Jézus a fény

Szia, Vendég
Felhasználói név: Jelszó: Emlékezz rám
Evangéliummal kapcsolatos témák.
 • Oldal:
 • 1
 • 2

TÉMA: Boldogok...

Boldogok... 13 éve 3 hónapja ezelőtt #1322

 • A.M. Timea
 • A.M. Timea profilkép
 • Nem elérhető
 • Platinum Boarder
 • Irgalom, békesség és szeretet adassék nektek
 • Hozzászólások: 356
A MEGÚJULT ELME AJÁNDÉKÁNAK ELNYERÉSE
részlet


Az elme megújításakor a kereszt töri meg azoknak a hatalmaknak az erejét, amelyek valaha ott uralkodtak, a Szent Szellem pedig megújítja felszabadult elménket.
Meg kell értenünk, hogy a megújult elme ajándék.
;Mert nem félelemnek szellemét adott nékünk az Isten; hanem erõnek, és szeretetnek és ép elmének szellemét.;(2Timóteus 1:7.)

Azt is fel kell ismernünk, hogy ez a megújulás csak a Szent Szellem munkája révén történik meg.
;Nem az igazságnak cselekedeteibõl, amelyeket mi cselekedtünk, hanem az õ irgalmasságából tartott meg minket az újjászületés fürdõje és a Szent Szellem megújítása által.; (Titusz 3:5.).
Amikor tudatosan és szándékosan átadjuk elménket a Szent Szellem jelenlétének, ak­kor Õ kimossa onnan a régi, szokásos gondolati mintákat, az önállóságot igénylõ kény­szerítõ gondolatokat és a negativitás kimerítõ taposómalmát. A kötelék el­sza­kad, az átok felemel­kedik, és az elme szabad. Megújult elmévé válik. Olyan elme ez, amelyben már csak egy tekintély van, mert gon­do­la­ta­it foglyul ejtettük a Krisztusnak való engedelmességre. Pál a Róma 8:6- úgy írja ezt le, mint a ;Szellemre idomult; elmét.


;És az Istennek békessége, mely minden értelmet felül halad, meg fogja õrizni szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban.; (Filippi 4:7.);És az Istennek békessége uralkodjék a ti szívetekben, a melyre el is hivattatok egy testben; és háládatosak legyetek.; (Kolossé 3:15.).
Amikor egy idegen gondolat hatol be elménkbe, annak valódi forrása hamar meg­mu­tatkozik, bármilyen megtévesztõnek látszik is: a békesség felborul. Ha elbánunk a be­tolakodóval, a békesség helyreáll.

Nemrég voltam egy összejövetelen, ahol egy általam meghívott testvér szolgált és Isten áldása megnyilvánult a szavain. Aztán egy olyan témát kezdett körüljárni, amelyben eltért a véleményünk. Õ ismerte a nézeteimet. Eszembe jutott: ;Cserben hagy. Kihasználja az alkalmat, amit adtam neki.;
Ez nem volt igaz, de nekem megnehezedett a szívem. Az Úrhoz fordultam és vi­lá­gos­sá vált elõttem, mi történt. Egy, a testvérem elleni sátáni rágalomra hallgattam és azt dédelgettem magamban. Megvallottam ezt a bûnömet, elûztem magamtól ezt a gon­dolatot és azonnal visszatért belém az öröm és békesség. Ez a gondolat eredetileg a lelkészi körültekintés és aggodalom álruhájában jött hozzám.

A megújult elme egyre értelmesebben tud foglalkozni a szellem megérzéseivel, s így megvizsgálhatjuk, mi Isten akarata. Ha nem megújult elmével próbáljuk értékelni a szellem megérzéseit, akkor azzal a halálos veszéllyel kerülünk szembe, hogy össze­ke­verjük saját elménk termékeit a Szent Szellem hangjának megérzõ felfogásával.

Folytatódik:
MEGISMERITEK AZ IGAZSÁGOT, ÉS AZ MEGSZABADÍT TITEKET.
Utolsó szerkesztés: 13 éve 2 hónapja ezelőtt Írta: Margit.
Téma zárolva.

Boldogok... 13 éve 3 hónapja ezelőtt #1323

 • A.M. Timea
 • A.M. Timea profilkép
 • Nem elérhető
 • Platinum Boarder
 • Irgalom, békesség és szeretet adassék nektek
 • Hozzászólások: 356
A MEGÚJULT ELME MEGTARTÁSA
elõzõ folytatása részlet


Fel kell ismernünk, hogy az elme megújulása nem egyszer s mindenkorra történik. Isten munkája ez, amit meg kell alapozni és nem szabad eltékozolni. Több fontos pontot kell itt megértenünk.
Elõször is, amikor elménk megújul, akkortól fogva te döntöd el, mivel fog­lal­ko­zik elméd. Némelyek annyira megszokták elméjük fennhatóságát, hogy meg­le­põd­nek, amikor rájönnek, hogy mi (és nem az elménk) határozzuk el, min gondolkodunk. A Filippi 4:8- Pál ezt írja: ;Amik csak igazak, amik csak tisztességesek, amik csak igazságosak, amik csak tiszták, amik csak kedvesek, amik csak jó hírûek, ha van valami erény és ha van valami dicséret, ezekrõl gondolkodjatok.;

Az elmének sosem kell tétlenkednie. Péter azt tanácsolja: ;Övezzétek fel el­mé­tek derekait; Egyszer beszélgettem egy újdonsült kereszténnyel, aki min­denféle szellemi nehézségekbe került, mert megtérésekor valaki azt mondta neki, hogy ha hallani akarja az Úr hangját, egyszerûen csak ki kell kapcsolnia elméjét. Egyál­talán nem meglepõ, hogy mindenféle riasztó és értelmetlen dolgok áradtak be eb­be a légüres térbe. A keresztény életben nincs helye a tétlen elmének. Ellenkezõleg, a keresztény elmének tevékenynek és szorgosnak kell lennie. ;Serkentget;-nünk kell (2Péter 3:1.), nem hagyhatjuk elaludni.

Azt is fel kell ismernünk, hogy az elme megújulása nem mentesít minket a kísértésektõl. A kereszt megszakítja a tekintély vonalát, de nem szakítja el a kommunikációs vonalat. A kísértések továbbra is jönnek. Az ördög megpróbálja elhitetni, hogy még mindig a régi tekintélyek érvényesek, de ne dõlj be neki! Az összetört iga használhatatlan. Másrészt viszont emlékezzünk arra, hogy mivel az engedelmesség teremti a tekintélyt, rabul ejthet minket a magunk készítette kötelék. Ha ez megtörtént, és rájövünk, hogy rossz gondolatoknak adtuk meg magunkat, idegen tekintélyeket jelöltünk ki, egyszerûen és hatékony módon fel­sza­ba­dul­hatunk. Megtarthatjuk és meg kell tartanunk szabadságunkat.

A valódi probléma nem maga a kísértés, hanem az, ha elménkben a kísértésnek tekintélyi helye van. Ezért olyan nehéz kivetnünk magunkból nem kívánt gondolatainkat. Ha egyszer eldöntjük a tekintély kérdését, a gyõzelem izgalmas valósággá válik.
Végül rájövünk, hogy az elme megújulása nem egy fordulópont, hanem folyamat. Emberi természetünk miatt kell annak lennie. Nemcsak felszabadulnunk kell, hanem meg kell tanulnunk használni a szabadságot.

;Mert ti szabadságra hívattatok atyámfiai; csakhogy a szabadság ürügy ne legyen a testnek, sõt szeretettel szolgáljatok egymásnak.; (Galata ).
Miután visszavonhatatlan igent mondtunk elménkben Krisztus uralmának, a Szent Szellem megújító munkája folyamatos tapasztalatunkká válik.
;És felöltöztétek amaz új embert, melynek újulása van Annak ábrázatja szerint való ismeretre, a ki teremtette azt.; (Kolossé 3:10.).
Egy tükör csak azt mutathatja, amit szemlél. Épp így, mi is csak annyit tük­röz­he­tünk vissza életünkben Krisztusból, amennyit látunk. Krisztusból annyit szemlélünk, amennyit a Szent Szellem kinyilatkoztatása által befogadunk.
Miután elménk megújult és megtisztult minden idegen uralomtól, átváltozhatunk, nem a világ ábrázatja szerint, hanem Isten öntõformája szerint: az Õ Fiának ha­son­la­tos­ságára, a mi Urunk Jézus Krisztus megdicsõült emberi formája szerint.

Forrás:Tom Marshall
MEGISMERITEK AZ IGAZSÁGOT, ÉS AZ MEGSZABADÍT TITEKET.
Utolsó szerkesztés: 13 éve 3 hónapja ezelőtt Írta: A.M. Timea.
Téma zárolva.

: Boldogok... 13 éve 1 hete ezelőtt #1724

 • A.M. Timea
 • A.M. Timea profilkép
 • Nem elérhető
 • Platinum Boarder
 • Irgalom, békesség és szeretet adassék nektek
 • Hozzászólások: 356
Azoknak, akik Istent szeretik, minden javukra van!


;Azoknak, akiket Isten elhívott, a kihívottaknak szól az Ige: Akik Isten szeretik, minden javukra van. Szeretjük Istent? Mert Õ szeret bennünket. Úgy szeretett, hogy az Õ egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz Õbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen! Kibeszélhetetlenül szeret bennünket! Örök életet ad a te számodra! Akik Istent szeretik, azoknak minden javukra van! Még ha néha keményebben is bánik velünk.


Azért nem értjük, miért van javunkra a nyomorúság, mert másként jár az óránk. Isten órája másképpen jár, mint a miénk. Mi gyorsítanánk vagy lassítanánk sokszor az eseményeket, de Isten órája pontosan jár. Szokták mondani, hogy Isten malma lassan jár, de biztosan õröl. Sokszor nem értjük ezt. ;Mert amint magasabbak az egek a földnél, akképpen magasabbak az én utaim utaitoknál, és gondolataim gondolataitoknál!; Ésa. 55.9 Isten másképpen lát minket Amikor roskadozol, szenvedsz, amikor nem értenek meg, nehéz az élethelyzeted, Jézus nem felejtett el, csak másképpen megy az Õ órája! De tud rólad! Te talán elrejtõztél, imádkoztál, azt hiszed, hogy senki sem látta vívódásodat. De Jézus szól: - ;Láttalak a fügefa alatt!;
Akik Istent szeretik, azoknak elõbb-utóbb minden javukra válik! Ha nem ma, akkor majd holnap vagy holnapután, és megérted, hogy miért cselekedett Isten éppen úgy, ahogy tett. És ámulva nézed: Isten milyen jót hozott ki belõle, és azt mondod majd:
- Megérte a küszködést!

Nagyon sokszor vagyunk mi is, amikor nem értjük Isten szándékát. De Isten tudja, mit akar velünk! Olyan Õ, mint egy mérnök, aki elõtt ott a terv, és tudja az összefüggéseket. Mi csak a mostani percet látjuk, és aszerint ítélünk. De Isten az egész világot látja, a világ menetét, Isten mindent lát, és éppen ezért másképpen nézi az élet dolgait és a körülményeket, mint mi, mert Isten mindent tud, és mindent ismer! Biztos az, hogyha baj ér, akkor baj van? Egyáltalán nem biztos! Lehet, hogy Isten valami jót akar kihozni belõle! Lehet, hogy Isten megállítani, megfogni akar, valamitõl meg akar menteni! Isten a rosszból is jót tud kihozni! Mert Õ nem kedvünkre cselekszik, hanem javunkra! Ha sokszor megadná, amit mi kívánunk, akkor eltérnék, és elhagynánk Õt, és elvesznénk. Akik Isten szeretik, azoknak minden javukra van! Ne felejtsd el, hogy az élet alagútjain, a nehéz napok között Isten fogja a kezedet! És ha Õ fogja, akkor akármilyen sötét, Õ átvisz rajta! Õ jóra fordít mindent! Barátkozzunk meg ezzel a gondolattal, hogy ;Akik Isten szeretik, azoknak minden javukra van!;

Kivonat Pozsgai József prédikációjából

MEGISMERITEK AZ IGAZSÁGOT, ÉS AZ MEGSZABADÍT TITEKET.
Utolsó szerkesztés: 13 éve 1 hete ezelőtt Írta: A.M. Timea.
Téma zárolva.

Boldogok... 12 éve 1 hónapja ezelőtt #2652

 • Margit
 • Margit profilkép
 • Nem elérhető
 • Administrator
 • Hozzászólások: 5645
.
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
Téma zárolva.

Boldogok... 3 éve 4 hónapja ezelőtt #5045

 • Margit
 • Margit profilkép
 • Nem elérhető
 • Administrator
 • Hozzászólások: 5645

.
Eléd megyek Uram...Eléd megyek Uram, ha reggel felébredek,
Köszönöm Néked Atyám, hogy Benned élhetek.
Téged áld a szívem és Hozzád visz a hitem,
Hozzád visz minden utam, Tied az életem.

Köszönök minden napot, az órát, a perceket,
Köszönök mindent Neked, köszönöm az életet.
Köszönöm azt is, Uram, hogy gondod van én reám,
Köszönöm azt, hogy szeretsz, hogy Te vagy az én Atyám!

Téged látlak Uram, a reggeli harmatban,
Mikor a hajnal hasad, a felkelõ nap alatt.
Ott vagy hol, az erdõ és ott, hol nyílik virág.
Rólad beszél a felhõ, az áldott napsugár.

Ott vagy, hol tengernek vizét hajtja a szél,
Tajtékzó habja kúszva, sietve partot ér.
Látlak, mikor este ragyognak a csillagok,
Hatalmadról beszélnek a holdak és napok.
(szerzõje ismeretlen)
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
Téma zárolva.

Boldogok... 1 éve 11 hónapja ezelőtt #6236

 • Margit
 • Margit profilkép
 • Nem elérhető
 • Administrator
 • Hozzászólások: 5645
.
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
Téma zárolva.
 • Oldal:
 • 1
 • 2
Oldalmegjelenítési idő: 0.149 másodperc