Jézus a fény

Szia, Vendég
Felhasználói név: Jelszó: Emlékezz rám
Evangéliummal kapcsolatos témák.

TÉMA: Elmélkedések - imák

Elmélkedések - imák 13 éve 4 hónapja ezelőtt #1460

 • A.M. Timea
 • A.M. Timea profilkép
 • Nem elérhető
 • Platinum Boarder
 • Irgalom, békesség és szeretet adassék nektek
 • Hozzászólások: 356
Molnár Edit: Az Úr Evangéliuma II.
részlet


A kiemelkedés a földbõl, a földi tudatból, a felemelkedés az örökbe, vagy annak közelébe. S ez egyben az ima, az imádkozás lényege. Mert az, aki imáiban - azaz érzés és gondolathullámait gyakorta Teremtõjéhez küldve el - minél többször, minél inkább õszintén fohászkodik hozzám vagy teremtõjéhez, voltaképpen ugyanezt a meditációs technikát alkalmazza, s még akkor is, ha nincs tisztában ennek mûködési elveivel. Mert az az ember, aki tiszta szándékkal, õszintén megosztván az õ gondjait Velem (s általam Istennel), az éghez fohászkodik, s teszi ezt csendben, békében, sóvárogva arra, hogy fohásza csakugyan feljusson az Igéhez, nem mást gyakorol, mint azt az össze kötöttséget Teremtõjével, ami a meditációnak is lényege. Vagyis az õsharmóniába küldi fel önmaga jelenbeli gondjait, hogy onnan kaphasson eligazítást, erõket, segítséget az õ életének, énjének tökéletesítéséhez. S ki így imádkozik, csakis az imádkozik helyesen.

S ki így imádkozik, az imáiba belemerül, s külsõ szemlélõ számára mutatja magáról ugyanazt a képet, amit a meditáló ember, vagyis "magába merülten" folytat "párbeszédet" a világ Teremtõjével. S ki nem így imádkozik, azaz nem ismeri ezt a fajta révületet, az nem mást tesz, csak szajkózza a magáét, s eldarál imákat, melyeket át nem élve, feljuttatni sem képes azokra a szintekre, ahol is azok meghallgatásra lelhetnének. Ebben áll tehát az igazi ima ereje.

Abban, hogy az imádkozó ember - kiszakítja magát a fizikai sík lehúzó erõi közül, azaz testi életébõl - s ha csak percekre is, de gondolatban, azaz szellemével és lelkével visszatörekszik az örökbe, hogy onnan hozhasson magával életét megszentelõ erõket, segítségeket. S ilyenkor, ha valaki jól imádkozik, ugyanazt kapja meg, amit a meditációjában egyre éberebbé váló, tudatos kapcsolatot keresõ ember, azaz megvilágosodhat, azaz sugallatokat vehet át arra vonatkozóan, ami volt az õ kérdése, kérése.

Folytatása következik:
Mellékletek:
MEGISMERITEK AZ IGAZSÁGOT, ÉS AZ MEGSZABADÍT TITEKET.
Utolsó szerkesztés: 13 éve 4 hónapja ezelőtt Írta: A.M. Timea.
Téma zárolva.

: Elmélkedések - imák 13 éve 4 hónapja ezelőtt #1461

 • A.M. Timea
 • A.M. Timea profilkép
 • Nem elérhető
 • Platinum Boarder
 • Irgalom, békesség és szeretet adassék nektek
 • Hozzászólások: 356
Elõzõ folytatása


Mert imádkozni és meditálni nem csak annyit jelent, hogy valaki eldadogja kéréseit, s aztán - mintha mi sem történt volna - visszalép földi én szintjébe. Hanem az mindennek a lelki-szellemi mûveletnek az értelme, hogy õ kivárni, megkapni, átvenni tudja, tanulja meg azt, amit ilyenkor az égi hatalmaktól csakugyan átvenni, azaz befogadni képes lesz. S ha ti ennek a befogadásra kész momentumnak hatalmas értékét felmérni lennétek képesek, akkor értenétek meg azt, hogy mi is az ima, a meditáció legnagyobb jelentõsége. Mert nem más az, mint hogy ti ekkor a fentrõl kapott válaszokat - mint erõ, energiasûrítményeket - magatokba befogadván, azzal feltöltekezve, azt lehozván énetek alacsonyabb rétegeibe, azaz a földi közegbe, magatok lesztek képesek eme erõknek megfelelõen mozgósítani hitetek arányában azokat az energiaszinteket, melyek a ti boldogságotokat, a ti örömforrásotokat növelhetik meg. Mégpedig azon égi mintázatoknak megfelelõen; azaz az égi erõk a ti fizikai életetekben olyan átminõsüléseket és változásokat hozhatnak létre, amelyekkel aztán konfliktusaitokat, betegségeiteket oldhatjátok meg, s minden-minden egyre több jóval, széppel, isteni harmóniával töltõdik fel körülöttetek. Mert eme erõk és energiák körülöttetek egyrészt egy erõs, stabil védettség-réteget képeznek, szemben a felétek csápoló sötétségekkel, másrészt pedig eme erõket, mint fehér fényszikrákat,sõt fehér fénykiáradásokat, ekkor magatokból sugározni fogjátok kifelé, környezetetekbe. Aminek pedig az lesz a hasonlóság törvénye által a következménye, hogy ezek magukhoz vonzzák a ti környezetetekbõl is a hozzájuk illeszkedõ fehér erõket. Azaz életetek folyamatosan átváltozik, s utatok mind fényesebb és fényesebb szakaszokká alakul át, vagyis ti egy fehér sugárkévében haladva, abban létezve, mindinkább az Isten harmóniájából meríthettek. A fénnyé változás útja ez! S ezt soha ne felejtsétek el! Ez az az alkímia, amirõl beszélt nektek Hermész Triszmegisztosz, s mindazon õskori nagymesterek, akik tanítványaikat eme fénnyé változás egyes stádiumaiba avatták be.

Mert ha te képessé válsz arra, hogy eme mennyei fénnyel szellemed, lelked, földi énséged, tested mind nagyobb tartományait töltsed fel, magad eme fénnyé változol át, azaz magadat fénylénnyé képezed! Vagyis ragyogni fogsz te, ragyogni fog benned és általad az örök fény, az Isten szeretete! S ez az, ami mindeneket áthat, átvarázsol, s ez az, ami gyógyító erõddé lesz, s átvarázsolni kezdi környezetedet is, megelevenítve erejével az élettelenné torzult anyagi és lelki teremtésrétegeket. S ekkor te már sugárzásodból magad körül mindeneket éltetni kezdesz, azaz a fénnyel, melyet Tõlem kapsz, azt magadon keresztül engedve, betöltesz mindent és mindeneket. Emberszellem fényoszloppá, azaz égi ajándékává a Földnek, csak ezen az egy módon lehet. A Fehér Fénnyel betöltekezett, s széthinti annak sugarait a világban, melyben földi emberként - de már átminõsülõ szellemmel - benne kell élnie. Ez az anyag átszellemesítésének ama legmagasabbrendû értelme, amit azok a nagy elõdök, mágusok, beavatottak és próféták valósítottak meg, akik a Smaragd Tábla szellemiségét megértve, s õrizve az Isteni Fény Örök sugárzásába avatódtak be, s ezzel a fénnyel feltöltõdve váltak tanítóivá, útmutatóivá és segítõivé a többieknek. Ezért mondtam én olyan sokszor nektek: fénnyé kell lennetek! Fényesedjetek! Sugározzatok és sugarakká legyetek! Ez a ti eredeti szellemetek tere és ideje! Megtérnetek önmagatokhoz - eme fénnyé átváltozás során - lehetséges. Ehhez pedig a fényerõt mindig Tõlem, s Atyámtól kérhetitek. S meg is kaphatjátok, ha átvételére képesek lesztek, azaz nyitottakká váltok arra, hogy az Én Fényem betöltsön titeket.
Molnár Edit:Az Úr Evangéliuma II.
részlet

MEGISMERITEK AZ IGAZSÁGOT, ÉS AZ MEGSZABADÍT TITEKET.
Utolsó szerkesztés: 13 éve 4 hónapja ezelőtt Írta: A.M. Timea.
Téma zárolva.

Elmélkedések - imák 13 éve 3 hónapja ezelőtt #1563

 • Margit
 • Margit profilkép
 • Nem elérhető
 • Administrator
 • Hozzászólások: 5668
Sürgõs hívószámok:
Ha szomorú vagy, hívd a Jn 14-et!
Ha valaki cserbenhagy, hívd a Zsolt 27-et!
Ha termékenyebb szeretnél lenni, hívd a Jn 15 -öt!
Ha bûnt követtél el, hívd a Zsolt 51-et!
Ha aggódsz valami miatt, hívd a Mt 6:19-34-et!
Ha veszélyben vagy, hívd a Zsolt 91-et!
Amikor Istent távolinak érzed, hívd a Zsolt 139-et!
Ha hitednek erõsítésre van szüksége, hívd a Zsid 11-et!
Ha magányos vagy, hívd a Zsolt 23-at!
Ha keserû és kritikus lettél, hívd az 1Kor 13-at!
Ha szeretnél megnyugodni, hívd a Mt 11:25-30-at!
Ha a világ nagyobbnak tûnik Istennél, hívd a Zsolt 90-et!
Ha honvágyad van, hívd a Zsolt 121-et!
Ha imáid gyengék és önzõek, hívd a Zsolt 67-et!
Ha bátorításra van szükséged, hívd a Józs 1 -et!
Ha depresszióba estél, hívd a Zsolt 27-et!
Ha elvesztetted a bizalmadat az emberekben, hívd az 1Kor 13-at!
Ha az emberek rosszindulatúnak tûnnek, hívd a Jn 15-öt!
Ha elcsüggedtél a munkádban, hívd a Zsolt 126-ot!
(ismeretlen)


--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
Utolsó szerkesztés: 12 éve 11 hónapja ezelőtt Írta: Margit.
Téma zárolva.

Elmélkedések - imák 13 éve 1 hónapja ezelőtt #1755

 • Margit
 • Margit profilkép
 • Nem elérhető
 • Administrator
 • Hozzászólások: 5668
Áldott Teremtõ Atyánk:

Aki a Mennyekben vagy!

Szenteltessék meg a Te neved, a Legszentebb és Legtökéletesebb Név, amely magában foglal minden Kezdetet, s mely magába zárja a Mindenséget.

Jöjjön el a Te országod: a soha nem múló, Igaz Szeretet országa, amelyben oly tiszta lesz minden Gyermeked, mint akkor volt: azon az Ég-tiszta pillanaton, melyen Létünket kaptuk Benned és Általad.

Legyen meg a Te akaratod: a tökéletes EGY-ség akarata, amelynek részeivé
kell legyünk Tebenned, amint a Mennyben EGY-ségben élnek, azonképpen élve itt, a Földön is.

A mindennapi táplálékot: testi - lelki és Szellemi táplálékot add részükül mindeneknek ma is, kinek - kinek a maga szükségletei szerint, ahogy részükül adád eddig is minden napon.

Bocsájtsd meg a mi vétkeinket: vak, semmi kis lényünk vét Ellened, és Örök
Törvényeid ellen újra és újra, mely még a sötétség honában lép, hol lépnie szükségeltetik, hogy megismerve, és betartva a Te Törvényeidet: Hozzád emelkedhessék egy napon. És segíts, Atyánk, hogy mi is megbocsássunk minden ellenünk esett vétket: elfeledve, elfedve, meg sem is látva, amint azt a Te mérhetetlen Irgalmad tanítja nékünk, és segíts, hogy nékünk is meg tudjanak bocsájtani szívükbõl mindazok, akik ellen mi vétettünk gondolattal, szóval, érzéssel, cselekedettel, avagy mulasztással, hogy az ellenünk kelt harag ne nyomja szíveiket.

Õrizz meg bennünket Atyánk a kísértések idején: add Tiszta Erõd, hogy ellene
tudjunk állni a gonosz hatalmak csábításainak
, s hogy el tudjuk viselni a kínt hittel és békén, amelyekkel azok ellenünk fordulnak, hogy utaink Szent és Tiszta céljától: Tõled eltávolítani igyekezzenek.

Mert TE vagy Atyánk a Legszentebb, Tiszta Cél: Tiéd a szív, a Lélek, a tudat s a Szellem örök Igazságainak teljessége, azok ismerete és hatalma, Aki élsz és uralkodsz fölöttünk végtelen bölcsességgel és Szeretettel Mindörökkön Örökké.
Ámen.
(Tandari Éva)


--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
Utolsó szerkesztés: 13 éve 1 hónapja ezelőtt Írta: Margit.
Téma zárolva.

: Elmélkedések - imák 12 éve 11 hónapja ezelőtt #1975

 • A.M. Timea
 • A.M. Timea profilkép
 • Nem elérhető
 • Platinum Boarder
 • Irgalom, békesség és szeretet adassék nektek
 • Hozzászólások: 356
Istennek tetszõ imádság


A lélekben való imádásnak bensõséges jellege van. Elõfeltétele az ember megújulása és az Istennek való odaszentelõdése. Nincs külön helyhez kötve az imádkozás. Minden hely megszentelt és alkalmas az imádásra; de bármilyen fenségesen felékesített templom is csak üres, puszta hely Isten szemében, ha ott nem tisztán és igazán hirdetik Isten Igéjét. Az Istennek tetszõ imádás Krisztussal jött közénk. Õ gyakorolta földi napjaiban azt lélek szerint, és csak aki benne hisz, juthat el Isten imádásának erre a magasabb fokára. - A lélek szerint mondott imádság ellentéte annak, amit csak az ajkak mormolnak, amit imádságos könyvekbõl lélektelenül olvasnak, vagy minden áhítat nélkül kívülrõl elmondanak.

A legbensõbb kapcsolat Istennel az az imádság, aminek a személyes megismerés az alapja; a bensõséges, közeli viszony, mint apa és gyermeke között. Az ilyen imádkozás érintkezés-felvétel és találkozás Istennel. Jelenlétébe lépünk, színe elé járulunk. Minket sokszor más dolgok is lefoglalnak, ezért nincs meg mindjárt a belsõ összeköttetés vele. Keressük az imádkozást úgy, mint Dániel! Elõször kérjük az imádságot, azután tartsunk ki benne.
Sokan járulnak eléje szavakkal, de életükkel és magatartásukkal hátat fordítanak neki. Akkor igazi és valódi az imádkozásunk, ha nemcsak könyörgünk Istenhez, hanem vele is járunk; ha nemcsak szavunkat, de egész testünket és szívünket oltárára helyezzük. Ha cselekedeteink megegyeznek szavainkkal, akkor igazságban, azaz valóságban imádjuk mennyei Atyánkat.

Jézus nem veti el a közös és nyilvános imádkozást, de imaéletünk súlypontja az egyéni imádkozás (belsõ csendességben), különben csupán színészkedés az imádságunk. ;Menj be a belsõ szobádba", azaz keresd a magányt, külsõleg is különülj el, hogy mennyei Atyáddal egészen egyedül légy. Az Õ szent jelenlétében maradj csendben, míg betölt a Lelke és az imádat szavai tolulnak ajkadra. -;Zárd be az ajtót" -biztosítsd, hogy semmi ne zavarjon. Egész sereg olyan ellenséges gondolat van, ami akadállyá lehet: a hétköznapok, a munka, a gondok, a világ, értelmed; az éned a maga emberi és nem isteni vágyaival. Mennyi minden hathat gátlóan az imádkozásra! Zárd be az ajtódat: emeld fel szívedet Istenhez, zárkózz el a zavarók elõl. - Van-e rejtett helyed az imádkozásra? A magányos imádság nélkülözhetetlen. Itt nyerjük a legmélyebb és legnagyszerûbb megtapasztalásokat. Itt nemcsak a lélek beszél Istennel, hanem Isten is a lélekkel. Itt tudja kijelenteni csodálatos igazságait üdvösségünket illetõen. Itt gyûjt a lélek ;forrásvizet" különben a hívõ ember olyan, mint a kiszáradt kút, kiürül és kegyes fecsegõvé válik.
Jézus maga is órákon, sõt éjszakákon át imádkozott. De az Õ imádsága Isten jelenlétében való csendes elmélyülés, imádat teljes várakozás volt.

Forrás: Carl Eichhorn
Isten muhelyében
MEGISMERITEK AZ IGAZSÁGOT, ÉS AZ MEGSZABADÍT TITEKET.
Utolsó szerkesztés: 12 éve 11 hónapja ezelőtt Írta: A.M. Timea.
Téma zárolva.

Elmélkedések - imák 12 éve 5 hónapja ezelőtt #2512

 • Margit
 • Margit profilkép
 • Nem elérhető
 • Administrator
 • Hozzászólások: 5668
Urunk, Istenünk, azért jövünk ma hozzád, hogy kérjük Szentlelked erõsítõ, vigasztaló jelenlétét az életünkben. Látod, hogy hány fajta fájdalom, seb, begyógyulásra váró törés, amit magunkkal cipelünk. Olyan jól megtanultuk, hogy hogyan leplezzük ezt mások elõl. Talán már magunk sem hiszünk abban, hogy az életünk sokfajta nyomorúsága változhatna, gyógyulhatna. Kérünk, hogyha valóban lehetséges a gyógyulás, lehetséges a vigasztalás, add nekünk!

Urunk, kérünk, szólj hozzánk úgy, ahogy erre egyedül csak te vagy képes, hiszen a Biblia szerint olyan jól ismersz minket, mint senki más. Tudod a szívünk állapotát, látod az éppen most fejünkben, szívünkben kavargó gondolatokat. Válaszolj nekünk, Istenünk! Lépj mellénk, emelj fel bennünket!
Köszönjük, hogy várhatjuk tõled most is, hogy megajándékozol bennünket minden elképzelésünkön felül szavaddal, jelenlétednek áldott erejével. Könyörgünk, Urunk, add, hogy ne legyünk ennek akadályai. Jézus Krisztus nevében köszönjük, hogy már meghallgattál bennünket.
Amen
(ismeretlen)


--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
Utolsó szerkesztés: 12 éve 5 hónapja ezelőtt Írta: Margit.
Téma zárolva.
Oldalmegjelenítési idő: 0.171 másodperc