Jézus a fény

Szia, Vendég
Felhasználói név: Jelszó: Emlékezz rám
Evangéliummal kapcsolatos témák.

TÉMA: Húsvéti elõkészületek,- húsvét - és egyéb

Húsvéti elõkészületek - KERESZTÚT ,- húsvét - és egyéb 8 éve 3 hónapja ezelőtt #3853

 • Margit
 • Margit profilkép
 • Nem elérhető
 • Administrator
 • Hozzászólások: 5645
.
2014.
KERESZTÚTURAM KÖVETNI AKARLAK!
Elõkészületi ima

Uram, ebben az órában gondolatban követni akarlak keresztutadon. Annak idején Te magad szenvedted végig ezt az utat mennyei Atyád iránti engedelmességbõl, és irántam való szeretetbõl. A legnagyobb szenvedést vállaltad magadra, hogy bûneimért vezekelj és a világot megváltsad.
Engedd, hogy szenvedésed állomásain hálát és köszönetet érezzek ezért a szeretetért.

Világosíts meg, hogy hibáimat felismerjem és leküzdjem azokat. Szent Keresztutad, amelyen most követni szándékozlak, legyen számomra az önfeláldozás és a megszentelés iskolája.
Olyan út, amely megtanít arra, hogyan válhatok a megváltás nagy mûvének munkatársává.
Mária, szenvedésekben erõs édesanyád, legyen kísérõm! Oldalán bátran járom szenvedéseidnek útját.


I. állomás

Jézust halálra ítélik.

Pilátus igazságtalanul ítélt az emberektõl való félelmébõl. Jézus hallgat, elfogadja az ítéletet, szíve legmélyén érinti, de belenyugszik.

Sokszor milyen nehéz a hallgatás amikor úgy érzed, hogy igazad van. Hogy védekezel, ha néha csak egy bántó szó éri szívedet.

Uram, taníts meg engem hallgatni, ha igazságtalanság ér, hogy irántad való szeretetbõl elviseljem a fájdalmat. Nem akarok azonnal felfortyanni, hanem uralkodni fogok magamon, elég lesz Pilátus ítéletére gondolnom. És ha mégis szólnom kell, csak a szeretet hangján fogok szólni.II. állomás

Jézus vállára veszi a keresztetAz üdvözítõ önként nyúl nehéz keresztje után. Tudja, hogy ezzel a nehéz kereszttel szabadítja meg az emberiséget. Ezért olyan határozott, ezért szorítja magához oly erõsen.

Hogy jajveszékelsz, ha csak egy kis keresztet kell elviselned. Könnyebb betegséget, minden igyekezeted elleni sikertelenséget, félreismerést. Tárd ki te is karodat, vedd a keresztet és viseld az üdvözítõvel együtt, a magad és fele barátaid üdvözülésére.

Uram adj erõt, hogy a szenvedést, amelyet Te adsz nekem vonakodás nélkül, kitartóan és örömmel viseljem. Mutasd meg, milyen önkéntes áldozatot hozzak, amellyel neked örömet szerezhetek és általa új emberré válhatok.III. állomás

Jézus elõször esik el a kereszttelA teher nehéz, az üdvözítõ lassan kimerül. Az út kövére rogy, s a kereszt megüti Õt. Új erõt gyûjt mégis és talpra áll. Rád gondol és bûneidre, amelyekért vezekelni akar.

Uram összeestél a kereszt alatt, amelyet én raktam a válladra. Most látom milyen borzalmas dolog a bûn, hogy miattam és az emberiségért ekkora szenvedést vállaltál.

Add Uram, kegyelmedet, hogy a kísértésnek, míg nem késõ bátran ellenálljak. Mert a legelsõ bûnre vezetõ alkalmat kerülni fogom. Hiszen az én bûneim és az emberiség bûnei nyomtak le téged az út porába.IV. állomás

Jézus édesanyjával találkozik


Mária követte az üdvözítõt. Most hirtelen megpillantják egymás arcát. Mária a szíve mélyéig együtt szenvedett Fiával a keresztúton. Szenvedéseit egyesítette Jézuséval.
Mária szívét a fájdalmak tõre járja át, s ezért érti meg Õ a te szenvedéseidet is.

Sötét gondolatok kínoznak, vagy a bûn terhe nyomaszt, fordulj Õ hozzá a szomorúak vigasztalójához, a bûnösök menedékéhez. Õ odavezet Fiához, a szenvedõ Megváltóhoz.

Uram, szenvedéseid óráiban vigasztalást találtál Édesanyád tekintetében. Milyen jólesõ érzés megértõ emberekre lelni.
Édesanyáddal való találkozásod által taníts meg arra, hogy én is megértõ, tapintatos legyek embertársaim szenvedése iránt, fõként szüleim, barátaim szenvedése iránt.


V. állomás

Cirenei Simon segít Jézusnak vinni a keresztet


Az Üdvözítõ oly gyenge, hogy a zsidók attól félnek, már a Kálváriához vezetõ úton meg fog halni. Ezért kényszerítik az éppen arra haladó Simont, fogja és vigye egy darabon Krisztus Urunk Keresztjét. Simon habozik, de vállára veszi az Úr terhét. Ezért jutalmul megkapja késõbb a hit kegyelmének ajándékait.

Íme így jutalmazza meg az Úr azokat, akik önként segítenek a szenvedõkön. Minden megkínzott, agyongyötört, elfáradt ember szemébõl a kereszthordozó Krisztus tekint rád. Segíts rajta, ahogy tõled telik.
Uram, nyisd fel szememet, hogy észrevegyem körülöttem az emberek szenvedéseit. Ne haladjak el sorsuk mellett vakon, hanem segítsek keresztjük nehezén erõnkhöz mérten. Ha sokat nem is tudok. De amennyit igen, azt örömmel akarom tenni.

VI. állomás

Veronika letörli Jézus arcát

Veronika csekély szolgálatot tett az Üdvözítõ szenvedésének enyhítésére. Ezért örökbe kapta kendõjén az Úr arcának képmását. Ilyen az Úr, ha a legkisebbet is ajándékozzuk neki, magát adja viszonzásul. A legnagyobb szenvedésben is hálás volt a legkisebb jótéteményért.

Talán könnyebben elfogadsz egy-egy adományt, de az ajándékozóra kevés figyelmet fordítasz. Pedig milyen kis fáradságodba kerülne néha egy köszönõ szó.

Uram, Te nagyon fontosat mutattál meg nekem, az igazi hála erényét. Uram add, hogy elsõsorban irántad öntsön el gyengéd, szívbõl jövõ mély hálaérzet, mert végsõ soron a Te kezedbõl kapok mindent, és magamtól semmire se mennék. Hálával akarok gondolni azokra is, akik jót tesznek velem, akik közvetítik adományaidat.
Sugározd rám szent Arcod vonásait.VII. állomás

Jézus másodszor esik el a kereszttelA kereszt mindig nehezebb lesz, az Üdvözítõ egyre fáradtabb és gyengébb. Már alig botorkál, újra földre zuhan. A megmaradt erejébõl kell ismét talpra állnia, a szolgák ütéseitõl, gyalázkodásaitól kísérve.

Az Üdvözítõ most azokért a bûneidért szenved, amelyeket újra meg újra elkövetsz, amelyektõl oly nehezen tudsz meg válni: legfõbb hibáidért.

Uram, bûneim oly erõvel nehezednek rád, hogy ismét a földre nyomnak. Oly nehezen szabadulok tõlük, mindannyiszor elkövetem õket. Adj erõt az igaz elhatározáshoz, hogy végérvényesen tudjak szakítani azzal a bûnnel, amelybe oly gyakran visszaesem.


VIII. állomás
Jézus szól a síró asszonyokhoz


Az asszonyokat megrendíti a szenvedõ Jézus látása, pedig jobban tennék ha hívõ lélekkel követnék Õt. Erre már nem tudják rászánni magukat.
Az Üdvözítõ így szól hozzájuk: „Ne engem, hanem magatokat és gyermekeiteket sirassátok!” Ezzel rá akar mutatni arra, mily nagy jelentõsége van a tettnek, s mily kevés a sajnálkozásnak.

Add Uram, hogy nem törõdve az emberek szóbeszédével, alázatos tettekkel kövesselek. Ne engedd, hogy kishitûség és csüggedés erõt vegyen rajtam, amikor hiányzik belõlem a lelkesedés lendülete. Sõt éppen ilyenkor akarok neked tettekkel , különösen kötelességeim teljesítésével szolgálni.IX. állomás
Jézus harmadszor esik el a kereszttel

Az emelkedõ mindig meredekebb. Elérkezett az utolsó útszakasz. Az Üdvözítõ szeme elõtt feltûnik a hely, ahol hamarosan keresztre fogják feszíteni. Ekkor merül ki és rogy össze harmadszor is.

Minél nagyobbak az emberek bûnei, annál gyötrõbbek az Úr szenvedései. Most a megrögzött bûnösökért vezekel. Nekik is ki akarja nyitni a mennyek kapuját. Imádban gyakran emlékezz meg ezekrõl a szegények legszegényebbjeirõl, akik nem akarnak bejutni Isten országába, habár odajuthatnának!

Uram, harmadszori összeroskadásod által könyörülj azokon, akik elvakultságukban elfordultak Tõled, hogy szent szenvedések gyümölcse ne vesszen kárba az õ számukra sem.X. állomás
Jézust megfosszák ruháitól

Megkezdõdnek az elõkészületek Jézus keresztre feszítéséhez: sebekkel borított lázas testérõl lerángatják a ruháit. Mily keserûség töltötte el az Üdvözítõt., de érted elviseli. Neked akar erõt adni ahhoz, hogy testedet megõrizhesd tisztán. Ezentúl vezekel azokért az emberekért, akikben nincs szemérem, akiknek nem szent az emberi test.

Uram, viselt ruháidat is odaadtad, amid volt, azzal mind vezekelsz.
Tartsd távol testemtõl minden bûnös gerjedelmet. Taníts meg arra, hogy testemben a Szentlélek templomát tiszteljem, s megvédjem minden megszentségtelenítéstõl. Benne mindig a szellem és a Te kegyelmed uralkodjék. Kerülni fogom a kényelemhez való túlzott ragaszkodást.
A Te kedvedért áldozatot vállalok magamra, megtagadok magamtól olyasmit, ami testemnek kedves, kellemes.
Segíts ebben Uram.XI. állomás
Jézust a keresztre szegezik


Most a legszörnyûbb következik számára, a hóhérok keresztre szegezik testét. Krisztus kínjai kimondhatatlanok. Pedig hányszor találhatott volna a maga számára nyugalmas helyet a meghaláshoz. Most egyedül és kiszolgáltatva van durva lelkû emberek kénye-kedvének.

Itt adott példát, hogy te is készségesen vállald, ha a szenvedést társtalanul, magányosan kell elviselned.
Uram, mindenedet elvették. Most elhagyatva fekszel a keresztfán.

Uram, taníts meg a lemondásra. Tudjak egyszerû, szegény és igénytelen lenni. Ha szenvednem kell ne kürtöljem világgá, veled, megfeszített Üdvözítõmmel együtt akarom azt elviselni és fölajánlani a magam és mások bûneiért.


XII. állomás
Jézus meghal a kereszten


Az Úr most hozza a legvégsõ áldozatot, mely minden eddigit felülmúl és betetõz, engedelmes a kereszthalálig, három kínokkal teli órát viaskodik a halállal, s ekkor kiadja lelkét.
Utolsó szavai a mennybe szállnak az Atyához, akinek küldetését most befejezte.
Az engedetlenség által jött az eredeti bûn a világra s most az engedelmesség által jön el az emberiség üdvössége.
Ennél világosabban és határozottabban nem tudta volna az Üdvözítõ kinyilatkoztatni és tudtunkra adni, hogy miért követel tõled engedelmességet, amely a te megszentelésedre szolgál.
Engedelmeskedj és megszabadulsz minden szenvedéstõl.

Uram, a kereszt lábánál állhatatosan kérlek ajándékozz meg engem az õszinte és jókedvû engedelmesség lelkületével. S ha nehéz meghajolnom, pillantsak szent keresztedre és jusson eszembe a Te gyermeki engedelmességed mennyei Atyád iránt. Engedelmeskedni akarok a Te parancsaidnak.

Fogadd el engedelmességemnek ezt az áldozatát és egyesítsd kereszthalálod megváltási mûvének gyümölcseivel.


XIII. állomás
Jézus testét leveszik a keresztrõl

Mária szíve mélyéig átérezte az Úr szenvedését. Most legelsõ gondja, hogy Fia számára méltó nyughelyet keressen.
Ekkor jön Arimathiai József, leveszi Jézus testét a keresztrõl és Mária ölébe helyezi. Most még egyszer karjai között tarthatja Üdvözítõjét. Nyelve nem szól, de szíve most is azt mondja, Lásd én az Úr szolgálóleánya vagyok, legyen nekem a Te szavaid szerint! Isten akaratában való igazi megnyugvás…

Uram, ha hitem erõsebb volna, nem lennék oly türelmetlen. Mária a nyugalmát benned való hitbõl merítette. Hadd tanuljak tõle csendes alkalmazkodást, ha baj, szerencsétlenség ér engem.
Nem szorongva, panaszkodva akarom parancsaidat fogadni, hanem szívesen, türelemmel, kitartással fogom teljesíteni akaratodat.XIV. állomás
Jézust sírba teszik

Csak néhány hûséges viszi az Úr testét a sírhoz. Csend van a szájak hallgatnak. Szomorú ez a menet, de a béke lebeg felettük. Az áldozat befejezõdött, nemsokára itt a húsvét.
Eljön az a nap, amikor téged is sírhoz kísérnek, amikor számodra is vége lesz a kemény harc idejének. Ne félj ettõl a naptól. Ha végigjártad az élet keresztútját az Üdvözítõvel, Õ megragyogtatja elõtted a húsvéti hajnal boldogító fényességét.

Uram, most vége keserû szenvedésednek. Itt nyugszol a sírban. Azonban hamarosan felvirrad dicsõséged napja, amikor a bûn, a halál és a pokol fölött aratott gyõzelmed nyilvánvalóvá lesz.
Az én keresztutam végén is boldog örökkévalóság vár a mennyben, amelyet Te ajándékozol nekem.
Erõsíts meg, hogy tartsak ki ezen az úton, amelyen Te haladsz elõttem a kereszteddel, s zászlót, melyen királyságod felségjelvénye, a szent Kereszt tündököl, soha cserben ne hagyjam.


XV. állomás
Jézus feltámadt


Urunk Jézus Krisztus vétkeinkért halált szenvedett és megigazulásunkért feltámadott.
Krisztus feltámadása gyõzelem bûn felett, a feltámadás megtörte a gonosz hatalmát, de gyõzelmet hozott a halál felett is.
Krisztus feltámadása ezért is központja mindannyiunknak. A feltámadás nélkül nem részesedhetünk az Isteni életben. Ha Krisztus nem támad fel a halálból, akkor nem mondhatnánk, hogy tovább él az emberek lelkében.


Befejezõ ima

Kérlek Téged, Jézus Krisztusom, legyen a Te szenvedésed az én erõsségem, mely véd, õriz, oltalmaz az élet nehézségeiben.

Vérednek hullása legyen vétkem lemosója, halálod legyen örök dicsõségem, feltámadásod pedig táplálja bennem a reményt, hogy én is az örök boldogság részese leszek. Ki Élsz és uralkodsz mindörökkön örökké.
Ámen
(Thomas Merton)
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
Utolsó szerkesztés: 8 éve 3 hónapja ezelőtt Írta: Margit.
Téma zárolva.

Húsvéti elõkészületek,- húsvét - és egyéb 7 éve 4 hónapja ezelőtt #3967

 • Margit
 • Margit profilkép
 • Nem elérhető
 • Administrator
 • Hozzászólások: 5645
.


2015.


Az utolsó vacsora

--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
Utolsó szerkesztés: 7 éve 4 hónapja ezelőtt Írta: Margit.
Téma zárolva.

Húsvéti elõkészületek,- húsvét - és egyéb 5 éve 3 hónapja ezelőtt #4218

 • Margit
 • Margit profilkép
 • Nem elérhető
 • Administrator
 • Hozzászólások: 5645
.


2017.Utolsó vacsora
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
Utolsó szerkesztés: 5 éve 3 hónapja ezelőtt Írta: Margit.
Téma zárolva.

Húsvéti elõkészületek,- húsvét - és egyéb 5 éve 3 hónapja ezelőtt #4223

 • Margit
 • Margit profilkép
 • Nem elérhető
 • Administrator
 • Hozzászólások: 5645
.
Nagypéntek és Húsvét misztériuma - titkos evangéliumok alapján. Avatara elõadása
- 121 perces film
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
Utolsó szerkesztés: 5 éve 3 hónapja ezelőtt Írta: Margit.
Téma zárolva.

Húsvéti elõkészületek,- húsvét - és egyéb 4 éve 4 hónapja ezelőtt #4482

 • Margit
 • Margit profilkép
 • Nem elérhető
 • Administrator
 • Hozzászólások: 5645
.2018.


NAGYPÉNTEK

--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
Utolsó szerkesztés: 4 éve 4 hónapja ezelőtt Írta: Margit.
Téma zárolva.

Húsvéti elõkészületek,- húsvét - és egyéb 3 éve 3 hónapja ezelőtt #5128

 • Margit
 • Margit profilkép
 • Nem elérhető
 • Administrator
 • Hozzászólások: 5645
.

2019.

Utolsó vacsora--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
Utolsó szerkesztés: 3 éve 3 hónapja ezelőtt Írta: Margit.
Téma zárolva.
Oldalmegjelenítési idő: 0.149 másodperc