Jézus a fény

Szia, Vendég
Felhasználói név: Jelszó: Emlékezz rám
Evangéliummal kapcsolatos témák.
 • Oldal:
 • 1
 • 2

TÉMA: Tanuságtételek, megtörtént események

Tanuságtételek, megtörtént események 13 éve 10 hónapja ezelőtt #329

 • Margit
 • Margit profilkép
 • Nem elérhető
 • Administrator
 • Hozzászólások: 5668
Az Úr keze, tanuságtétel

-igaz történet-

Õszi hálaadó-ünnepre készült a gyülekezet népe. Elõzõ vasárnapon már elhangzott a hívás: "Jertek, adjunk hálát az Úrnak, jertek szent asztalához." Mindenki meghallotta a hívást, vagy legalábbis sokan meghallották, de Mihály gazda nem akarta meghallani. Õ nem érezte a hálát Isten iránt, pedig kenyere és bora bõven termett.
Megvénhedt édesanyja jó példával járt elõtte a kegyességben, az imádságos, templomos életben. Az anyai kérésre, könyörgésre, intésre Mihály gazda csak vad, gúnyos röhejjel válaszolt: "magának is az a pap beszélte tele a fejét, én azért csak a világ borát iszom, mert az több is, jobb is, gyógyítóbb is."

Szép õszi verõfényes vasárnapra ébredt a falu népe. A hegyen épült kis templom harangja mintha a zsoltárt zengedezte volna: "Adjatok hálát az Istennek." A templom szorongásig megtelt ájtatos hívekkel. Az úr asztala is meg volt terítve. Sokan mentek a hivatalosak közül, hivatalos volt F. Mihály is, de õ az elõzõzõ éjszakát a templom-utcai kis kocsmába töltötte vad tivornyák között, sõt a reggeli órán kiált a kocsma ajtajába és csúfondáros szavakkal illette a templomba igyekezõket. Meglátja közöttük megvénhedt édesanyját is s õt se engedte tovább szó nélkül, amire a szegény vénasszony könnyes szemmel, reszketõ asszony csak ennyit mondott: "Mihály fiam, nem félsz az Istentõl?" Mihály gazda azonban -úgy látszik- nem félt, mert éktelen káromkodások után a kocsma ajtaját becsapva, vad ordítozások között tovább folytatta a dorbézolást.

Odafenn a kis templomba a hálaadás oltára körül, csendes lélekkel buzgólkodtak a hívek, lent pedig a kiskocsmában a sátán megkötözött rabja, Mihály gazda éktelen ordítozások közt káromolta Istent, papot, Anyaszentegyházat s szinte eszeveszettül vitte lelkét az örökkárhozat felé. Az italtól részegülten támolygott újra a kocsmaajtóba, éppen kilépett rajta, amikor az úrvacsorát vett gyülekezet népe a templomból jövet a kocsma elé ért.
Ilyen szavakkal illette õket: No cimborák, hogy ízlett a vacsora? Mennyi bort kaptatok a paptól? Ugye keveset? Ide nézzetek, egész üveggel a kezemben. Annyit iszok, amennyit akarok. Ezzel ajkához emelte az üveget, azaz, hogy csak akarta emelni, mert ebben a szempillantásban karja lehanyatlott, a telt üveg a földre hullott s õ maga élettelenül esett össze. A megdöbbent emberek az elsõ ijedségbõl felocsúdva, orvosért szaladtak. Az orvos jött is, megvizsgálta Mihály gazdát, de már nem volt benne élet. Az orvos csak ennyit mondott: "Szívszélhüdés." A megdöbbent szemtanúk ezt suttogták: "Az Úr keze."
Másnap reggel egy feketébe öltözött, síró vénasszony ment a parókiára, a tragikus véget ért Mihály gazda édesanyja. Reszketõ hangon, könnyek között mondta a lelkipásztornak: Nagytiszteletû uram, húzassa meg a harangot, szerencsétlen fiam meghalt. Nagyon kérem ne tessék kiprédikálni õt. Tovább folytatni nem tudta, hangja sírásba fúlt.
Megvolt a temetés. Az egész falu népe ott volt a koporsó mellett, õszintén megsiratta Mihály gazdát, aki eltékozolta életét. Nem volt helye a kiprédikálásnak hiszen, olyan nyilvánvaló lett, hogy az Úr keze cselekedett.
(Õry Lajos
Kis Tükör 1935 október)
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
Utolsó szerkesztés: 13 éve 10 hónapja ezelőtt Írta: Margit.
Téma zárolva.

Tanuságtételek, megtörtént események 13 éve 9 hónapja ezelőtt #494

 • A.M. Timea
 • A.M. Timea profilkép
 • Nem elérhető
 • Platinum Boarder
 • Irgalom, békesség és szeretet adassék nektek
 • Hozzászólások: 356
Egy kollégiumban tanított egy professzor, aki arról lett híres, hogy kitartóan próbálta cáfolni a keresztény tanokat. Minden szemeszterben megkérdezte az elsõsöktõl, hogy van-e köztük keresztény. Ha talált keresztényeket, akkor addig érvelt, amíg a hitüket nevetségessé nem tette. Az egyik szemeszterben feltett egy kérdést egy fiúnak, aki feltette a kezét a: -Van-e keresztény közöttünk?" kérdéskor.

-Fiatalember - kérdezte a professzor, - -Mindent Isten teremtett?"
-Igen, uram - felelte a fiatal ember.
Ekkor a professzor azt mondta:
-Ha mindent Isten teremtett, akkor Isten a gonoszt is megteremtette. Ha csak olyant tudunk teremteni, amilyenek mi vagyunk, akkor Isten gonosz.
A tanuló nem tudott mit válaszolni és a professzor örült, hogy újra be tudta bizonyítani, hogy a keresztény hit csak mítosz.Nemsokkal késõbb egy másik diák felemelte a kezét és ezt mondta:

- "Uram, kérdezhetek valamit?"
- "Igen, természetesen" - válaszolt a professzor.

A fiatal ember felállt és azt mondta: -Létezik olyan dolog, hogy hideg?"
- "Természetesen, milyen kérdés ez? Sosem fázott még?"
- "Uram, valójában a hideg nem is létezik. Amit mi hidegnek tekintünk, az valójában a hõ hiánya. Az abszolult nulla az, amikor teljesen nincs hõ. A hideg valójában nem is létezik, hanem mi alkottunk egy terminust, hogy leírjuk azt az állapotot, amikor nincs jelen hõ."
Majd folytatta :
- "Uram, van olyan, hogy sötétség?"
A professzor újra azt válaszolta, hogy: -Természetesen van!"
- "Uram, valójában a sötétség nem létezik. A sötétség akkor keletkezik, amikor nincs fény. A sötétség fogalmát arra használják, amikor nincs jelen fény".
Legvégül megkérdezte:
- "Uram, létezik olyan dolog, hogy gonosz?"
- "Természetesen!" - felelte a professzor.
- "Ha körbenézünk, akkor erõszakot, gyilkosságot látunk és ezek mind gonoszak."

- "Uram, valójában gonosz nem létezik. A gonosz egyszerûen Isten jelenlétének hiánya. A gonosz egy emberi fogalom, amit Isten jelenlétének hiányára használunk. Isten nem teremtett gonoszságot. Az igazság vagy a szeretet olyan erények, mint a hõ és a fény. A gonosz egyszerûen egy állapot, ahol Isten nincs jelen, mint a hideg hõ nélkül vagy a sötétség fény nélkül."

A professzor nem tudott semmit mondani.
MEGISMERITEK AZ IGAZSÁGOT, ÉS AZ MEGSZABADÍT TITEKET.
Utolsó szerkesztés: 13 éve 8 hónapja ezelőtt Írta: A.M. Timea.
Téma zárolva.

Tanuságtételek, megtörtént események 13 éve 8 hónapja ezelőtt #594

 • Margit
 • Margit profilkép
 • Nem elérhető
 • Administrator
 • Hozzászólások: 5668
Ajándék- megtörtént esemény

Egy végzõs egyetemista fiú már hónapok óta kinézett magának egy sportkocsit az egyik autószalonban. Tudta, apjának nem okozna gondot, hogy megvegye neki, ezért volt olyan bátor, és ezt kérte magának ajándékba annak örömére, hogy befejezi az egyetemet.
A fiú véletlenül megtalálta az apja íróasztalán a kocsi megrendelõlapját. Nagyon megörült, hogy meg fogja kapni a kocsit, és izgatottan várta a diplomaosztó napját.
Amikor végre eljött a nagy nap, és megkapta a diplomát, édesapja behívta az irodájába, és ezt mondta:

- Fiam! Büszke vagyok rád, és nagyon szeretlek! Örülök, hogy ilyen jól helyt álltál az egyetemen, és most elkezdheted a nagybetûs életet. Hadd nyújtsam át sok szeretettel ezt az ajándékot - és erre egy szép díszdobozt vett elõ.
A fiú izgatottan kezdte el kinyitni a dobozt, és döbbenten látta, hogy egy Biblia volt benne, melybe arannyal bele volt gravírozva a neve. Nagyon mérges lett és ezt üvöltötte:

- Apám! Van egy csomó pénzed és erre csak egy Bibliát vagy képes ajándékba adni !? - végül mérgében elrohant, és otthagyta a Bibliát a kis díszdobozban.

Évekkel késõbb a fiú nagyon sikeres lett az üzleti életben. Volt egy jó állása, csodálatos családja és mindenki egészséges volt. Egyik nap eszébe jutott az édesapja, hogy meg kellene látogatnia, mivel már idõs volt. A diplomaosztó napja óta nem látta. Miközben ezen gondolkodott, telefonon hívták és közölték vele a szomorú hírt, hogy az édesapja meghalt. Nagyon megdöbbent!

Amikor elkezdte intézni a temetés körüli teendõket, elment az apja házába, mivel szüksége volt néhány hivatalos papírra. Amint belépett a házba szomorúság és megbánás fogta el. Apja iratai között keresgélve megtalálta azt a Bibliát, amit kapott tõle.
Érintetlenül ott volt az asztalán, ahogy azt õ ott hagyta.

Könnyes szemmel nyitotta ki, és az elsõ oldalon a Máté 7:11 szerepelt apja kézírásával: "Ha tehát ti gonosz létetekre tudtok jó ajándékokat adni gyermekeiteknek, mennyivel inkább ad jókat a ti mennyei Atyátok azoknak, akik kérik tõle?"
És ahogy olvasta ezt az igét, a Biblia hátuljából kicsúszott egy slusszkulcs. Annak a sportkocsinak a kulcsa, amit apjától kért. A bilétáján a szalon neve, ahol átveheti, és egy megjegyzés:"KIFIZETVE".

MILYEN SOK ALKALOMMAL UTASÍTJUK VISSZA JÉZUS AJÁNDÉKAIT, CSAK AZÉRT, MERT NEM ABBAN A CSOMAGOLÁSBAN KAPJUK, MINT AHOGYAN AZT KÉRTÜK!
(ismeretlen szerzõtõl)
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
Téma zárolva.

Tanuságtételek, megtörtént események 13 éve 8 hónapja ezelőtt #719

 • A.M. Timea
 • A.M. Timea profilkép
 • Nem elérhető
 • Platinum Boarder
 • Irgalom, békesség és szeretet adassék nektek
 • Hozzászólások: 356
Van Isten?

Évekkel ezelõtt Chicago-ban, a Jackson parkban egy ember tömeget gyûjtött maga köré. Fellépett a szónoki emelvényre, azután elkezdte vádolni Istent: -"Ha van Isten, akkor nézzék milyen borzasztó zûrzavart hagyott ezen a világon. Ha van Isten, akkor miért nem tesz ez ellen valamit. Ha van Isten, akkor kihívom Õt itt és most, hogy három percen belül vágjon engem agyon."

A tömegen döbbent csend lett úrrá. Mindenki visszatartotta a lélegzetét, szinte számolva a másodperceket is. Egy perc múlva nem történt semmi. A második perc is eltelt, és még mindig nem történt semmi. A harmadik percben a feszültség egyre jobban fokozódott, de a végén semmi nem történt. Végül a hitetlen szónok hatalmasat kiáltott: "Nézzék, itt a bizonyíték, hogy nincs Isten!"

Majd kihívást intézett a tömeghez, hogy lépjen ki, aki bebizonyítja, hogy nincs igaza. Kis idõ múlva egy hajlott hátú idõs hölgy, vállkendõbe burkolózva, görbe bottal a kezében, átfurakodott a tömegen. Megállt a szónok elõtt, és azt kérdezte:

- Uram, vannak önnek gyermekei?

- Igen - válaszolta - van két remek fiam és két kedves leányom.

- Ha az egyik odamenne önhöz egy késsel, és azt mondaná: "Apa, ölj meg engem!", megtenné ezt?

- Annyira szeretem õket, hogy gondolni sem tudnék arra, hogy megöljem valamelyiket - válaszolta.

- Ez az, amiért Isten nem vágta agyon önt az alatt a három perc alatt. Õ szereti önt. Az egyszülött Fiát adta azért, hogy az ön bûnei megbocsáttassanak, és hogy üdvözüljön. Jobb lenne elfogadni ezt az ajánlatot - válaszolta az idõs hölgy.

Igen, Jézus véget akar vetni mindannak, ami nehezíti életünket. Egy napon pontot tesz a szenvedés, a zûrzavar és a bûn végére. Eljön az a nap, amikor azt mondja, hogy itt az ideje a világ helyreállításának. Közeleg a nap, amikor feláll és elindul dicsõséges angyalainak millióival, hogy meglátogassa ezt a földet.

Attól a naptól kezdve nem lesz halál, szenvedés és fájdalom, mert mindent újjá tesz. Miért nem tette ezt meg már? Miért nem most teszi? Miért várat még magára? - sokan kérdik. A válasz nagyon egyszerû. Azért, mert szeret, és hosszan tûr érettünk, nem akarja, hogy bárki elvesszen.

Forrás: Felfedezések. hu
MEGISMERITEK AZ IGAZSÁGOT, ÉS AZ MEGSZABADÍT TITEKET.
Téma zárolva.

Tanuságtételek, megtörtént események 13 éve 6 hónapja ezelőtt #1076

 • Margit
 • Margit profilkép
 • Nem elérhető
 • Administrator
 • Hozzászólások: 5668
A Teremtõ Létezése

Sokan azért nem hisznek Istenben, a Teremtõ létezésében, mert semmilyen kézzelfogható bizonyítékot nem találnak a tevékenységérõl. A hitetlenek számára Tóth László Tibor az alábbi szellemes példázattal világította meg az irányított teremtés létezését:
Egy multimilliomos vállalkozó sajtótájékoztatót tartott, ahol az interjú végén a kíváncsi újságírók feltettek egy kérdést:
- Miért hiszi, hogy van Isten?
- Nézzék, nekem számtalan üzemem van. Az egyikben autókat, a másikban húsdarálót, és sok egyebet gyártunk. Egy autó 140-150 ezer alkatrészbõl áll, de elõbb 24 mérnököm tervezget, majd anyagpróbákat végzünk, és csak azután jöhet a gyártás. No de vegyük csak a húsdarálót. Mindössze 9 alkatrészbõl áll, és 17 mozdulattal lehet összeszerelni a futószalagon, mégis egy-egy munkásnak több napon át kell gyakorolnia ennek módját. Ha nekem ezek után azt állítja valaki, hogy a több milliárdszor bonyolultabb világegyetem megalkotásához nem kellett a Teremtõ, az nem normális.
- Rendben van, de mivel tudná Ön kézzelfoghatóan bizonyítani a Teremtõ létezését?

A gyáros észrevette a gúnyos felhangot, és diktálni kezdett a titkárnõjének: "Pályázat. Építészmérnököt keresek, aki megtervez, majd kivitelez egy toronyépületet az általam felvázolt méretekben és minõségben. Alapméret: kör alakú, átmérõje 4 méter. Magassága ennek legalább 200-szorosa, azaz 800 méter. (Természetesen bírnia kell a toronynak az elemi erõk okozta bármilyen erõs kilengést!) A fal vastagsága alaptól a felsõ szintig max. 25 cm lehet. Ebbe bele kell szerelni a víz, gáz, csatorna, felvonó és minden egyéb kiszolgáló rendszer csöveit, vezetékeit. A torony belsejében nem lehet semmi. Kívül-belül teljesen simára, egyenletes felületûre kell készíteni, merevítés, kitámasztás nem lehet rajta. Ennek ellenére a torony tetejére legyen ráépítve egy önállóan mûködõ komplett vegyi üzem, amely tápszereket állít elõ, emberi fogyasztásra. Siker esetén a honorárium összegét a mérnök szabhatja meg, bármilyen magas összegben."

folytatása a következõben
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
Téma zárolva.

Tanuságtételek, megtörtént események 13 éve 6 hónapja ezelőtt #1077

 • Margit
 • Margit profilkép
 • Nem elérhető
 • Administrator
 • Hozzászólások: 5668
.
folytatása az elõzõnek

Elvette a papírt a titkárnõjétõl, és aláírva átnyújtotta az újságírónak.
- Tessék, itt a válaszom. Benne a bizonyíték.
- Nem értjük, hogy mi akar ez lenni.
- Majd késõbb megértik. Egyelõre közöljék a lapjukban feltûnõ helyen. Ha akad rá jelentkezõ, újra találkozunk, és folytatjuk a sajtóértekezletet.
A nagy érdeklõdést kiváltó eseményre jó néhány neves építészmérnök, és még a korábbinál is több újságíró jött el.
- Talán el is kezdhetjük, szólt ironikusan a házigazda. Kérem az elsõ jelentkezõt, tegye meg ajánlatát, ismertesse elképzeléseit. Csak konkrét megoldást, kivitelezhetõ terveket fogadok el.
Néhány percnyi vita után a szakma legismertebb építésze dühösen megjegyezte:
- Rendben van, én már kiestem a versenybõl, de szeretném látni azt az embert, aki ezt megtervezi! Ezt egyszerûen lehetetlen megépíteni!
A gyáros megkérdezte:
- Nos, van még jelentkezõ? Ha nincs, akkor kérem figyeljenek jól, bemutatom az eredetit.

A titkárnõ átnyújtott neki egy hosszú, csõ alakú papírtekercset. Kibontotta az egyik végénél, és óvatosan kihúzott belõle egy ép búzaszálat, szép, tömör aranykalásszal. Azután így szólt a jelenlevõkhöz:
- Igazuk van uraim, ez a feladat az ember számára valóban lehetetlen! De a Teremtõnk mindenható, csodálatos alkotásokat hozott létre, mint ez is, nézzék csak! Mérjék le, itt vannak hozzá a mûszerek. Figyeljenek kérem, kör alakú a szára, átmérõje pontosan 4 mm. magassága ennek éppen 200-szorosa, azaz 800 mm. A falvastagsága mindenütt 0,25 mm. Kívül sima, belül üres, az összes táp- és kiszolgáló csatorna ebben a vékony falban fut, no és ez a csodálatos miniatûr vegyi üzem, a kalász itt a tetején önállóan mûködik. És tudják hogyan? Napenergiával! Ráadásul a Napot is Isten teremtette. Értik az összefüggéseket?

Ez a kis vegyi labor 8-9 féle tápanyagot, vitamint állít elõ vízbõl és a talajból felszívott ásványi anyagokból, napenergiával. Ezalatt szelek és viharok tépik, kényükre hajlítgatják, akár a földig. De a búzaszálak ezt is kibírják. Nos, uraim az itt látható remekmû és a mi kontárkodásaink közötti különbség egyértelmûen bizonyítja a Teremtõ létezését, és határtalan, számunkra szinte felfoghatatlan képességeit. Köszönöm hogy eljöttek ide megszemlélni Isten teremtõ erejének egyik kézzelfogható bizonyítékát. Ha körülnéznek, ha tükörbe néznek, mindenütt az õ alkotásait látják. Ha pedig teremt, mûveket alkot, akkor létezik!
(szerzõje ismeretlen)


--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
Utolsó szerkesztés: 13 éve 6 hónapja ezelőtt Írta: Margit.
Téma zárolva.
 • Oldal:
 • 1
 • 2
Oldalmegjelenítési idő: 0.059 másodperc