Jézus a fény

Szia, Vendég
Felhasználói név: Jelszó: Emlékezz rám
Evangéliummal kapcsolatos témák.

TÉMA: MÁTÉ EVANGÉLIUMA

MÁTÉ EVANGÉLIUMA 12 éve 8 hónapja ezelőtt #2077

 • Margit
 • Margit profilkép
 • Nem elérhető
 • Administrator
 • Hozzászólások: 5645
Máté evangéliuma) 18.

Mt 18.1
Abban az idõben történt, hogy odamentek Jézushoz a tanítványok és megkérdezték tõle: "Ki a legnagyobb a mennyek országában?"
Mt 18.2
Odahívott egy gyereket, közéjük állította,
Mt 18.3
s azt mondta: "Bizony mondom nektek, ha nem változtok meg, s nem lesztek olyanok, mint a gyerekek, nem mentek be a mennyek országába.
Mt 18.4
Aki tehát megalázza magát, mint ez a gyerek, az a legnagyobb a mennyek országában.
Mt 18.5
Aki befogad egy ilyen gyereket a nevemben, engem fogad be.
Mt 18.6
De aki megbotránkoztat csak egyet is ezek közül a kicsik közül, akik hisznek bennem, jobban járna, ha malomkövet kötnének a nyakába és a tenger fenekére vetnék.
Mt 18.7
Jaj a világnak a botrányok miatt! Elkerülhetetlen ugyan, hogy botrányok ne forduljanak elõ, mégis jaj annak, aki botrányt okoz!
Mt 18.8
Ha kezed vagy lábad botrányt okoz, vágd le és dobd el! Jobb csonkán vagy sántán bemenned az életre, mint két kézzel, két lábbal az örök tûzre kerülnöd.
Mt 18.9
Ha szemed okoz botrányt, vájd ki és dobd el, mert jobb, ha egy szemmel mész be az életre, mint ha két szemmel a pokol tüzére vetnek.
Mt 18.10
Vigyázzatok, ne vessetek meg egyet se e kicsik közül! Mondom nektek: angyalaik az égben szüntelenül látják mennyei Atyám arcát.
Mt 18.11
Az Emberfia azért jött, hogy megmentse, ami elveszett.
Mt 18.12
Mit gondoltok? Ha egy embernek száz juha van és egy eltéved közülük, nem hagyja ott a hegyen a kilencvenkilencet, és nem megy el, hogy megkeresse az egy elveszettet?
Mt 18.13
Ha aztán sikerül neki megtalálnia, bizony mondom nektek, annak jobban örül, mint az el nem tévedt kilencvenkilencnek.
Mt 18.14
Éppen így mennyei Atyátok sem akarja, hogy csak egy is elvesszen e kicsik közül.
Mt 18.15
Ha testvéred megbántott, menj, és figyelmeztesd négyszemközt. Ha hallgat rád, megnyered testvéredet.
Mt 18.16
Ha nem hallgat rád, vigyél magaddal egy vagy két másik embert, hogy két vagy három tanú bizonyítsa a dolgot.
Mt 18.17
Ha ezekre sem hallgat, jelentsd az egyháznak. Ha az egyházra sem hallgat, vedd úgy, mintha pogány volna vagy vámos.
Mt 18.18
Bizony mondom nektek: amit megköttök a földön, a mennyben is meg lesz kötve, s amit feloldotok a földön, a mennyben is fel lesz oldva.
Mt 18.19
Azt is mondom nektek: Ha ketten közületek valamiben egyetértenek a földön, és úgy kérik, megkapják mennyei Atyámtól.
Mt 18.20
Ahol ugyanis ketten vagy hárman összegyûlnek a nevemben, ott vagyok közöttük."
Mt 18.21
Akkor odalépett hozzá Péter és megkérdezte: "Uram, ha vét ellenem testvérem, hányszor kell neki megbocsátanom? Talán hétszer?"
Mt 18.22
"Mondom neked - felelte Jézus -, nem hétszer, hanem hetvenhétszer.
Mt 18.23
A mennyek országa hasonlít a királyhoz, aki el akarta számoltatni szolgáit.
Mt 18.24
Amikor elkezdte a számadást, eléje állítottak egyet, aki tízezer talentummal tartozott neki.
Mt 18.25
Mivel nem volt mibõl megfizetnie, megparancsolta, hogy adják el feleségestül, gyerekestül, minden vagyonával együtt, s úgy fizessen.
Mt 18.26
A szolga leborult elõtte, és úgy kérte: Légy türelemmel irántam, s mindent megfizetek neked!
Mt 18.27
Az úr megkönyörült a szolgán, szabadon engedte, s adósságát is elengedte.
Mt 18.28
Amikor kiment, a szolga találkozott egy másik szolgával, aki száz dénárral tartozott neki. Megragadta, elkezdte fojtogatni és követelte: Add meg, amivel tartozol!
Mt 18.29
A másik szolga leborulva kérte: Légy türelemmel irántam, s mindent visszafizetek neked!
Mt 18.30
De õ nem engedett, hanem fogta, börtönbe vetette, míg meg nem fizette tartozását.
Mt 18.31
Amikor a többi szolga látta a történteket, igen elszomorodott. Elmentek és jelentették uruknak mind, ami történt.
Mt 18.32
Az úr maga elé hívatta, és így szólt hozzá: Te gonosz szolga! Kérésedre minden adósságodat elengedtem.
Mt 18.33
Nem kellett volna néked is megkönyörülnöd szolgatársadon, ahogy én megkönyörültem rajtad? -
Mt 18.34
Ezzel az úr haragjában átadta a poroszlóknak, míg meg nem fizette mind, amivel tartozott.
Mt 18.35
Így tesz mennyei Atyátok is veletek, ha mindegyitek meg nem bocsát szívbõl felebarátjának."
(katolikus biblia)
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
Téma zárolva.

MÁTÉ EVANGÉLIUMA 12 éve 7 hónapja ezelőtt #2225

 • Margit
 • Margit profilkép
 • Nem elérhető
 • Administrator
 • Hozzászólások: 5645
Máté evangéliuma 19.

Mt 19.1
Amikor Jézus ezeket a beszédeket befejezte, elhagyta Galileát és Júda határába ment, a Jordánon túlra.
Mt 19.2
Nagy tömeg kísérte, õ pedig meggyógyította õket.
Mt 19.3
Akkor odamentek hozzá a farizeusok, hogy próbára tegyék. Ezt kérdezték: "El szabad a férfinek bármilyen okból bocsátania a feleségét?"
Mt 19.4
Így felelt: "Nem olvastátok, hogy a Teremtõ kezdetben férfinak és nõnek teremtette õket,
Mt 19.5
és azt mondta: Ezért a férfi elhagyja apját, anyját, a feleségéhez ragaszkodik, és egy test lesz a kettõ?
Mt 19.6
Most már többé nem két test, hanem csak egy. Amit tehát Isten egybekötött, azt ember ne válassza szét."
Mt 19.7
De azok mondták: "Miért adta akkor Mózes azt a parancsot, hogy elbocsátáskor adjunk válólevelet?"
Mt 19.8
"Mózes szívetek keménységére való tekintettel engedte meg nektek, hogy elbocsássátok feleségeteket - felelte -, de kezdetben nem így volt.
Mt 19.9
Mondom nektek: aki elbocsátja feleségét - hacsak nem paráznasága miatt -, és mást vesz el, házasságot tör. Aki elbocsátott nõt vesz el, szintén házasságot tör."
Mt 19.10
A tanítványok megjegyezték: "Ha így áll a dolog a férj és feleség között, nem érdemes megházasodni."
Mt 19.11
Erre így válaszolt: "Csak az fogja ezt fel, akinek megadatott.
Mt 19.12
Van, aki azért képtelen a házasságra, mert úgy született. Van, akit az emberek tettek a házasságra alkalmatlanná. Végül van, aki a mennyek országáért önként mond le a házasságról. Aki fel tudja fogni, az fogja fel!"
Mt 19.13
Akkor gyermekeket vittek hozzá, hogy tegye rájuk a kezét és imádkozzék fölöttük. A tanítványok elutasították õket.
Mt 19.14
Jézus azonban így szólt: "Hagyjátok csak a gyermekeket, ne akadályozzátok meg õket, hadd jöjjenek hozzám, hisz ilyeneké a mennyek országa!"
Mt 19.15
Azzal rájuk tette kezét, s elment onnét.
Mt 19.16
Egy alkalommal odalépett hozzá valaki, és megkérdezte tõle: "Mester, mi jót kell tennem, hogy eljussak az örök életre?"
Mt 19.17
Így felelt neki: "Miért kérdezel engem a jó felõl? Csak egy valaki jó. Ezért, ha el akarsz jutni az örök életre, tartsd meg a parancsokat."
Mt 19.18
Az megkérdezte: "Melyeket?" Jézus felsorolta: "Ne ölj, ne törj házasságot, ne lopj, hamisan ne tanúskodjál,
Mt 19.19
apádat és anyádat tiszteld, felebarátodat pedig szeresd úgy, mint saját magadat."
Mt 19.20
Az ifjú erre kijelentette: "Ezeket mind megtartottam. Mit kell még tennem?"
Mt 19.21
"Ha tökéletes akarsz lenni - felelte Jézus -, add el, amid van, az árát oszd szét a szegények között, így kincsed lesz a mennyben. Aztán gyere és kövess engem!"
Mt 19.22
Ennek hallatára az ifjú szomorúan távozott, mert nagy vagyona volt.
Mt 19.23
Jézus most tanítványaihoz fordult: "Bizony mondom nektek, a gazdagnak nehéz bejutnia a mennyek országába.
Mt 19.24
Újra azt mondom: Könnyebb a tevének átmenni a tû fokán, mint a gazdagnak bejutni az Isten országába."
Mt 19.25
Ennek hallatára a tanítványok igen megdöbbentek és azt kérdezték: "Hát akkor ki üdvözülhet?"
Mt 19.26
Jézus rájuk nézett, és így szólt: "Embernek ez lehetetlen, Istennek azonban minden lehetséges."
Mt 19.27
Akkor Péter vette át a szót: "Nézd, mi mindenünket elhagytuk, és követtünk téged. Mi lesz hát a jutalmunk?"
Mt 19.28
Jézus így válaszolt: "Bizony mondom nektek, ti, akik követtetek, a megújuláskor, amikor az Emberfia dicsõséges trónjára ül, ti is ott ültök majd vele tizenkét trónon és ítélkezni fogtok Izrael tizenkét törzse fölött.
Mt 19.29
Aki nevemért elhagyja otthonát, testvéreit, nõvéreit, apját, anyját, feleségét, gyermekeit vagy a földjét, százannyit kap, s az örök élet lesz az öröksége.
Mt 19.30
Sokan lesznek elsõkbõl utolsók és utolsókból elsõk."
(katolikus biblia)
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
Téma zárolva.

MÁTÉ EVANGÉLIUMA 12 éve 5 hónapja ezelőtt #2374

 • Margit
 • Margit profilkép
 • Nem elérhető
 • Administrator
 • Hozzászólások: 5645

Máté evangéliuma 20.


Mt 20.1
"A mennyek országa hasonlít a gazdához, aki kora reggel kiment, hogy munkásokat fogadjon szõlejébe.
Mt 20.2
Miután napi egy dénárban megegyezett a munkásokkal, kiküldte õket a szõlõbe.
Mt 20.3
A harmadik óra körül megint kiment, s látta, hogy mások is ácsorognak ott tétlenül a piacon.
Mt 20.4
Megszólította õket: Menjetek ki ti is a szõlõmbe, és majd megadom, ami jár nektek.
Mt 20.5
Azok ki is mentek. A hatodik és kilencedik órában újra kiment, s ugyanígy tett.
Mt 20.6
Amikor a tizenegyedik óra tájban is kiment, megint talált ott ácsorgókat. Megkérdezte tõlük: Mit ácsorogtok itt egész nap tétlenül?
Mt 20.7
Nem fogadott fel minket senki - felelték. Menjetek ki ti is a szõlõmbe - mondta nekik.
Mt 20.8
Amikor beesteledett, így szólt a szõlõsgazda vincellérjéhez: Hívd össze a munkásokat, és add ki bérüket, kezdve az utolsókon az elsõkig.
Mt 20.9
Jöttek tehát, akik a tizenegyedik óra tájban álltak munkába, és fejenként egy dénárt kaptak.
Mt 20.10
Amikor az elsõk jöttek, azt hitték, hogy õk majd többet kapnak, de õk is csak egy-egy dénárt kaptak.
Mt 20.11
Amikor átvették, zúgolódni kezdtek a gazda ellen.
Mt 20.12
Ezek az utolsók csak egy órát dolgoztak - mondták -, s ugyanúgy bántál velük, mint velünk, akik viseltük a nap terhét és hevét.
Mt 20.13
Barátom - felelte egyiküknek -, nem követek el veled szemben igazságtalanságot. Nem egy dénárban egyeztél meg velem?
Mt 20.14
Fogd, ami a tied és menj! Én az utolsónak is annyit szánok, mint neked.
Mt 20.15
Vagy nem tehetem a sajátommal azt, amit akarok? Rossz szemmel nézed, hogy jó vagyok?
Mt 20.16
Így lesznek az utolsók elsõk, az elsõk meg utolsók."
Mt 20.17
Amikor Jézus Jeruzsálembe készült fölmenni, maga mellé vette a tizenkettõt,
Mt 20.18
s ezt mondta nekik az úton: "Most fölmegyünk Jeruzsálembe. Ott a fõpapok és írástudók kezére adják az Emberfiát. Azok halálra ítélik,
Mt 20.19
és kiszolgáltatják a pogányoknak, hogy kigúnyolják, megostorozzák és keresztre feszítsék. De harmadnap feltámad."
Mt 20.20
Akkor odament hozzá a Zebedeus fiak anyja a fiaival együtt, és leborult elõtte, hogy kérjen tõle valamit.
Mt 20.21
Megkérdezte tõle: "Mit akarsz?" "Intézd úgy - felelte -, hogy két fiam közül az egyik jobbod, a másik balod felõl üljön országodban."
Mt 20.22
Jézus így válaszolt: "Nem tudjátok, mit kértek. Ki tudjátok inni azt a kelyhet, amelyet majd én kiiszom?" "Ki tudjuk" - felelték.
Mt 20.23
Erre õ így folytatta: "Kelyhemet ugyan kiisszátok, de hogy jobb és bal felõl üljetek, azt nincs hatalmamban megadni nektek. Az azokat illeti, akiknek Atyám szánta."
Mt 20.24
A többi tíz ennek hallatára megneheztelt a két testvérre.
Mt 20.25
Jézus azonban odahívta õket magához, és így szólt hozzájuk: "Tudjátok, hogy akiket a világ urainak tartanak, zsarnokoskodnak a népeken, a hatalmasok meg a hatalmukat éreztetik velük.
Mt 20.26
A ti körötökben ne így legyen. Aki közületek nagyobb akar lenni, legyen a szolgátok,
Mt 20.27
s aki elsõ akar lenni, legyen a cselédetek.
Mt 20.28
Az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy õ szolgáljon másoknak, és odaadja az életét, váltságul sokakért."
Mt 20.29
Amikor elhagyták Jerikót, nagy tömeg kísérte.
Mt 20.30
Az útszélen két vak ült. Hallva, hogy Jézus megy arra, elkezdtek kiáltozni: "Uram, Dávid fia, könyörülj rajtunk!"
Mt 20.31
A nép csitította õket, hogy hallgassanak, de õk annál jobban kiáltoztak: "Uram, Dávid fia, könyörülj rajtunk!"
Mt 20.32
Jézus megállt, odahívta õket magához, és megkérdezte tõlük: "Mit akartok, mit tegyek?"
Mt 20.33
"Uram - felelték -, hogy megnyíljék a szemünk."
Mt 20.34
Jézus megkönyörült rajtuk, és megérintette szemüket. Azon nyomban visszakapták látásukat és követték õt.
(katolikus biblia)
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
Téma zárolva.

MÁTÉ EVANGÉLIUMA 12 éve 2 hónapja ezelőtt #2578

 • Margit
 • Margit profilkép
 • Nem elérhető
 • Administrator
 • Hozzászólások: 5645

Máté evangéliuma 21.


Mt 21.1
Amikor Jeruzsálemhez közeledve Betfagéba, az Olajfák-hegyéhez értek, Jézus elküldte két tanítványát,
Mt 21.2
ezzel a megbízatással: "Menjetek a szemközti faluba! Találtok ott egy megkötött szamarat a csikajával. Oldjátok el és vezessétek ide!
Mt 21.3
Ha valaki szólna érte, mondjátok, hogy szüksége van rá Urunknak, akkor rögtön elengedi."
Mt 21.4
Ez azért történt, hogy beteljesedjék a próféta szava:
Mt 21.5
Mondjátok meg Sion leányának: Nézd, királyod jön hozzád, szerényen, szamárháton, a teherhordó állat csikaján.
Mt 21.6
A tanítványok elmentek, s úgy tettek, ahogy Jézus meghagyta nekik.
Mt 21.7
Elhozták a szamarat és csikaját, ráterítették ruhájukat, õ pedig felült rá.
Mt 21.8
A nép közül sokan eléje terítették ruhájukat az útra, mások ágakat tördeltek a fákról, és az útra szórták.
Mt 21.9
Az elõtte járó s az utána tóduló tömeg így kiáltozott: "Hozsanna Dávid fiának! Áldott, aki az Úr nevében jön! Hozsanna a magasságban!"
Mt 21.10
Amikor beért Jeruzsálembe, az egész város izgalomba jött. "Ki ez?" - kérdezgették. -
Mt 21.11
"Ez Jézus, a próféta, a galileai Názáretbõl" - felelte a nép.
Mt 21.12
Jézus bement a templomba, és kiûzte onnan, akik a templomban adtak-vettek. A pénzváltók asztalait és a galambárusok padjait felforgatta.
Mt 21.13
"Meg van írva - mondta -, hogy az én házamat az imádság házának fogják nevezni, ti pedig rablók barlangjává teszitek."
Mt 21.14
A templomban vakok és sánták mentek hozzá, s õ meggyógyította õket.
Mt 21.15
Amikor a fõpapok és írástudók látták, hogy csodákat tesz, s hogy a gyerekek a templomban így kiáltoznak: "Hozsanna Dávid fiának!", méltatlankodtak,
Mt 21.16
és szóltak neki: "Hallod, mit kiabálnak?" Jézus így válaszolt: "Hallom. Nem olvastátok sose: Gyerekek és csecsemõk ajkával hirdetted dicsõségedet?"
Mt 21.17
Ezzel otthagyta õket, s a várost elhagyva Betániába ment, és ott töltötte az éjszakát.
Mt 21.18
Kora reggel a városba tartva megéhezett.
Mt 21.19
Az út mentén látott egy fügefát. Odament, de nem talált rajta egyebet, csak levelet. Erre így szólt: "Ne teremjen rajtad gyümölcs soha többé!" A fügefa azon nyomban kiszáradt.
Mt 21.20
Ennek láttán a tanítványok csodálkozva kérdezték: "Hogyan száradhatott ki így egyszerre a fügefa?"
Mt 21.21
"Bizony mondom nektek - felelte Jézus -, ha lesz bennetek hit, és nem kételkedtek, nemcsak a fügefával tehetitek meg, ami történt, hanem akár ennek a hegynek is mondhatjátok: Emelkedj föl és omolj a tengerbe, s az is végbemegy.
Mt 21.22
Bármit kértek hittel az imádságban, megkapjátok."
Mt 21.23
Amikor a templomba érve tanított, odamentek hozzá az írástudók és a nép vénei és megkérdezték: "Miféle hatalom birtokában teszed te ezeket? Ki adott neked hatalmat ehhez?"
Mt 21.24
Jézus így válaszolt: "Én is kérdezek tõletek valamit. - Ha megfeleltek rá, én is megmondom, milyen hatalom birtokában teszem ezeket.
Mt 21.25
Honnan volt János keresztsége? Az égbõl vagy az emberektõl?" Azok tanakodni kezdtek egymás közt: "Ha azt mondjuk, hogy az égbõl, azt fogja kérdezni: Akkor miért nem hittetek neki?
Mt 21.26
Ha azt mondjuk, hogy az emberektõl, félnünk kell a néptõl, hisz Jánost mindenki prófétának tartja."
Mt 21.27
Ezért ezt a választ adták Jézusnak: "Nem tudjuk". Erre õ így felelt: "Akkor én sem mondom meg, milyen hatalom birtokában teszem ezeket."
Mt 21.28
"Mi a véleményetek errõl? Egy embernek volt két fia. Odament az elsõhöz és szólt neki: Fiam, menj ki a szõlõbe dolgozni.
Mt 21.29
Nem megyek - felelte -, de késõbb meggondolta és kiment.
Mt 21.30
Odament a másikhoz, és annak is szólt. Megyek - felelte -, de mégsem ment ki.
Mt 21.31
Melyik tett eleget a kettõ közül apja kívánságának?" "Az elsõ" - válaszolták. Erre Jézus így szólt hozzájuk: "Bizony mondom nektek, hogy a vámosok és a cédák megelõznek benneteket az Isten országában.
Mt 21.32
Eljött ugyanis hozzátok János, hogy az igazság útjára vezessen benneteket, de nem hittetek neki. A vámosok és a cédák hittek neki. De ti ennek láttára sem tartottatok bûnbánatot és nem hittetek."
Mt 21.33
"Halljatok egy másik példabeszédet. Volt egy gazda, aki szõlõt telepített. Bekerítette sövénnyel, belül pedig sajtót ásott és õrtornyot épített. Aztán bérbe adta a szõlõt mûveseknek, és elment idegenbe.
Mt 21.34
Amikor eljött a szüret ideje, elküldte szolgáit a szõlõmûvesekhez, hogy szedjék be a termést.
Mt 21.35
Ám a szõlõmûvesek nekiestek a szolgáknak. Az egyiket megverték, a másikat megölték, a harmadikat megkövezték.
Mt 21.36
Erre más szolgákat küldött, többet, mint elõször, de ezekkel is úgy bántak.
Mt 21.37
Végül a fiát küldte el hozzájuk, mert azt gondolta: A fiamat csak megbecsülik.
Mt 21.38
De amikor a szõlõmûvesek meglátták a fiút, így biztatták egymást: Itt az örökös! Gyertek, öljük meg, és mienk lesz öröksége.
Mt 21.39
Nekiestek, kidobták a szõlõbõl és megölték.
Mt 21.40
Amikor majd megjön a szõlõ ura, vajon mit tesz a szõlõmûvesekkel?"
Mt 21.41
"A gonoszokat a gonoszok sorsára juttatja, szõlejét pedig más bérlõknek adja ki bérbe, akik idejében beszolgáltatják a termést."
Mt 21.42
Erre Jézus azt kérdezte: "Sose olvastátok az Írásban: A kõ, amelyet az építõk elvetettek, szegletkõvé lett. Az Úr tette azzá, s ez csodálatos a szemünkben.
Mt 21.43
Ezért mondom nektek, hogy elveszik tõletek az Isten országát, s olyan nép kapja meg, amely megtermi gyümölcsét.
Mt 21.44
Aki erre a kõre esik, összezúzza magát, s akire rázuhan, azt szétmorzsolja."
Mt 21.45
E hasonlatokat hallva a farizeusok és az írástudók megértették, hogy róluk beszélt.
Mt 21.46
El akarták fogni, de féltek a néptõl, mert prófétának tartották.
(katolikus biblia)
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
Téma zárolva.

MÁTÉ EVANGÉLIUMA 11 éve 9 hónapja ezelőtt #2889

 • Margit
 • Margit profilkép
 • Nem elérhető
 • Administrator
 • Hozzászólások: 5645
Máté evangéliuma 22.

Mt 22.1
Jézus ismét példabeszédben szólt hozzájuk:
Mt 22.2
"A mennyek országa hasonlít a királyhoz, aki menyegzõt rendezett a fiának.
Mt 22.3
Elküldte szolgáit, hogy szóljanak a meghívottaknak, jöjjenek a menyegzõre! Azok nem akartak jönni.
Mt 22.4
Erre más szolgákat küldött: Mondjátok meg a meghívottaknak, hogy a lakomát elõkészítettem, ökreimet és hizlalt állataimat leölettem, minden készen van, gyertek a menyegzõre!
Mt 22.5
Azok nem törõdtek vele, az egyik a földjére ment, a másik meg az üzlete után nézett.
Mt 22.6
A többiek a szolgáknak estek, összeverték, sõt meg is ölték õket.
Mt 22.7
A király ennek hallatára haragra lobbant. Elküldte csapatait, a gyilkosokat felkoncoltatta, városaikat pedig fölégette.
Mt 22.8
Aztán így szólt szolgáihoz: A menyegzõ ugyan kész, de a meghívottak nem voltak rá méltók.
Mt 22.9
Menjetek ezért ki az útkeresztezõdésekre, s akit csak találtok, hívjátok meg a menyegzõre!
Mt 22.10
A szolgák ki is mentek az utakra és összeszedtek mindenkit, akit csak találtak, jókat, gonoszokat egyaránt. A menyegzõs terem megtelt vendégekkel.
Mt 22.11
Amikor a király bejött, hogy lássa a vendégeket, észrevett egy embert, aki nem volt menyegzõre öltözve.
Mt 22.12
Megszólította: Barátom, hogy kerültél ide, amikor nem vagy menyegzõre öltözve? Az elnémult,
Mt 22.13
a király pedig megparancsolta a szolgáknak: Kötözzétek meg kezét-lábát, s dobjátok ki a külsõ sötétségre. Ott sírás és fogcsikorgatás lesz.
Mt 22.14
Sokan vannak a meghívottak, de kevesen a választottak."
Mt 22.15
A farizeusok erre félrevonultak és megtárgyalták, hogyan tudnának szavaiba belekötni.
Mt 22.16
Odaküldték hozzá tanítványaikat, a Heródes-pártiakkal együtt. Ezek így beszéltek: "Mester, tudjuk, hogy igazat mondasz, az Isten útját az igazsághoz híven tanítod, nem vagy tekintettel senki személyére, mert nem igazodol emberi tekintélyhez.
Mt 22.17
Mondd meg hát nekünk, mi a véleményed: Szabad adót fizetni a császárnak, vagy nem szabad?"
Mt 22.18
Jézus átlátott álnokságukon, ezért így válaszolt: "Mit kísértetek, képmutatók?
Mt 22.19
Mutassátok az adópénzt!" Odanyújtottak neki egy dénárt.
Mt 22.20
Ekkor megkérdezte tõlük: "Kinek a képe és a felirata ez?" "A császáré" - felelték.
Mt 22.21
Erre azt mondta nekik: "Adjátok meg a császárnak, ami a császáré, és az Istennek, ami az Istené!"
Mt 22.22
Ezt hallva annyira meglepõdtek, hogy otthagyták és eloldalogtak.
Mt 22.23
Aznap még szadduceusok is mentek hozzá, akik tagadták a feltámadást. Kérdést
Mt 22.24
intéztek hozzá: "Mester, Mózes úgy rendelkezett, hogy ha valaki gyermektelenül hal meg, a testvére vegye el az özvegyet és támasszon utódot testvérének.
Mt 22.25
Volt hét testvér. Az elsõ megnõsült, aztán meghalt. Mivel nem volt gyermeke, feleségét testvérére hagyta.
Mt 22.26
Ugyanez történt a másodikkal, majd a harmadikkal is, egészen a hetedikig.
Mt 22.27
Végül meghalt az asszony is.
Mt 22.28
A feltámadáskor a hét közül melyiknek a felesége lesz az asszony? Hiszen mindegyiké volt."
Mt 22.29
Jézus így válaszolt: "Tévedtek, mert nem ismeritek sem az Írásokat, sem az Isten hatalmát.
Mt 22.30
A feltámadás után nem nõsülnek, férjhez sem mennek, hanem úgy élnek, mint Isten angyalai a mennyben.
Mt 22.31
Ami pedig a halottak feltámadását illeti, nem olvastátok, amit az Isten mondott nektek:
Mt 22.32
Én vagyok Ábrahám Istene, Izsák Istene és Jákob Istene. Isten nem a halottak Istene, hanem az élõké."
Mt 22.33
Amikor ezt a nép hallotta, elámult tanításán.
Mt 22.34
Amikor a farizeusok értesültek róla, hogy a szadduceusokat is elhallgattatta, köréje gyûltek.
Mt 22.35
Hogy próbára tegye, az egyik törvénytudó kérdéssel fordult hozzá:
Mt 22.36
"Mester, melyik a fõparancs a törvényben?"
Mt 22.37
Jézus ezt felelte: "Szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedbõl, teljes lelkedbõl és teljes elmédbõl.
Mt 22.38
Ez a legnagyobb, az elsõ parancs.
Mt 22.39
A második hasonló hozzá: Szeresd felebarátodat, mint saját magadat.
Mt 22.40
Ezen a két parancson alapszik az egész törvény és a próféták."
Mt 22.41
Mivel a farizeusok együtt voltak, Jézus
Mt 22.42
föltette nekik a kérdést: "Mit tartotok ti a Messiásról? Kinek a fia?" "Dávidé" - felelték.
Mt 22.43
Õ tovább kérdezte õket: "Hogyan nevezheti hát Dávid a Lélek sugallatára Urának, amikor ezt mondja:
Mt 22.44
Így szólt az Úr az én Uramhoz: Ülj a jobbomra, míg ellenségeidet lábad alá vetem.
Mt 22.45
Ha Dávid Urának nevezi, hogy lehet a fia?"
Mt 22.46
Erre nem akadt senki, aki tudott volna neki egy szót is felelni. Attól a naptól nem is merték kérdezgetni.
(katolikus biblia)
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
Téma zárolva.

MÁTÉ EVANGÉLIUMA 9 éve 4 hónapja ezelőtt #3709

 • Margit
 • Margit profilkép
 • Nem elérhető
 • Administrator
 • Hozzászólások: 5645
.Máté evangéliuma 23.

Mt 23.1
Jézus ekkor a néphez és a tanítványokhoz fordult,
Mt 23.2
ezekkel a szavakkal: "Az írástudók és a farizeusok Mózes tanítói székében ülnek.
Mt 23.3
Tegyetek meg és tartsatok meg ezért mindent, amit mondanak nektek, de tetteikben ne kövessétek õket, mert bár tanítják, de tetté nem váltják.
Mt 23.4
Elviselhetetlenül nehéz terheket hordanak össze és raknak az emberek vállára, de maguk ujjal sem hajlandók mozdítani rajta.
Mt 23.5
Minden tettükben az vezeti õket, hogy az emberek elõtt feltûnjenek. Szélesre szabják imaszíjukat és megnagyobbítják köntösükön a bojtokat.
Mt 23.6
Szívesen elfoglalják a lakomákon a fõhelyeket és a zsinagógában az elsõ székeket,
Mt 23.7
szeretik, ha a tereken köszöntik s rabbinak szólítják õket az emberek.
Mt 23.8
Ti ne hívassátok magatokat rabbinak, mert egy a ti mesteretek, ti pedig mindnyájan testvérek vagytok.
Mt 23.9
Atyának se szólítsatok senkit a földön, mert egy a ti Atyátok, a mennyei.
Mt 23.10
Tanítónak se hívassátok magatokat, mert egy a ti tanítótok, Krisztus.
Mt 23.11
Aki nagyobb közületek, az a szolgátok lesz.
Mt 23.12
Aki felmagasztalja magát, azt megalázzák, aki megalázza magát, azt felmagasztalják.
Mt 23.13
Jaj nektek, írástudók és farizeusok, ti képmutatók! Bezárjátok a mennyek országát az emberek elõtt. Magatok nem mentek be, s akik be szeretnének jutni, azokat meg nem engeditek be.
Mt 23.14
Jaj nektek, írástudók és képmutató farizeusok, mert felemésztitek az özvegyek és árvák vagyonát. Közben nagyokat imádkoztok, ezért nagyobb ítélet vár rátok.
Mt 23.15
Jaj nektek, írástudók és farizeusok, ti képmutatók! Bejártok tengert és szárazföldet, hogy egyetlen áttérõt szerezzetek, s ha sikerül, a kárhozat fiává teszitek, kétszerte inkább magatoknál.
Mt 23.16
Jaj nektek, vak vezetõk! Azt mondjátok, hogy ha valaki a templomra esküszik, nem érvényes, de ha a templom aranyára, akkor az kötelezi.
Mt 23.17
Esztelenek és vakok! Hát mi több, az arany vagy a templom, amely megszenteli az aranyat?
Mt 23.18
Ugyanígy: Ha valaki az oltárra esküszik, az nem érvényes, de ha a rajta levõ áldozati ajándékra esküszik, az kötelezi.
Mt 23.19
Ti vakok! Hát mi több, az ajándék vagy az oltár, amely megszenteli az ajándékot?
Mt 23.20
Aki az oltárra esküszik, rá esküszik és mindenre, ami csak rajta van.
Mt 23.21
Aki a templomra esküszik, rá esküszik, s arra, aki benne lakik.
Mt 23.22
Aki az égre esküszik, az Isten trónjára esküszik és arra, aki rajta ül.
Mt 23.23
Jaj nektek, írástudók és farizeusok, ti képmutatók! Mentából, kaporból és köménybõl tizedet adtok, közben ami fontosabb a törvényben, az igazságosságot, az irgalmat és a hûséget elhanyagoljátok. Ezt meg kell tenni, azt nem szabad elhagyni.
Mt 23.24
Ti vak vezetõk! A szúnyogot kiszûritek, a tevét meg lenyelitek.
Mt 23.25
Jaj nektek, farizeusok és írástudók, ti képmutatók! Tisztára mossátok a pohárnak és a tálnak a külsejét, belül azonban tele vannak rablással és mértéktelenséggel.
Mt 23.26
Te vak farizeus! Elõbb belül tisztítsd ki a poharat és a tálat, akkor majd kívül is tiszta lesz.
Mt 23.27
Jaj nektek, farizeusok és írástudók, ti képmutatók! Fehérre meszelt sírokhoz hasonlíttok, amelyek kívülrõl szépnek látszanak, de belül tele vannak a halottak csontjaival s mindenféle undoksággal.
Mt 23.28
Így ti is kívülrõl igazaknak látszotok az emberek szemében, de belül tele vagytok képmutatással és gonoszsággal.
Mt 23.29
Jaj nektek, farizeusok és írástudók, ti képmutatók! A prófétáknak sírboltot építtek, az igazak síremlékeit feldíszítitek,
Mt 23.30
s azt mondjátok: Ha atyáink idejében éltünk volna, nem lettünk volna részesek, mint õk, a próféták vére ontásában.
Mt 23.31
Ezzel magatok is megvalljátok, hogy a próféták gyilkosainak vagytok a fiai.
Mt 23.32
Töltsétek csak be atyáitok mértékét!
Mt 23.33
Kígyók, viperák fajzata! Hogy is kerülhetnétek el a kárhozat büntetését?
Mt 23.34
Nos, prófétákat, bölcseket és írástudókat küldök hozzátok. Közülük némelyeket megöltök és keresztre feszíttek, másokat megostoroztok a zsinagógában és városról városra üldöztök.
Mt 23.35
Ezért rátok száll minden igaz vér, amelyet a földön kiontottak, az igaz Ábel vérétõl egészen Zakariásnak, Barakiás fiának véréig, akit a templom és az oltár közt öltetek meg.
Mt 23.36
Bizony mondom, ezek mind utolérik ezt a nemzedéket.
Mt 23.37
Jeruzsálem, Jeruzsálem, megölöd a prófétákat és megkövezed, akik hozzád küldettek! Hányszor akartam egybegyûjteni fiaidat, ahogy a tyúk szárnya alá gyûjti csibéit, de nem akartátok.
Mt 23.38
Íme, elhagyatott lesz házatok.
Mt 23.39
Mondom nektek, mostantól mindaddig nem láttok, amíg nem zengitek: Áldott, aki az Úr nevében jön!"
(katolikus biblia)
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
Téma zárolva.
Oldalmegjelenítési idő: 0.311 másodperc