Jézus a fény

Szia, Vendég
Felhasználói név: Jelszó: Emlékezz rám
Evangéliummal kapcsolatos témák.

TÉMA: Ha ez lenne életed utolsó napja

Ha ez lenne életed utolsó napja 12 éve 11 hónapja ezelőtt #1841

 • A.M. Timea
 • A.M. Timea profilkép
 • Nem elérhető
 • Platinum Boarder
 • Irgalom, békesség és szeretet adassék nektek
 • Hozzászólások: 356
Közeledjetek az Istenhez és közeledni fog hozzátok.(Jakab 4, 8)


Isten Igéje és Lelke arra int bennünket, hogy közeledjünk hozzá. ;Fordulj már végre Isten felé!" - ezt az igazság Lelke mondja neked. Ha azonban ezt hallod: ;Nincs szükséged megtérésre, jó szíved van, nem vagy rosszabb, mint mások" - ezt a hazugság lelke sugalmazza neked. A Lélek arra int, hogy ne halogasd a megtérést, a gonoszság lelke pedig azt suttogja: van még idõ, élvezd az életet, még késõbb is lesz alkalmad Istenhez fordulni. - Persze Istenhez ne csak szájjal, hanem szívvel is közeledj. Panaszkodsz, hogy csalódtál, mert Isten nem hallgatta meg imáidat. De kérdezd csak meg õszintén önmagadat, kit ért alapjában véve több csalódás. Nem sokkal inkább Isten a megcsalt és csalódott? (Malakiás 3, 8). Mag nélküli, üres héjat adunk neki. A lényeg, a szív valódi és õszinte átadása mindig elmarad. Az ember látszólag közelebb lép Istenhez, valójában azonban maga akar rendelkezni életével, idejével és javaival, s még arról mer panaszkodni, hogy csalódott Istenben.


Istenhez csak egy úton lehet közeledni: a bûntõl való teljes és õszinte elfordulás és az Úr Jézusnak való átadás útfán. Õ az az élõ híd, amely Istenhez vezet. Ha fájdalmasnak találod Istentõl való eltávolodásodat, akkor szabad az Úr Jézusra hagyatkoznod. Õ Istenhez visz téged, Jézusban pedig Isten közeledik hozzánk. Hogyan vesszük ezt észre? Úgy, hogy Isten naggyá és dicsõségessé lesz elõttünk. Mindaddig, míg távol vagyunk valamitõl, csak homályosan látjuk azt; így vagyunk Istennel is. Mindaddig, míg távol vagyunk tõle, nincs világos szemléletünk lényével kapcsolatban. Csak akkor pillantjuk meg dicsõségét, amikor közeledik hozzánk. Ha pedig ismét túlságosan elveszünk a földi és hiábavaló dolgokban, az éppen olyan, mintha Isten képe halványulna el. A bûn mindig zavarossá teszi és homályba borítja Isten arcát elõtted. - Továbbá abban mutatkozik meg az õ közelsége, hogy belekerülünk áldásának az áramlásába. Isten soha nem jön üres kézzel, amikor hozzánk közeledik. Ez rendíthetetlen törvény: közeledsz Istenhez és õ is közeledik hozzád. Vannak, akik panaszkodnak, hogy nem éreznek semmit ebbõl a közellétbõl. Csak õszinte komolysággal közeledj. Õ már akkor közel van hozzád, amikor te még semmit sem érzel ebbõl. - Minden egyes ember vagy közeledik Istenhez, vagy menekül elõle. Te melyik úton vagy?

Forrás:Carl Eichhorn
Isten muhelyében

MEGISMERITEK AZ IGAZSÁGOT, ÉS AZ MEGSZABADÍT TITEKET.
Utolsó szerkesztés: 12 éve 11 hónapja ezelőtt Írta: A.M. Timea.
Téma zárolva.

Ha ez lenne életed utolsó napja 12 éve 10 hónapja ezelőtt #1900

 • A.M. Timea
 • A.M. Timea profilkép
 • Nem elérhető
 • Platinum Boarder
 • Irgalom, békesség és szeretet adassék nektek
 • Hozzászólások: 356
Ügyelj az alkalmakra
A jó igyekezetben ne legyetek restek!

(Róma 12, 11)Könnyen megtörténik velünk, hogy egyik végletbõl a másikba esünk. Hol késedelmeskedünk és kedvetlenek vagyunk, hol meg túlbuzgóságba esünk és szeretnénk mindent villámgyorsan elintézni. A buzgóság nagyon jó, ha Isten Lelke gyújtja lángra. De vigyázzatok az Isten által megadott idõpontra! Ne erõszakkal rontsatok be az ajtón; ügyeljetek az Isten által kínált alkalomra. A testi túlbuzgóság csak port ver fel, de kevésre jutunk vele; túlságosan elõre szaladunk és nekirontunk a dolgoknak.

Isten órájához kell igazítanunk óránkat. Az bizonyos, hogy ahol megtérésrõl van szó, ott soha nem szabad várnunk. Megtérésedet Isten nem holnap akarja, se nem valamikor késõbb, hanem ma. Most kell megragadnod az üdvösséget! Ezen a ponton nem mondhatod, hogy még nincs itt az ideje, nekem még elõbb ezt, meg azt meg kell csinálnom. A megtérés mindig sürgõs. ;Siess, mentsd meg a lelkedet!" Ellenben ha más, külsõ tevékenységrõl van szó, ott vigyáznunk kell a körülményekre, s mielõtt valamibe kezdünk, várjunk Isten jeladására. Túl gyors nekibuzdulással és nekirohanással többet árthatunk, mint használunk. A Megváltó azt mondja meg-nem-tért testvéreinek:;Az én idõm még nincs itt, a ti idõtök pedig mindig készen van." Az Úr Jézus egészen pontosan Atyja jelzéséhez igazodott, ezért nála minden a maga idejében történt. Soha nem futott hiába.

Ha saját fejünk és akaratunk szerint indulunk, ha mi vagyunk idõnk urai, akkor fájdalmas csalódásokban sem lesz hiány. Van kegyes önfejûség is, amit Isten - minden imádkozás ellenére - nem igazol. Pál apostolban lángolt a buzgóság, hogy az egész világot betöltse az evangéliummal. Amikor Keleten befejezte feladatát, ellenállhatatlan erõ vonzotta Nyugat felé, egészen Rómáig és Spanyolországig. Mindjárt harmadik missziói útja után meg akarta valósítani ezt a tervét. De Isten elrekesztette útját és kétéves várakozási idõt rendelt neki Cezáreában. Mégsem olvassuk, hogy Pált nyugtalanság emésztette volna. Alkalmazkodott Isten idõmeghatározásához. Végül mégis elérte kívánt célját, csak másként, mint gondolta. Isten sokszor nem siet úgy, mint mi. Buzgólkodásunkat elõbb megtisztítja. Csak azután adhat teljes sikert. Ha a helyes idõpontban cselekszünk, Isten a szövetségesünk - és amit Õ cselekszik, az sikerül.

Forrás: Untitled Document
Mellékletek:
MEGISMERITEK AZ IGAZSÁGOT, ÉS AZ MEGSZABADÍT TITEKET.
Utolsó szerkesztés: 12 éve 9 hónapja ezelőtt Írta: Margit.
Téma zárolva.

Ha ez lenne életed utolsó napja 12 éve 9 hónapja ezelőtt #2028

 • A.M. Timea
 • A.M. Timea profilkép
 • Nem elérhető
 • Platinum Boarder
 • Irgalom, békesség és szeretet adassék nektek
 • Hozzászólások: 356
Lelkiismeret-vizsgálat a Szeretet szerint


Amikor lelkiismeretedet megvizsgálod, fontos, hogy a szeretõ Isten jelenlétébe helyezed magad. Õ, aki megbocsátotta Zakeus csalásait, Magdolna paráznaságát, a jobb lator lopásait és talán a gyilkosság bûnét is, hogyne bocsátana meg neked is! Õ szeret téged és segíteni akar neked! Fogadd szívedbe bocsánatát és bocsáss meg magadnak is, hogy nem tudtál olyan lenni, amilyen szerettél volna.
Mi legyen a mérték, amihez újra és újra hozzá méred az életedet? Lehet a tízparancsolat is, de mi az Újszövetségben élünk, ezért jobb, ha a szeretet fõparancsához méred az életedet. Mert ha Jézus követõje vagy, nem elég azt mondani: nem loptam, hanem meg kell vizsgálni, ;adtál-e; a rászorulóknak. A szeretet arra késztet, hogy mindennap tedd a jót, légy segítõkész környezeted felé. Az alábbi lelkiismeret-vizsgálati pontok a szeretet köré csoportosulnak.
Milyen mértékben szereted Istent, embertársaidat és önmagadat? Az erre a kérdésre adott válasz dönti el, hogy boldog vagy-e, tudsz-e másoknak boldogságot adni és végül, hogy örökre boldog leszel-e Isten Országában.


Jézus olyan szeretetrõl beszél, amely teljes szívbõl, minden erõbõl és teljes elmébõl való Ez azt jelenti, hogy minden erõt, figyelmet, akaratot össze kell szedni, hogy a szeretet ne csökkenjen, hanem mindennap megvalósuljon, sõt növekedjen az életedben. Ez mutatja meg, hogy jó édesanya, jó mérnõk, jó földmûves, jó munkás, jó szerzetes, jó pap vagy-e. Mert ha a legfontosabb hiányzik belõled, semmit sem ér az életed és minden fáradozásod hiábavaló!
Lelkiismeret-vizsgálat
Kérd a Szentlélek világosságát, hogy fölismerd bûneidet és, hogy igazán meg tudd bánni azokat (a megváltozás szán­dé­ká­val)! Nézd végig az éle­te­det és a másokkal való kap­­cso­la­taidat, fõleg a sze­re­tet­pa­rancs szerint: mert a sze­retet a mi Urunk, Jé­zus Krisztus fõ­pa­rancsa ; mert a sze­re­tet el­fo­ga­dása és to­vább­­aján­dé­ko­­zá­sa szemé­lyi­séged kul­csa; mert a szere­tet bol­dog­ságod for­rá­sa; mert a tettekben meg­nyil­­vá­nuló szeretet az utolsó íté­let mércéje .
- Ha igazán szereted az Urat, vajon figyelsz-e rá napi elfoglaltságaid közben?
- Szívesen beszélgetsz-e Vele a napi imáidban? Megteszed-e azt, amit kér tõled?
- Igyekszel-e örömet szerezni Neki? Kéred-e vezetését, tanácsát, segítségét?
- Mi életed alapvetõ irányultsága: szeretetbõl fakadó, folyamatos ajándékozás vagy önzésbõl fakadó folyamatos szerzésvágy, birtokolni akarás?
- Tudsz-e jószívû türelmes, segítõkész lenni a körülötted élõ emberek iránt?
- Tiszteled-e feleséged/férjed, gyermekeid, barátaid személyiségét, szabadságát, vagy szeretnéd rabságban tartani õket, akaratodat érvényesíteni fölöttük? Törekszel-e gyermekeidnek örömet szerezni?
- Ha megbetegszik valaki, törõdsz-e vele, segíted-e vagy talán elmenekülsz tõle?
- Elfogadod-e önmagadat? Nem élsz-e vissza testi adottságaiddal és képességeiddel: túlzott szellemi- és fizikai megterhelés, túlzott szexuális érdeklõdés , túlzott étel-, ital-, kávéfogyasztás, dohányzás? Szereted- e magadat annyira, hogy megfelelõ mértékben pihensz, dolgozol, elkerülöd a lustaságot és a túlzott tévénézést?
- Szereted-e magad annyira, hogy gondoskodsz képességeid, személyiséged fejlõdésérõl, egészséged megõrzésérõl? Milyen a keresztény értékrended? Kész vagy-e arra, hogy a teljes szexualitást csak a házasságon belül éld meg? Szexuális vágyaidat a lélek uralma alatt tartod-e, törekszel-e magasabb szintre emelni a szolgáló szeretet, imádság, alkotás és önmegtagadás által?
- Hálát adsz-e rendszeresen imádságaidban Istennek azokért az ajándékokért, amelyeket Tõle kaptál?
- Van-e benned neheztelés, harag, elutasítás családod vagy rokonságod egyes tagjai iránt?
- Önmagaddal szemben van-e benned harag, elutasítás, önvád, kicsinyhitûség?
- Figyelsz-e a másik emberre? Elkerülöd-e a csúnya beszédet, hazugságot, megszólást, éles kritikát? Visszaélsz-e mások bizalmával? Féltékenységgel, lopással, veszekedéssel megbántasz-e másokat?
- Ha igazán szereted a másik embert, keresed-e az alkalmat, hogy szolgáljad, segítsed, vigasztaljad, megerõsítsed? Ha lelki problémái vannak, van-e idõd meghallgatni õt?
- Észreveszed-e fájdalmait, örömeit? Van-e benned vendégszeretet? Együtt érzel-e vele szomorúságában?
- Anyagilag segíted-e azt, aki szükséget szenved?
- Elõfordult-e, hogy elutasító, lekezelõ, rosszindulatú, irigy, gúnyolódó voltál valakivel szemben?
Vizsgáld meg, mi az a terület, ahol szeretetvágyad sérülést szenvedett!
- Lehet, hogy nem kaptál elég figyelmet, megértést, szeretetet szüleidtõl, testvéredtõl, barátaidtól?
- Esetleg csalódást okoztak, lenéztek, kigúnyoltak, mellõztek, nem ismerték el értékeidet?
- Lehetetlen alaknak, csúnyának, bolondnak mondtak, aki nem viszi semmire az életben?
- Kérd gyógyulásodat ezekre vonatkozóan Jézustól, aki szeret és értékesnek tart téged!


Vizsgáld meg a gonosz lélek hatásait is életedben!
- Van-e valami, ami megkötözi lelked szabadságát: divat, evés-ivás, szex, pénz, siker, okkult játékok vagy tanfolyamok: reiki, jóslás, szellemidézés?
- Vannak-e hosszabb lehangolódásaid, félelmeid, szorongásaid, nyugtalan álmaid?
- Vannak-e hamis vallási hiedelmek benned: reinkarnáció, stb.?
- Kérd Jézustól szabadulásodat!
Milyen területen tudnál azonnali, konkrét lépéseket tenni lelki szabadságod érdekében?
- Például valakitõl bocsánatot kérni, a házasságon kívüli/elõtti szexuális kapcsolatot abbahagyni, evést-ivást mérsékelni, tévét ritkábban nézni, stb.? Helyes értékrendet és napirendet felállítani? Akivel szemben eddig elutasító voltál, irányában az elfogadás elsõ lépéseit megtenni?
(Katona István)
Mellékletek:
MEGISMERITEK AZ IGAZSÁGOT, ÉS AZ MEGSZABADÍT TITEKET.
Utolsó szerkesztés: 12 éve 9 hónapja ezelőtt Írta: Margit.
Téma zárolva.

Ha ez lenne életed utolsó napja 12 éve 6 hónapja ezelőtt #2307

 • Margit
 • Margit profilkép
 • Nem elérhető
 • Administrator
 • Hozzászólások: 5645
Olaj a lámpásba


Abban az idõben Jézus a következõ példabeszédet mondta tanítványainak:
A mennyek országa olyan, mint az a tíz szûz, akik vették lámpáikat, és kimentek a võlegény elé. Öten közülük balgák voltak, öten pedig okosak.
A balgák fogták a lámpásukat, de olajat nem vittek magukkal; az okosak azonban korsóikban olajat is vittek lámpásaikhoz.
Késett a võlegény, s õk mind elálmosodtak és elaludtak. Az éjszaka közepén egyszerre kiáltás hangzott: "Íme, a võlegény! Menjetek eléje!" Erre a szüzek mindnyájan fölébredtek és felszították lámpásaikat.
A balgák kérték az okosakat:
"Adjatok az olajotokból, mert lámpásaink kialvóban vannak!" Az okosak ezt válaszolták: "Nem lehet, nehogy nekünk is, nektek is kevés legyen. Inkább menjetek el a kereskedõkhöz, és vegyetek magatoknak!"
Míg azok vásárolni mentek, megérkezett a võlegény, és akik készen voltak, bementek vele a menyegzõre; az ajtó pedig bezárult. Késõbb megérkezett a többi szûz is. Így szóltak: "Uram, Uram! Nyiss ajtót nekünk!" De õ így válaszolt:
"Bizony, mondom nektek, nem ismerlek titeket!" Virrasszatok tehát, mert nem ismeritek sem a napot, sem az órát! Mt 25,1-13.-

Adjad, Uram, hogy sohasem feledkezzem el az olajról, ami a lámpásba kell !
Óvj meg az önámítástól, hogy olaj nélkül is minden rendben van !
Tölts meg, Uram, lámpásomat ! Amen.
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
Utolsó szerkesztés: 12 éve 6 hónapja ezelőtt Írta: Margit.
Téma zárolva.

Ha ez lenne életed utolsó napja 12 éve 5 hónapja ezelőtt #2403

 • Margit
 • Margit profilkép
 • Nem elérhető
 • Administrator
 • Hozzászólások: 5645
Ne akarj kereszteden könnyíteni

Vándor roskad le az útszél kövére.
Bot a kezében. Bárcsak célhoz érne!
De nem megy tovább! Hogyan érje el,
ha olyan nehéz terheket cipel?

Amikor indult, erõs volt és boldog.
Azóta annyi minden összeomlott.
Magára maradt. Szép napoknak vége.
Keserves, árva lesz az öregsége.
Szívében ott a kérdés szüntelen:
Mért lett ilyen az út, én Istenem?!
Ahogy így töpreng, kicsordul a könnye,
és leperdül az útszéli göröngyre.

Aztán elcsendesedik. Lehet-e
ilyen csüggedt, ha Isten gyermeke?
Magasba emeli tekintetét.
Ott majd megérti, amit itt nem ért.
Fogja botját, és indul vánszorogva.
Mintha a domboldalon kunyhó volna!
Odaér. Bemegy. Fáradtan lefekszik.
Elég volt már a vándorlásból estig.
Soká eltöpreng még bajon, hiányon,
míg végre lassan elnyomja az álom.

S magát álmában is vándornak látja,
útban a távol mennyei hazába.
A mennyei város ragyog feléje.
Oda igyekszik, siet, hogy elérje.
Kezében vándorbot, vállán keresztje.
Vállára azt maga Isten helyezte.

Siet örömmel. Föl! Elõre! Föl!
A messzi cél, mint csillag, tündököl..

Hõség tikkasztja. Keresztje teher.
Útközben néha pihennie kell.
Kedves ház kínál pihenést neki.
Súlyos keresztjét ott leteheti.
S ahogy tovább - indulna, mit vesz észre?
Tekintete ráesik egy fûrészre.
Olyan súlyos keresztet cipelek.
Jobb, ha belõle lefûrészelek
- mondja magában.
De jó, hogy megtettem!
Sokkal könnyebb! sóhajt elégedetten.

Siet tovább. Mindjárt elfogy az út,
s eléri a ragyogó gyöngykaput.
Ó, már csak egy patak választja el!
Jön-megy a partján, hídra mégse lel.
De hirtelen eszébe jut keresztje:

A túlsó partra az most híd lehetne.
Jaj, nem ér át! Hiába próbálgatja:
Hiányzik a lefûrészelt darabja.
Mit tettem! kiált kétségbeesetten.
Most a cél közelében kell elvesznem,
mert keresztemet nehéznek találtam!
S ott áll a parton keserû önvádban.

Azután új vándort lát közeledni,
s mert keresztjébõl nem hiányzik semmi,
mint hídon, boldogan indulhat rajta,
hogy átjusson békén a túlsó partra.

Rálépek én is! Reménykedni kezd:
az ismeretlen, idegen kereszt
hátha átsegíti. Rálép, de reccsen
lába alatt. Jaj, Istenem, elvesztem!
Uram, segíts! Így sikolt, és felébred.

Még a földön van. Elõtte az élet.
Csak álom volt a kín, a döbbenet.

Megváltó Uram, köszönöm Neked!
Keresztemet Te adtad, ó ne engedd,
hogy egy darabot is lefûrészeljek!
Amilyennek adtad, olyan legyen!
Te vezetsz át a szenvedéseken.
A Te kereszted szerzett üdvösséget,
de mivel az enyémet is kimérted,
Te adj erõt és kegyelmet nekem,
hordozni mindhalálig csendesen!

Kemény a harc nehéz a kereszt terhe,
Nem bírom már!
- Sóhajtod csüggedezve.
De tarts ki! Egyszer meglátod, megérted,
hogy a keresztre miért volt szükséged.
(ismeretlen szerzõ)


--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
Utolsó szerkesztés: 12 éve 5 hónapja ezelőtt Írta: Margit.
Téma zárolva.

Ha ez lenne életed utolsó napja 5 éve 3 hónapja ezelőtt #4232

 • Margit
 • Margit profilkép
 • Nem elérhető
 • Administrator
 • Hozzászólások: 5645
.
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
Téma zárolva.
Oldalmegjelenítési idő: 0.153 másodperc