Jézus a fény

Szia, Vendég
Felhasználói név: Jelszó: Emlékezz rám
Evangéliummal kapcsolatos témák.

TÉMA: Húsvéti elõkészületek,- húsvét - és egyéb

Húsvéti elõkészületek,- húsvét - és egyéb 13 éve 6 hónapja ezelőtt #1105

 • A.M. Timea
 • A.M. Timea profilkép
 • Nem elérhető
 • Platinum Boarder
 • Irgalom, békesség és szeretet adassék nektek
 • Hozzászólások: 356
Pilinszky János: VirágvasárnapJézus jeruzsálemi bevonulásáról János evangélistánál olvashatjuk a legjelentõsebb beszámolót.
Szereplõi: a lelkes tanítványok serege, az út porába hulló pálmaágak, s az isteni teher alatt szelíden lépkedõ "szamaracska". S még valami: a kövek. Jézus még õket is bevonja az ujjongásba: ha nem a nép, hát õk, a "kövek kiáltanának!".
Ki ünnepel itt? Mintha a teremtett világ egy-egy képviselõje, a kõ, a pálma s a szamaracska az egész nagy egyetemet képviselné a bevonulásban. S itt érdemes megemlítenünk, hogy növények és állatok milyen szokatlan hangsúllyal szerepelnek mindig az evangéliumban, fõképp a példabeszédekben. De nem a hasonlat, és nem is holmi megszemélyesítés emeli különleges megvilágításba õket, hanem nyilván a Teremtõ és teremtmény közötti viszony csodálatos komolysága.


Amikor Jézus "dicsõségesen" bevonul Jeruzsálembe, erre a futó ünneplésre futotta a világ erejébõl. Azután még az emlékét is elsodorja a pillanat, és belepi az út pora.
Az igazi, a tulajdonképpeni "megdicsõülés" még hátra van. Errõl az evangéliumnak talán legcsodálatosabban paradox mondatai következnek, közvetlenül a jeruzsálemi bevonulás után.
"Eljött az óra, hogy az Emberfia megdicsõíttessék. Bizony, bizony mondom nektek, ha csak a gabonaszem a földbe nem esik és meg nem hal, maga marad. . ." "Most az én lelkem megrendült. És mit mondjak? Atyám, szabadíts meg engem ezen órától! De hisz azért jöttem ez órára, Atyám, dicsõítsd meg nevedet!"
És mégis. . . Bármennyire kitérõ, csalóka fény volt is Jézus számára a jeruzsálemi bevonulás, a mi ünneplésünk, mégis érez gondosságot, mellyel fogadta, sõt mintegy elébe ment a szegényes fogadtatásnak. Örök idõre szóló okulásul szolgálhat számunkra: saját erõnkbõl csak ilyen szalmaláng lelkesedésre futhatja. S ha jól szemügyre vesszük a történetet, láthatjuk, hogy gyengéd gondoskodással még ezt is Jézus maga készítette elõ - miérettünk, ahogy mondotta.


A másik tanulság az isteni szerénység. Jézus példamutatása, hogy milyen szelíd alázattal kell fogadnunk az emberek ünneplését. Igaz, nem tér ki elõle, mint ahogy semmi emberi elõl nem tér ki -, hogy annál teljesebb tanítást hagyjon örökül számunkra. A jeruzsálemi bevonulás története hányszor játszódik le azóta is bennünk, egy-egy rövid felbuzdulás képében.
Hogy találkozásunk vele, hogy válhat tartóssá? Erre felel a következõ szakasz. Vállalnunk kell önmagunk "elvesztését", ahogy ö vállalta a földbe hullott gabonaszem sorsát. Akkor valóban egyek leszünk majd vele, s nem a futó, hanem az örök dicsõségben, a jeruzsálemi bevonulás után az örök Jeruzsálembe való bevonulás örömében.

MEGISMERITEK AZ IGAZSÁGOT, ÉS AZ MEGSZABADÍT TITEKET.
Utolsó szerkesztés: 13 éve 6 hónapja ezelőtt Írta: A.M. Timea.
Téma zárolva.

Húsvéti elõkészületek,- húsvét - és egyéb 13 éve 6 hónapja ezelőtt #1128

 • A.M. Timea
 • A.M. Timea profilkép
 • Nem elérhető
 • Platinum Boarder
 • Irgalom, békesség és szeretet adassék nektek
 • Hozzászólások: 356
Pilinszky János: Hétköznapok


Hétköznap és ünnep: kölcsönös megtermékenyítõi egymásnak.
Az egyik nemcsak mértéke a másiknak, de emelõje is.
Ha az ünnepben életünk végsõ értelme, állomása tûnik fel, - a hétköznapok hosszú sorát útnak kell tekintenünk, mely "életre vagy pusztulásra" vezet.
A hétköznapok sora, ez a szürke vonal, semmivel se kevesebb hát az ünnepnapok kivilágított állomásainál. Nem is az a fontos, hogy köves ez az út, hanem hogy hová visz? Az önzés tévelygéseibe, vagy az áldozat egyenes útján a megígért boldogságra?
Szürkesége a hétköznapoknak: talán legméltóbb színe az igazi áldozatnak. Az út pora a vándorok palástja.
Isten a legszürkébbért adja majd a legszebb ünneplõt cserébe.

Porból vagyunk és porrá leszünk. De mindaz, ami por belõlünk, porrá omlik a hétköznapok áldozatosan szürke munkájában, hogy egyedül az maradjon belõlünk fenn, ami már nem por többé, hanem világosság. Persze, mindez csak hasonlat, tétova tapogatózás a munka isteni rendeltetésének jelenléte, szerepe körül. Bizonytalan megsejtése annak, hogyan lehet a teherbõl áldozat, s az. áldozatból szabadság és öröm utoljára.
Legmeggyõzõbben maga a valóság bizonyítja, az élet ezer és ezer példája, hogy a legszürkébb áldozatban, munkásságban eltöltött élet termi a legízesebb és leggyengédebb gyümölcsöt. A hétköznap olyan elemi iskolája Istennek, melyben a legmagasabb tudást tanítják.
Mikor hát látszólag legjelentéktelenebb munkánknak engedelmeskedünk, jó tudnunk, hogy annak - sõt éppen annak - maga Isten a gazdája.
A "nagy feladatoknak" sokszor mi magunk vagyunk a megrendelõi. De a kicsiny, szürke, terhes gondok - minden bizonnyal Istentõl valók.
Teljesítésük hasonló az imádsághoz, s minden körülmények közt Isten szolgálatát jelenti. S az érte járó fizetség is éppoly észrevétlen és csendes, mint magának Istennek a jelenléte. Éppoly észrevétlen, de éppoly bizonyos is.

Új Ember, 1966. január 9.
MEGISMERITEK AZ IGAZSÁGOT, ÉS AZ MEGSZABADÍT TITEKET.
Utolsó szerkesztés: 13 éve 6 hónapja ezelőtt Írta: A.M. Timea.
Téma zárolva.

Húsvéti elõkészületek,- húsvét - és egyéb 13 éve 6 hónapja ezelőtt #1170

 • A.M. Timea
 • A.M. Timea profilkép
 • Nem elérhető
 • Platinum Boarder
 • Irgalom, békesség és szeretet adassék nektek
 • Hozzászólások: 356
Virágvasárnaptól nagypéntekig
Derek Prince

Van egy igazság, ami az egész Bibliát áthatja: Isten soha nem fog kompromisszumot kötni a bûnnel. Ezt remekül példázza Jézus életének két napja: virágvasárnap és nagypéntek.

Virágvasárnap Jézus nemzeti hõsként vonult be Jeruzsálembe a galileai Názáretbõl való prófétaként. Az egész város szívesen fogadta. Könnyedén félreállíthatta volna ádáz ellenségeit, a vallási vezetõket, és megalapíthatta volna királyságát. Az emberek erre vágytak. Õ mégis mást választott. Öt nappal késõbb elutasítottan és meztelenül függött a kegyetlen kereszten. Miért? Mert Isten soha nem fog kompromisszumot kötni a bûnnel és egyedül Jézus keresztáldozata által lehetett elbánni vele.

Manapság sok keresztény beszél ébredésrõl és imádkozik érte. Gyakran figyelmen kívül hagyják azt a tényt, hogy van az ébredésnek egy olyan gátja, amit nem lehet megkerülni. Ez pedig a bûn. Amíg a bûnnel le nem számolunk, valódi ébredés nem fog bekövetkezni. És a bûnnel egyféleképpen lehet leszámolni: Aki elfedezi az õ vétkeit, nem lesz jó dolga; aki pedig megvallja és elhagyja, irgalmasságot nyer.(Péld 28,13).

Isten erre két dolgot ajánl. Az egyik a bûn megvallása, a másik annak elhagyása. Általában nem valami könnyû megvallani bûneinket. Még sincs más megoldás. Ha megvalljuk bûneinket, Õ hû és igaz, hogy megbocsássa bûneinket és megtisztítson minket minden hamisságtól. Isten azt soha nem ígérte, hogy olyan bûnöket megbocsát, amelyeket nem vagyunk hajlandóak megvallani. De a megvallás önmagában nem elég. El is kell hagynunk a bûnt. Szilárdan el kell határoznunk, hogy többé nem követjük el a már megvallott vétkeinket. Érdemes megfogadnunk azt a fajsúlyos tanácsot, amit Dániel adott Nabukodonozor királynak. és vétkeidtõl igazság által szabadulj (Dán 4,24). Az igazság és a bûn között nincs középút. Minden igazságtalanság bûn. (1Jn 5,17) Amiben nincs igazság, az bûn.

Nehéz döntés elõtt állsz? Ha e levél arra késztet, hogy megkérdõjelezz az életedben eddig elfogadott dolgokat, illetve rájöttél, hogy bizonyos területeken engedetlen vagy, tárulkozz fel az igazság Szelleme elõtt! Õ készen áll, és hajlandó a segítségedre lenni.

MEGISMERITEK AZ IGAZSÁGOT, ÉS AZ MEGSZABADÍT TITEKET.
Utolsó szerkesztés: 13 éve 6 hónapja ezelőtt Írta: A.M. Timea.
Téma zárolva.

Húsvéti elõkészületek,- húsvét - és egyéb 13 éve 6 hónapja ezelőtt #1191

 • Margit
 • Margit profilkép
 • Nem elérhető
 • Administrator
 • Hozzászólások: 5668
Kárász Izabella: VIRÁGVASÁRNAP

Jeruzsálemnek útja oly csodás,
Olyan gyönyörû, mint egy álmodás.
Lángolva süt a fénylõ Nap hevet,
Nézi ez ünnepi, nagy sereget.

Virágok, ruhák tarka szõnyegén
Jár a dúsgazdag, a koldus-szegény.
Hozsannát kiált millió torok,
És mindannyian olyan boldogok!

Pálma hull, térdek mélyen hajlanak,
Amerre Jézus lassan elhalad.
Ujjongó szavak..., új virágesõ...
Áldott a Király!... Áldott, aki jõ!

Jeruzsálemnek útja csupa fény,
Virágvasárnap... régen várt remény...
Örömmámorban ül a nagy tömeg
Jézusnak egy utolsó ünnepet.

S míg minden virág elébe lehull,
Jézusnak lelke lassan elborul.
Látja elõre a nagy végzetet
És megsiratja Jeruzsálemet.

Hervad a virág, mi letépve van,
A nagy tömeg is lassan elsuhan...
Virágvasárnap! Te szép! Te csodás!
Miért múltál el, mint az álmodás?
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
Téma zárolva.

: Húsvéti elõkészületek,- húsvét - és egyéb 13 éve 5 hónapja ezelőtt #1204

 • A.M. Timea
 • A.M. Timea profilkép
 • Nem elérhető
 • Platinum Boarder
 • Irgalom, békesség és szeretet adassék nektek
 • Hozzászólások: 356
Maria Woodworth-Etter:
Hogyan mûködjünk együtt a Szent Szellemmel
Üzenet az Úrtól:

részlet


Jézus tiszta és szeplõtlen volt, elválasztva a bûnösöktõl és szabad a kísértéstõl, és neked is ilyennek kell lenned. Engedd, hogy kinyilvánítsa szeretetét benned napról-napra. Sokakat kiválasztottam és az én hatalmas erõmet adtam rájuk, de mára visszaestek. Nem engedték nekem, hogy velük járjak. Engedelmeskedned kell nekem, vagy kimozdítom a mécstartódat a helyérõl. Miért kérdõjelezed meg és kételkedsz hatalmas erõmben? Ne kételkedj, hanem teljesen és maradéktalanul rendeld alá magad a kezeimnek, hogy dicsõségemre és tisztességemre használhassalak.
Az igehirdetéséhez az 1.Kor 6,20. versét használja alapigéül. Az Írás azt mondja nekünk, hogy drága áron lettünk megváltva, ezért dicsõítsük Istent a testünkben.


Jöjj, mint egy kisgyermek, telve örömmel és boldogsággal. Gyere, teljes tudatával annak, hogy mindent megtettünk, amit tudtunk, hogy Õ akarta, hogy megtegyük, a legjobb módon, ahogyan csak tudtuk, hogy kedveskedjünk Neki. Gondolkodj ezen. Dicsérd Istent, és nézz Rá hitben, hogy Újra betölt és használ majd, hogy dicsõítsük Jézust. Aztán hit által, megérintjük a gombot, mintha lenne, és felkapcsoljuk a kapcsolót. A kapcsolat és a jó kommunikáció helyreállt Isten és az ember között Jézus által, és jó rendben megmaradt a Szent Szellem által.


Az erõ, - mondja - el fog jönni. Az Apcsel. 4. részében látjuk ezt illusztrálni. Olvassátok el. És most figyeljetek.
A hiba, amit sokunk elkövet, az az, hogy megengedjük, hogy az üldözések, megfélemlítések, erõszakosságok, és e világ hatalma megijesszen és megfélemlítsen. Nem készültünk fel a szenvedésre. Nem bízunk Istenben, hogy megvédi a munkáját és minket. Túl gyakran hátrálunk meg, vagy kötünk kompromisszumokat, és használjuk a világi bölcsességet (a rossz fajtát) és ezzel is épp annyira elégedettek vagyunk, ha Isten ereje nem nyilvánul meg olyan erõvel, és így a kedves, csendes, fenyegetõen tekintélyes és precíz, modern keresztények nincsenek megbántva. Imádkoznunk kell és várni Istentõl, hogy még többet munkálkodjon és nyilvánítsa ki erejét még jobban, a meghátrálás nem tetszik Istennek, és ezért, a csodák és jelek, az Õ jelenlétének és hatalmának megnyilvánulásai hatalmas módon akadályoztatva vannak. Menjünk elõre. Töltsük be a feltételeket.

Békéljünk meg minden testvérrel Isten és emberek szeretetével. Jöjjünk azzal a kívánsággal, hogy Jézus dicsõíttessen. Jöjjünk Össze egységben.

folytatás következik

MEGISMERITEK AZ IGAZSÁGOT, ÉS AZ MEGSZABADÍT TITEKET.
Utolsó szerkesztés: 13 éve 5 hónapja ezelőtt Írta: A.M. Timea.
Téma zárolva.

Húsvéti elõkészületek,- húsvét - és egyéb 13 éve 5 hónapja ezelőtt #1205

 • A.M. Timea
 • A.M. Timea profilkép
 • Nem elérhető
 • Platinum Boarder
 • Irgalom, békesség és szeretet adassék nektek
 • Hozzászólások: 356
elõzõ folytatása

Ne magadra és másokra nézz, hanem az legyen a legnagyobb vágyad, hogy Isten munkálkodjon, hogy kinyilvánítsa hatalmát. Aztán imádkozd a hit imáját, és valami természetfeletti fog történni. Isten válaszolni fog. Ereje beléd és rajtad keresztül fog áradni. Friss bátorságot fog adni, és alkalmassá tesz, hogy megtedd a te részed, hogy Isten Igéjét bátorsággal szóld, és bizonyságot tégy a Feltámadásról nagy erõvel, és a jelek, amelyek követnek, pozitív és félreismerhetetlen bizonyítékát adják annak, hogy az Úr veled dolgozik. Félelem és meggyõzés fog a hitetlenekre jönni.

Énók elváltozott, de elváltozása elõtt bizonyságot tett: arról, hogy kedves volt Istennek. Várjuk és reméljük, hogy elváltozunk mi is, az egyház nagy része, mikor Jézus jön. És nekünk is kell, hogy legyen saját bizonyságtételünk. Az erõ, jelek, és a Szellem megnyilvánulásai bizonyságtételek arról, hogy Istennek kedvesek vagyunk.

Kívánnunk kell, hogy Isten mindenható keze és ereje használjon minket. Meg kell, hogy érintsen a bátorság, a tûz. Imáinknak eredményesnek kell lenniük. Testünkben kellene hordoznunk az Õ erejét. Istennek meg kellene dicsõülnie testünkben valamiképp. Isten erõmûvei vagyunk Jézus azt mondta: „Hanem vesztek erõt, amikor a Szent Szellem eljön rátok.” Ha meghátrálunk, Istennek nem leszünk kedvesek, és nem fog használni minket az Õ tetszésére. Nem tud használni, mert nem vagyunk vele szövetségben. Isten szabad akaratot adott minden embernek. Isten olyan emberekre vágyik, és olyanokat keres, akik az Õ szíve szerint valók. Egyek Vele és az Úr Jézus Krisztussal, akinek semmilyen áldozat nem túl nagy azért, hogy Isten örök tanácsa és tervei teljességükben valósuljanak meg. Õ a hit embereit keresi, a Zsidó levél 11. részében fellelhetõ fajtájút.

Minden, ami az Atyáé, lehet a miénk is. Mikor a tékozlók hazajönnek, menjünk mi is és együnk a hizlalt ökörbõl és kapcsolódjunk be a zenébe és táncba. Legyünk boldogok. Olyanná teszi lábunkat mint a szarvasé, és magas helyekre ültet minket. Isten ereje könnyûvé teszi testüket, mikor betölt a Szent Szellem, ami záloga a feltámadás erejének. Némelyeknek mégis meg van kötözve a kezük-lábuk. Nem tudják felemelni a kezeiket Istenhez, és nem tudnak bekapcsolódni a szent táncba. Némelyekben talán a példabeszédbõl ismert idõsebbik fiúnak a szelleme van. Szent, szelíd bátorságunk van. Bennünk, akik a Vér alatt vagyunk, nem a félelem szelleme van, hanem a szeretetnek, az erõnek és a tiszta értelemnek a szelleme. Tudjuk, hogy Isten fiai és leányai vagyunk, erõvel és hatalommal.

Fogadjátok el azt akit Isten választ, bármilyen legyen is a múltja. Most kicsoda? Vigyázzatok arra, hogy ne bántsátok a kicsinyeket, akik Krisztusban hisznek. (Márk 9,42) Hogy ne tántorodjanak meg és essenek el azért, mert elutasítjátok a közösségbõl, megtagadjátok tõle a szabadságot, és visszatartjátok tõlük szereteteteket.

folytatás következik
MEGISMERITEK AZ IGAZSÁGOT, ÉS AZ MEGSZABADÍT TITEKET.
Utolsó szerkesztés: 13 éve 5 hónapja ezelőtt Írta: A.M. Timea.
Téma zárolva.
Oldalmegjelenítési idő: 0.262 másodperc