Jézus a fény

Szia, Vendég
Felhasználói név: Jelszó: Emlékezz rám
Evangéliummal kapcsolatos témák.

TÉMA: JELENÉSEK KÖNYVE - szellemi magyarázata

JELENÉSEK KÖNYVE - szellemi magyarázata 3 éve 17 órája ezelőtt #5458

  • Margit
  • Margit profilkép
  • Nem elérhető
  • Administrator
  • Hozzászólások: 5645
.


JÁNOS JELENÉSEINEK SZELLEMI MAGYARÁZATA
ADELMA ÍRÓMÉDIUM UTJÁN


A "REFOKMIRENDE BLÄTTER" 1879-BEN MEGJELENT II. ÉVFOLYAMÁBÓL LEFORDÍTVA AZ "ÉGI VILÁGOSSÁG"
1926-1927. ÉVFOLYAMAINAK NYOMÁN


ELSÕ FEJEZET

1. JÁNOS APOSTOL, az Isten szolgája megmagyarázza itt azokat a látomásokat, amelyek a
Pathmos szigetén elõtte lejátszódtak.
Azt a parancsot kapta az õ Urától és Mesterétõl, hogy e mû által mindezek tudomására adassanak
a föld gyermekeinek.
Ugyanis még annak idején meghagyta Isten az õ szent Fiának, Jézus Krisztusnak, hogy mutassa
be ezeket a látomásokat Jánosnak, aki azonban akkor még nem tudta megérteni, sem
felfogni azokat az õ emberi agyával, hanem csupán leírta és hûségesen visszaadta a jelenések
sorrendjében, ahogy azok elõtte egymásután elvonultak.
Ekkor Jézus egy angyalt küldött Jánoshoz, - éppen úgy, mint ahogy Isten Jézust küldötte, -
úgy küldte Jézus is az õ angyalát Jánoshoz, akinek meghagyta, hogy mindezeket hozza tudomására
az embereknek, mert a Mindenekfelett álló csak közvetve tarthat fenn kapcsolatot a
földiekkel.

2. És most újból megerõsítek mindent, amit láttam: én János, az Úr szolgája.
3-6. ,,Boldog, aki olvassa és megtartja azokat, amik megírattak . . . mert az idõ közel van". Az
idõ mindig itt van. Miért késlekedel hát csak egy pillanatra is az üdvösség kapuján belépni;
miért halogatod hát saját magad a te megdicsõülésed munkáját? Az idõ mindig itt van! Használd
fel azt!
" János a hét gyülekezetnek, amely Ázsiában van " De fennen hirdeti ezt ma is minden embernek,
aki be van osztva a hét következõ gyülekezetbe:

1. A hit gyülekezete.
2. A szeretet gyülekezete.
3. A remény gyülekezete.
4. A türelem gyülekezete.
5. A bûnbánat gyülekezete.
6. A büntetés gyülekezete.
7. A bûn gyülekezete.

E gyülekezeteknek hét angyala ott áll Isten elõtt, hogy általuk megfelelõ és szükségesnek látszó
erõket küldjön Isten a gyülekezetek részére. Az angyalok a következõk:

1. A szabadítás angyala.
2. Az erõsítés angyala.
3. A vigasztalás angyala.
4. A megmentés angyala.
5. A segély angyala.
6. A fájdalom angyala.
7. A halál angyala.

2. Mi azt mondjuk: "egy angyal", millió angyal helyett, akik akarat-megnyilatkozásukban és
szeretetükben egységesek, egybeolvadtak. Az angyaloknak, vagy szellemeknek hét csoportja
az Isten törvényét hordozza s feladatuk az, hogy az emberek hét csoportját az üdvösségre vezessék.
Ez angyalok közt az elsõ: Jézus, aki szenvedése és halála által az emberiséget Istennel
egybekötötte, és a bûn gyalázatából kiszabadította. Igen, Õ angyallá tesz minket is, ha Õt követjük,
s ha szívesen akarunk lenézettek és szegények lenni a világ szemében, de gazdagok
Isten elõtt a szeretet és lemondás munkájában.
7-9. Íme, mindenki, aki a keresztény jelzõt viselte, halála után meglátja majd az õ ítélõ Urát és
Mesterét. De természetesen a számon kérés sem marad el akkor! Minden szellem látni fogja
Jézust ülni az Atya jobbja felõl, aki az Alfa és Omega, a kezdet és a vég.
10-11. Én János, hallottam az angyal hangját Pathmos szigetén, óh mily fenségesen és dicsõségesen
zengett az. De én nem emberi füllel hallottam azt, hanem szellemi bensõ hallásommal.
És ez a hang felhívott engem, hogy mindent leírjak avégbõl, hogy ez mindörökre megmaradjon.
12-16. S amint a hang irányába fordultam, hogy,, lássam a szót, mely velem beszél", hét fényt
láttam (arany gyertyatartók), a következõ színekben: 1. Ezüst, 2. Arany, 3. Kékes, 4. Zöld, 5.
Vöröses, 6. Szürke, 7. Fekete. S e színek közepében állott Jézus, a Megváltó. Oh e dicsõ jelenséget
emberi szavakkal leírni nem lehet. Ott állott s tartotta a hét csillagot, mint az ö hatalmának
jelvényeit: a hét gyülekezet, vagyis az egész emberiség felett. A kardot pedig, mint
ama háborúknak és gyötrelmeknek jelvényét, amelyek a gonoszság büntetéseként következnek.
Szemeinek villámló hatalma átlövellt a mindenség felett s én leroskadtam elõtte s minden
öntudatomat elvesztettem. Emberi szervezetem nem viselhette már el ezt a tekintetet; szellemem
elvált a testtõl és figyelemmel kísérte a Mindenható szózatát, aki bemutatta nekem a
jelenések sorozatos képeit.
17-20. ,,Én vagyok az elsõ és utolsó", vagyis én vagyok köztetek a célnál az elsõ és az Isten
elõtti utolsó. ,,Halott voltam", vagyis én is egy szellem voltam, mint ti, de gyõzedelmeskedtem
mindeneken, diadalt arattam a pokol és halál felett, hogy mint egy örökké megelevenítõ
szellem lehessek.

MÁSODIK, HARMADIK FEJEZET

Ez a két fejezet fõleg az akkori hét gyülekezetnek szól. Mindamellett a bennük foglalt intelmek
és tanítások ráillenek a mai kor hét gyülekezetére is. Fogadjátok hát ezt is úgy, óh emberek,
mint az igazság szent igéit, meggondolván, hogy mindezeket magától a Szentlélektõl
nyertem és annak parancsára le is írtam.

NEGYEDIK FEJEZET


1-6. Ebben a fejezetben a teremtés képe van megrajzolva. Elsõsorban is láttam képben Istent,
a Teremtõt, a világmindenség hatalmas szellemét, aki a mindenséget teremtette és önmagában
egybetartja. E képet azonban pontosan megrajzolni nem sikerült nekem. S miután csak az
emberek által használt kifejezések és fogalmak állottak rendelkezésemre, csak részleges mûvet
hozhattam létre. A huszonnégy vén, fejükön az arany koronákkal, magukban foglalják a
hét szellem gyülekezetét és a Szentháromságot. Az Isten-Atya, Fiú és Szentlélek pedig ott
láthatók, mint a háromszor hét szellemgyülekezet, vagyis mint a 24 vén csoportjának a fejei.
Õk egybevéve alkotják az Egységet, mivel mindnyájan egységesek akaratuk megnyilatkozásában
és a szeretetben. Itt van a középpontja és kiindulópontja minden életnek. Innen indulnak
a villámok, mennydörgések, morajlások, fluidikus kiáradások, amiket én egy kristályüvegtenger
képében láttam. A négy állat a négy ország, az a fejlõdési út, amelyet az élet- és
lélekprincípium az õsvilágosságból kiindulva a teremtés átváltozásain keresztül megtesz.
7-11. Az elsõ állat bemutatja azt az erõt, amely minden fluidot éltet. A második állat, mintegy
összekötõ kapocs, amely mindent egyesit. A harmadik állat az, ami létre jött (szülemény). A
3
negyedik a mindenség minden lényének az átalakulását jelképezi. S minden ilyen állatnak,
avagy állapotnak hét szárnya, illetve fokozata van, úgy hogy mindenik önmagában is hetet
képez. Õk sem éjjel, sem nappal nem pihennek, mert a teremtés és továbbfejlõdés nem szünetel.
És az egész teremtés, a lélekprincípium, a szellemek, a huszonnégy vén, fejükön az aranykoronákkal
dicsérik és magasztalják Istent, a mindenség Urát!

ÖTÖDIK FEJEZET

A lepecsételt könyv képében láttam az Istenség titkát, a teremtés bölcsességét, amit senki sem
ismer. ,,És láttam egy erõs angyalt, aki nagy szóval kiálta: Ki volna méltó arra, hogy felnyissa
a könyvet és felbontsa annak pecsétéit!" Kinek van ereje, hogy egy pillantást vessen ebbe? De
senkinek sem volt hatalma, ereje és bölcsessége és afelett nagyon sírtam az én lelkemben. ,,És
egy a vének közül monda nékem: Ne sírj, íme gyõzött a Juda nemzetségébõl való oroszlán ."
Az oroszlán, vagyis az az erõ, amely Istenbõl eredt: Jézus Krisztus, mindent leigázott. Õ tud
olvasni az Isten könyvében, neki van hatalma a hét pecsétet feltörni s ö tudja a hét angyal,
vagyis minden szellemi fokozat bölcsességét.
6-14. És láttam az Isten bárányának képében Jézust, ahogy a földön emberi kezek által elpusztíttatott
és Õ mindent magán viselt, ami a hét szellemi fokozatban, a huszonnégynek a bölcseletében
benne foglaltatott. És a hét között Õ volt a legtökéletesebb. Vette az Isten könyvét
és íme, tudott olvasni abból és mindnyájan, akik ott ültek, kisebbek voltak, mint Õ és kezdték
Õt magasztalni, mert Õ bírja az erõt, hatalmat és bölcsességét, Õ, a Mindenhatónak a Fia.

HATODIK FEJEZET

És láttam, hogy midõn a Bárány-Jézus a pecsétek egyikét felnyitotta, egy fehér ló jött abból
elõ és ama négy állat felém kiáltott, hogy nézzek oda. A négy állat a négy ország, vagyis a
természet képében szólott hozzám. Az egész természet szól hozzád is, óh ember: "Jöjj és
lásd!" És láttam a fehér lovat és a rajta ülõnél íj vala, és adaték neki korona, amely a megdicsõülésnek,
a minden érzékiség és halál feletti diadalnak a szimbóluma. A fehér paripa a
megdicsõülés erejét jelképezi. Így hát az elsõ feltört pecsét feltárja az emberek
átszellemiesülésének titkát s a diadalmat minden halál felett.
3-4. A második pecsétbõl elõjött a viszály és harc, illetve a büntetés és bûnhõdés lova, mint az
emberi bûnök és azok büntetésének jelképe.
5-6. A harmadik felnyilt pecsét bepillantást engedett az emberek kapzsiságának és gõgjének
örvényébe. A fekete paripa mutatja a pénz- és bírni akarás szerelmét, hivatalok és méltóságok
utáni vágyódást.
7-8. A negyedik pecsét megmutatta nekem a földi halálnak, kínnak és nyomornak képét. És a
négy állat az egész természet és az ö elemei mind azt mondották, hogy nézzek oda: elõbb a
megdicsõülésre, azután a harcra, majd a kapzsiságra, aztán a halálra!
9-11. Ez a négy paripa elvezetett engem az ötödik képhez, amely a szellemek országát mutatta
meg nekem, azoknak a szellemeknek országát, akik Istenért szenvedtek az emberek bûneivel,
kapzsiságával és a halállal folytatott küzdelemben, ami õket a megdicsõüléshez vezette. És
láttam, hogy még sokaknak kell e földön ilyen halállal meghalniuk. Ezek pompás fehér ruhát
öltöttek magukra s az egész rendkívül kedves jelenség volt
12-17. Amikor a hatodik pecsét is felnyílt, hatalmas földrengés támadt és most láttam megint
ugyanúgy, mint az ötödik képen: az igazság megdicsõülését és a hamisak büntetését. És azok,
akik a hatalom urai voltak, akik gonoszul kormányozták a népeket és kapzsiságból csatákat és
háborúkat viseltek, kemény megfenyítés alá kerülnek! Ez az Ítélkezés szünet nélkül megy itt
végbe, úgy hogy mindenkire sor kerül a halál után.
4

HETEDIK FEJEZET

1-17. Négy angyal a négy elemnek: a földnek, levegõnek, víznek és tûznek a jelképezése. Ezt
a négy elemet lelkileg a lélek- és életprincípium élteti, míg szellemileg a megigazult szellemek,
vagyis Isten angyalai mozgatják. Ezért tehát vannak szellemek a földben, levegõben, a
vízben és tûzben. Ezek a szellemek mûködnek, harcolnak, küzdenek és munkálkodnak a négy
elem által, amelyekben átváltozásokat és válságokat idéznek elõ. De természetesen engedelmeskednek
azoknak a magasabb szellemeknek, akiket Isten küld hozzájuk. Õk a törvényben
vannak, mert engedelmeskednek, és egy akaraton vannak a magasság gyermekeivel. Ez a kifejezés:
"hogy megpecsételjük", azt jelenti, hogy megszellemiesítsük, megdicsõítsük, hogy
boldogokká tegyük! És rögtön láttam is a megdicsõülést, a boldogokká lételét mindazoknak,
akik meghaltak, és akik ebben a pillanatban hunytak el! De nem csupán zsidókat láttam boldogokká
lenni, hanem azokat a pogányokat is, akik bár Istent nem ismerték, de igazságban
éltek e földön. És az összes szellemek dicsõítették Jézust, az Isten bárányát, aki mindnyájunk
bûnei miatt szenvedett és meghalt. Aztán láttam fehér ruhában körülállani azokat, akik bûneiket
már levezekelték. Felette boldog gyermekek voltak ezek! Nem volt többé semmi szükségük
a testöltésre, mert tökéletesen megtisztult, szellemei lettek Isten országának!'

NYOLCADIK FEJEZET

1-13. Most a hetedik pecsétnek kellett felnyílnia. Ebben volt elrejtve az emberiségre váró hét
megpróbáltatás és csapás, mely az emberi bûnök következménye és a földet sújtja az esztendõnek
minden napján. A trombiták azoknak az angyaloknak erejét jelképezik, akik által a
megrázkódtatásokat és az átváltozásokat idézik elõ a földön. Mielõtt azonban az emberi bûnök
hét sújtó csapása elvonult volna elõttem, láttam, amint egy angyal minden igazaknak és
szenteknek imádságait, mint jóillatú füstöt, Istenhez vitte, és íme az imádságok kedvesek voltak
Istennek, aki visszaküldte azokat a földre; egyik helyre, mint áldást, vagy mint az intelem
szózatát, más helyre pedig, mint forrongást, vagy villámlás és mennydörgés között létrejövõ
átváltozásokat. Látjátok tehát ebben a példázatban is, hogy miként hallgatja meg Isten az igazak
imádságát. Most aztán megindult a hét trombitás angyal.
Amint az elsõ angyal megfújta trombitáját, felvonult az engedetlenség ellen, amely
minden gonosznak gyökere. Az engedetlenség olyan, mint a jégesõ és a tûz; pusztulást hoz
mindenre, ami elõbb boldogságban és bûntelenségben élt. Nyomdokában ott jár a vér, valamint
az emberek és szellemek elõbbi paradicsomának romlása, mert ezek bûntelen és ártatlan
állapotának felperzselõje és felégetõje az engedetlenség volt. Ez ellen vonult fel az elsõ angyal,
nagy trombitaszóval.
A második angyal a gõg ellen vonult fel, amely a szellemvilág harmadrészét ragadta
meg és mindent vérrel festett be, mindent halálra vitt, amint ezt a következõkben látni fogjuk.
A gõg hegyhez hasonlít, amely égve a tengerbe zuhan, és mindent véresre fest. Mûködésének
következménye az, hogy gyûlöletet támasztott a teremtmények között és a szeretetet gyûlöletté
változtatja át.
A harmadik angyal elindult a gyûlölet ellen, amely mint az üröm, mindent elkeserít,
az emberek szívét összetöri és mindenütt csak fájdalmat hoz létre. A gyûlölet következménye
a háború!
A negyedik angyal síkraszállt a háború, az emberek vérszomjassága ellen. Mert az
emberek le akarják verni a napot, holdat, csillagokat, de még Istent is. Igen, õk háborút viselnek
teremtõjük ellen, a természet ellen és a törvények ellen. Innen van az általános szellemi
elsötétülés, innen a bizonytalan tapogatózás a világosság és igazság után, a szellemek ezt
mind maguk idézték elõ engedetlenségük, gõgjük és gyûlöletük által, amik aztán háborúvá
fajultak!

KILENCEDIK FEJEZET

5
1-21. Ezután az ötödik angyal trombitált és kivonult az ütközetre, a büntetésre. A
bûn maga hozza létre büntetését. A szellemek bukása és törvényszegése, engedetlenségük,
gyûlöletük és háborúskodásuk fejlesztette azokat a gonosz, egészségtelen és ördögi fluidokat,
amelyek viszont létrehozói lettek aztán mindenféle férgeknek, a gonosz szenvedélyeknek és
betegségeknek, az emberek, állatok, növények mindenfajta ellenségeinek, a viharoknak és
fájdalmaknak. A bûnökbõl "a mélységnek kútjából" kiömlött most valami gonosz füst, vagyis
azok a rossz, kártékony fluidok, melyeket oly mélyen bukott szellemek éltetnek, akik azokat
az embereket kísértik, kik nem hordják homlokukon a tökéletesség pecsétjét. A büntetésben
benne rejlik továbbá a bûnnek a rossz lelkiismerete is, amely a vétkeseket kínozza, anélkül,
hogy õket megölné, de amely egyre üldözi a szellemeket. S az emberek, ha vétkeztek, keresik
a halált, ezt azonban nem találják meg, "kívánnak meghalni, de a halál elmegy elõlük", mivel
örökkévaló és halhatatlan lények. Rossz lelkiismeretük, mint skorpiófullánk, üldözi õket
szüntelen, gonosztettük folytonosan beszél hozzájuk, még a szellemvilágban is, ha meg nem
térnek és meg nem javulnak!

A füstbõl kijövõ "sáskák" a bûnök által létrehozott gonosz fluidokat szimbolizálják.
Találunk bennük mindenféle hasonlatosságokat. Van bennük valami az asszonyból, a férfibõl,
az állatból és az õ szavuk olyan, mint a háború fegyvereinek, mint a pusztításnak és civakodásnak
lármás zûrzavara. Ezeket a fluidokat, mint már elõbb is említettük, mint a bûnnek szüleményeit,
gonosz szellemek mozgatják és éltetik, kiknek vannak vezetõik és parancsolóik is,
nevük "Légió".
A hatodik angyal trombitált ezután és szembeszállt minden erkölcstelenséggel, amely
betegségeket szül. És ez az angyal magához vett még négy angyalt, minden emberi betegség
négy gyökerét.

Ezek:

- a szellembukás;
- 2. a fluid-sûrûsödés;
- 3. az érzékiség;
- 4. az erkölcstelenség.

Ezekbõl erednek aztán az õrület, a görcsök, a torzszülések és a járványok. Mindezek az angyalok
felvonultak a gonoszság ellen, vagyis a gonosz fluidok ördögi párázatai ellen. És meghal
naponta millió ember a saját bûne következtében, de áldozatul esnek a szenvedések és
betegségek által, a mások bûnei miatt, még az igazak is.

TIZEDIK FEJEZET

1-4. Ennek az angyalnak a nagyszerû jelenségérõl, akinek az egész ábrázata, alakja szépségtõl
és kedvességtõl sugárzott, megint csak tökéletlen képet tudtam rajzolni. Mindenbõl volt benne
valami, mivelhogy õ a szellemi tökéletességhez közeledett. Alakja hasonlított világos, átlátszó
felhõhöz, amelynek tündöklõ belsejébõl elõvillámló feje felett a mennynek varázsos színei
játszadoztak. Arca csodálatosan szép volt és fenséges. Lábai aranytûzben égtek; és ez az angyali
fenség a tisztánlátó képesség könyvét tartotta kezében. Nála volt az az erõ, amit nekem
be kellett vennem egy könyv alakjában, amelynek az volt a hivatása, hogy elõttem sok mindent
feltárjon, mihelyt bennem lesz.
Ekkor láttam, hogy az angyalnak hatalma van a tengerek és a szárazföldek felett, amelyeknek
titkait jól ismerte, mivelhogy egyik lábával a tengeren, a másikkal pedig a szárazföldön
állott. Torkából hét mennydörgõ hang jött elõ, mivel õ magában egyesítette a hét trombitáló
angyal minden tudományát és bölcsességét, vagyis õ több volt, mint azok és azért
küldetett most, hogy engem erõsítsen. Én pedig mindazokat le akartam írni, amiket õ mondott,
de Valakinek a szózata, akit azonban még nem láthattam, megzendült még magasabb
szférákból:,, Ezeket hallgasd el!" (Pecsételd be.)
6
5-11. ,, és megesküvék az angyal, hogy többé idõ nem lészen " Ezzel azt adta értésemre,
hogy én most az örökkévalóság országába tétettem, amelyben semmiféle idõ nem lészen, azaz
sem nappal, sem éjszaka, hanem csak örök fény és változhatatlanság.
A hetedik angyalra várt, hogy ezt megmutassa nekem. Erre újból megzendült a magasság
felöl annak a hangja, akinek a meglátásához még nem volt elég erõm, és most felszólított,
hogy vegyem el a könyvecskét ettõl az angyaltól. Megtettem és elnyeltem a könyvecskét
minden benne lévõ erõvel és tudománnyal együtt az angyal utasítása szerint. És íme a
könyvecske orvosság volt az én szájamban, olyan szer, amelynek segítségével megkaptam az
angyaltól a szükséges további látási erõképességet, hogy a hetedik trombitálás értelmét is felfoghassam.
Enélkül az erõsítõ szer nélkül talán meg is haltam volna. Így azonban ez a könyvecske
orvossághoz hasonlóan megkétszerezett erõs életösztönt adott nekem, s valami új világosság
ragyogott át az én szellememen.

TIZENEGYEDIK FEJEZET


1-2. A nádszál jelenti a mértéket, amelynek segítségével utóbb mérték alá kellett vennem a
földön az igazhitûeket.
3-14. A "két olajfa" jelképezi a keresztény és a zsidó egyházat a földön. A két fáklya jelenti a
Jézus világosságát és a Mózes világosságát, "amelyek állanak a földnek Istene elõtt", és ha
valaki megsérti õket, Istent sértette meg és bûnhõdnie kell! Jézus és Mózes, mint a kereszténység
és zsidóság, bírják a teljes hatalmat, miután mindketten Isten gyermekei s bár most e
vallások látszólag ellentétesek, mégis eredet szerint testvérek, egy magnak gyermekei. Sokszor
ontották õk vérüket a földön! A hitetlenség, anyagelvûség, a viszály és egyenetlenség
fenevadja fel fog lépni ellenük, hadakozik ellenük, legyõzi és megöli õket, holttetemeik feküdni
fognak Jeruzsálemben és Rómában, és sok ember fog sírni, jajgatni, hogy a materializmus
szörnyetege a zsidóságot és kereszténységet el tudta pusztítani. Mások viszont ujjongani
fognak a tudomány emez úgynevezett gyõzelme felett. Ezek jól fognak majd élni, sok pénzt
összerakni és kínozni fogják a keresztények és zsidók prófétáit!
De három nap után, vagyis e látszólagos halált követõ bizonyos idõ múlva, Istennek
ébresztõ szellemei hirtelen behatolnak a kereszténységbe és zsidóságba ("hirtelen életek lelke
adatik Istentõl õ beléjük és lábaikon állnak, és nagy félelem esik azokra, akik õket nézik") és
feltámasztják azt, szörnyû meglepetésére azoknak, akik már halottnak vélték. Isten nyilvánvalóvá
lesz ezekben a napokban sokak elõtt, az egek szózata hangosan zendül majd és mindenütt
nagy jelek tûnnek fel az istentagadók és materialisták legnagyobb megdöbbenésére! Az
emberi tudomány ledõl Isten igéje elõtt! S ez az idõ itt van már. Íme csakugyan gyõz a materializmus
a senyvedõ kereszténység és zsidóság felett, amelyek bizony mindenféle betegségben
sínylõdnek. Már ma is zengenek Isten kinyilatkoztató szavai a spiritizmus által!
15-19. Ezután megzendült a hetedik angyal trombitája is és hallottam a magasabb
szférákból azoknak a nagy szellemeknek a szózatát, akiket eddig még nem tudtam meglátni.
Hangjaik zengésével Istennek és az õ Fiának, Jézusnak országát hirdették, mire még az a huszonnégy
székeken ülõ szellem is leborult és imádta Istent, dicsõítette Õt és hálát adott a minden
világok Urának, ki „hatalmát kezéhez vette, és országlását elkezdette". És elveszi jutalmát
az ellentét (pogányok), mindama gonoszért, fájdalomért és a halálért, melyeket õk hoztak létre.
De megkapják jutalmukat úgyszintén a szentek is. S íme megnyíltak szemeim elõtt a szférák
(Isten templomai), amelyekben én is ott állottam. Láttam mindenfelé villámlást, hallottam
mennydörgések szavát és a jégesõ zuhogását, azaz mindennemû fluidikus áramlásokat, összeütközéseket
és tömörüléseket.
7

TIZENKETTEDIK FEJEZET

1-18. Ezután láttam az asszonyt, vagyis minden nõiesség jelképét, amely a legfenségesebb
isteni alkotás. Ott állt ez az asszonyi jelkép tisztán és hatalmasan a szemeim elõtt s olyan világosan
ragyogott, mint a nap. A csillagok mind szolgáltak neki és õ tizenkét erõvel birt (12
csillag.)

Ezek az erõk a következõk:
- Szeretet.
- 2. Türelem.
- 3. Szelídség.
- 4. Szerénység.
- 5. Remény.
- 6. Bizalom.
- 7. Gyógyerö.
- 8. Befogadóerõ.
- 9. Szülöerõ.
- 10. Táplálóerõ.
- 11. Duálerõ.
- 12. A szüzesség ereje.

És az asszony terhes volt, akarván egy teremtményt szülni, vagyis a mindenség nõi elemeinek
ez a jelképes alakja azon a ponton volt, hogy megszüljön egy nemzõ erõt (egy fiúmagzatot).
A kísértõ pedig megtámadta a nõiséget, mely harcban állott az érzékiséggel, amaz ellentéttel,
amelyben mindenféle tulajdonság található volt.

Ugyanis a kísértés eme sárkányának hét fõ
tulajdonsága van:

- Engedetlenség.
- 2. Gõg.
- 3. Gyûlölet.
- 4. Háborúság.
- 5. Büntetés.
- 6. Erkölcstelenség.
- 7. Halál.

Ez ama hétféle dolog, amely ellen az angyalok trombitáikkal kivonultak. És a sárkány, illetve
ellentét, vagy a kísértés még más tízféle irányú tulajdonsággal bír:

- Szellembukás.
- 2. Fluidsûrûség.
- 3. Duálok elszakadása.
- 4. Taszítás.
- 5. Fluidkapcsolódás.
- 6. Sötétség.
- 7. Emberszülés.(Eleven fiak szülése).
- 8. Gonosz tulajdonságoknak a földi világok körébe vonzása.
- 9. Gonosz tulajdonságok vonzása a növényvilág körébe.
- 10. Ugyanez a vonzás az állatvilág körébe.

És ennek a szörnyetegnek hét feje volt és tíz szarva és az Õ fején hét korona; ezek:

1.a rosszakarat koronája

2 .a makacsság koronája;
3. a tévesztõ hit koronája;
4. a kétségbeesés koronája;
5. a bosszú koronája;

6. a félelem koronája;
7. a szenvedés koronája.
És az õ gonosz nyúlványa, vagy függvénye (farka), maga után vonzotta (az ég csillagainak) a
mindenségnek harmadrészét. És a földre veté azokat, majd pedig álla a sárkány a szülõ aszszony
elé, hogy amikor szül, annak fiát megegye, mert az ellentét mindazt magához akarja
vonni, ami itt megszületik. (Mert õ maga semmit sem tud szülni.) És szült az asszony egy
Valakit, akinek minden gonosz szellemet meg kell térítenie; egy magas szellemet (aki
,,vasvesszõvel legeltet minden nemzetet") és ragadtatik az asszonynak fia az õ tisztaságánál és
jóságánál fogva Istenhez s az õ királyi székéhez.
Íme, lássátok mint menekül a nõi elem visszavonulás által Isten oltalmazó szárnyai
alá, mert nem a harcra született. De aztán viaskodni kezdett a férfiprincípium - Mihály arkangyal
és az õ angyalai - az ellenszegülés sárkányával és az õ angyalaival; férfi férfi ellen; az
ellenfél pedig kidobatott a magasabb szférákból és alábukott a húsnak, a földnek és az anyagnak
világába, amelyek a szellembukás következtében állottak elõ. Ide esett le most a sárkány
az õ szellemeivel. (Tûzkarikáknak, bukott szellem, erõ, anyagnak kidobatását lásd: Szellem,
Erõ, Anyag 13-19. fejezetben.) Most nagy csend lett a világosság szféráiban - és íme Jézus
volt az az Úr, aki ezt a csatát vezette, és az ellentétet legyõzte. Azért sietnek a bukott szellemek,
mert tudják, hogy az õ uralmuknak véget kell érnie! Mivel tehát a sárkánynak a jó férfiúi
princípium elõtt meg kellett hátrálnia, "kergetni kezdte a föld asszonyát, aki a fiút szülte".

Isten azonban adott az asszonynak két szárnyat: a szeretetet és imádságot, hogy ezek vigyék
õt mindig a nyugalom és tisztaság helyére. Ekkor a sárkány meg akarta ölni az asszonyt az õ
gonosz fluidjainak kiárasztásával, mire különös betegségek jöttek az asszonyra, amelyeket
csak neki kell elviselnie; de a természet segített rajta és kétszerte nagyobb magnetikus erõt
kapott, hogy minden gonosz fluidtól megszabadulhasson. És a sárkány (az ellentétes szellemek)
bosszút esküdött a mindenség nõi elemei ellen, különösen Isten amaz asszonya ellen!

TIZENHARMADIK FEJEZET

1-18. Ekkor láttam a hitetlenség és rossz szándék kettõs szörnyetegét a világok mélységébõl
elõjönni, amelynek hét feje s tíz szarva volt és az ö szarvain tíz korona, amelyek nem egyebek,
mint huszonhét olyan tulajdonság jelképei, amelyek az emberiség félrevezetésére és
megrontására alkalmasak.


Ezek a következõk:


1. Gõg.
2. Vétek.
3. Harag.
5. Álszeretet.
6. Álszabadság.
7. Érzékiség.
8. Villamosságtermelés.
9. Sûrû fluidok termelése.
10. Anyagtermelés.
11. Pénzszeretet.
12. Élvsóvárság.
13. Álmûvészet.
14. Élve rothadás.
15. Minden szelleminek tagadása.
16. Szellemi vakság.
17. Szellemi süketség.
18. Szellemi érzéketlenség.
19. Õrület.
20. Halál.
21. A látás elérzékiesedése.
22. A hallás elérzékiesedése.
23. A tapintás elérzékiesedése.
24. Egyedül az érzékeknek szolgáló élet. Ebbõl keletkezett
25. Túlhajtott élvezet.
26. Torzszülés.
27. Büntetések.

Ez a huszonhét tulajdonság tükrözõdött a kettõs szörnynek a képérõl és a hitetlenség és hamis
tudomány szörnyetegének, amely materializmusnak is neveztetik, - ez a huszonhét tulajdonsága
összeköttetésben volt a sárkánynak - a kísértõnek - elõbb említett gonosz tulajdonságaival.
Az õ fejei közül az egyiken levõ halálos seb jelenti a kereszténységet. Ez a materializmusnak
olyan örökös és maradandó sebet okozott, amely neki örökké fájni fog. ,,És imádták a
sárkányt, amely a hatalmat adta a fenevadnak", és csodálták a fenevadat a föld érzéki nemzetiségei,
remegnek elõtte, hódolnak neki, mivel az õ kéjelgésüket és élvsóvárságukat szolgálja.
A materializmus nagy dolgokról beszél és szavai tanításként hangzanak. És íme káromolja és
tagadja Istent, kikacagja Jézust, s harcol minden szentek, hivõk és szellemek ellen! Minden
nyelven szól, mivel a materializmus szelleme az õ huszonhét tulajdonságával a földnek minden
lakosai között megtalálható! És eljön az idõ, amikor majdnem az egész emberiség szolgálni
fogja õt a hamis tudomány hatalma által. Csak azok, akik "istengyermekeknek" neveztetnek,
állanak ellene: "annak okáért imádják õt a földnek minden lakosai, akiknek neve nincs
beírva az életnek könyvébe, amely a bárányé, aki megöletett a világ alapítása óta". De mindenki
el fogja venni megérdemelt jutalmát " tehát a fenevad is!

Aztán láttam a harmadik tagját ennek a triumvirátusnak, a harmadik fenevadat feljönni
a földbõl, amely kiábrázolása a hamis tettnek és mûnek, ez mindkettõnek szolgál és azoknak
kifejezõje. ,,És az elõbbi fenevadnak minden hatalmasságát cselekszi." A kísértésnek és a
hitetlenségnek hamis mûvei az õ mûvészetükkel nagy jeleket tesznek, behízelgik magukat az
emberek szívébe, és úgy tükröztetik részükre az érzékiség, a földi gazdagság és kényelem
gyönyöreit, mint amelyekhez nekik joguk van. Ezért szeretik az emberek ezt a harmadik állatot
és imádják azt. Akik pedig ennek a bizonyos állatnak szolgálnak, bélyeget kapnak, vagyis:
viselik magukon az õ uraiknak. Azonban túlkapásaik és bûneik meg vannak számlálva, de
ennek a harcnak az ideje és a küzdelemnek a tartama még kiszámíthatatlan. Egyedül az emberektõl
van függõvé téve saját gyalázatuknak vagy megszabadulásuknak az ideje!

TIZENNEGYEDIK FEJEZET


1-20. És láttam a Báránynak és annak a 144.000-nek a jelképében — akiknek homlokukon
Isten jegye volt - a boldog lelkeket. Ezek voltak nevezetesen azok, akik mint próféták és szentek
a földre küldettek, hogy az embereknek példát adjanak a megtérésre. Ezek a földön tisztán
és feddhetetlenül éltek és énekelték Istent dicsõítõ éneküket, amely oly fenségesen zengett.
Majd ismételten hallottam valami hatalmas szózatot a magasabb szférákból és láttam egy angyalt
a földre alálebegni, ,,akinél volt az örökkévaló evangélium, hogy a föld lakosainak hirdesse
az evangéliumot és minden nemzetségnek, ágazatnak, nyelvnek és népnek". A második
angyal hirdette a materializmus bukását és a bûn legyõzését az evangélium által. A harmadik
angyal hirdette mindama büntetéseket, amelyek azokat az embereket érik, akik a materializmusnak,
a hitetlenségnek bélyegét viselik magukon. A prófétálásnak ez a három angyala, akik
a mindenségen keresztülvonulva megbízatásukkal a földre lejönnek, csak jelképei a hasonló
munkában fáradozó szellemek millióinak. Istennek nem öröme a gonoszok kínzása; a kin, a
szenvedés és a betegségek ugyanis természetes következményei az isteni törvények áthágásának.
Az égi szózatot újból kinyilatkoztatja, hogy boldogok azok, akik az Úrban halnak meg,
10
mert õk elérik az igazság célját. "Boldogok azért a halottak, akik az Úrban halnak meg mostantól
fogva, bizony, azt mondja a lélek, mert megnyugodnak az õ fáradságaiktól és az õ cselekedeteik
követik õket".
Ekkor láttam Jézust dicsõ isteni fluidok között bevonulni. Eljött, hogy az embereket
megítélje. Az aratás és az ítélet ugyanis folyton tart, tehát amit én ebben a pillanatban láttam,
minden napnak, órának és percnek a munkája. Mert nap-nap után arattatnak le a földön jó és
rossz szellemek. A sarló, a kasza és a tûz jelentik az emberek három halálnemét: a kard, vagyis
a háború általi halált a sarló; a betegségek általit a kasza és a szerencsétlenségek általi
halált a tûz ábrázolja.

TIZENÖTÖDIK FEJEZET

1-8. Most pedig más hét angyalt láttam kiröppenni, akiknek az emberek mellé kellett állaniuk
védelmül a hét utolsó csapás alkalmával. Amint már megmondatott, Isten nem teremtett sem
betegséget, sem fájdalmat, sem pedig háborút. Ezek mind következményei a szellembukásnak
és az emberek bûneinek! A jó Atya csak jó szellemeket teremtett; azok maguk estek el engedetlenségük
folytán. Minden bûn tehát magával hordja a büntetését, de egyúttal a gyógyuláshoz
szükséges eszközöket is.
Kivonult tehát a hét angyal, hogy az embereket ért csapásokat és büntetéseket irányítsák,
rendet teremtsenek, igazságot szolgáltassanak, és segítséget nyújtsanak. És erre a
célra hét poharat kaptak, vagyis hétféle fluidot: a hét csapás hét orvosságát. És láttam Istent
dicsõíteni azok által, akik a materializmus tanainak ellene állottak. Ott álltak a jó fluidok isteni
forrásánál: ez az "üvegtenger".

TIZENHATODIK FEJEZET


1-21. Isten haragja" - amint említve volt - helytelen kifejezés. Isten nem haragszik! Mindamellett
az õ törvénye mindjárt figyelmezteti azokat, akik azt áthágják. Ez az igazság és a
dolgok rendjében ez másként nem is lehet. Az elsõ angyal öntött az ideg-, mirigy- és amaz
úgynevezett görvélykor- (golyva, skrofula-)-féle betegségekre jód-balzsamot, amely nem
egyéb, mint olyan fluidum, amely jóddesztillátumot (esszencia, esprit, kivonat) tartalmaz. A
szellemek ugyanis összegyûjtik bizonyos dolgok kivonatát és átváltoztatják azt magas
tisztultságú (magasan potencírozott) fluiddá és így állítják elõ minden betegségre a szükséges
gyógyító szert. Öntöttek tehát jódbalzsamot mindazokra, akik ilyen skrofulózus és idegbetegségekben
szenvednek.
A második angyal egy csészébõl ként öntött a tengerekbe és mindazon helyekre, ahol
tetemek voltak felhalmozva és ahol az állatok közt járványok uralkodtak, a betegség csiráinak
felszívása végett. És ezek az orvosságok éppen úgy el voltak készítve a fölszívó hatékonyság
szempontjából, mint egyéb orvosságok. Eme bölcsesség, eme természettörvény nélkül,
amelynek hordozói az Isten szellemei, egyetlen élõlény nem maradhatna meg többé a földön!
A harmadik angyal pedig öntött a vizekbe és forrásokba, amelyekbõl az emberek
isznak: vasat. Mert az emberek önmaguk rontották meg a háború, viszály és halál által - amelyek
ártalmas fluidokat fejlesztenek - az õ környezetüket és levegõjüket s így, ezáltal vizeiket
is. Ez nagy igazság, amely mint ilyen, az emberi fluidok kisugárzásával járó nagyszerû hatásoknak
mély és fontos tanulmányozása által nyer majd bebizonyítást.
A negyedik angyal villamosságot bocsátott a saját fokozata szerint, hogy ezzel az
emberek keményebb, magasabb feszültségû villamosságát letompítsa. Az emberek ugyanis
átkozzák az Istent és teremtményeit, ami által magas feszültségû földi villamosságot fejlesztenek,
amelybe a negyedik angyal a napnak villanydelejét ömlesztette.
Az ötödik angyal kiöntötte az oxigénnel telt poharát, hogy a levegõt megtisztítsa az
emberek sivár életének következményeitõl, mindattól, ami sorvadást és bélbajokat szül.
11
A hatodik angyal kiöntötte a magnetizmus teljes erejét az említett triumvirátus ama
gonosz magnetikus ereje ellen, ami görcsöket, õrületet és megszálltságokat idéz elõ a földön.
És ennek a hármasságnak és az ö szellemlégióiknak gonosz magnetikus ereje nagy jeleket
tesz. Az embereket Isten elleni beszédre késztetik; a tiszta delej jeleit mutatják, csakhogy fordított
szándékkal. Ezek ellen bocsátotta ki tehát a hatodik angyal a tiszta magnetikus fluidokat.
A hetedik angyal kitöltötte poharát a levegõégre, vagyis felhívta minden jó szellem
szeretetét és maga köré gyûjtötte azokat a szellemeket, akiknek a föld emberét az õ viszontagságaiban
segíteniük kellett. S ennek a segítségnek a szellemi befolyás, a szeretet munkája és a
vigasztalás igéi által kellett megnyilvánulnia. És ezek a dolgok most mennek végbe. Az élet
minden pillanatában!

TIZENHETEDIK FEJEZET

És jõve egy a hét angyal közül és megmutatta nekem az emberek érzékiségének és bûneinek
következményeit. És mindezt egy bukott nõ jelképében láttam, aki minden országok felett
trónol, és akit egyaránt követnek urak és szolgák. És láttam az asszonyt ülni a pusztában, egy
borzalmas puszta helyen és õ mindamellett szeretni látszott azt a helyet, mert fel volt díszítve
az õ bûneinek színeivel és kincseivel. Az állat, amelyen a bûn ült: az érzékiség. És az asszony
hordozta az õ gonoszságának termékeit; aranyat, ékszereket és színes ruhákat. És aranypohárból
az õ tisztátalanságának gyönyörét itta, míg homlokára fel volt írva minden véteknek és
betegségnek neve: erénypusztulás. Az állat pedig magán viselte az érzékiségnek minden sajátságát
és utókövetkezményét, amit én szimbolikusan, mint ,,hét fejet és tíz szarvat" láttam.
Ez a hét fej jelképezi az emberek hét halálos bûnét, a hét legnagyobb fõbûnt és
rosszat, minden gonoszságok királyait.

Ezek:


- Harag.
- 2. Gyûlölet.
- 3. Gõg.
- 4. Irigység.
- 5. Falánkság.
- 6. Iszákosság.
- 7. Erkölcstelenség.

Ez a bûnnek a hét hegye, amelyen a minden rosszaságok királyai székelnek! És láttam, hogy a
Bûn (az asszony) a szenteket, Jézus igéjét a földön megölte és részeg volt az efelett való
örömtõl, mert íme vannak emberek, akik örülnek, ha az Isten iránt való hit és a halhatatlanság
hite a földön meggyengül; s ha már csak az anyag lesz az úr.

7-18. És én meg nem foghatom, hogy ezt a borzalmas képet miért kell nekem látni. Mire az
angyal megmagyarázta nekem a következõképpen: ,"A fenevad (érzékiség), amelyet láttál, jön
és megy, volt és nincs". Abban az idõben ugyanis, amikor én ezt a képet láttam, a fenevadat a
kereszténység elnyomta és így maradt egy ideig; de csakhamar felbukkant ismét az õ hét bûnével,
amelyek mint királyok, újból uralomra jutottak. Az öte elesett - az öt elsõ bûn az õ mûvét
befejezte - s uralkodik most a hatodik bûn. A hetediknek kell a gonosz mûvet bevégeznie
és minden erényt látszólag elpusztítania. De a fenevad, az érzékiség, saját maga fogja magát
az õ bûnei által megsemmisíteni, kivégezni s önmagát kárhozatba vonni!!
A "tíz szarv" a föld országait és a mindenség lépcsõfokait ábrázolja. Ezek tagadni fogják
Istent és Krisztust mindenütt! Mindnyájan az érzékiségnek és a materializmusnak fognak
szolgálni. Igen, õk meg akarják semmisíteni a hitet, és Jézus ellen küzdenek: mindamellett
Jézus mindnyájukat le fogja gyõzni! És éppen azok az országok, amelyek elõbb a materializmusnak
hódoltak, saját bûneik és hitetlenségük által szétmorzsoltatnak és lehetetlenné tétetnek.
Ezek egyenetlenségükben egymást fogják gyûlölni az asszony miatt, aki hét fõ bûne: a
harag, gyûlölet, gõg, irigység, falánkság, iszákosság és erkölcstelenség által uralkodott rajtuk.

Íme, nézzétek meg ezeket a jeleket, hiszen már a mai valóságokat hirdetik, mert a beteljesedés
ideje eljött!

TIZENNYOLCADIK FEJEZET

1-24. A nagy Babilon hasonlatában ismét a bûn, a materializmus értendõ, de fõleg a pénz szeretete
és a pénzsóvárság, amely mintegy gonosz és minden más érzést felemésztõ szenvedély
és betegség az emberiség soraiban, annyira terjed. S a pénz, fényûzés és az élvek utáni törtetés
napról-napra annál inkább szaporodik, minél jobban terjed a materializmus és vele együtt az
isten- és szellemtagadás. Vond ki az emberekbõl a szellemet és meg fognak fulladni a bõrükben!
Annyi pénzt fognak végül összehozni s annyi kincs felett fognak rendelkezni, míg minden
úgy összehalmozódik, hogy nem lesz semmi értéke - s a pénz fogalma, értéke önmagától
meg fog szûnni és semmi vigasztalást, semmi örömet nem tud többé hozni.
Az az angyal, aki nekem az elsüllyedt nagy Babilont megmutatta, oly ragyogó volt,
hogy az õ tiszta fluidjai a földet egészen bevilágították s az ö csillogásától minden fényben
úszott. A pénzsóvárság, az Isten, szellem és vallás ignorálása megkezdi uralmát és uralkodni,
kormányozni fog egy gazdag városhoz hasonlóan, amelynek sok földi javai vannak. Királyok
és minden népek, keresztények és pogányok fognak neki szolgálni és váltságot fizetni - a
bûnnek és a szellemi bukásnak váltságát. Íme, lássátok e mûvet, - már kezdõdik1 "Mert az õ bûnei az égig érnek " vagyis a mindenség is telítve van ettõl. Mert minden érzésnek,
minden szónak megvan a maga utóhatása, a maga visszhangja, vagy bármi következménye,
ami nyomában jár. De a nagy Babilon bûne terhes azoktól a büntetésektõl és szenvedésektõl,
amelyeket önnönmaga nemz és hoz létre, mert a pénzsóvárság, a földéhség, a hatalmi
vágy és a bosszú maguk után vonják: az öngyilkosságokat, a tébolyt, görcsöket, gyilkosságot,
rablást, csalást, forradalmakat és a vérfürdõket. A materializmus templomot fog rombolni,
vallásos eszméket fog megsemmisíteni s a népet arra fogja tanítani, hogy öljék meg,
csalják meg és rabolják ki egymást kölcsönösen2!
És felszáll az ilyen tettek füstje, vagyis a gonosz, káros fluidum, és okozója lesz sok
járványnak és sokfajta új betegségnek, íme, ez a bûn ítélete! Vagyis a gonoszságok és szenvedélyek
felhalmozása által kivégzi magát - de az õ bukása igazságos! De nemcsak az emberek
szenvednek a bûnök gonosz következményei folytán, hanem velük szenvednek az összes
állatok és növények is. Mert mindenbõl bizonyos fluid, éter száll el. S az emberek minden
érzéseivel szellemek kapcsolódnak, akik a természet életében közremunkálnak, fluidokat készítenek
és vegyítenek a rotáció, a mozgások rendszerében, mert semmi sem áll veszteg. Minél
több a bûn, annál több a kártékony, ördögi éterikus vagy fluidikus kiáramlás, s így annál
nagyobb a hasonló természetû tisztátalan szellemek vonzása. Ez aztán visszahatást gyakorol a
levegõre, az egész atmoszférára, amely a tisztátalan szellemfluidoktól megterhelten most
szintoly kártékonyán hat vissza az ásvány, növény, állat és embervilágra. Így érez együtt
egymással minden: a rossz és a jó. Ugyanígy látjátok a nagy Babilon képén is az önmaga által
elõkészített romlást és a bûn bukását!

TIZENKILENCEDIK FEJEZET

1-2. És a magasabb szférák minden lakói és szellemei dicsõítették és magasztalták Istent, aki
a bûnöket megbüntette, vagyis aki a bûn következményeinek szabad utat hagyott, azaz a magát
kitomboló és megsemmisítõ erõt mûködni engedte.
3-10. Örökkévaló ez az igazság. Mert mindennek megvan a maga tükrözõdése, az õ fluidja az
õ füstje, ami felmegy Isten igazságos ítélõszéke elé. Megsemmisülés egyáltalában nincsen, de
annál inkább van keserû büntetés és vezeklés.
1 Az 1800-as évek végén íródott. Azóta már mindez bekövetkezett
2 Megdöbbentõ jóslat jóval a kommunizmus uralomra jutása elõtt

És hallottam ezután az egész természet minden országának szózatát, az õ létükkel Istent magasztalták
s mindnyájan mintegy feloldozva, megszabadítva érezték magukat a bûnesettõl, a
büntetés által. Láttam ezután a jóságot, vagyis az erényt egy szép asszony képében, akinek
võlegénye az Úr Krisztus, mert õ és az erény egy. És ez az asszonyi jelkép mindent visszatükrözött
magán, ami jót az emberek cselekedtek. Ebbõl íme lássátok meg, hogy a legcsekélyebb
munka sem vész el s így a szentek is visszatükröztették önmagukon minden cselekedetüket.
Ekkor imádni akartam ezt a dicsõ magas szellemet, aki mindezeket elõttem feltárta, õ azonban
intett engemet és szólt:,, Én is szellem vagyok, mint te és te is elérheted az én fokozatomat:
egyedül Istent kell imádnod!" Itt van a nagy ige, a Jézus bizonyságtétele, a prófétai bölcs
mondás. Erre törekedjetek, vagyis iparkodjatok ennek a szent médiumitásnak az adományát
megszerezni
11-16. A "fehér ló" jelképe azt az Igazságot mutatja be, amely gyõzni fog. S az Igazság pillantása
hasonló a tûzlánghoz, ruhája fehér és tiszta. Az a szellem pedig, aki az igazságot lovagolja,
vagyis aki azt elérte: maga az Isten Igéje! Vér és harc által jut el az igazság a gyõzelemhez.
Az igazság szelleme azonban éles kardot hordoz, szava keményen cseng, mert igazságos.
Az igazság a királyok királya, mert az Istené. És láttam még több szellemet, dicsõ fluidokba
öltözötten az igazság lován elõre törtetni, akik a szükséges tulajdonságokat szintén elérték
már.
17-21. És láttam egy angyalt fényárban, aki úgy tûnt fel elõttem, mint valamely fénylõ nap;
egyike volt ö a legmagasabb, legtisztább és legbölcsebb angyaloknak; egyike a világok vezetõinek
és a nagy természettörvények oszlopainak. A léttörvénynek egyik angyala volt õ, egyik
hordozója a teremtésben, vagyis a nagy természeti világrendben megnyilvánuló isteni életnek.
Az isteni életnek a teremtésbe, illetõleg a természetbe belelehelése, átadása ugyanis ilyen
utón, ilyen közeg által történik. Ez itt az Istennek ama nagy általános vacsorája. És láttam,
hogy a földön minden harcot indított az igazság szelleme ellen. És láttam most az igazságtalanság
és bûn ama fenevadjának bukását, akit már kezdetben láttam. Vele együtt buktak a
hamis próféták, akik sûrû átható szagú fluidokat fejlesztettek, az ö bûneik és hazugságaik
folytán keletkezett betegségek és fájdalmak fluidjait. Az elfajultság és rútság jelképei voltak
ezek! És az igazság ama dicsõ szelleme legyõzött minden igazságtalanságot. Az ég madarai,
az egész természet, pedig megelégedett a gonosznak romlásával, amely õket is kínozta, mert
most már mind szabadok voltak!

HUSZADIK FEJEZET

1-5. A következõ kép annak a korlátnak és határnak a jelképe, amely a gonosz számára vettetett.
A jóság (az angyal) mindig jelen van, hogy korlátozással (kulcsok) és elhatárolással (láncok)
a gonoszt ellensúlyozza. Ugyancsak õ tartja fogva is és õt legyõzni: ez a célja és feladata
az angyalnak, vagyis a jó szellemeknek. Ez a képleges "ezer esztendõ" sokféle téves és gyakran
babonás magyarázatra adott okot. Én magam sem értettem meg akkor és anyagias mértékkel
fogtam fel, úgy ahogy láttam. Az idõ örök, és megy tovább és tovább az õ útján az örökkévalóság
számtörvényében, amit emberi elme soha nem foghatna fel. Micsoda hát ez az emberileg
számított ezer esztendõ az örökkévalóságban? Az örökkévalóság számtörvénye rotációs
menetekbõl, úgynevezett idõturnusokból áll. A gonosz "megkötözése" és "eloldozása" csak
egy-egy ilyen rotációs menet, idõturnus értelmében fogható fel, amely mindig valami változást,
átalakulást hoz.
Ezután láttam a nemesszívûség és jóság szellemeit boldogokká lenni és bemenni a
szeretet és béke országába. "És éltek és uralkodtak a Krisztussal ezer esztendeig". Ez a kifejezés
azt jelenti, hogy õk már olyan tiszták és jók voltak, hogy a testi halál után azonnal részt
vehettek a Krisztus országának boldogságában, vagyis õk már elérték az üdvösség fokozatát,
míglen mások (5. vers) nem azonnal, hanem még egy idõ múlva ("ezer esztendõ") érték el ezt
a fokozatot, vagyis lettek elevenekké.

6. Ez az elsõ feltámadás, vagyis lépcsõ az üdvösséghez, amely nem egyéb, mint az az állapot,
amikor a szellem egészen megelevenedik, vagyis amikor már nincs többé a testre rászorulva;
ez az igazi szellemiesülésnek kezdete.
7-8. Ez ismét csak egy jelkép az idõturnus megmagyarázására. A kísértés mindig jelen van.
De elõtörnek egykoron olyan adottságok és idõviszonyok is, amelyek harcot, átalakulást hoznak.
Erre célozok én a Góg és Magóg hasonlatával.
9-10. Ismét a bûn bukása és az erény gyõzelme!
11. Az emberek és az alantas szellemek nem tudják elviselni ama Bírónak, Jézusnak tekintetét
és menekülnek elõle!

12-13. "És láttam halottakat, nagyokat és kicsinyeket " vagyis láttam jó (nagy) és gonosz
(kicsi) halottakat (szellemek), akik megítéltettek. A "könyv" itt az emberek gondolatai, szavai
és cselekedetei következményeként tényleg létezõ fluidikus lenyomatok jelképe. Mert semmi
sem megy veszendõbe, mint már gyakran megmondatott, s mindennek megvan a maga visszfénye
(reflexe) a végtelen fluid világban! Ugyanis minden embernek megvannak a saját fluidjai,
tehát megvan a maga világa. Megvannak és magukon hordják az õ gondolataiknak, szavaiknak
és cselekedeteiknek fluidikus lenyomatait, amelyek halála után, mintegy nyitott könyv,
mutatják be õt.
14-15. A jónak végsõ gyõzelme után jön a gonosz letaszítása, valamint a halálnak és a testnek
eltörlése. És a tûzkarikák kidobása a napokból és a paradicsomokból (Szellem, Erõ, Anyag
17. fejezet). Mindazok ugyanis, akik nem javultak meg, elkülöníttettek s a jók és gonoszok
elválasztása, vagy a napok tûzkarikáinak leválása után ledobattak a tûznek tavába. (tûzkarikák
vagy sûrû fluidok).

HUSZONEGYEDIK FEJEZET


1-8. A paradicsomok tûzkarikáinak kidobása után jön az új képzõdés: csirázó új világok
(Szellem, Erõ, Anyag 18. fejezet). Egy ilyen újjáteremtõdõ, megtisztult világot láttam én, míg
a régi világ, vagyis amelyiket elõbb láttam, az anyag világa, eltûnt szemeim elõl. És láttam az
új Jeruzsálemet, amely nem egyéb, mint a Jézus országa, a kereszténység birodalma. Az egyik
fehér angyal szózata úgy adta ezt tudtomra, hogy ez a boldogok országa, ahol nincs többé sem
könnyhullatás, sem fájdalom. ,,Az elsõ ég és elsõ föld elmúlt". Ez azt jelenti, hogy azok a
szellemek, amelyek az anyag által (az elsõ ég és föld) már vezekeltek volt, itt most nyugodalmat
lelnek. És itt minden újnak tûnt fel elõttem, s valóban megújhodott, megfiatalodott
minden, ami a földön egykor szenvedett és küzdött, ami ott öreg és törékeny volt.

A gonoszoknak pedig mindaddig ízlelniük kellett a halált, vagyis az anyagot, amely a tûz tava,
amíg Istenhez meg nem térnek. És így, ha valamelyik örökké gonosz akar lenni, az ilyen
örökké az anyag posványában fog maradni, mert semmi tisztátalan nem mehet be Isten országába.
9-14. A hét angyal egyike megmutatta most nekem a ,,nagy város" képében Jézus mennyországát:
a kereszténységet, amely egy nagy gyülekezetet alkot a mindenségben, egy minden
világokat átfogó hatalmas birodalmat. Láttam a Megváltónak ezt az országát a pompás dicsõ
város jelképében.
És láttam, hogy a föld minden nemzetségébõl szellemek vonultak be ebbe az országba. Azt is
láttam, hogy a tizenkét apostol ma is dolgozik még az ö Urának, Jézusnak mûvén és hogy
egyek Õvele, - ez szent igazság!
15-16. Az a kifejezés, hogy "megmérte a várost"azt jelenti, hogy minden számon van tartva
örökre. Számon vannak tartva gondolataitok, tetteitek. A kereszténység növekedése is szintén
számon tartatik, és meg lesznek mérve mindazok, akik bemennek ebbe az országba, hogy ezt
növeljék, vagyis megítéltetnek, hogy vajon méltók-e arra, hogy oda bemehessenek.
17-21. Ezek a szavak mind a kereszténységnek, a Jézus menyasszonyának kincseit és az õ
országának dicsõségét magyarázzák, mert magában foglalja ez minden aranyak aranyát, min15
den drágakövet és az erények összességét. A "tizenkét kõ" jelenti a tizenkét erényt, melyek
beviszik a szellemet Isten országába. Ezek a következõk:

- Szeretet Isten iránt.
- 2. Szeretet önmagad iránt, isteni értelemben.
- 3. A felebarát iránti szeretet.
- 4. Hit.
- 5. Bizodalom.
- 6. Jóakarat.
- 7. Tisztaság.
- 8. Isten iránti engedelmesség.
- 9. Áldozat.
- 10. Bölcsesség.
- 11. Értelem.
- 12. Állhatatosság.

Ez a boldog szellemek tizenkét drágaköve.
. A kereszténységben, vagyis az Isten országában semmi választófalnak, semminemû
anyagból való templomnak nincsen helye, mert Isten önmaga a templom, akiben
mindennek egy hitben és egymás iránti szeretetben kell eggyé lennie. S azoknak, akik
ebbe az országba belépnek, nincs már többé szükségük sem napra, sem holdra, világosságra,
vagy melegre, mert Isten lesz nekik minden mindenekben, aki magában hordja minden dolgok
princípiumát. És minden ember és minden szellem bemehet ebbe a boldogságba, ebbe a világosságba,
aki követi Jézust az igazi kereszténység országának utjain. De soha, semmi tisztátalan
nem mehet be a fénynek eme birodalmába!

HUSZONKETTEDIK FEJEZET

12. A folyónak (1. vers) képében láttam az életnek õsforrását, az õs-fluidokat, amelyek életet
adnak és hoznak az esztendõ minden hónapja számára. Vagyis ez a víz táplálja az életnek
fáját, amely a folyóvizén innen és túl volt és,, amely tizenkét gyümölcsöt termett , minden
hónapban meghozván gyümölcsét" (2. vers) Az életnek ama forrását láttam én. Ebbõl jõ minden,
ami él.
3-21. ,,És semmi elátkozott nem lesz többé". Vagyis semmi gonosz nem lesz többé. Mindeneknek
meg kell térniük, még a pogányoknak, vagyis az ellentétes szellemeknek is. Mindennek
a gyógyulást, tudniillik a pogányoknak, vagyis az ellentétes szellemeknek megtérését,
és gyógyulását kell szolgálnia. És én újra imádni akartam az angyalt, aki nekem mindezeket
megmutatta, õ azonban intett engem és így szólt: én is olyan teremtmény vagyok, mint te.
Imádjad hát egyedül csak öt, aki nem teremttetett: az örökkévaló Istent!

Ekkor megparancsolta az angyal, hogy mindeme látomásaimat hozzam tudomására a
világnak. (10. vers.) Én megtettem ezt erõmhöz képest akkor is és megteszem ezt ismételten
ma is. És hallottam zengeni sok szent igét! Hallottam Jézusnak, Mesterünknek szózatát, amidõn
így szólt: "Boldogok azok, akik az én igéimet megtartják, és akik az én tanításomhoz sem
hozzá nem tesznek, sem abból el nem vesznek, mert õk az erõnek és fénynek gyermekei!"
Ámen.
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
Utolsó szerkesztés: 2 éve 11 hónapja ezelőtt Írta: Margit.
Téma zárolva.
Oldalmegjelenítési idő: 0.130 másodperc