Jézus a fény

Szia, Vendég
Felhasználói név: Jelszó: Emlékezz rám
Evangéliummal kapcsolatos témák.

TÉMA: Elmélkedések - imák

Elmélkedések - imák 13 éve 8 hónapja ezelőtt #668

 • A.M. Timea
 • A.M. Timea profilkép
 • Nem elérhető
 • Platinum Boarder
 • Irgalom, békesség és szeretet adassék nektek
 • Hozzászólások: 356
Idézetek

Isten semmit sem tesz hozzájárulásunk nélkül. Tervének kivitelét gátolja a mi jóakaratunk hiánya. Amikor végre felismerjük szándékát és imádság tárgyává tesszük megvalósulását, akkor alkalmat adunk neki a cselekvésre.

Jézus minden helyzetében - bármilyen köznapi is volt az - képviselte az Atyát.
Krisztus munkája nagyrészt személyes beszélgetésekbõl állt. Nagy figyelmet szentelt az egy lélekbõl álló sokaságra. Amit az az egy lélek megtudott, az eljutott sokakhoz.

A samáriai asszony Jézusnak feltett kérdése azt bizonyítja, hogy nem elégedett meg a felszínes vallásossággal és mélyebben kereste annak az értelmét, mint akik vitatkoztak felette.

Hogy Jézus biztosítsa János hitét, nem küldte, hanem hívta a hírvivõket, hogy figyeljék meg gyógyító munkáját, majd ennek hírét vigyék el Jánosnak.
Jézus nem feddi meg õket. A lelki válságba jutott embert ma sem hagyja figyelmen kívül. Ismeri az emberi lélek bonyolult hullámzásai és mint barát, mint orvot, mint jó pedagógus foglalkozik velünk.

Barátunk van, aki velünk érez. "Õ a mi Istenünk."
Az evangélium a kegyelem egész rendszere. Minden úgy van elrendezve, hogy megváltásunknak a befejezés felé haladásában Isten meg nem érdemelt szeretete ragyogóan megmutatkozzék.

Egyetlen erõ létezik, amely megszilárdíthat és megtarthat az igazságban: Isten kegyelme. Aki egyébben bízik, az már megingott, közel az eleséshez. Kegyelmében bízva mondhatjuk: Ilyen a mi Istenünk.

Azáltal, hogy ellenállt a kísértésnek, megszerezte a lehetõséget arra, hogy a törvény igazságossága megvalósuljon a hívõk életében.
Jézust elsõsorban azok tudták megérteni, akiknek szüksége volt Rá. Akik Rá voltak utalva, azok érezték szükségét segítségének.

Teréz anya szívesen fogalmazza így: a szociális intézmények egy célra irányulnak - és ez a cél csodálatos és nagyon szükséges-, a keresztény szeretet viszont egy személyre.

Forrás: Felfedezések.hu
MEGISMERITEK AZ IGAZSÁGOT, ÉS AZ MEGSZABADÍT TITEKET.
Utolsó szerkesztés: 13 éve 8 hónapja ezelőtt Írta: A.M. Timea.
Téma zárolva.

Elmélkedések - imák 13 éve 8 hónapja ezelőtt #718

 • A.M. Timea
 • A.M. Timea profilkép
 • Nem elérhető
 • Platinum Boarder
 • Irgalom, békesség és szeretet adassék nektek
 • Hozzászólások: 356
Amikor Isten megismeréséhez jutunk el, a kezdeményezés az Õ oldalán lesz. Ha nem mutatja meg Magát, semmi sem képesít bennünket arra, hogy megtaláljuk. S valóban, egyeseknek sokkal többet mutat meg Magából, mint másoknak - nem azért, mert kedvencei volnának, hanem mert nem tudja megmutatni Magát olyan embernek, akinek egész lelke, egész jelleme nem a megfelelõ helyzetben van. Mint ahogy a napsugár sem tükrözõdik - bár nincsenek kedvencei - poros tükörben oly ragyogóan, mint a tiszta tükörben.

Másképp is kifejezhetjük ezt, ha azt mondjuk, hogy míg a többi tudomány által használt mûszerek rajtunk kívül lévõ dolgok (mint a mikroszkóp vagy a távcsõ), addig az a mûszer, amelyen át Istent vizsgáljuk, mi magunk vagyunk. S ha az ember nem tartja magát tisztán és fényesen, akkor az Istenrõl alkotott képe elmosódott lesz, mint a hold, amikor piszkos távcsövön át nézzük. Ezért van a borzalmas népeknek borzalmas vallása: piszkos lencsén át tekintenek Istenre.

Isten csak igaz embereknek tudja Magát olyannak mutatni, amilyen a valóságban. S ez nem csupán olyan embereket jelent, akik egyénileg jók, hanem akik egy csoportban egyesülnek, szeretik, segítik egymást és megmutatják Õt egymásnak. Ugyanis Isten ilyennek tervezte az emberiséget; mint a zenészeket a zenekarban vagy a szerveket egy testben.

Ezért Isten megismerésének igazán alkalmas eszköze az Evangéliumok olvasása, és a közösségekben hasznosan eltöltött együtt létek. S imádkozásaink alkalmával kérjük Istent, hogy küldje el hozzánk a Szentlelket.
A Szentlélek által megismerhetjük, megérthetjük az Evangéliumokat, s Jézus Krisztus üzenetét : az Örömhírt.

(ismeretlen)
MEGISMERITEK AZ IGAZSÁGOT, ÉS AZ MEGSZABADÍT TITEKET.
Utolsó szerkesztés: 13 éve 8 hónapja ezelőtt Írta: A.M. Timea.
Téma zárolva.

Elmélkedések - imák 13 éve 8 hónapja ezelőtt #744

 • A.M. Timea
 • A.M. Timea profilkép
 • Nem elérhető
 • Platinum Boarder
 • Irgalom, békesség és szeretet adassék nektek
 • Hozzászólások: 356
Pecznyík Pál: Mi az imádság?

Az imádság: hívõ ember lélegzetvétele;
érte szíve Isten iránt, hálával van tele.
Az imádság: égbe szálló mélységes hódolat;
Istenünkkel a legbensõbb, szent, titkos kapcsolat.

Az imádság: beszélgetés, õszinte, gyermeki;
Atyával, ki a gyermekét, áldja és szereti.
Imádság: a lélek szerve, amellyel lélegez;
imádság nélkül a lélek, elsorvad, vége lesz!

Az imádság: lelkünk szárnya, mely felfelé emel;Isten trónja elé suhan, s eléje térdepel.
Az imádság: csodás ének, lelkünk szép éneke;
miért nincs a szívünk mindig, ily énekkel tele?

Az imádság: betegeknek esdõ, mély sóhaja;
Isten a sóhajt is hallja, s nem veti el soha.
Az imádság: lelki fohász, Istenhez, kit szeret;aki Fiát áldozta fel, minden bûnös helyett!

Az imádság: földi kérés, válasz rá mennyben van Atyánknál, kit válaszáért, imádunk boldogan.
Az imádság: hálaadás a sok szépért, jóért;
mellyel Atyánk betölt minket, Fia váltságáért!

Az imádság: csodás oltár, melyen áldozhatunk;
hálaáldozattal azért, amit ad hû Urunk.
Az imádság: felelõsség, mert felelõs vagyok;
azokért, kiket imámban, szívemben hordozok.

Az imádság: emberekhez lehajló szeretet;
imádságban ölelhet át szívem, bús szíveket.
Az imádság: vallástétel, merjük hát vallani;
Megváltónknak Jézust, aki meg is tud tartani!

Az imádság: lelki szemünk, amellyel láthatunk;
már láthatjuk égi hazánk, melyet ád hû Urunk!
Az imádság: felemelt kéz, s míg felemelve van;
bûnünk felett, világ felett, gyõzhetünk boldogan.

Az imádság: mély hódolat, hû Teremtõnk elõtt;
alázatunk, ha õszinte, Szentlelkével betölt.
Az imádság: bûnvallomás, ha bánt, kínoz a bûn;
ki õszintén bánja bûnét, azon megkönyörül!

Az imádság: alázatos bûnbocsánat kérés;
kinek Isten megbocsátott, nincs már abban félés.Az imádság: megbékülés égi Teremtõnkkel;
aki békére törekszik, minden gyermekével.
Az imádság: már e testben, drága bensõ élet;
hûséges imádkozókra vár, az örök élet!
MEGISMERITEK AZ IGAZSÁGOT, ÉS AZ MEGSZABADÍT TITEKET.
Utolsó szerkesztés: 13 éve 8 hónapja ezelőtt Írta: A.M. Timea.
Téma zárolva.

Elmélkedések - imák 13 éve 7 hónapja ezelőtt #981

 • Margit
 • Margit profilkép
 • Nem elérhető
 • Administrator
 • Hozzászólások: 5668
Aquinói Szent Tamás imája

Add könyörületes Istenem, hogy a Neked tetszõ dolgok után vágyódjam lángolón, azokat kutassam, igazán megértsem és tökéletesen teljesítsem neved dicséretére és dicsõségére. Rendezd el Istenem életemet és tedd, hogy tudjam, mit kívánsz tõlem és megtegyem, amit kívánsz és úgy tegyem meg, amint kell és amint lelkemnek javára válik.

Add Uram, Istenem, hogy erõim se a jóban se a rosszban ne fogyatkozzanak meg: amaz ne tegyen kevéllyé, emez ne ernyesszen el, Ne örüljek semminek, csak annak, ami Hozzád vezet, ne fájlaljak semmit, csak azt, ami eltávolít Tõled. Ne keressem más tetszését csak a Tiedet, ne féljek más rosszallásától csak a Tiedtõl. Silányuljon el elõttem Uram mindaz, ami mulandó és legyen elõttem kedves mindaz, ami örök.
Töltsön el visszatetszéssel az öröm, amely Nélküled való és ne kívánjak semmit Rajtad kívül. Gyönyörûségemet az érted végzett munkában találjam, a pihenés Nélküled ne legyen számomra kívánatos.

Add meg Istenem, hogy szívemet Feléd irányítsam és fogyatkozásaimat a javulás szándékával szüntelenül fájlaljam. Tedd Uram, Istenem, hogy engedelmes legyek ellentmondás nélkül, szegény csüggedés nélkül, tiszta romlottság nélkül, alázatos képmutatás nélkül, vidám könnyelmûség nélkül, éretten komoly nehézkesség nélkül, tevékeny felületesség nélkül, Téged félõ kétségbeesés nélkül, igazmondó kétszínûség nélkül, tedd, hogy a jót cselekedjem fellengzés nélkül, felebarátomat elbizakodottság nélkül intsem meg és példával épülésére legyek színlelés nélkül.

Adj Uram, Istenem éber szívet, amelyet semmiféle hiú gondolat nem tántorít el Tõled nemes szívet, amelyet semmiféle nemtelen hajlam nem ránt magával a mélybe, egyenes szívet, amelyet semmiféle ferde szándék nem térít ki útjából, erõs szívet, amelyet semmiféle megpróbáltatás nem tör meg, szabad szívet, amelyet semmiféle erõszak nem sajátít ki.
Ajándékozz meg Uram, Istenem értelemmel, amely Téged ismer meg, bölcsességgel, amely Téged talál meg, életmóddal, amely a Te tetszésedet nyeri el, állhatatossággal, amely bizalommal vár Rád és bizalommal, amely majd Téged ölel át véglegesen. Add, hogy idelent büntetésed sújtson a bûnbánat által, útközben jótéteményeiddel éljek kegyelmed által, a hazában pedig örömeidet élvezzem dicsõséged által: ki élsz és uralkodol Isten, mindörökkön-örökké.
Ámen.


--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
Utolsó szerkesztés: 13 éve 4 hónapja ezelőtt Írta: Margit.
Téma zárolva.

Elmélkedések - imák 13 éve 5 hónapja ezelőtt #1287

 • Margit
 • Margit profilkép
 • Nem elérhető
 • Administrator
 • Hozzászólások: 5668
Szent Teréz imája.

Hozzon a mai nap belsõ békét számodra.
Bízz az Istenben annyiran, hogy
tudd pontossan ott vagy ahol lenned kell.
Ne felejtsd el a végtelen lehetõségeket
amelyek a hitbõl erednek.
Használd az adottságokat,
amelyeket kaptál és add tovább a szeretetet,
amely megadatott számodra.
Légy elégedett abban a tudatban,
hogy az Isten gyermeke vagy.
Legyen ez a tudat a tiéd és
adja meg lelkednek a dal,
a tánc, a hála és a szeretet szabadságát.--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
Utolsó szerkesztés: 13 éve 5 hónapja ezelőtt Írta: Margit.
Téma zárolva.

Elmélkedések - imák 13 éve 4 hónapja ezelőtt #1460

 • A.M. Timea
 • A.M. Timea profilkép
 • Nem elérhető
 • Platinum Boarder
 • Irgalom, békesség és szeretet adassék nektek
 • Hozzászólások: 356
Molnár Edit: Az Úr Evangéliuma II.
részlet


A kiemelkedés a földbõl, a földi tudatból, a felemelkedés az örökbe, vagy annak közelébe. S ez egyben az ima, az imádkozás lényege. Mert az, aki imáiban - azaz érzés és gondolathullámait gyakorta Teremtõjéhez küldve el - minél többször, minél inkább õszintén fohászkodik hozzám vagy teremtõjéhez, voltaképpen ugyanezt a meditációs technikát alkalmazza, s még akkor is, ha nincs tisztában ennek mûködési elveivel. Mert az az ember, aki tiszta szándékkal, õszintén megosztván az õ gondjait Velem (s általam Istennel), az éghez fohászkodik, s teszi ezt csendben, békében, sóvárogva arra, hogy fohásza csakugyan feljusson az Igéhez, nem mást gyakorol, mint azt az össze kötöttséget Teremtõjével, ami a meditációnak is lényege. Vagyis az õsharmóniába küldi fel önmaga jelenbeli gondjait, hogy onnan kaphasson eligazítást, erõket, segítséget az õ életének, énjének tökéletesítéséhez. S ki így imádkozik, csakis az imádkozik helyesen.

S ki így imádkozik, az imáiba belemerül, s külsõ szemlélõ számára mutatja magáról ugyanazt a képet, amit a meditáló ember, vagyis "magába merülten" folytat "párbeszédet" a világ Teremtõjével. S ki nem így imádkozik, azaz nem ismeri ezt a fajta révületet, az nem mást tesz, csak szajkózza a magáét, s eldarál imákat, melyeket át nem élve, feljuttatni sem képes azokra a szintekre, ahol is azok meghallgatásra lelhetnének. Ebben áll tehát az igazi ima ereje.

Abban, hogy az imádkozó ember - kiszakítja magát a fizikai sík lehúzó erõi közül, azaz testi életébõl - s ha csak percekre is, de gondolatban, azaz szellemével és lelkével visszatörekszik az örökbe, hogy onnan hozhasson magával életét megszentelõ erõket, segítségeket. S ilyenkor, ha valaki jól imádkozik, ugyanazt kapja meg, amit a meditációjában egyre éberebbé váló, tudatos kapcsolatot keresõ ember, azaz megvilágosodhat, azaz sugallatokat vehet át arra vonatkozóan, ami volt az õ kérdése, kérése.

Folytatása következik:
Mellékletek:
MEGISMERITEK AZ IGAZSÁGOT, ÉS AZ MEGSZABADÍT TITEKET.
Utolsó szerkesztés: 13 éve 4 hónapja ezelőtt Írta: A.M. Timea.
Téma zárolva.
Oldalmegjelenítési idő: 0.162 másodperc