikat otthagyják.
Mt 24.42
Legyetek hát éberek, mert nem tudjátok, melyik órában jön el Uratok.
Mt 24.43
Gondoljatok erre: Ha a ház ura tudná, hogy melyik órában jön a tolvaj, bizonyára virrasztana, és nem engedné, hogy házába betörjön.
Mt 24.44
Legyetek hát készen, mert az Emberfia abban az órában jön el, amelyikben nem is gondoljátok!
Mt 24.45
Ki a hû és okos szolga, akit ura háza népe fölé rendelt, hogy idejében enni adjon nekik?
Mt 24.46
Boldog az a szolga, ha ura hazatérve ilyen munkában találja!
Mt 24.47
Bizony mondom nektek, egész vagyona fölé rendeli.
Mt 24.48
De ha a szolga hitvány s magában azt gondolja, hogy "Késik a gazdám" -
Mt 24.49
ezért ütni-verni kezdi a többi szolgát, és együtt eszik-iszik a részegekkel;
Mt 24.50
ura egy olyan napon jön meg, amikor nem várja, és olyan órában, amikor nem is sejti.
Mt 24.51
Kettévágatja és a képmutatók sorsára juttatja. Ott sírás és fogcsikorgatás lesz.
(katolikus biblia)
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
Téma zárolva.

MÁTÉ EVANGÉLIUMA 9 éve 3 hónapja ezelőtt #3715

 • Margit
 • Margit profilkép
 • Nem elérhető
 • Administrator
 • Hozzászólások: 5642
.Máté evangéliuma 25.

Mt 25.1
A mennyek országa hasonlít a tíz szûzhöz, akik fogták lámpásukat, és a võlegény elé mentek.
Mt 25.2
Öt balga volt közülük, öt pedig okos.
Mt 25.3
A balgák lámpásukat ugyan elvitték, de olajat nem vittek bele.
Mt 25.4
Az okosak lámpásukkal együtt olajat is vittek korsójukban.
Mt 25.5
A võlegény késett, így valamennyien elálmosodtak és elaludtak.
Mt 25.6
Éjfélkor kiáltás hallatszott: Itt a võlegény, menjetek ki elébe! -
Mt 25.7
Erre a szüzek mind fölkeltek, és rendbe hozták lámpásukat.
Mt 25.8
A balgák kérték az okosakat: Adjatok egy kis olajat! Lámpásunk kialvóban van. -
Mt 25.9
Nem adunk - felelték az okosak -, mert akkor nem lesz elég se nekünk, se nektek. Menjetek inkább az árusokhoz és vegyetek magatoknak.
Mt 25.10
Míg odavoltak vásárolni, megérkezett a võlegény, és akik készen voltak, bevonultak vele a menyegzõre. Ezzel az ajtó bezárult.
Mt 25.11
Késõbb megérkezett a többi szûz is. Beszóltak: Uram, Uram, nyiss ki nekünk!
Mt 25.12
De õ így válaszolt: Bizony mondom nektek, nem ismerlek benneteket.
Mt 25.13
Legyetek hát éberek, mert nem tudjátok sem a napot, sem az órát.
Mt 25.14
Úgy lesz, mint azzal az emberrel, aki idegenbe készült. Összehívta szolgáit, s rájuk bízta vagyonát.
Mt 25.15
Az egyiknek öt talentumot adott, a másiknak kettõt, a harmadiknak csak egyet, kinek-kinek rátermettsége szerint, aztán útra kelt.
Mt 25.16
Aki öt talentumot kapott, menten elkezdett vele kereskedni, s másik ötöt nyert rajta.
Mt 25.17
Ugyanígy az is, aki kettõt kapott, másik kettõt szerzett.
Mt 25.18
Aki egyet kapott, elment, ásott egy gödröt, és elrejtette urának pénzét.
Mt 25.19
Hosszú idõ elteltével megjött a szolgák ura, és számadást tartott.
Mt 25.20
Jött, aki öt talentumot kapott, és felmutatta a másik öt talentumot: Uram, öt talentumot adtál, nézd, másik ötöt nyertem rajta. -
Mt 25.21
Jól van, te hûséges, derék szolga - mondta neki ura. - Minthogy a kevésben hû voltál, sokat bízok rád: menj be urad örömébe!
Mt 25.22
Jött az is, aki két talentumot kapott, s így szólt: Uram, két talentumot adtál, nézd, másik kettõt szereztem. -
Mt 25.23
Jól van, te hûséges, derék szolga. Mivel a kevésben hû voltál, sokat bízok rád: menj be urad örömébe!
Mt 25.24
Végül jött az is, aki csak egy talentumot kapott. Ez így beszélt: Uram, tudtam, hogy kemény ember vagy. Aratsz, ahol nem vetettél, és gyûjtesz, ahol nem szórtál.
Mt 25.25
Ezért félelmemben mentem, elástam a földbe talentumodat. Itt van, ami a tiéd. -
Mt 25.26
Te mihaszna, lusta szolga! - kiáltott rá ura. - Tudtad, hogy ott is aratok, ahol nem vetettem, s ott is gyûjtök, ahol nem szórtam.
Mt 25.27
Oda kellett volna adnod pénzemet a pénzváltóknak, hogy megjövet kamatostul kaptam volna vissza.
Mt 25.28
Vegyétek el tõle a talentumot, és adjátok oda annak, akinek tíz talentuma van!
Mt 25.29
Mert annak, akinek van, még adnak, hogy bõven legyen neki; akinek meg nincs, attól még amije van is, elveszik.
Mt 25.30
Ezt a mihaszna szolgát pedig vessétek ki a külsõ sötétségre! Ott sírás és fogcsikorgatás lesz.
Mt 25.31
Amikor eljön dicsõségében az Emberfia és vele minden angyal, helyet foglal fönséges trónján.
Mt 25.32
Elébe gyûlnek mind a nemzetek, õ pedig különválasztja õket egymástól, ahogy a pásztor különválasztja a juhokat a kosoktól.
Mt 25.33
A juhokat jobbjára állítja, a kosokat pedig baljára.
Mt 25.34
Aztán így szól a király a jobbján állókhoz: Jöjjetek, Atyám áldottai, vegyétek birtokba a világ kezdetétõl nektek készített országot!
Mt 25.35
Éhes voltam, és adtatok ennem. Szomjas voltam, és adtatok innom. Idegen voltam, és befogadtatok.
Mt 25.36
Nem volt ruhám, és felruháztatok. Beteg voltam, és meglátogattatok. Börtönben voltam, és fölkerestetek.
Mt 25.37
Erre megkérdezik az igazak: Uram, mikor láttunk éhesen, hogy enned adtunk volna, vagy szomjasan, hogy innod adtunk volna?
Mt 25.38
Mikor láttunk idegenként, hogy befogadtunk volna?
Mt 25.39
Mikor láttunk betegen vagy börtönben, hogy meglátogathattunk volna?
Mt 25.40
A király így felel: Bizony mondom nektek, amit e legkisebb testvéreim közül eggyel is tettetek, velem tettétek.
Mt 25.41
Ezután a balján állókhoz is szól: Távozzatok színem elõl, ti átkozottak, az örök tûzre, amely a sátánnak és angyalainak készült.
Mt 25.42
Mert éhes voltam, s nem adtatok ennem. Szomjas voltam, s nem adtatok innom.
Mt 25.43
Idegen voltam, s nem fogadtatok be. Nem volt ruhám, s nem ruháztatok fel. Beteg és fogoly voltam, s nem jöttetek el meglátogatni.
Mt 25.44
Ekkor ezek is megkérdezik: Uram, mikor láttunk éhesen vagy szomjasan, idegenként vagy ruhátlanul, betegen vagy börtönben, s nem voltunk szolgálatodra?
Mt 25.45
Erre majd ezt feleli: Bizony mondom nektek, amit a legkisebbek valamelyikével nem tettetek, velem nem tettétek.
Mt 25.46
Ezek örök büntetésre mennek, az igazak meg örök életre."
(katolikus biblia)
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
Téma zárolva.

MÁTÉ EVANGÉLIUMA 7 éve 3 hónapja ezelőtt #3981

 • Margit
 • Margit profilkép
 • Nem elérhető
 • Administrator
 • Hozzászólások: 5642
.
Máté evangéliuma 26.

Mt 26.1
Amikor Jézus ezeket a beszédeket befejezte, így szólt tanítványaihoz:
Mt 26.2
"Tudjátok, hogy két nap múlva itt a húsvét. Az Emberfiát kereszthalálra adják."
Mt 26.3
Akkor összegyûltek a fõpapok és a nép vénei Kaifás fõpap palotájában,
Mt 26.4
és tanácsot tartottak, hogyan tudnák Jézust csellel elfogni és megölni.
Mt 26.5
Mindamellett megállapodtak: "Ne az ünnepen, nehogy zavargás támadjon a nép közt."
Mt 26.6
Amikor Jézus Betániában a leprás Simon házában tartózkodott,
Mt 26.7
odament hozzá egy asszony. Alabástrom edényben drága illatos olajat hozott, s ahogy ott ült az asztalnál, a fejére öntötte.
Mt 26.8
Ennek láttára a tanítványok bosszankodtak: "Mire való ez a pazarlás?
Mt 26.9
Hisz jó pénzért el lehetett volna adni, s az árát a szegények közt szétosztani."
Mt 26.10
Jézus észrevette, s így szólt hozzájuk: "Miért bántjátok ezt az asszonyt? Hisz jót tett velem.
Mt 26.11
Szegények mindig lesznek veletek, de én nem maradok mindig veletek.
Mt 26.12
Amikor az illatos olajat testemre öntötte, a temetésemre tette.
Mt 26.13
Bizony mondom nektek, ahol a világon csak hirdetni fogják az evangéliumot, mindenütt megemlékeznek majd arról is, amit ez az asszony tett."
Mt 26.14
Ekkor a tizenkettõ közül az egyik, a karióti Júdás, elment a fõpapokhoz,
Mt 26.15
és ezt kérdezte tõlük: "Mit adtok nekem, ha kezetekre adom?" Azok harminc ezüstöt fizettek neki.
Mt 26.16
Attól kezdve már csak a kedvezõ alkalmat kereste, hogy kiszolgáltassa nekik.
Mt 26.17
A kovásztalan kenyér ünnepének elsõ napján a tanítványok ezzel a kérdéssel fordultak Jézushoz: "Hogy akarod, hol készítsük el neked a húsvéti vacsorát?"
Mt 26.18
Így felelt: "Menjetek be a városba ehhez meg ehhez, és mondjátok meg neki, hogy a Mester üzeni: Közel az idõm, nálad költöm el tanítványaimmal a húsvéti vacsorát."
Mt 26.19
A tanítványok úgy tettek, ahogy Jézus meghagyta nekik, elkészítették számára a húsvéti bárányt.
Mt 26.20
Amikor beesteledett, asztalhoz ült a tizenkét tanítvánnyal.
Mt 26.21
Vacsora közben megszólalt: "Bizony mondom nektek, egyiketek elárul."
Mt 26.22
Erre igen elszomorodtak és sorra megkérdezték: "Csak nem én vagyok az, Uram?"
Mt 26.23
"Aki velem egyszerre nyúl a tálba, az árul el" - felelte.
Mt 26.24
Az Emberfia ugyan elmegy, amint megírták róla, de jaj annak az embernek, aki az Emberfiát elárulja. Jobb lett volna neki, ha meg sem születik."
Mt 26.25
Erre Júdás, az árulója is megkérdezte: "Csak nem én vagyok az, mester?" "Magad mondtad" - válaszolta.
Mt 26.26
Vacsora közben Jézus kezébe vette a kenyeret, megáldotta, megtörte s odanyújtotta tanítványainak, ezekkel a szavakkal: "Vegyétek és egyétek, ez az én testem!"
Mt 26.27
Aztán fogta a kelyhet, hálát adott, és ezekkel a szavakkal nyújtotta nekik: "Igyatok ebbõl mindnyájan,
Mt 26.28
mert ez az én vérem, a szövetségé, amelyet sokakért kiontanak a bûnök bocsánatára.
Mt 26.29
Mondom nektek, mostantól nem iszom a szõlõ termésébõl addig, amíg majd az újat nem iszom veletek Atyám országában."
Mt 26.30
Ezután elénekelték a zsoltárt és kimentek az Olajfák-hegyére.
Mt 26.31
Akkor Jézus mondta: "Ma éjszaka mindnyájan megbotránkoztok bennem. Írva van: Megverem a pásztort, és szétszélednek a nyáj juhai.
Mt 26.32
De feltámadásom után majd elõttetek megyek Galileába."
Mt 26.33
Péter fogadkozott: "Ha mindnyájan megbotránkoznak is, én nem botránkozom meg soha."
Mt 26.34
Jézus csak ennyit mondott: "Bizony mondom neked, még az éjjel, mielõtt a kakas szól, háromszor megtagadsz."
Mt 26.35
Péter erõsködött: "Még ha meg kell is veled halnom, akkor sem tagadlak meg." Ugyanígy beszélt a többi tanítványa is.
Mt 26.36
Közben odaért velük a Getszemáni nevû majorba. "Üljetek le - mondta tanítványainak -, én arrébb megyek és imádkozom."
Mt 26.37
Csak Pétert és Zebedeus két fiát vitte magával. Egyszerre szomorúság fogta el, és gyötrõdni kezdett.
Mt 26.38
"Halálosan szomorú a lelkem - mondta nekik. - Maradjatok itt és virrasszatok velem!"
Mt 26.39
Valamivel odébb ment, és arcra borulva így imádkozott: "Atyám, ha lehetséges, kerüljön el ez a kehely, de ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogyan te!"
Mt 26.40
Aztán visszament tanítványaihoz, de alva találta õket. Szemére vetette Péternek: "Még egy órát sem tudtok velem virrasztani?
Mt 26.41
Virrasszatok és imádkozzatok, nehogy kísértésbe essetek. A lélek ugyan készséges, a test azonban erõtlen."
Mt 26.42
Másodszor is elment és így imádkozott: "Atyám, ha nem kerülhet el ez a kehely anélkül, hogy ki ne igyam, legyen akaratod szerint!"
Mt 26.43
Amikor visszatért, megint alva találta õket.
Mt 26.44
Erre otthagyta õket, újra elment, és harmadszor is ugyanazokkal a szavakkal imádkozott.
Mt 26.45
Aztán visszament tanítványaihoz, s így szólt: "Aludjatok csak és pihenjetek! Elérkezett az óra. Az Emberfiát a bûnösök kezére adják.
Mt 26.46
Keljetek föl, menjünk! Nézzétek, itt jön, aki elárul."
Mt 26.47
Még beszélt, amikor odaért Júdás, a tizenkettõ közül az egyik, s vele a fõpapoknak és a nép véneinek megbízásából egy kardokkal és dorongokkal fölszerelt csapat.
Mt 26.48
Az áruló jelben egyezett meg velük. "Akit megcsókolok - mondta -, õ az, fogjátok el!"
Mt 26.49
Azzal mindjárt Jézushoz lépett. "Üdvözöllek, Mester!" - mondta, és megcsókolta.
Mt 26.50
Jézus megkérdezte: "Barátom, miért jöttél?" Erre körülfogták Jézust, kezet emeltek rá, és foglyul ejtették.
Mt 26.51
Jézus kísérõi közül az egyik kardjához kapott, kirántotta, a fõpap szolgájára sújtott és levágta a fülét.
Mt 26.52
Jézus rászólt: "Tedd vissza hüvelyébe kardodat! Aki kardot ragad, az kard által vész el.
Mt 26.53
Vagy azt hiszed, hogy nem kérhetem Atyámat, s nem küldene tizenkét légió angyalnál is többet?
Mt 26.54
De akkor hogy teljesedne be az Írás, amely szerint ennek így kell történnie?"
Mt 26.55
Abban az órában Jézus azt mondta a tömegnek: "Mint valami rabló ellen, úgy vonultatok ki kardokkal és dorongokkal, hogy elfogjatok. Naponta ott voltam a templomban, és tanítottam, mégsem fogtatok el.
Mt 26.56
Ez mind azért történt, hogy beteljesedjenek a próféták írásai." Erre a tanítványok mind elhagyták és elmenekültek.
Mt 26.57
Akik elfogták Jézust, Kaifás fõpap elé hurcolták. Ott már együtt voltak az írástudók és a nép vénei.
Mt 26.58
Péter messzirõl követte, egészen a fõpap palotájáig. Bement és leült a szolgák közé, hogy lássa, mi lesz a dolog vége.
Mt 26.59
A fõpapok és az egész fõtanács hamis bizonyítékokat kerestek Jézus ellen, hogy halálra ítélhessék,
Mt 26.60
de mivel nem találtak, sok hamis tanú jelentkezett. Végre jött kettõ,
Mt 26.61
s így vádaskodott: "Azt állította: Le tudom bontani az Isten templomát, és három nap alatt újra fel tudom építeni."
Mt 26.62
A fõpap erre felállt és megkérdezte: "Nem felelsz semmit arra, amivel ezek vádolnak?"
Mt 26.63
Jézus hallgatott. A fõpap folytatta: "Esküvel kényszerítlek az élõ Istenre, mondd meg, te vagy-e a Messiás, az Isten Fia?"
Mt 26.64
"Magad mondtad - felelte Jézus. - De mondom nektek, mostantól látni fogjátok az Emberfiát, amint a Hatalom jobbján ül, és amint majd eljön az ég felhõin."
Mt 26.65
A fõpap erre megszaggatta ruháját s felkiáltott: "Káromkodott! Mi szükségünk van még tanúkra? Magatok is hallottátok a káromkodást.
Mt 26.66
Mi a véleményetek?" "Méltó a halálra!" - kiabálták.
Mt 26.67
Aztán szembeköpdösték, és ököllel verték, mások arcul ütötték,
Mt 26.68
és közben kérdezgették: "Találd ki, Messiás, ki ütött meg!"
Mt 26.69
Péter kint ült az udvaron. Odament hozzá egy szolgáló, és megszólította: "Te is a galileai Jézussal voltál."
Mt 26.70
De õ mindnyájuk hallatára tagadta: "Nem értem, mit beszélsz."
Mt 26.71
Amikor kifelé tartott a kapun, egy másik szolgáló is észrevette: "Ez is a názáreti Jézussal volt" - mondta a többieknek.
Mt 26.72
Megint tagadta, most már esküvel: "Nem ismerem azt az embert."
Mt 26.73
Röviddel ezután az ott állók körülfogták Pétert és bizonygatták: "De bizony, közéjük tartozol te is, hiszen beszéded is elárul."
Mt 26.74
Erre már esküdözni és átkozódni kezdett: "Nem ismerem azt az embert!" Azon nyomban megszólalt a kakas.
Mt 26.75
Péternek akkor eszébe jutott Jézus szava: "Mielõtt a kakas szól, háromszor megtagadsz." Kiment, és keserves sírásra fakadt.
(katolikus biblia)
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
Téma zárolva.

MÁTÉ EVANGÉLIUMA 1 éve 1 hete ezelőtt #6711

 • Margit
 • Margit profilkép
 • Nem elérhető
 • Administrator
 • Hozzászólások: 5642
.
27. Jézus beszédei a világ végéről (Máté evangéliuma, 24. fejezet)


--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
Téma zárolva.
Oldalmegjelenítési idő: 0.155 másodperc