Jézus a fény

Szia, Vendég
Felhasználói név: Jelszó: Emlékezz rám
Ebben a témakörben a dimenzióváltásról és az azzal kapcsolatos tanításokról lehet olvasni.
Nostredamus, Kryon, Kirael, Pió Atya, Nyirkai jóslat, 2012,Plejádok üzenete, próféciák stb.
 • Oldal:
 • 1
 • 2

TÉMA: Szûz Mária tanítása a korszakváltásról

Szûz Mária tanítása a korszakváltásról 11 éve 11 hónapja ezelőtt #2744

 • Margit
 • Margit profilkép
 • Nem elérhető
 • Administrator
 • Hozzászólások: 5623
Mária-jelenések

Mária 150 év óta figyelmezteti - jelenései alkalmával - az emberiséget a megtérésre, ami ha nem következik be, a legsúlyosabb büntetések érik a világot. Megjövendölte az elsõ és második világháborút és a kommunizmus (ateizmus) világméretû elterjedését. Mária szemébõl (az õt ábrázoló szobrokon és képeken) véres könnyek hullottak. Ezek az édesanya könnyei voltak, amelyek nemcsak a gonoszság és bûn elterjedése miatt hullottak, hanem a jövendõ borzalmas pusztulás miatt is.

LaSalette, Lourdes, Fatima, Medjugorje, Akita (Korea) és még sok más helyen jelent meg Mária, hogy figyelmeztesse az emberiséget a megtérés fontosságára. Ha a megtérés nem történik meg, akkor nagy büntetés következik.

A Szûzanya LaSaletteben (1846) elmondott üzeneteibõl:

1846-ban a francia Alpokban, LaSaletteben megjelent a Szûzanya két pásztorgyermeknek. Mindkét gyermek kapott egy-egy titkot. Csak Melanie titka maradt meg az utókor számára, Maximin titka elveszett. Az Egyház elismerte a jelenések valódiságát.

"Az emberiség a legborzasztóbb ostorcsapások és legnagyobb események elõestéjét éli. El kell készülni arra, hogy vasvesszõvel fogják kormányozni és ki kell ürítenie a harag kelyhét.

A földet mindenféle csapás éri majd (a pestis és éhínség mellett, mely általános lesz). Háborúk következnek az utolsó háborúig, amelyet majd az Antikrisztus tíz királya vezet. Ezeket a királyokat ugyanaz a cél lelkesíti és õk lesznek a világon uralkodó egyedüli királyok. Ennek kezdete elõtt az egész világon egyfajta hamis béke lesz. Semmi másra nem gondolnak, csak a szórakozásra. A gonoszok mindenféle bûnben részt vesznek. De a szent Egyház gyermekei, igazi követõim növekedni fognak az Isten iránti szeretetben és az erényekben, a Szentlélek vezetése alatt. Velük együtt fogok harcolni, míg elérnek koruk teljességébe.

A természet bosszúért kiált, sóhajt az emberek miatt és megremeg az iszonyattól annak várásában, aminek a bûnnel szennyezett Földre el kell jönnie.

Remegj meg Föld és ti, akik fogadalmat tettetek Jézus szolgálatára és akik bensõtökben magatokat imádjátok, remegjetek! Mert Isten azon van, hogy kiszolgáltasson benneteket ellenségeteknek, mert a szent helyek pusztulóban vannak. Számos kolostor többé már nem Isten háza, hanem Asmodeus és övéinek legelõje.

Rossz könyvek bõségben lesznek a Földön és a sötétség szellemei mindenütt hidegséget terjesztenek minden ellen, ami csak Isten szolgálatával kapcsolatos. Igen nagy hatalmuk lesz a természet felett. Lesznek olyan egyházak, amelyekben majd ezeknek a gonosz szellemeknek szolgálnak. Az évszakok megváltoznak. A Föld csak rossz gyümölcsöt terem, a csillagok elhagyják rendes pályájukat. A Hold csak gyenge, pirosas fényt ad. A víz és a tûz a Földön félelmetes földrengést és nagy megrázkódtatásokat okoz majd, amelyek hegyeket és városokat süllyesztenek el.

Sürgõs felszólítást küldök a Földre! Felszólítom Isten igaz tanítványait; aki a mennyben él és uralkodik... Felszólítom gyermekeimet... akik nekem adták magukat, hogy õket isteni Fiamhoz vezessem... Végül felszólítom a végsõ idõk apostolait, Jézus-Krisztus hûséges tanítványait, akik... imádságban, szenvedésben, vezeklésben... Istennel egyesülve, a világ elõl elrejtve élnek.

Itt az idõ, hogy elõlépjetek, hogy fénnyel töltsétek be a világot... Buzgóságotok tegyen éhessé Jézus Krisztus dicsõségére és tiszteletére mindenkit. Küzdjetek ti, fény gyermekei, ti kicsiny csapat, ti, akik láttok, mert az idõk ideje, a vég vége van itt.

Jaj a Föld lakóinak! Véres háborúk jönnek, éhínség, pestisjárvány, fertõzõ betegségek. Félelmetes állatesõ(?) fog hullani. Mennydörgés, amely városokat ráz meg, földrengés, amely országokat nyel el. Hangokat hallanak majd a levegõben. Az emberek fejüket verik majd a falba. A halált kívánják, de az csak kínokat hoz számukra. Mindenütt vér folyik majd. Ki gyõzhetne itt, ha Isten meg nem rövidítené a megpróbáltatás napjait? De Isten hagyja majd magát megindítani az igazak vére, könnye és imája által... Tûz fog az égbõl hullani... Az egész természetet iszonyat veri majd... A Nap elsötétül. Egyedül a hit világossága él majd.

A mélység felnyílik... Lásd a vadállatot alattvalóival, aki magát a "világ megváltójának" nevezi. Büszkén emelkedik majd a magasba, hogy felmenjen a mennybe, de Szent Mihály arkangyal leheletétõl megfullad. Lezuhan, és a Föld, amely három napja folytonos vajúdásban van, felnyitja tûzzel teli belsejét. A pokol örökös mélysége örökre elnyeli õt övéivel együtt. Akkor tûz és víz fogja a Földet megtisztítani és kiirtja az emberi kevélység minden mûvét és minden megújul. Akkor majd Istennek szolgálnak és Õt dicsõítik."

Medjugorje: 1981. június 24-én Mária megjelent hat gyermeknek. Az évek folyamán 10 titkot bízott rájuk a világ jövõjérõl, amelyet még nem tárhatnak fel. Az üzenetek, amelyeket rendszeresen ad a Szûzanya, az imádságról, böjtrõl, megtérésrõl szólnak. Ezek által csökkenthetõk a világra jövõ nagy csapások.
(forrás:http://www.emmausz.hu/utolsoidok.htm
Mellékletek:
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
Utolsó szerkesztés: 10 éve 6 hónapja ezelőtt Írta: Margit.
Téma zárolva.

Szûz Mária tanítása a korszakváltásról 11 éve 11 hónapja ezelőtt #2745

 • Margit
 • Margit profilkép
 • Nem elérhető
 • Administrator
 • Hozzászólások: 5623
Jelenkori próféciák

Nagyfalui üzenetek (Erdély)

Egy (pap) zarándok beszámolója:

"Nagyfalu, Váradtól 100 km-re Kolozsvár irányában található. Ott ma is vannak Jelenések. A Szentháromság személyei, és Mária szólnak egy asszonyon keresztül. Hívõ ember vagyok, de nem tartozom a hiszékenyek közé. Elolvastam ennek az asszonynak az élettörténetét, és beleolvastam azokba az üzenetekbe is, amit ott kapnak már egy ideje. Hitelesnek találom ezeket. Ennek az asszonynak a szülõi birtokán, egy hegyen kellett felállítani egy nagy keresztet, amit az egység keresztjének hívnak, és ahol sokan hitre jutnak, meggyógyulnak. Ott történnek a jelenések a hónap elsõ csütörtökén, péntekén és szombatján. Szûz Mária szól ebben az üzenetben, amit most ismertetni szeretnék,. 2007 február elsõszombatján
Én, mint 'Égi Édesanyátok', megkérdezem tõletek: tudjátok-e azt, hogy a jövõben mire számíthattok?

Most, képzeljétek el, hogy eddig még soha nem látott 'Nagy Hajó' nyitott ajtaja elõtt álltok. (Elõször Péter kis bárkája, majd az egyház egyre nagyobb hajója, amelyrõl sokan lesodródtak, és más hajókat építettek. Sok kisebb-nagyobb hajó. Most pedig, nézzük csak milyen hajó!) Ez a 'Nagy Hajó' hamarosan kifut a 'Nagy Vizekre' és magával viszi mindazokat, akik meg akarnak menekülni a "Nagy Vihartól", amely közeledik felétek! Ha meg akartok menekülni, akkor szálljatok fel erre a 'Nagy Hajóra", amelyet a Szentlélek ereje vezet, egy biztos cél felé, ahol Szent Fiam Irgalmas Szíve és az Én Szeplõtelen Szívem vár rátok! Ahová érkezni fogtok, az már egy 'Új Világ' lesz, ahol nem lesz bûn, szenvedés és halál. Ott minden odaérkezõ ember testvérként fogja szeretni embertársát.

Ez egy 'Nagy, Szellemi Hajó', a 'Remény és az Egység Hajója'! (A sok egyház, a sok vallás, a megosztottság nem Istentõl származnak.) Ez a 'Nagy Hajó' hamarosan kifut a 'Nagy Vizekre' és magával viszi mindazokat, akik meg akarnak menekülni a "Nagy Vihartól", amely közeledik felétek! Ha meg akartok menekülni, akkor szálljatok fel erre a 'Nagy Hajóra", amelyet a Szentlélek ereje vezet, egy biztos cél felé, ahol Szent Fiam Irgalmas Szíve és az Én Szeplõtelen Szívem vár rátok! Ahová érkezni fogtok, az már egy 'Új Világ' lesz, ahol nem lesz bûn, szenvedés és halál. Ott minden odaérkezõ ember testvérként fogja szeretni embertársát.

Akkor 'Új Idõszámítás' fog elkezdõdni a Földön! Ekkor lesz Szent Fiam Irgalmas Szívének és az Én Szeplõtelen Szívemnek a diadala!!!

(Mária az õ szeplõtelen szívének a diadalát már Fatimában megígérte. Ebben az évben ünnepeljük a fatimai jelenéseknek a 90. évfordulóját)

Megkérdezhetitek: vajon kik szállhatnak fel arra a 'Nagy, Szellemi Hajóra'? (a válasz:) Mindazok, akik bûnbánatot tartanak; akik megtartják Isten Törvényeit; akik kibékülnek Istennel , önmagukkal és felebarátaikkal! Arról fognak megismerni benneteket az emberek, hogy Hozzánk tartoztok, ha jót tesztek még azokkal is, akik veletek rosszat tettek! Ha ezt megélitek, a Gonosz sem fog tudni ártani nektek!

Elõször azokat kérem, hogy szálljanak fel a 'Nagy Hajóra', akiket összegyûjtöttem Szent Péter apostol Aklába!

(Ezek a szavak hozzánk, katolikusokhoz szólnak! De figyeljük csak, hogy mit mondanak!) Ezek közül, csak azoknak van a 'Nagy Hajón' a helyük, akik elfogadják a legénység szerepét és szolgálni fogják azokat a testvéreket, akik utánuk fognak arra felszállni! (Tehát nem mellveregetés, hogy mi katolikusok vagyunk, hanem szolgálat!) Azután azok is felszállnak a 'Nagy Hajóra', akik szívbõl megbánták, hogy eddig megtagadtak Engem és minden égi segítséget! Ezután Isten küld az Égbõl egy 'Nagy Figyelmeztetést'! Isten Fényében, mindenki úgy fogja látni önmagát, ahogy Isten elõtt van! Ez lesz Isten részérõl a 'Legnagyobb Segítség' az emberiség megmentésére!

(Ez az üzenet, ez a bizonyos nagy figyelmeztetés, nemcsak itt hangzik el, hanem elhangzott már Garabandálban, és más helyeken is. )

Ezután a 'Rendkívüli Esemény 'után, olyanok is felszállnak " bûnbánatuk által " a 'Nagy Hajóra', akik addig egy közösséghez se tartoztak!

Ezután a 'Nagy Hajó Ajtaja' bezárul és azokkal az emberekkel, akik felszálltak rá, kifut a 'Nagy Vizekre'! A Szentlélek ereje és Fénye fogja vezetni a 'Biztos Cél' felé! Én ezt a 'Nagy Hajót' betakarom Édesanyai Palástommal! Így védem meg az ellenség támadásaitól! Addig, számíthattok arra, hogy azok részérõl fog támadás érni benneteket, akik nem akarnak felszállni a 'Nagy Hajóra'! Tudnotok kell 'Jézus Kisded Nyáját' a pokol hatalmas erõi se fogják tudni elpusztítani.

(Mielõtt az üzenet végét is felolvasnám, szeretnék még néhány megjegyzést fûzni a fõ mondanivalóhoz. Az ilyen prófétai üzenetekkel kapcsolatban nagy kísértése az embernek, hogy keresse az idõpontokat is. Ilyenféleképpen: Mit jelent ez a közeljövõ? Mikor, melyik napon, hány órakor fog indulni ez a hajó? Átélhettünk ilyesmit az ezredfordulóval kapcsolatban. Vannak szekták, amelyek mindig újra konkrét idõpontokat jelölnek meg, hogy mikor lesz itt a világvége. Ha jól odafigyeltünk, itt nem világvégérõl van szó, hanem egy korszakvégrõl, egy új korszaknak az eljövetelérõl, egy új idõszámításról a Földön, ami után nem lesz bûn, szenvedés, és minden odaérkezõ ember, testvérként fogja szeretni az embertársát.

Ne az idõpontokra figyeljünk, hanem arra, hogy hogyan juthatunk fel erre a nagy hajóra, amely tulajdonképpen mindegy, hogy egy boldogabb földi korszakba, vagy közvetlenül a mennyországba vezet. Ebbe az új korszakba való bejutás feltétele, még egyszer: a bûnbánat, a megtérés, a kibékülés Istennel, embertársunkkal és önmagunkkal, és attól fogva Isten törvényeinek a megtartása. Ezek nélkül lemaradunk errõl a hajóról, és a pusztulás vár ránk. Mária befejezõ szavai a következõk. És figyeljünk itt is: Az ég egyenesen kérlel minket, azért, hogy megmenthessen bennünket.)

Most újra kérlek titeket, drága Gyermekeim, ne tagadjatok meg még egyszer Bennünket, mert Nélkülünk árvák fogtok maradni!!!

Elõre megmondom nektek, ha, ebben az utolsó idõben sem hallgattok Rám, akkor 'egy idõ után' már nem fogok tudni rajtatok segíteni!!!

Édesanyai áldásom adom rátok!"
(forrás:http://www.emmausz.hu/utolsoidok.htm)
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
Utolsó szerkesztés: 11 éve 11 hónapja ezelőtt Írta: Margit.
Téma zárolva.

Szûz Mária tanítása a korszakváltásról 11 éve 11 hónapja ezelőtt #2756

 • Margit
 • Margit profilkép
 • Nem elérhető
 • Administrator
 • Hozzászólások: 5623
Isteni pecsét Magyarország felett

2010. 06. 10.

Egy gyertya fénye tükrözõdik a lelkemben. Imádság hangjait hallom mindenfelõl. Sok lélek szólítja a Szûzanyát.
Kegyelemért, irgalomért kiáltanak. "Most segíts meg, Mária!"
"Boldogasszony anyánk, miért hagytad el-e nemzetet, a te országod?"
A Szûzanya szomorúan hallgatja a hozzá küldött keserû fohászokat.
Könnyei hullanak gyermekeiért.
Nem szóltam- e néktek, hogy figyelmezzetek az égi szóra? Üzenetet küldtem annyi látnokom által! Áhítattal borultatok lábaim elé, mert õk is ezt tették. Kerestetek Engem, de csak akkor, ha megnyilvánulásomnak jeleit a világban egyértelmûvé tettem. Hittetek nekem, de csak akkor, ha beteljesedtek figyelmeztetéseim felettetek.
Aki mégis hittel fordult szavaimhoz, áldást és változást hívott-e világra.
Várjátok, hogy segítsek! Várjátok, hogy Fiamat, az Õ kegyelmében hozzátok vezessem. Miért nem ti léptek, és cselekedtek Õfelé? Milyen jeleket vártok még Tõle, ami meggyõzi lelketeket? Õ az, aki jelet küldött néktek, magyarok! Én népem, miért nem értitek szavát?
Alig hogy felkel a Nap felettetek, hogy fényével utat mutasson, de a távolban viharfelhõk gyülekeznek, hogy eltakarják melegét. Alantas, sötét erõ mely álnok módon országotokra támad. Még nem látjátok, de közelít! Elõre küldi siserehadát, hogy pusztítsanak, romboljanak, ellentétet szítsanak. Vigyázzatok! Alantas ellenség jelenik meg országotok felett!
Fiam egyértelmûvé tette jelenlétét eme nemzet felett. Láttátok a jelet. Szent arcát megformázták a Föld elemei, hogy tudjátok, ki az Úr mindenek felett! Mutatja néktek az elkövetkezõket. Fiam, Krisztus arca nyílt felszólítás arra: "Én itt vagyok! Jogos királyságomat a Föld felett átveszem."
E nemzet lesz színtere a sötétség tombolásának az Õ nevéért. Ti még nem értitek! Jeleket küldött néktek, hogy készüljetek! Meg kell vívnotok a csatát a sötétség tomboló erejével! Csapás csapást követ majd, mert pusztulást mondott a sátáni erõ e nép felett. De bízzatok! Égi kezek kegyelme veletek lesz, csak higgyetek! Higgyetek Fiam szavának, akaratának! Higgyetek a szeretet erejében és hatalmában a gonosz felett!
Anyai szívem fáj gyermekeimért. Csak akkor segíthetek, ha Hozzám méltón fordultok. Koronás fõk hódolnak majd elõttetek, hogy Hozzám közelebb lehessenek. Hirdetem népemnek a világ minden tája felett: Hozzám jöjjetek! Anyai szívemnek fénye védelmez benneteket. Hitetek ereje elõszólít Engem. Láthattok, mert mint patrónátok, örök édesanyátok, királynõtök, jelenlétem az ellenség elõtt láthatóvá teszem! Ki az, ki ezen országért kiáll, és eltapossa a kígyó fejét felettetek. Fiam akarata ez, hogy e világ lássa meg édesanyja erejét, mert az idõ elérkezett. Fiam megjelölte nemzetem arcképével, elpecsételte azt, hogy örök királyságának ékkövévé tegye. Készüljetek hát! Mert innen indul el, és itt kezdõdik el a fény és sötétség elsõ nagy csatája, melyet Én vívok meg értetek! Fiam oltalmával, támogatásával, a Királyok Királyának hatalmával.
A tisztító erõk útnak indultak minden égtáj felett. Sötétség démoni ereje szabadul fel a Föld mélységeibõl, hogy pusztítson, romboljon és öljön. De ti ne féljetek! Angyalok seregei harcolnak értetek. Fiam minden ígérete és oltalma gyermekeivel van, csak legyen hitetek!
Kiszabadul a korszakok gonoszsága a végsõ csatára a Föld testébõl, hogy felsóhajtva lerázza igáját magáról, és megtisztult szépségében ragyogjon az Atya ékköveként.
Bizonyságot teszek e nemzet elõtt, hogy imáitok az égig szálltak! Ragyogjatok hát, fény gyermekei! Erõsítsetek, és a kígyó feje porba hull, e nemzet örök dicsõségére Isteni Atyátok elõtt!

Szûzanya

-Anael-


--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
Utolsó szerkesztés: 11 éve 11 hónapja ezelőtt Írta: Margit.
Téma zárolva.

Szûz Mária tanítása a korszakváltásról 10 éve 6 hónapja ezelőtt #3249

 • Margit
 • Margit profilkép
 • Nem elérhető
 • Administrator
 • Hozzászólások: 5623
.

Javítás alatt!!!


Interjú az Isten irgalmasságról nevezett Máriával
2011. november 6.


Szinkronizálva, Selymes atya szerkesztésében, Róma

Mária (továbbiakban M): Csodálatos út volt, szeretné, hogy elmondjam miként történt?
Riporternõ (továbbiakban R): Igen, nagyon érdekelne. Hirtelen történt ez önnel, vagy fokozatosan?
M:- Elõször is lanyha katolikus voltam, nem igazán érdekelt a vallás, és õszintén elmondhatom, afelé tartottam, hogy hitetlenné váljak. Nem járultam szentségekhez évek óta, beleértve a szengyónást is, nem érdekelt az egész, mert az életem egészen másról szólt, mint templomba járni, vagy szentmisére járni. sikeres üzletasszony voltam.
Mindemellet, azt gondolom szentmisére készültem, akkor még nem jöttem rá, mi is történik. - de, ami igazából történt az volt, hogy meglátogattam valakit a kórházban és bementem a templomba, és imádkoztam a Szûzanya szobra elõtt " ez az elõtte való év volt " nem imádkoztam nagyon hosszú ideje. Amint imádkoztam, a Szûzanya megjelent az oltáron. Akkor, nem is tudom, hogy mondjam el " egészen kiakadtam."
R: Egyedül volt akkor a templomban?
M: Igen - Jaj nem, volt velem még egy másik személy.
R: Õ is látta?
M: Igen, és ez nagy segítség volt, mert legalább tudtam, hogy nemcsak én láttam. Amikor megláttam a Szûzanyát mozdulni sem tudtam, annyira erõteljes volt és láttam, hogy sírt " le voltam döbbenve" kiszaladtam a templomból remegve, nem tudtam mit kezdeni. Aztán néhány nap múlva visszamentem meglátogatni azt a bizonyos személyt a kórházban, többször visszamentem, és minden alkalommal bementem a templomba. És minden egyes alkalommal - ekkor már csak magam voltam, különbözõ emberi alakokat láttam a Szûzanya szobra felõl felém közeledni, nem tudtam kik voltak. - láttam egy sálat viselõ kislányt, egy sötét színû sapkaszerû valamit viselõ, rövid szakállú férfit, nem tudtam kicsoda, még mindig nem tudom.
R: Vajon Pio atya lehetett?
M: Lehetett õ is - azóta már láttam õ - lehetett õ is fiatal korában. aztán láttam egy apácát, akinek szögletes keményítékes fátyol volt a fején, egy olyan különleges habitusa volt.. Kik ezek, akiket látok, mondtam magamban. Sokkoló volt, igazán sokkoló. Ez így folytatódott, és hogy rövidre fogjam a történetet, ezek a látomások már jó ideje folyatatódtak volt, és akkor végre novemberben elmentem egy grottóhoz, a lakásomtól nem messze, néhány barátommal voltam, akiktõl hallottam volt, hogy létezik ott egy rózsafüzér csoport, és valami arra késztetett, hogy menjek le oda, és amikor lementem minden megváltozott, mert amikor rátekintettem a szoborra, a Szûzanya újból élõvé vált. És mindjárt láttam II János Pál pápát, aztán újból láttam a szögletes fejfedõs apácát, akirõl most tudom, hogy Fausztina nõvér.
R. Jéé, Fausztina nõvér.
M: Több személyt is láttam, de nem tudtam kicsodák . de azóta azt mondták nekem, hogy az egyik Szent Benedek volt. vagy Benedeki..?
R: Szent Benedek? Szent Benedek egy nagyon nagyon erõteljes szent..
M: a másik szent Ágoston volt . Én soha nem hallottam róluk, nem jelentettek semmit számomra. Tudtam, hogy valami történik velem, mert ebben az idõben még néhány furcsa dolog kezdett el történni velem. Elkezdtem a keresztrefeszítésre gondolni, és lassan, fokozatosan kezdett nagyon felkavarni, amikor a keresztrefeszítésre gondolkodtam. És vegül kezdtem felébredni hajnali 3 órakor, és csorogtak a könnyeim, amikor a keresztrefeszített Jézusra gondoltam. Nem tudtam mi baj van velem, de mégis tudtam, hogy a józan eszem birtokában vagyok, mert egy nagyon elfoglalt, karierrjének élõ nõ vagyok. Szóval nagyon komoly munkahelyem van…és tudtam, hogy nem mehetek be másnap az irodámba, mintha semmi sem történt volna, mert dolgoznom kellett, és élnem kellett az életemet, amilyen normálisan csak lehetett, de belül remegetem, de nem féltem…aztán november 8-án indíttatást éreztem arra, hogy délután 3 órakor imádkozzam a rózsafüzért, nem tudom miért, valami arra idított, hogy elõkészítsem a szobát, és elkezdtem imádkozni… és akkor kaptam meg az elsõ üzenetet a Szûzanyától.
R: Látta a Szûzanyát? Eljött önhöz, hallotta õt?
M: Igen..nem volt semmi hang, semmi lyen, a szája mozgott..Volt nálam toll és papír, nem tudom miért voltam ennyire felkészülve, de éreztem, hogy valami történik. És ez volt az az alkalom, amikor elmondta nekem elsõ üzenetét. Halvány fogalmam nem volt, mit jelent..felolvasok egy részletet abból az üzenetbõl:
- Gyermekem, ez a feladat, amit rád bíztam nagy felelõsséggel bír, nem hagyhatod, hogy bárki is megakadályozzon feladatod végrehajtásában. Hirdetni kell az igazságot. Kiválasztott vagy arra, hogy ezt tedd. Gyermekem, légy erõs. Nézz fel az Istenre, és kérd, hogy vezessen, hogy elvégezd a feladatot, amit rád bíztam. Az összes szentek melletted vannak, és segítenek neked a munkában. -
És akkor megálltam és figyeltem, és újból láttam mindannyiukat.
R: Ugyanazokat a szenteket, akiket korában látott?
M: Igen. Mindannyiukat! És ekkor megálltam és megkérdeztem: "tényleg te beszélsz velem?" Letettem a tollat, és mondtam: "tényleg te beszélsz velem, vagy mi történik?" - Úgy van. Vedd a tollat a kezedbe és hírdesd az igazságot mielõtt túl késõ volna. Ezek az üzenetek isteni eredetüek és tisztelni kell õket. Bízom benne, hogy mindent megteszel azért, hogy hatékonyan továbbítsd õket egy hitetlen világnak. Fontos, hogy erõs maradjál az én szeretett Fiamért. Tudom, hogy szenvedsz érte, vele és általa. Örülj, mert ez jó dolog, áldott vagy te gyermekem, hogy kiválasztattál, hogy elvégezd ezt a munkát. Légy erõs - és az üzenet folytatódott. Egyáltalán nem értettem mit jelent az üzenet. Ez délután fél négy óra volt november 8-án. Aztán aznap éjszaka mélyen aludtam, és hajnali 3 órakor hírtelen felébredtem, és azt éreztem, mintha kiemeltek volna a testembõl, nem tudom ezt másként leírni - felkapcsoltam a villanyt és rápillantottam az órámra, és véletlenül ott volt egy Jézus képe mellettem, mert meg vagyok most gyõzõdve, hogy ekkorra lassan kezdtem már megtérni, és valaki adott nekem egy Jézus képet. Egy régi kép volt. Csak úgy fel volt oda állítva, és ahogy ránéztem, nagy csodálkozásomra az arca élõvé vált és a szája kezdett mozogni, tudtam, hogy beszél, de nem hallottam semmit. Volt egy régi boríték az ágyam mellett, kezembe vettem és találtam egy tollat, tudtam, hogy mondani akar valamit. Az volt az elsõ üzenet, azt hiszem hajnali 3 óra volt, mély álomba merülve, és a következõ pillanatban ezt az üzenetet kaptam, rendkívüli volt, nem tudtam volna kitalálni. Felolvasom az elsõ bekezdést.
R: Ó, persze, kérlek.
M: - Íme, közel van az idõ, amikor elmondod a világnak, hogy igazságosságom eléri azokat, akik eltaszítanak engem. Határtalanul irgalmas vagyok azokhoz, akik a kereszten elszenvedett fájdalmaim igazságát követik.
Örülhetnek azok a követõim, akik ellenállnak a mindennapi kísértéseknek. Mások, akik hátat fordítottak az én tanításaimnak, nem látják azokat az ígéreteket, amelyeket tettem nekik, amikor a bûneikért meghaltam a kereszten.
Annyira mély a fájdalmam és a szomorúságom, az elhagyatottság miatt, ami az én szeretett bûnöseim részérõl ér, akikért odaadtam földi életemet.
És folytatja..
R: Hogy érezte magát abban a pillanatban, amikor megkapta ezt az üzenetet, és ilyen szolgálatra kapott meghívást? Megosztotta valakivel vagy akkor még hallgatott róla?
M: Mindjárt másnap reggel felhívtam legjobb barátomat, és mondtam neki, hogy vagy megõrültem, vagy valami történik. Egyrészt reméltem, hogy az õrültség jelei ezek, és mondtam, hogy ha ez valamilyen összeomlás, inkább azt akarom, mint ezt. Nem tudtam mit kezdeni azzal, ami velem éppen történt. És nem is akartam semmit sem kezdeni vele. Mégis volt egy olyan sürgetõ érzésem, mintha valami vonzott vissza aztán felhívtam a papot is, aki 2o éve ismert, aki elkezdett nevetni, mert én voltam az utolsó személy, akirõl ilyent el tudott volna képzelni.
R: Igen, hát pontosan ez teszi olyen meglepõvé azt, hogy Isten önt kiválasztotta, gondolom, ön is így érezte, mert azt mondta ugye, hogy majdnem hitetlen volt, és mégis a Szûzanya megjelent önnek és megkapta ezeket az ajándékokat. Tehát igazából egy teljes szívbeli megtérésen ment át ezek által. És Isten mindannyiunat erre a szívbeli megtérésre hív, nem?
M: Igen, azóta 25o üzenetet kaptam, amelyekbõl jó néhányat nem tettem közzé.
R: Ezek az üzenetek mindenkinek szólnak, vagy a legtöbb csak személyes üzenet?
M: Nem, meghatározott okkal történik ez, a világnak szólnak, mert sok minden fog történni soha nem mondott nekem dátumot. de azt mondta nekem – most, hogy megerõsödtem, mert majdnem egy éve minden fajta traumán átmentem már: én nem tudok ezzel mit kezdeni, nem akarom ezt, vedd el ezt tõlem. Minden hajnalban 3 órakor felébresztett, de aztán megkértem az ötödik nap után, hogy ne ébresszen fel többet 3 órakor.
R: Még mindig felkelti reggel 3 órakor?
M. Nem. Csak egyszer, kétszer, amikor egy nagyon fontos üzenetet akart közölni. Az egyik ilyen üzenetben azt mondta, hogy a világ meg fog változni. Na, de ne felejtsék el " szégyenlem is bevallani " hogy soha nem olvastam a Bibiliát, nem tudok semmit róla. Gyermekkoromban nem volt otthon Bibliánk, nem tanítottak nekünk sokat a Bibliáról, és azt gondolom, a legtöbb katolikus ugyanezt elmondhatja. Valahogy ez nem volt fontos, ne kérdezze miért. Azt mondta nekem (Jézus), hogy az õ irgalma készteti arra, hogy ezeket az üzeneteket közölje a világgal. Nem azért jön vissza, hogy mindjárt elítéljen, mert ha ezt tenné, mondta, nagyon kevés ember lenne a Menyországban, az egy üres hely volna. Aztán azt mondta nekem, hogy "azért adom neked ezeket az üzeneteket, hogy megtérést hozzál a világon létezõ minden vallásnak, hogy (ezek az üzenetek) megszólítsanak minden vallást a világon, hogy figyeljenek, és hogy hallják a Mennyei Atya szavát is. Mert visszajön, hogy újból megmentsen, és ezzel az alkalommal egy figyelmeztetést fog adni." Na, most nekem halvány tudásom sem volt arról, hogy ez a figyelmeztetés mit jelent. Azt mondta nekem, hogy vissza fog jönni és mindenkinek esélyt fog adni arra, hogy megváltsák magukat az õ szemében. Nem gondoltad, hogy újra vissza fogok jönni, hogy újból megmentselek? Azért, ami a világban történik annyi század óta, az õ irgalma õ mindenkit szeret és visszajön, és ami történni fog - én nem tudtam semmit a Garabandáli jelenésekrõl úgy tûnik, hogy ott voltak látnokok, akik hasonló üzeneteket kaptak.
R: Igen, voltak régi idõk óta még LaSalettõl kezdve.
M: Mindenki a világon látni fogja õt, meg fogja érinteni õket a szeretetével. Kivétel nélkül, mindenki érezni fogja ezt az érintést. Fel fogsz ébredni reggel, egy keresztet fogsz látni az égen, azt mondta nekem (Jézus), hogy két üstököst vagy két csillagot fogsz látni, egy robbanásszerû valami lesz az égben, nem fog fizikailag ártani neked, de nagyon sokan meg fognak rémülni gondolván, hogy ez a világ vége, de nem az.
Meg fogod látni a bûneidet és a bántásokat, ahogyan õ látja õket. Sajnos egyeseknek, a megrögzött bûnösöknek nagyon nehéz lesz, szenvedni fognak ez alatt, a pokol kínjait fogját átélni, mások pedig, akiknek kevésbé súlyos bûneik vannak a tisztítótûz kínjait fogják elszenvedni, és azt mondta, hogy ez rövid ideig fog tartani, de enélkül a figyelmeztetés nélkül nem üdvözölnének.
R: Akkor ezt mindenki egyidõben fogja látni?

M: Nem tudom ezt meghatározni, mert nem mond nekem idõpontokat. Az a benyomásom, hogy reggel fog történni, de nem tudom, nem mond nekem dátumot. Azt mondja, hogy hamarosan, azt vettem észre, hogy az üzenetek nagyon sûrgetõkké váltak.
R: Amikor azt mondja, hogy hamarosan és ezeket az üzeneteket közli önnel, ugye gyakran halljuk, hogy ez a megtisztulás ideje és utána fog következni a megpróbáltatások ideje. Ez a benyomása önnek, ezt mondja Jézus?
M: Mivel nem értettem sok üzenetnek az értelmét, amikor leírtam õket, nem értettem meg pontosan, de úgy értettem, hogy hamarosan be fog következni. Január közepén mondta nekem (Jézus), hogy 2o11 a megtisztulás éve. Nem tudtam mit jelent. Azt gondoltam, hogy szenvedni fogunk a gazdasági összeomlás miatt, nem igazán értettem, hogy ez mit jelent, de azt mondta, hogy ez hamarosan meg fog történni. Azt a hibát követtem el, amikor egyes üzeneteket leírtam, hogy . bár helyesen leírtam az õket, el kezdtem értelmezni. például: Ha az Úr azt mondja, hogy hónapok, akkor az lehet akár egy év is. Ez az én problémám volt. Nemsokára be fog következni, azt tudom.
R: Ha 2o11 a megtisztulás éve, akkor ez azt jelenti, hogy közeledünk ahhoz az idõhöz, amikor a figyelmeztetés be fog következni.
M. Úgy van!
R. Mondta Jézus önnek, hogy miben fog állni ez a nagy figyelmeztetés? Az egész világot érinteni fogja?
M: Minden egyes személyt érinteni fog, aki értelmileg ezt már fel tudja fogni. Gondolom, 6-7 éves kortól felfelé, minden egyes személyt.
R: Annyira erõteljes esemény lesz.
M: Igen, meg fogja rázni a világot. Mindenkit meg fog érinteni.
R: És mi fog történni az ateistákkal? Beszélt róluk Jézus? Õket is meg fogja érinteni?
M: Mindenkit. Nem számít kicsodák, beleértve az ateistákat is. Nem ítéli el õket ekkor, hanem idõt fognak kapni, hogy megváltsák magukat az õ szemében. Egy ideig szenvedni fognak, de csak a legmegátalkodottabb bûnösök nem fognak visszatérni. Azt kérte tõlem, hogy mindennap imádkozzam értük.
R: Mondta önnek mi okozza neki a legnagyobb fájdalmat?
M: Igen!
R: És micsoda az?
M: Óóóó, ami a legjobban megbántja õt - és van egy üzenet az amerikai nép számára, mindjárt fel fogom olvasni -
R: Jól van, remek, örülnék neki!
M: Az abortusz. Nem igazán értek ehhez, azt sem tudom melyik a hét fõbûn. De az abortuszt gyakran emlegette.
R: Igazából, Mária, ebben teljesen egyetértünk, mert a világ egészen a visszájára fordult, Isten bármelyik parancsát illetõen, és amikor a szexuális szabadosságról beszélünk ebben a világban, a televízióban, a médiában, ennek ki kell hatnia Jézusra ilyen módon. Nem csoda, hogy a Szûzanya könnyezik.
M: Én láttam rajta, Jézuson, hogy borzasztóan szenved, látomásokban láttam õt sírni, láttam, hogy annyira szomorú, hogy elszorul az embernek a szíve.
R: Látta az édesanyjával együtt?
M: Soha együtt. Egyenként láttam õket. Most már minden oldalukat láttam, ennyi idõ alatt nagyon jól megismertem õket. Még ha nem is telt el még egy év sem, kezdtem megszokni ezt. De még mindig elborít, mert a jelenlétében egy olyan fény, egy olyan energia árad belõle, ami kimerít. De érzem a fájdalmát, többféle módon. Azt kérte tõlem, hogy ajánljam fel magam áldozatul a lelkekért. Nem tudtam mit jelent ez. Igent mondtam, aztán nemet, kértem, hogy várjon. Felhívtam a lelkivezetõmet és megkérdeztem, mit jelent ez? És õ megmagyarázta nekem. Aztán idõt adtam magamnak mielõtt eldöntöttem volna. Aztán elmentem a templomba a lelkivezetõmmel és felajánlottam magam Neki, és így most vele egyesülve szenvedek.
R: Ez azt jelenti, hogy nehéz keresztet hordoz?
M: Ó, nem, nincs semmi gond.
R: Meg tudná osztani az üzenetet, amit Jézus mondott Amerika számára?
M: Igen. De megérti ugye, hogy nem volt még idõm számítógépre vinni…
R: Ó, ezt ma kapta?
M: Igen, délután 3,3o órakor.
Akkor felolvasom az üzenetet, jó?
R: Ühüm.
M: Drága, szeretett leányom, szeretnék az amerikai emberekhez szólni. Üzenetem számukra a következõ. Ti, drága gyermekeim ezekben az idõkben nagyon szenvedtek. Ti egy tisztításnak vagytok alávetve, mely lelketek megtisztulásához szükséges.
Az óriási bûnök Amerikában, amelyek kínoznak engem, az abortusz és a testi erkölcstelenség bûnei. Sokan gyermekeim közül fertõzöttek a csaló által, aki elrejtõzve, a zárt ajtók mögül irányítja pénzügyi és politikai rendszereteket. Oly sokan feledkeznek meg közületek errõl a tényrõl. Most sürgõsen imára szólítalak fel benneteket, hogy megszabaduljatok attól a fondorlatos tervtõl, mellyel el akarják pusztítani országotokat.
Az ima, Gyermekeim, segíteni fog mérsékelni azt a bûntetést, melyet az Én Atyám fog a világra szabadítani, az abortusz bûne miatt. Imádkozzatok, imádkozzatok és egyesüljetek az Én Atyám iránti hódolatban, mert csak összefogva az összes vallással, amelyek az Atyát, a teremtõ Istent imádja segíthettek országotokon.
Imádkoznotok kell a megbocsátásért, és bíznotok kell abban, hogy imáitok meghallgatásra találnak Atyám isteni idõzítésének megfelelõen.
A kézírásomat olvasom, ezért idõnkét akadozok.
R: Ó, semmi gond.
M: Öleljétek át minden felekezethez tartozó testvéreiteket, akik hisznek Istenben, az Atyában, és egyként imádkozzatok országotok bûneinek megváltásáért. Gyermekeim, országotok olyan hatalmas, hogy fontos annyi lelket megmentenem, ahányat csak lehetséges. Ezt Én csak a nagyfigyelmeztetés során bekövetkezõ megtéréseken keresztül tehetem meg, valamint imáitok és áhítatos odaadásotok által.
Forduljatok most Hozzám mindannyian. Ne közösítsétek ki egymást vallásaitok miatt, csak bízzatok Istenben, az Atyában, és Õ válaszolni fog imáitokra.
Ti, drága gyermekeim el vagytok veszve. Olyan sok összezavarodottsággal találkoztatok, és elferdített igazságokkal az Isten, az Atya létezését illetõen. A vallást használjátok álcaként, hogy mérget fröcsköljetek azokra, akik szerencsétlenebbek, mint ti. Itt az idõ, hogy elfogadjátok az igazságot, mert csak a felebarátaitok iránti szeretet által térhettek vissza egy nemzetként Teremtõtök, Isten, az Atya karjaiba.
Teljes Lényem égõ együttérzésével szeretlek benneteket. Azon fáradozom, hogy megmentselek és bevezethesselek benneteket az új és csodálatos béke korszakába, amely ezen a földön vár rátok. Ahhoz, hogy ebbe az új paradicsomba bemehessetek, lelketeknek meg kell szabadulnia a bûntõl. Imádkozzatok a kegyelemért, hogy a saját és kormányaitok által elkövetett bûneitek bocsánatot nyerjenek.
Békével és szeretettel válok el tõletek,
Szeretett Megváltótok, Jézus Krisztus”
R: Jéé, és õ ezt az üzenetet Amerikának szánta… Amikor Jézus azt mondja, hogy „égõ együttérzéssel szeretlek benneteket,” milyen csodálatos kifejezésmód…!! Még soha nem hallottam ezt így kifejezve…
M: Ezek az üzenetek, bár némelyik kemény, vagy némelyik meglepõ, mindegyik tele van szeretettel. Bár idõnként remegek, amikor lejegyzem ezeket az üzeneteket, érzem azt a nagy szeretetet, amely belõlük árad, egyszerûen hihetetlen…
R: Mondta önnek (Jézus) miben fog állni a megpróbáltatás, amely a megtisztulást fogja követni?
M: Igen! De nem mondok túl sokat errõl, mert tudom, hogy pillanatnyilag sok minden enyhült már, ami nagyon jó hír. Jézus nagyon örül a világszerte végzett sok imának, azt mondja, hogy máris milliók térnek meg. És a sok embernek az imája, akik követik a weboldalt fantasztikus eredményt hoztak, amint Jézus mondta nekem néhány személyes üzenetben.
De igazából a figyelmeztetés fog elõször megtörténni, és utána valamennyit idõt fogunk kapni..azt gondolom, hogy néhány hónapról van szó, de nem több, mint egy év. És akkor, abban a fázisban csak azok, akik a Mennyei Atyához fordultak haladhatnak tovább vele. Ekkor fog bekövetkezni a megpróbáltatás, de remélem, hogy ima által enyhíthetõ.
R: Szóval azt mondja, hogy a figyelmeztetés fog elõször megtörténni, és ez hamarosan be fog következni, nem tud dátumot…
M: Jézus közölte velem a hónapot, amikor ez meg fog történni, de semmi többet. Nem tudok pontos dátumot, soha nem közölt velem pontos dátumot semmire vonatkozóan.
R: Jézus közölte önnel a hónapot, amikor ez be fog következni?
M: Igen.
R: És megoszthatja ezt velünk?
M: Nem!
R: Ó, nem teheti meg rendben van. Tudom, hogy a Mennyei Atyát gyakran emlegette, de a legtöbb ember nem imádkozik a Mennyei Atyához, hanem inkább Jézushoz imádkozik, a Szûzanyához, a Szentlélekhez. Ön azt mondja, hogy az emberek inkább a Mennyei Ayához forduljanak, és tõle kérjék a megkülönböztetés és a bölcsesség ajándékát?
M: Alig kezdtem megszokni azt, hogy üzeneteket kapok Jézustól, amikor a Szentlélek bejelentette a Mennyei Atyát. Remegtem, annyira megrémültem, amikor az elsõ üzenetet megkaptam tõle. Megpróbálom elõkeresni… Nagyon szeretõ…
R: Látta a Mennyei Atyát?
M: Igen! Igen!
R: Ó, látta…le tudná írni milyennek látta a Mennyei Atyát, vagy milyennek látta a Szûzanyát?
M: Megpróbálom leírni úgy, hogy összehasonlítom azzal, ahogy Jézust látom. Én mindig Istenre úgy gondoltam, mint egy személyre, soha három személyre, mint Szentháromságra, ez nem jutott el hozzám, tehát, amikor egy másik arcot is kezdtem látni, nem tudtam kicsoda. Jézus elég vékony, sötétebb bõrû, nagyon gyöngéd, hullámos vöröses barna haja van, de a Mennyei Atyáé sokkal sötétebb, neki nagyon göndör haja van, vastagabb ajkai, nagyon szeretõ de – nem is tudom jól leírni – fönségességet áraszt.
R: Festõk általában hosszú, õsz hajjal ábrázolják.
M: Nem, nem olyan! Egyáltalán nem, ez lepett meg engem is. Most próbálom megtalálni az elsõ üzenetet, amit tõle kaptam. Az elsõ üzenetkor meg voltam rémülve, remegtem, mert éreztem a haragját. Az emberek azt mondják, hogy Isten nem haragszik, de én azt éreztem azon a napon, hogy nagyon haragszik. De mégis éreztem a szeretetét, bár kézzelfogható volt a haragja. Ez nagyon meglepett, mert soha nem gondoltam volna, hogy Isten haragudhat, hogy Jézus haragudhat, de bizony tudnak haragosak lenni.
R: Igen, gondolom, hogy ez igazságos harag, mert annyi kegyelmet árasztott ki mindegyikõnkre, és mégis kitartóan nem akarunk tudomást venni róla, és kizárjuk mindenbõl, különösképpen itt Amerikában, de el tudom képzelni, hogy mindenhol a világon.
M: Olyan furcsa, amikor hallom magamat ilyeneket mondani, és gondolom magamban: „el tudod képzelni, ha három évvel ezelõtt hallottam volna valakit így beszélni, egyszerûen számba sem vettem volna és azt gondoltam volna, hogy holdkórosok” ezért, ami nehéz volt nekem abban, hogy üzenetek kapok az a semmibevétel, a hitetlenség, ez nem lehet igaz, de most persze megváltoztam, megerõsödtem, már nem borítanak el ezek a dolgok.
R: El tudom képzelni, de azt gondolom, hogy ezek a dolgok céllal történtek, azok között, akik most bennünket hallgatnak, talán sokan vannak olyanok, akik azt érezhetik most, hogy soha nem fogadták be Istent a szívükbe, és lehet, hogy olyan módon vétkeztek, vagy olyan istenellenes életet éltek, hogy azt érzik, semmi esély nincs arra, hogy Isten valaha átölelje õket.
M: Jézus azt mondta nekem errõl, hogy õ minden bûnöst szeret, utálja a bûnt, de szeret minden bûnöst, még a legmegátalkodottabb bûnöst is. Nem utasít el, ha kérsz tõle, mindenkit meghallgat, nem fog elítélni, hanem meg fog hallgatni. Nyisd meg a szívedet, ha azt akarod, hogy Jézus valóban meghallgasson, ha tényeg el vagy keresedve, imádkozz a Mennyei Atyához az Õ Fia, Jézus Krisztus nevében, és kéred a Mennyei Atyát, hogy az õ Fiára való tekintettel hallgassa meg imádat, mert soha nem tud megtagadni valamit, amikor a Fiú nevében kéred.
R: Ez olyan, mint az Isten Irgalmasság imája: az Õ fájdalmas kínszenvedéséért, Mennyei Atya, felajánlom neked az testét és vérét.
M: Azt mondta nekem, hogy az üzenetek, amelyeket velem közöl az isteni irgalmasságának a megnyilvánulása, az Isteni irgalmasság imája egy prófécia volt, nemcsak egy ima, azt jelentette, hogy ki fogja árasztani az irgalmasság sugarait az egész világra. Azt jelentette, hogy visszajön utoljára megmenteni bennünket.
R: Tehát lehetõségünk van, hogy megváltoztassuk életünket, a szívünket, családjainkat, hogy békét hozzunk ebbe a világba, és ezt mindenkinek magán kell elkezdeni, hogy egy lépést tegyen elõre.
M: És õ megadja nekünk most a kegyelmet, hogy megtegyük ezt egy sokkal egyszerûbb módon.
R.: Amikor megkapja ezeket az üzeneteket, és tudom, hogy 25o-et kapott eddig a tavalytól kezdõdõen. Majdnem minden nap kapott üzenetet.
M: Mindennap kaptam, és van, amikor nem mondhatom el, Jézus oktatott engem az elsõ naptól kezdve. Sokminden van, amit meg kell tennem: mindennap el kell mennem a szentmisére és szentáldozáshoz járulnom, hetente háromszor, négyszer szentségimádáson kell részt vennem, megvan, hogy mennyi idõt kell imában töltenem minden nap. Engedelmesnek kell lennem iránta, mert engedelmességem által lelkeket menthetek meg.
R: Mondta, hogy az üzleti szférában dolgozik, még mindig dolgozik?
M: Igen.
R: Hogyan tud mindezeknek eleget tenni, mert gyakran az emberek azt mondják, hogy ”nincs idõm imádkozni”.
M: Ez különös, nem?
R: Igen, de ha Istent elsõ helyre tesszük az életünkben, mindenrõl gondoskodik, nem igaz?
M: Úgy van, bár bizonyos értelemben nagyon nehéz, mert két arcot visel az ember. De másrészt azt gondolom, hogy jó, ha megvan az egyensúly, nem menekülhetünk el a világból, a világban kell élnünk, fontos az emberekkel kommunikálnunk, fontosak a kapcsolatok. Isten nem akarja, hogy mindenkit ott hagyjunk és bezárkózzunk egy templomba, és egész napunkat ott töltsük. Jézus azt mondta nekem, hogy az is ima, amikor a saját szavainkkal szólunk hozzá a nap folyamán. Az is nagyon erõteljes.
R: Hát igen, mert amikor a barátainkkal találkozunk, beszélgetünk velük, és gondolom, Õ azt akarja, hogy a barátai legyünk, õ a mi barátunk, ezért fontos, hogy beszélgessünk vele, és hogy idõt szánjunk erre.
M: Igen, Jézus a felebaráti szeretetrõl beszél, ami abban áll, hogy jóságosak legyünk mindenkihez, ne csaljunk meg senkit, ne bánjunk rosszul senkivel, ne mondjunk rosszat másokról. Mélyen megsebzi Jézust, amikor látja, hogy valaki rosszul bánik az embertársával. Jézus maga annyira gyengéd, de azért mégis van benne erõ, határozottság.
R: Amikor ön a figyelmeztetésrõl beszél, ami be fog következni, és a szívében érzi, hogy nincs messze, tehát fel kell készülnunk, mert ön szerint 2o11 a megtisztulás éve. És igazából, Mária, láttunk földrengéseket, szökõárakat, hurrikánokat, és sokmindent, ami elárasztott bennünket, nemcsak itt Amerikában, hanem az egész világon. Mit gondol, ezek a „szûlési fájdalmak”?
M: Igen, a szülési fájdalmak, már három és fél éve a megpróbáltatások idõszakában vagyunk.
R: Igazán??? És mit gondol, mi fog történni, ez fokozódni fog?
M: Tudja, én nem hiszek az ijesztgetésben. Nem tudom, mi van a Jelenések könyvében, bár többen mondták már nekem, igyekszem nem belemenni azokba a dolgokba, mert attól tartok, hogy befolyásolná az üzeneteket, amelyeket kapok. De amit tényleg mondani szeretnék az az, hogy Isten irgalmassága határtalan, õ megmenteni akar bennünket, nem akar elpusztítani, de a türelme kezdett elfogyni. Ez lehetõséget ad az embereknek, hogy megtérjenek, hogy imádkozzanak, mert az ima megkönnyítheti a megpróbáltatások erejét és hatását, ebben biztos vagyok. Nehéz idõszak lesz az, de nem fog hosszasan tartani.
R: Nem fog sokáig tartani, de mindenki tudni fogja, mi is történik.
M: Igen, mindenki..és ami azután fog történi az az, hogy két üstökös össze fog ütközni, amit tudományosan meg fognak nevezni, és tudományosan ki fognak vizsgálni.
R: És az kereszt formájában fog megmutatkozni?
M: Nem, elõször meg fog jelenni a kereszt az égen.
R: Óóó, elõször a kereszt fog megjelenni, és az egy világító kereszt lesz, ragyogó kereszt?
M: Ezt igazából nem tudom, Jézus azt mondta, hogy ez az idõ az elmélkedés, a reflektálás ideje kell hogy legyen, amikor önmagunkért, barátainkért, családjainkért imádkozunk és kérjük a bûneink megváltásának kegyelmét. Ez meg fogja könnyíteni a szenvedést, amelyet a figyelmeztetés alatt el fogunk viselni. A figyelmeztetés alatt az emberek nem fognak fizikailag szenvedni, de szenvedni fognak a bûneik miatt. Sajnos, sokan nem fogják tudni túlélni azt a sokkot, és szörnyet fognak halni az ijedségtõl. Bár nincs amitõl félni, õk nagyon fognak félni. Jézus azt akarja, hogy imádkozzunk ezekért a lelkekért, mert értük aggódik a legjobban.
R: Mondhatjuk azt, hogy ha Isten közelségében élünk, ha megteszünk minden tölünk telhetõt, hogy úgy éljünk, ahogyan azt Jézus mondja nekünk, ha idõt szánunk az imára, ha imádkozunk országunkért, a politikusokért, azokért, akik bármilyen gonoszság elõsegítésén dolgoznak a világban, akkor nem kell félnünk, igaz?
M: Nemcsak, hogy nem kell félnünk, de az egy örömteles pillanat lesz. Jézus azt mondta, hogy hihetetlen lesz, szemtõl szembe fogsz találkozni Jézussal, csak ti ketten, az egy hihetetlen találkozás lesz. Látni fogod õt, meg fog érinteni, csodálatos nap lesz az, egy örömteljes, csodálatos alkalom lesz a hívõk számára.
R: Izgalmas idõben élünk, lehetõségünk van megváltoztatni az életünket, és Isten felé fordítani a szívünket.
M: Nagyon szerencsések vagyunk, hogy ezekben az idõkben élhetünk, mert – ahogy Jézus maga mondta – „az elmúlt századok során élõ emberek nem kapták meg az isteni irgalmasságnak ezt az ajándékát, hanem meghaltak bûneikben anélkül, hogy megkapták volna ezt a csodálatos ajándékot. Nagyon szerencsések vagytok, hogy ezekben az idõkben élhettek.”
R: Tehát, még a legmegátalkodottabb szívnek is lehetõsége van megváltozni?
M: Igen.
R: Mária, Neil atya vonalban van most és szeretne önnel beszélni, beszélne vele?
M: Természetesen..
R: Neil Atya, Isten hozta „Ahogy a Lélek Vezet” címû mûsorunkba.
Fr. Neil: Köszönöm, hogy lehetõséget kaptam erre!
R: Az Isten Irgalmasságról nevezett Máriával beszélgetünk ebben a mûsorban, lenne valami kérdése, amit fel szeretne neki tenni?
Fr. Neil: Igen. Hello, Mária! Öröm volt önt hallgatni. Pap lévén, arra gondoltam, vajon meg tudná osztani velünk, hogy nehéz volt-e találni egy olyan lelkivezetõt, aki kész volt önnel együttmûködni, önt vezetni.
M: Az elsõ dolog, amit tettem az volt, hogy papot kerestem. Elsõ naptól kezdve lelkivezetõt kerestem. Találtam egyet, aki vonakodva egy másikhoz irányított, aki vonakodva egy harmadikhoz irányított, és így folytatódott az ötödikig. Az ötödik pap könnyekre fakadt és azt mondta, hogy nem tudja vállalni, mert nincs ereje hozzá. A következõ pap az érsek tudomására hozta a dolgot, aki beleegyezett abba, hogy megvizsgálja az üzeneteket. Ez az idõs érsek, eldöntötte, hogy egy olyan személy, mint én, nem kaphat üzeneteket Jézustól, nem vagyok egy tipikus vizionárius, és néhány hónapon belül elvetette az üzeneteket, mert talált egy ellentmondást az elsõ üzenetben. Az elsõ üzenetben Jézus használta a „kétségbeesés” szót, és õ azt mondta, hogy Jézus soha nem használná azt a szót, hogy kétségbeesés. Megkérdeztem ezt Jézustól, és õ azt válaszolta nekem, hogy az egy kifejezés, ami azt jelenti, hogy erõs aggodalom. De a pap azt mondta, hogy nem tér vissza az üzenetekhez, amíg a nagy figyelmeztetés be nem következett, akkor majd újra indítjuk a kivizsgálást. Most van egy lelkivezetõm, egy remek pap, akit bármikor kereshetek, mindig rendelkezésemre áll.
Fr. Neil: A 25o üzenet közül, amelyeket a kezdettõl fogva kapott, ugye naponta kap üzeneteket, voltak olyanok, amelyek csak önnek szóltak, amelyeket nem osztott meg?
M: Igen, vannak olyen üzenetek, amelyeket nem hozok nyilvánosságra.
R: Vannak olyan üzenetek, amelyek a papokra vonatkoznak? Van olyan üzenet, amelyet esetleg megoszthat velünk ezek közül, olyan papok számára, akik most hallgatnak bennünket?
M: Vannak olyan kifejezések, amelyeket Jézus rájuk vonatkozóan használ, amelyek különlegesek: szent szolgáknak nevezi õket. Jézus tudja, hogy nehéz idõk állnak elõttük, hogy a hitük olyan módon lesz próbára téve, amilyent soha el sem tudtak volna képzelni.
R: Ez a sötétség birodalmának a papok ellen indított támadása elõtt volt, a szexuális botrányok elõtt.?
M: Ez már történik, nem lesz egy könnyû idõszak, mert lesz egy olyan próbálkozás, hogy minden fajta vallást betiltsanak, nemcsak a keresztény vallást, meg fogják kísérelni, hogy megtiltság Isten igéjének a nyilvános hirdetését. De errõl nem mondhatok többet, mert ezek olyan dolgok, amelyeket nem hozhatok nyilvánosságra. És ez az a kihívás, amellyel a keresztények szembesülni fognak mindenhol, de nemcsak keresztények, hanem a hinduk, a muzulmánok, a zsidók, mindegyik vallás, a vallást nem fogják megtûrni.
Fr. Neil: Ez akkor az egy világvallás felé halad, amelyrõl egyesek írnak?
M: Igen, úgy van!
M: Én Európában élek, és az európai elkotmány szerint nem lehet vallást tanítani az iskolában.
R: Európában nem lehet vallást tanítani az iskolában?
M: Nem.
R: Elképesztõ ezt hallani.
M: Ó, nem, Írországban, ahol élek – nem félek bevallani, hogy itt élek – fizetni kell azért, hogy keresztény vallást tanítsanak a gyermeknek.
R: Az állami iskolákban.
M: Az állami iskolákban sok szülõ tiltakozik az ellen, hogy vallást tanítsanak a gyermekének, bármilyen vallást.
R: Ha meggondoljuk, itt Amerikában is Istent mindenbõl elûzték. Az állami iskoláinkban a gyermekeknek többé nem szabad karácsonyi énekeket énekelniük.
M: Írországban eltávolították a szobrokat a templomból.
R. A szobrokat, a katolikus templomokból?
M: Igen, sok szobor eltûnt, sötét idõszakban élünk.
R: Ki távolította el a szobrokat?
M: Nem tudom, de a papok, akik ott vannak, keményen dolgoznak, de lelki sötétség van Európában most. Politikailag nem korrekt Jézust, Isten emlegetni.
R: Írország egy vallásos ország volt.
M: Igen, Írország egy vallásos ország volt Európában, de attól tartok, hogy már nem az.
R: Amikor Jézus látja mindezt, nem csoda, hogy olyan szörnyû üzeneteket ad a megpróbáltatásra vontkozóan, és hogy az emberek minek néznek elébe.
M. Igen.
Fr. Neil: Ön gyakran van kitéve szellemi támadásoknak? Vannak sötét idõszakai?
M: Vártam már ezt a kérdést. Hát persze, most, hogy több mindent megértek, persze, hogy érnek ilyen támadások.
R: Állandóan támadás alatt van? El tudom képzelni, hogy igen.
M. Igen, persze, csakhogy most képes vagyok ellenállni, most nagyon erõs vagyok, sok oltalmat kapok. Ez nem jelenti azt, hogy most nem érnek ezek a támadások, hanem, most ellen tudok állni ezeknek, jobban, mint az elején, az elején elég borzasztó volt, de most erõsebb vagyok.
R: Ön tudja, mikor van támadás alatt, a miatt a meghívás miatt, amelyet Istentõl kapott, hogy megvalósítson?
M: Most örülni tudok ezek miatt, régebben terrorizáltak, most a vicc kedvéért elmondom, hogy kb. két héttel ezelõtt egy kegyetlen támadásban volt részem, és egyik este Jézusra tekintettem, õ is rám nézett és én mondtam – félig nevetve- hogy miért történik mindez velem, miért vagyok mindig én a célpont, és akkor Jézus elkezdett nevetni, és én is nevettem.
R: Ez bizonyíték arra, hogy harcban vagyunk, igaz? Mária, Neil Bockline atya velünk van, és van még 3 percünk mielõtt be kell fejeznünk a mûsort. Megadhatnánk most a hallgatóknak a weboldal címét, ahol az összes üzenet rajta van?
M: Igen. thewarningsecondcoming.com
R: Buzdítok mindenkit önök közül, aki most hallgatják ezt a mûsort, hogy menjenek rá erre a weboldalra és olvassák el azokat az üzeneteket, mert fontosak. Atya, két percünk van még hátra, és szeretném, ha imádkoznánk most. Tudna egy különleges áldást mondani az Isteni Irgalomról elnevezett Mária felett. Amint szó volt már, viselnie kell a keresztjét, és nem könnyû mindaz, amivel szembetalálja magát. Sokan mondják, hogy én is szeretném látni a Szûzanyát, én is szeretnék a Mennyei Atyával beszélni, de õ most egy kifejezett küldetést kapott az életében, ami nem könnyû. És Mária nagyon örülök, hogy velünk volt ma.
M: Én is örültem neki, jóságosak voltak hozzám, köszönöm szépen! Tudom, hogy nehéz lehet, de köszönöm!
R: Szívesen! Neil atya, tudom, hogy ön egy különleges pap, ezért megkérem, hogy mondjon érte egy különleges áldást ma. Jó?
Fr. Neil: Persze. Uram Jézus, alázatosan kérlek, hogy továbbra is erõsítsd és áraszd ki a szereteted, az irgalom, az ihlet, a bölcsesség, a kitartás kegyelmét Mária szolgálódra, akire egy nagyon nehéz küldetést bíztál. Továbbra is szeresd õt, vigasztald õt, hogy mindig tudatában legyen annak, hogy a te akaratodat cselekszi, és hogy te szeretetbõl szenvedtél értünk, és azáltal, hogy igent mond erre a küldetésre, legyen neki is ereje szenvedni veled együtt, és a kételkedés sötétsége ne ingassa meg a hitét, hogy a szentségekbõl áradó kegyelmek és a te szereteted által továbbra is megmaradjon ezen az ösvényen, és továbbra is nyitott legyen arra, hogy megossza ezeket az üzeneteket, hogy mindannyian megnyissuk a szívünket, a fülünket, és felmérjük, hogy az idõ tényleg rövid, de nem kell félnünk, hanem újra vissza kell térnünk hozzád egész értelmünkkel, testünkkel, és lelkünkkel. És áldjon meg mindannyiunkat a Mindenható Isten, az Atya, a Fiú, és a Szentlélek. Ámen.
R: Köszönjük Mária, köszönjük atya, hogy velünk voltak, Isten áldja meg mindannyiukat.

www.nagyfigyelmeztetes.com/index.php/201...l-nevezett-mariaval/
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
Utolsó szerkesztés: 10 éve 6 hónapja ezelőtt Írta: Margit.
Téma zárolva.

Szûz Mária és Jézus tanítása a korszakváltásról 10 éve 6 hónapja ezelőtt #3250

 • Margit
 • Margit profilkép
 • Nem elérhető
 • Administrator
 • Hozzászólások: 5623
.


Az Isteni Irgalmasságról nevezett Máriával készített második interjú

A kérdéseket Selymes József atya állította össze - 2011. november

Lilla: Szeretettel köszöntelek, kedves Mária a magam és Selymes József atya nevében. Engem Lillának hívnak, és a tolmács szerepét töltöm be. A kérdéseket, melyeket felteszek neked, Selymes atya állította össze. Tehát röviden fogalmazván, és egy kicsit humorosan: én most a Selymes József atya nõi hangja vagyok, ezért a kérdéseket is egyes szám elsõ személyben intézem majd hozzád.
Elõzetesen még annyit el kell mondanom, hogy ez az interjú a Gondviselés mûve, aki a nehézségek és a szenvedések sorozata által irányít bennünket személyek és csoportok felé. Már régóta elköteleztem magam a hiteles jelenések és próféciák hirdetése mellett, hiszen azon túl, hogy az Úr elvárja ezt tõlünk, keresztényektõl, egyben kifejezetten kéri is; s így azt is felvállaltam - természetesen tüzetes tanulmányozás után, hogy a Nagyfigyelmeztetés sürgõs üzeneteit is terjeszteni fogom. De sajnos a médiáknál akadályba ütközöm, mivel bõvebb információt szeretnének a személyedet, az idõpontokat és a körülményeket illetõen. Ilyen és hasonló ellenvetéseik vannak: nem tudjuk ki ez a nõ, melyik városban lakik, melyik püspökséghez tartozik, ki a püspöke, ki a lelki vezetõje. Egy weblapot bárki üzemeltethet. Természetesen a kérdések, amelyekre egyelõre nem válaszolhatsz, válasz nélkül maradnak, de amelyekre igen, azt szeretném, ha részletesen kifejtenéd. A philadelphiai rádióban készült interjú számunkra ismerõs, ezért az ott elhangzott témákra nem fogok rákérdezni. Ellenben, áttételesen egy-két pontosítást meg szeretnék ejteni az ott elhangzott néhány kijelentéssel kapcsolatban. Ez után a rövid felvezetõ után, jöjjön tehát az elsõ kérdés. Azt már tudjuk, hogy Írországban élsz, esetleg tudhatnánk a város nevét is?
Mária: Nem, sajnos nem mondhatom meg! Nem akarok goromba lenni, de már megfenyegettek, ezért a biztonságom probléma, ugyanakkor a családomat is védenem kell. Nem szeretnék reklámot sem a magam, sem pedig a családom számára; soha nem akartam a figyelem középpontjába kerülni, soha nem vágytam erre. Azt gondolom, az üzenetek sokkal fontosabbak, mint az, hogy hol lakom. Másrészt, az érsek nagyon jól tudja, ki vagyok, és a papok is nagyon jól tudják. Az üzenetek megvizsgálása már februárban elkezdõdött. Megadhatom az atyának a papok nevét, ha bármikor beszélni szeretne velük, de nem fogom nyilvánosan feltárni a kilétüket a médiában. Nem akarok goromba lenni, de ezt semmiképpen nem akarom megtenni, mert ha a figyelmet magamra akarnám vonni, és a médiában szeretnék szerepelni, akkor kilépnék a nyilvánosság elé, de ezt nem tehetem meg; erre még nem vagyok kész.
Lilla: Tehát nem mondhatja meg az egyházmegye nevét, ahova ön tartozik, vagy a püspök nevét, esetleg?
Mária: Megmondhatom, de csak személyesen, ha (az atya) tényleg akarja, de - az igazságot megvallva, - évekbe fog telni, amíg valamilyen döntést fognak hozni. Sok mindent kérdeztek már tõlem, sok olyan püspök és pap van, aki hisz az üzenetek hitelességében, de sok olyan püspök és pap is van, aki nem hisz. Idõvel ki fog derülni (mi az igazság). De én nyitott vagyok az alapos kivizsgálásra, az elsõ naptól kezdve nyitott voltam, soha nem tétováztam ebben, mert annyira lesújtónak éreztem ezt az egész tapasztalatot. Az elsõ hely, ahova elmentem, az a plébániám volt, könyörögve a plébánosnak, hogy segítsen rajtam, mert egyszerûen nem tudtam mit kezdeni azzal, ami velem történni kezdett. Soha nem kívántam magamnak ezt a munkát, soha nem kértem, de mivel Jézus kért meg erre, õt soha vissza nem utasítanám. Õ a szívemben él, és az én dolgom nem az, hogy megvédjem az õ szavait – ezt soha nem fogom megtenni, mivel nem ez a feladatom –, de oltalmazom a szavait, és megteszek mindent, amit mond nekem. Azt mondta nekem, hogy legyek mindig engedelmes, és az egyik dolog, amit tõlem kért, hogy tartsam titokban a kilétemet. Természetesen a világtól, nem a papoktól.
Lilla: A február 17-i üzenetben utalás van három vezetõ politikus nevére, akiket rövidesen meg fognak gyilkolni. Az üzenethez csatolt közleményben az áll, hogy ön ezen vezetõk pontos nevét átadta számos egyházi személynek és újságírók egy csoportjának. Meg lehetne tudni, hogy kik azok az egyházi személyek és újságírók?
Mária: Megmondhatom az atyának a papok nevét, ha személyesen akar velük beszélni, megkérdezheti õket; de õk akkor nem hitték el nekem - Február 18-án odaadtam az üzenetet a papoknak, és e-mailen elküldtem a sajtónak. Õk fel vannak készülve, hogy visszaigazolják azt, ami már megtörtént, és ugyanígy még néhányan, akik követik az üzeneteket. Úgyhogy, ha bizonyítékra van szükségük, megkaphatják, de a neveket nem fogom közzétenni a rádión keresztül.
Lilla: Jó, köszönöm! - Az október 20-i üzenetben, Jézus egyértelmûvé teszi mindenki számára, hogy az elsõ megjövendölt politikus, akinek meg kell halnia, Gadhaffi ezredes. Egyébként Jézus említi is ennek az üzenetnek az elején, hogy sokak kételye már enyhülhet, mert íme, a titkosított politikusok egyike, Gadhaffi. Ha ez így van, akkor azok az egyháziak és újságírók, miért nem igazolják vissza a világnak, hogy igenis Gadhaffi az egyik, akinek a neve szerepel a február 17-i üzenet titkosított részében?
Mária: Elõször is, lehet, hogy a papok, akikkel kapcsolatban vagyok, személyesen beszélnének egy másik pappal, de nem akarnak a nyilvánosság elé kerülni, és miért is akarnának? Az üzenetek még kivizsgálás alatt vannak. De ha az atya tudni akarja, biztos vagyok benne, hogy beszélhet velük, megvan nekik ez az üzenet e-mailben, és megvan nekik a másik két vezetõnek is a neve. Ha az atya velem akar személyesen beszélni vagy a papokkal, tegye meg, ha ezt szeretné.
Lilla: És mi van az újságírókkal?
M: Egy újságíró sem szentelt figyelmet az üzeneteknek, de egyik sajtónak megvan az üzenet, és õk fel vannak készülve, hogy igazolják azt. Tessék megérteni, hogy a sajtó és akik megkapták az üzeneteket, nem akarnak a nyilvánosság elõtt fellépni, mert kigúnyolnák õket a saját berkeiken belül.
L: A másik gond az idõpont kérdése, mely elõször 2o11. május 29-én hangzott el, pontosan idézem: "A Nagyfigyelmeztetés napja hónapokon belül beteljesedik, lezárul." Ez kijelentõ mód, szerintem ezt nem lehet másképpen értelmezni, éppen a nyelvtani szerkezete miatt. Mi a válasza ezzel kapcsolatosan?
M: Két üzenetet kaptam azon a napon, egyik a toleranciára vonatkozott, a másik a Nagyfigyelmeztetésre. De mi is a kérdése? (nehezen értette meg a kérdést).
L: Ön azt mondta, hogy az idõ nagyon rövid, ez azt jelenti, hogy ebben az évben fog megtörténni a Nagyfigyelmeztetés?
M: Jézus azt mondta nekem, hogy hamarosan meg fog történni. Én soha nem hallottam elõtte a Nagyfigyelmeztetésrõl, sem a lelkiismeret megvilágításáról, ezek nem jelentettek semmit számomra, de amikor megkaptam ezeket az üzeneteket, nagyon sok visszajelzés érkezett. Ezt mondta Jézus:
„Figyeljetek rám, a világ bármely sarkában élõ gyermekeim! Az igazságosság kardja le fog sújtani azokra, akik nem készültek fel kellõképpen a Nagyfigyelmeztetésre.
A Nagyfigyelmeztetés olyan, mint egy kisméretû utolsó ítéletnap. Jézus mondta nekem: nem azért jön, hogy elítélje az emberiséget, mert akkor a Mennyország üres lenne, hanem nagy irgalmasságában lehetõséget ad, hogy meggyõzõdjünk az igazságról, és meg fogja mutatni nekünk a bûneinket, amelyeket az életünk folyamán elkövettünk. Akkor rajtunk fog múlni, hogy bocsánatot kérünk, vagy nem. Akkor még nem ítél el bennünket, hanem utána még elég sok idõt ad nekünk. Minden, minden lehetõséget megkapunk arra, hogy visszatérjünk Hozzá. Jézus azt mondta nekem, hogy az õ isteni irgalmasságának a sugarait " nem tudtam ez mit jelent "ki fogja árasztani az egész világra. Nem kell félnünk, de lesznek olyanok, akik nagyon fognak félni, mert nem tudnak magukon segíteni. Jézus azt kérte tõlem, hogy imádkozzam azoknak az embereknek a lelkéért, akik meg fognak halni a Nagyfigyelmeztetés alatt, és nem lesznek akkor a kegyelem állapotában.
Lilla: Hogyan fog megnyilvánulni a Nagyfigyelmeztetés?
M: Jézus azt mondta, hogy nem fog nekem idõpontot mondani, és általában nem mond idõpontot az embereknek. Lehet, hogy van egy-két látnok, akiket figyelmeztetni fog elõtte, de nekem azt mondta, hogy hamarosan megtörténik. Én nem akarom a pontos idõpontot találgatni, azt nem tehetem meg. Hirtelen fog megtörténni: egy kereszt fog megjelenni az égen, amelyet egy robbanás fog követni két csillag összeütközése miatt, és nagy vörös lángok fognak látszani. Utána egy misztikus tapasztalat fog következni, amely 1o-15 percig fog tartani. A 6 éven aluli gyermekek, akik értelmileg nem tudnák felfogni, nem fogják ezt átélni.
Lilla: Jézus mondta önnek, mit kell tennünk addig?
M: Igen! Jézus aggódik az emberek lelke miatt. Azt akarja, hogy azok, akik követik ezeket az üzeneteket, imádkozzanak másokért, hogy megváltásban részesüljenek. Õ nagyon irgalmas, de meghatározott idõt fogunk kapni arra, hogy bûnbánatot tartsunk, és visszatérjünk Hozzá, mert sajnos az „utolsó idõkben” élünk.
Lilla: Ebben az évben fog megtörténni a Nagyfigyelmeztetés?
M: Erre nem válaszolhatok, számomra nagyjából világos az idõzítés, de nem szabad elmondanom. Viszont nagyon, nagyon közel van!!!
Lilla: Ha vannak sürgõs üzenetei, örülnénk, ha kapcsolatba lépne velünk, és mi segíteni fogunk azokat terjeszteni. Szerintünk az üzenetek gyors terjedése igazi csoda, majdnem minden nyelvre folyamatosan fordítják, és ezáltal sokakhoz eljutott már.
M: Ha jól értem, a kérdések arról szólnak, hogy bizonyságot kapjanak a hitelességem felõl; én ezt megértem. De ami nagyon fontos, az Jézusnak a világhoz intézett üzenete. Jézus tudja, és ugyanúgy a Mennyei Atya is, hogy sokan nem hisznek az õ létezésében, ezért jön vissza, hogy bebizonyítsa nekünk azt, hogy õ létezik, és megmutassa nekünk, mivel bántjuk meg õt. Az elején, nagyon nehéz volt nekem ez a munka, mert soha nem kívántam ilyet magamnak, nem tudtam elhinni, hogy valóság az, ami velem történik. Azt gondoltam, hogy az õrület felé tartok. Mindjárt egy paphoz menekültem, mert nem tudtam, mi mást tehetnék. Két évvel az üzenetek elõtt, rendszeresen kezdtem látni a Szûzanyát, bár soha nem szólt hozzám. De már ez is önmagában elég megrázó volt. Nem értettem, miért jelenik meg nekem, de megszoktam a jelenéseit. Azt gondolom, tizennyolc hónap telt el így, mielõtt az elsõ üzenetet közölte velem. Ez egy nagyon, nagyon rövid, de igen intenzív út volt, ami 2o1o. november 8-án kezdõdött el, Írországban. Az elsõ hetekben, nem tudtam hova tenni az egészet, rettenetes volt, enyhén kifejezve. Remegtem, de soha nem éreztem félelmet. Nagyon nagy tiszteletet éreztem a Szûzanya jelenlétében. Be kell ismernem, hogy nem ismertem sok imádságot, hosszú éveken át nem járultam szentségekhez, de Jézus mindenre megtanított engem: megtanított imádkozni, aztán minden nap szentmisére kell mennem; megmondja mit vár el tõlem. Közölt velem olyan titkokat az elmúlt év folyamán, amelyeket nem tehettem közzé. Tudom, hogy ez egy nehéz út, nagy kihívás, nem várom el, hogy a papok higgyenek nekem, meg tudom érteni õket, miért állnak így hozzá a látnokokhoz, mert nekem is, aki látnok vagyok, volt részem kigúnyolásban olyan emberek részérõl, akik látnokoknak mondják magukat. Õk szándékosan lettek hozzám küldve, hogy összezavarjanak engem. Néhány évvel ezelõtt én sem hittem az ilyen dolgokban, nem érdekeltek a látnokok, és semmi ilyenfajta dolog. Gyakran mondták nekem az év folyamán: biztosan csak a figyelmet akarod magadra vonni, ezért létesítettél te is egy weboldalt, bárki megtehetné ezt. Gondolom így is van, megtehetnék, de miért? Én miért tenném? Teljes munkaidõben dolgozom. Hosszú ideje már, hogy nagyon elfoglalt üzletasszony vagyok, fontos vezetõ szerepem van a munkahelyemen, és ha ott kitudódna, milyen más szerepem van még, másnap reggel kitennének a munkámból, kicsúfolnának, a média állandóan a küszöbömön volna, és akkor az üzenetek nem arról szólnának, amirõl igazán szólnak, hanem rólam. Ezért egyelõre úgy döntöttem, hogy háttérben maradok.
De fel szeretném olvasni annak az üzenetnek egy részét, amit ma kaptam a Szûzanyától. Nagyon erõteljes és kijózanító. Az üzenet elejét nem olvasom fel, mert az személyes. A Szûzanya kísér a munkámban, hozzá menekülök, amikor össze vagyok zavarodva, vagy amikor kegyetlen támadásokban van részem. Az utóbbi idõben nagy támadásoknak voltam kitéve. Nem tudtam, mit jelentenek ezek, amíg bele nem kezdtem ebbe a munkába, de most már tudom. A sátán gyûlöl engem, és le akar állítani.
„Gyermekem, te vagy az utolsó idõk kiválasztott prófétája, és a Fiam szent igéit csak te kaphatod meg ennyire részletekbe menõen, aki kiválasztattál erre. Kérlek, engedd, hogy öröm töltse be a szívedet, ez az egyik legnagyobb ajándék, amit szeretett Fiamtól megkaphatsz. Fogadd el, ne kételkedj, soha ne utasítsd vissza az õ szent igéit, ne a mások értelmezését keresd, bármilyen logikusak is lennének! Te ezt a keresztutat fogod járni azért, hogy beteljesítsd ezt a próféciát. A keresztút sok nehézséget fog okozni az életedben, de csak ha beletörõdéssel és szívbeli örömmel fogadod ezt a szenvedést, nem fog ártani neked a sötétség hatalma; légy engedelmes mindenben, amit tõled kér. Figyelj, figyelj, figyelj, amikor veled beszél; szánd rá az idõt, és halld meg, amit mondani akar neked, soha, soha ne értelmezd az õ szent szavait azért, hogy mások kérésének eleget tegyél. Nem kaptál engedélyt arra, hogy ezt megtedd. A mások érzelmeivel való együttérzésedbõl fakadóan engedsz ezeknek a kísértéseknek. Figyelj rám, szeretõ Édesanyádra: általam jutottál el Fiamhoz. A tõlem kapott kegyelmek és a hosszú felkészítés által váltál alkalmassá erre a szent feladatra. Az én drága Fiam által jutottál el a Mennyei Atyához. A Szentháromság által fog megmentõdni a világ azon munkán keresztül, amit az én szeretett Fiamért végzel. Gyermekem, ez egy fontos üzenet számodra, és meg kell fogadnod a tanácsomat. Kérjed, hogy az utad minden lépésénél betakarjalak szent palástommal, szabadítsd fel az elmédet mindentõl, ami másra tereli a figyelmedet, és egyedül az én Fiamra összpontosítsd azt, egyedül ezzel kell törõdnöd. Köszönöm, hogy válaszoltál üzenetemre, amit meg kellett osztanom veled.
Szent Édesanyád, a Mennynek Királynõje!
Lilla: Köszönjük szépen, hogy megosztotta velünk ezt az üzenetet!
M: Én már nem próbálom igazolni vagy védeni magam, mert mindez nem rólam szól. Fokozatosan megkaptam az erõt, hogy ezt a feladatot végezzem, mert tessék elhinni, minden próbálkozás meg volt már arra, hogy megakadályozzanak ezeknek az üzeneteknek a terjesztésében, minden próbálkozás… De én el vagyok szánva arra, hogy beteljesítsem Jézus szent kívánságait, és ki fogok tartani az üzenetek mellett, bármibe is kerülne az. Mindent megteszek, hogy milliók megtérjenek az üzeneteken keresztül. Ez nem rólam szól, és semmi esetre sem a pénzrõl. Semmi nyereségem nincs ebbõl, viszont mindent elveszíthetek. A nyereségem igazából a lelkiéletem, egyedül a Jézus iránti tiszta szeretetbõl teszem. Õ kérte, hogy végezzem ezt a szent feladatot. Kínlódtam, harcoltam ellene, megpróbáltam hátat fordítani neki, de most már nem adnám fel.
Lilla: Ezek a támadások a világ, az Egyház, vagy mindkettõ részérõl érik?
M: Nem, nem az Egyház részérõl! Igazából, amikor elmentem az egyik paphoz, könnyekre fakadt, amikor az elsõ három üzenetet elolvasta; egyszerûen megérintette a lelkét. Én nem tudtam volna ilyet írni. Még a legtehetségesebb író sem tudta volna ezt 15 perc alatt megírni. Nem megfogalmazott üzenetek ezek, nem én fogalmaztam meg õket. - Nem, nem az egyház részérõl ért a támadás! Érdekes módon a támadások nem a hitetlenek részérõl értek, hanem a hívõk részérõl, és másoktól, akik látnokoknak mondják magukat. A kegyetlen támadásuk sokkoló volt számomra, mert nem tudtam megérteni azt, hogy ha ezek az emberek tényleg látnokok, miért viseltetnek olyan kegyetlen gyûlölettel irántam. Megkerestek, de közülük egyikük sem volt hiteles látnok, egyikük sem… El vannak telve saját fontosságukkal, elõtérbe akarnak kerülni, keresik a figyelmet, próbálnak pénzt szerezni, pénzt gyûjteni. Mire? Tudja, az én weboldalam elindítása tényleg pénzbe került, de egyébként nincs szükségünk pénzre, mert mindenki, aki az üzenetek terjesztésében mûködik, ingyen teszi. Annyira könnyû, hogy elragadjanak az anyagi, a világi dolgok. De ezek az üzenetek egyedül az emberiség javát hivatottak szolgálni, semmi mást.
Lilla: Az üzenetek közül, melyiket találja a legfontosabbnak?
M: Sok üzenet van, de volt egy, melynek a címe: "A lelki tökéletességhez vezetõ lépcsõ", novemberben vagy decemberben kaptam, nem tudom pontosan, mert nincs nyitva a számítógépem. Nem emlékszem a pontos dátumra, de az rendkívüli volt. Nem értettem semmit belõle. Voltak olyan üzenetek, amelyekbõl egy szót sem értettem, ezért minden szónak utána kellett néznem, hogy megértsem. Például volt egy ilyen szó, amit nem értettem, leírtam, ahogy én hallottam, megpróbáltam utánanézni a google keresõvel, aztán megkérdeztem egy paptól: mit jelent ez? Olyan emberekre vonatkozott, akik nagy kegyelmeket próbálnak megnyerni a lelki úton történõ elõrehaladás által. Annyira mély volt (az üzenet), hogy egyetlen részét sem voltam képes megérteni. Voltak más meglepetések is. Jézus részesített személyes kinyilatkoztatásokban is, mert én kételkedtem. Nagyon nehéz dolga volt velem az elsõ néhány hónap alatt. Többször mondta nekem: "Kérlek, kérlek, miért vagy ennyire megijedve, mi vagyunk a te szent családod, a te családod vagyunk." Aztán könnyezni kezdtem, és gyöngéd érzelmek ébredtek fel bennem. Van, amikor annyira közel érzem magamhoz Jézust. Most érzem a fájdalmát, amit önkéntesen vállaltam fel, õ felkért, és én igent mondtam rá. Szenvedni nehéz, nem könnyû. Egyesek azt mondják, hogy örömmel kell vállalnod a szenvedést, de hogy õszinte legyek, én még nem jutottam el abba a szakaszba, mert az idõbe telik. Nem zúgolódom a szenvedés miatt, de van, amikor túl soknak érzem, és akkor mondom neki: "kérlek, nem tudom tovább csinálni!" De aztán mégsem tudok hátat fordítani neki, túlságosan szeretem ahhoz, hogy ezt megtehetném. Látom õt, persze, és amikor látom, soha nem tudok nemet mondani neki. Kegyetlen bántalmazásokat szenvedtem el az üzenetek miatt, a barátaim azt gondolták, hogy elment az eszem, de aztán végre ketten közülük hittek nekem. Jézus jeleket adott nekem személyesen, hogy én magam is el tudjam hinni, hogy nem képzelõdöm. Az egyik ilyen jel a jobb kezem gyógyulása volt, ami már hosszabb ideje okozott gondot. Aztán voltak más jelek is: a lélek sötét éjszakájának érzése. Addig nem tudtam mit jelent ez, a legnagyobb ellenségemnek sem kívánom. Borzasztó volt! Kezdem már megszokni, mindig tudom, amikor újra be fog következni. Ekkor megpróbálok csendben maradni, nem szólni semmit róla (nem panaszkodni). Nem fizikailag szenvedek, lelki szenvedések ezek. Vagy ha bûnös dolgoknak vagyok a szemtanúja, van, amikor rosszul leszek. Itt most komoly bûnökrõl van szó, mert mindannyian bûnösök vagyunk.
Lilla: Mi fog történni a nagy figyelmeztetés után?
M: A Nagyfigyelmeztetés alatt több millió lélek meg fog térni. Lesznek közöttük olyanok, akik nem fognak kitartani az igazság mellett, újra el fognak távolodni Istentõl. Lesznek olyan megátalkodott bûnösök, akik nem lesznek képesek megtérni, de Jézus nagyon türelmes, és Isten végtelenül irgalmas. Ezért idõt fog adni nekik, de nem túl sok idõt.
Lilla: A világ élete másként fog utána folytatódni?
M: Jézus gyakran mondta már nekem, hogy az imának nagy elhárító ereje van. Például, már ebben az évben is voltak olyan események, amelyek az ima hatásának köszönhetõen el lettek törölve. A múlt héten egy nagy, tragikus esemény lett elhárítva. Kaptam információkat a jövõvel kapcsolatosan, de Jézus nem mondott idõpontokat nekem, mert minden elhárítható. Azt viszont tudom, hogy a Mennyei Atyának elfogyott a türelme. Már nem sokáig fogja eltûrni azt, ami a világban történik. Azután a Béke csodálatos korszaka fog bekövetkezni a földön. De errõl nem sokat tudok,- hogy ezer év lesz-e, errõl nagyon keveset tudok. Azt tudom, hogy a bûn el lesz törölve, nem fog létezni többé.
Az emberek minden lehetõséget meg fognak kapni a megtérésre, de ha nem térnek meg, vége! Nem lesz utána több lehetõségük a megtérésre.
Lilla: Az üzenetek gyors elterjedése csodának számít, Jézus is említést tesz róla, nem beszélve azokról az önkéntesekrõl, akik fordítják és terjesztik az üzeneteket. Meg vagyok gyõzõdve róla, hogy a Vatikánban is tudnak az üzenetekrõl. Nem jelezték még a Vatikánból, hogy szeretnének önnel találkozni? A Vatikánból nem keresték meg önt?
M: Nem! Az egyik pap, aki felügyel engem, határozottan azt mondta nekem, hogy nem fogja elismerni az üzeneteket addig, amíg a Nagyfigyelmeztetés meg nem történik. Jézus azt mondta, hogy már nincs idõnk...
Lilla: Az üzeneteket a nagy figyelmeztetés elõtt lenne fontos ismertetni, nem?
M: Nagyon kevés pap vállalná fel azt, hogy nyilvánosan szóljon ezekrõl az üzenetekrõl, mert ahhoz "úgy tudom-, szükségük lenne a püspökük engedélyére. Nézzék csak Medjugorje helyzetét" Ebben a mostani helyzetben is több idõre lesz szükség. De kaptam e-maileket papoktól, püspököktõl, és egyesek közülük nagyon híresek világszerte; meglepõdnének, ha a nevüket megtudnák. Írtak nekem, és nagy meglepetésemre biztosítottak támogatásukról. Mindez felemelõ számomra, mert bizony ez egy magányos út. Olyan csodálatos támogatást kapok papoktól, püspököktõl, szerzetesnõktõl... Hálát adok Istennek ezekért a csodálatos emberekért, ezekért a csodálatos papokért, akikre támaszkodhatom. Isten áldása, hogy vannak.
Lilla: Tehet a Mária Rádió valamit, hogy segítsen az üzenetek terjesztésében?
M: Ez nagyon egyszerû. Elõször is Jézus azt mondta: "Kérlek, kérlek, ne essetek pánikba, ne aggódjatok, ez egy csodálatos hír, egy fantasztikus ajándék!" Jézus mondta nekem, hogy több látnoknak is szólt már errõl a Nagyfigyelmeztetésrõl az elmúlt évek során; és ez egy ajándék, nem félni kell tõle, hanem várni azt. Amikor a Szûzanyát kezdtem látni, láttam több szentet is, akikrõl nem tudtam kicsodák. Az egyik közülük egy apáca volt, akinek szögletes keményítésû fátyol volt a fején, ami nekem nagyon furcsának tûnt. Csak utána mondta nekem egy pap, hogy Fausztina nõvér, mert neki volt olyan fátyla. Szent Ágostont is láttam. A Szûzanya adta tudtomra, hogy kicsodák, mert halvány sejtelmem nem volt kilétükrõl. Láttam Szent Benedeket és Avilai Nagy Szent Terézt, Szent Bernadettet, II János Pál pápát és persze a Szûzanyát, aki szülés elõtt állt. Ez engem nagyon meglepett. Tehát az elején, amikor megjelent nekem, tényleg már nagyon közel állt a szüléshez, ami zavarba hozott, de azóta már nem úgy látom, nem áldott állapotban látom õt. Az a látomás nekem rendkívülinek tûnt.
Hogy félnünk kellene valamitõl? Egyáltalán nem! Ez egy csodálatos ajándék!
Lilla: Elsõ alkalommal hallok így róla, mert legtöbbször úgy beszélnek róla, mint egy büntetésrõl, mint valamirõl, amitõl félnünk kellene.
M: Ó nem, Jézus örül annak, amit tenni fog. Ezt nem téveszthetjük össze az õ második eljövetelével. Azt mondta, annyira örül, hogy ezt az ajándékot adhatja nekünk, minden nõnek, férfinak, és 6 éven felüli gyermeknek. Meg fogják kapni azt a bizonyosságot, amelyre vártak.
Lilla: Ez tényleg nagyon jó hír!
M: Meg fogjuk kapni azt a bizonyosságot, amelyre nagyon sokan közülünk egész életünk során várakoztunk: ateisták, hitetlenek, szabadgondolkodásúak, katolikusok, protestánsok, zsidók, muzulmánok stb. Mindannyian meg fogjuk látni az igazságot. Nemcsak, hogy a Mennyei Atya létezik, de hogy Jézus is része a Szentháromságnak. Ez egy lehetõség! Jézus azt mondta, hogy azoknak, akik súlyos bûn állapotában vannak, megtisztuláson kell átmenniük, és egy olyan égõ fájdalmat fognak érezni, mintha a tisztítótûzben volnának; de erre szükség van, mert az igazság megtisztulás, az igazság figyelmeztetés. Aztán alkalmasak leszünk arra, hogy az új korszaknak része legyünk. A Mennyei Atya mondta nekem, hogy eljön, jön, hogy visszakövetelje az õ földi Országát a Gonosztól. Annyira szerencsések vagyunk! És ez forgott az agyamban az elsõ naptól kezdve, miután a lelki sokkon túl voltam, és kezdtem megemészteni az üzeneteket: "mennyire szerencsések vagyunk, hogy Isten létezik!" Voltak olyan idõszakok az életemben, amikor nem is voltam biztos abban, hogy hiszek-e igazán, ezért az egyik dolog, ami engem mellbe vágott ezekben az üzenetekben az volt, hogy mekkora megkönnyebbülés tudni, hogy Isten létezik! Szóval, ez tényleg csodálatos, és Õ annyira irgalmas! Minden bûnöst meg akar menteni, bármilyen súlyos is legyen a bûne. Ez az igazság! Mindenkit szeret, még a gyilkosokat is, a megrögzött bûnösöket is; a bûnöst szereti, de a bûnt utálja. Mindenki az õ fia, az õ lánya, mindannyian egyformák vagyunk a szemében, és ha valaki halálos bûn állapotában hal meg, nem a mi dolgunk, hogy ítélkezzünk, nem a mi dolgunk, hogy eldöntsük annak az embernek az örök sorsát. Ezt egyedül a Mennyei Atya teheti meg az õ igazságosságában. Nekünk semmi jogunk nincs arra, hogy másokat elítéljünk.
Lilla: Mi lesz azokkal, akik meg fognak halni azon a napon?
M: Õk azok, akikért Jézus a legjobban aggódik. De azt mondta, hogy imádkozzuk az Irgalmasság Rózsafüzérét azokért a lelkekért: ima, ima, ima, ezt akarja. Ha ezt tesszük, megmenekülnek, azért kér Jézus annyi imát. Sok - sok imát kér. Példaként elmondom, amikor arról beszéltem Vele, hogy az emberek nem akarják meghallani az õ üzeneteit, azt mondta: azért van ez, mert sokan vannak, akik üzeneteket közölnek, de közülük csak néhányan hitelesek. Aztán júniusban azt mondta: „Te mondhatod, hogy nem figyelnek rájuk (az üzenetekre), de nem figyelhetnek, ha nem hallanak róluk. Légy bátor, és mondd el minél több embernek, kérd az embereket, hogy tegyék közzé az én szavaimat! - Tehát ez nekem szólt, mert Jézus úgy látta, hogy nem teszek meg mindent annak érdekében, hogy az üzeneteket terjesszem. - Hívd õket, kérd õket, magyarázd meg nekik, hogy fontos elolvasniuk üzeneteimet. El kell olvasniuk õket, mielõtt elvetik, mert csak amikor megkapják az én isteni ajkaimról származó erõt, csak amikor az én Lelkem vonzza õket, fogják végre megérteni, hogy én, Jézus Krisztus vagyok az, aki szólok a világhoz. - Ami nagyon meglep ebben a küldetésben az, hogy már tizennégy nyelvre lefordították, és ezek helyes fordítások, nem zavarosak. A google keresõvel ellenben 58-at lehet találni, de csak 14 van, amelyik hiteles, beleértve a kínait is, amelyet a tegnap tettek fel (az internetre). Szerintem, ez bámulatos! 1o-15 ezer ember látogatja naponta a weboldalt. Megtérésre vezetett sok ateistát. Kaptam e-maileket ateistáktól, akik arról számoltak be, hogy hihetetlen számukra, ami velük történt, amikor elolvasták az üzeneteket. Ez megkönnyebbülést jelent számomra, mert látom, hogy a Szentlélek mûködik. Aztán persze vannak a bántalmazások. A támadások gyakran annyira kegyetlenek, hogy az hihetetlen. Megpróbálták tönkretenni a weboldalt, szétrombolni a számítógépemet; voltak olyan személyek, akik hamis weboldalt hoztak létre felhasználva az általam kapott üzeneteket, újraírták õket, mintha a sajátjuk lett volna, aztán pénzt kértek érte. Mi nem kérünk pénzt. Az elején egy kis összeget össze kellett gyûjtenünk a weboldal megtervezéséhez, amit kifizettünk, de késõbb már nem volt szükség arra, hogy bárkitõl is adományt kérjünk az üzenetekre hivatkozván. Ez teljesen szükségtelen!
Lilla: Szeretne valamit üzenni a Mária rádió hallgatóinak?
M: Igen! Nem próbálom védeni vagy igazolni magam, mert bármit is mondanék, azok számára, akik nem akarják meghallani ezeket az üzeneteket, úgysem nyomna semmit a latba. Arra viszont buzdítok mindenkit, hogy olvassák az üzeneteket! És mondják el nekem, miután elolvasták õket: tûzre lobbant-e a szívük? Mert rám ezt a hatást gyakorolják. Amikor visszamenõleg elolvasom õket, könnyekre fakadok. Kinek lenne olyan tehetsége, hogy megírja ezeket az üzeneteket? Kinek? Nem lehet ezeket kitalálni. Ha már évek óta megírták volna õket, és minden nap kinyomtatnák,- annyi bölcsesség van bennük... és annyi szeretet! Semmi kétség nem fér hozzá: ezeknek az üzeneteknek nem ember a szerzõje. Csak nyissák meg a szívüket és az értelmüket, és kérdezzék meg maguktól: nem jönne el Jézus az utolsó idõkben, hogy felkészítse az õ gyermekeit? Csak úgy megjelenne hirtelen, anélkül, hogy felkészítene bennünket? Nem, ezt nem tenné meg! Másrészt, vajon elvárom, hogy az emberek hallgassanak minden prófétára, aki csak megjelenik? Semmi esetre sem! Nagyon körültekintõnek kell lennünk! Én is az voltam. Azért mentem el mindjárt a plébánosomhoz. Nem akartam, hogy a képzeletem szüleménye legyen ez az egész, mert ha errõl lett volna szó, nem tudtam volna elviselni ezt a helyzetet. Ilyet tenni (hiteles üzenetekként terjeszteni saját fantáziánk gyártmányát), annyira téves dolog, még ha valaki megtévesztésbõl is tenné azt, akkor is nagyon rossz dolog egy ilyenfajta tevékenységet folytatni. Az én kételyeim elmúltak, aztán újra visszatértek, de most már egyáltalán nem kételkedem az (általam kapott) üzenetek hitelességében. Betöltik a szívemet Isten iránti szeretettel, és már több százezer ember tért meg általuk. Ha ilyen hatásuk van, nem származhatnak a Sátántól. Azzal vádoltak, hogy nem a világosság üzenetei. Ha nem a világosság üzenetei, mit gondolnak, honnan valók? Az én képzelgéseimbõl? A sötétség erõitõl? Nem gondolnám! Egy olyan fanatikus elme szüleményei lennének, mely annyira telve van a Jézus iránti szeretettel, hogy üzeneteket talál ki? Nem! Teljes munkaidõben dolgozom. A 24 órából összesen 2-3 órám van, amikor végre leülhetek, és mélyet lélegezhetek. Ilyen munkairam és egy négytagú családról való gondoskodás mellett lehetetlen lenne az, hogy üzenetek kitalálásával is foglalkozzam.
Lilla Teljes munkaidõben dolgozik?
M: Hát persze! Nincs más választásom! Én vagyok a kenyérkeresõ a családban! Az üzenetek megváltoztatták azt, ahogyan a dolgokat látom. Az egyik dolog, amit észrevettem, és amin meg is lepõdtem, hogy már nem érdekelnek a ruhák. Elõtte egészen a divat rabja voltam, de már nem, már nem érdekel. Azok a dolgok, amelyek azelõtt kielégítettek, már nem tudnak kielégíteni. Ami számít, az egyedül Jézusnak a szent Igéje, amelyek megmenthetik az emberiséget. Most csak ez számít. Sokat változtam, de nem a külsõ dolgokban. Próbálok nem sokat változtatni azon, ahogy kinézek, hogy ne legyen feltûnõ. De belül egészen más ember vagyok.
Lilla: Az értékrendje megváltozott?
M: Teljesen! Olyan rendkívüli, hogy kis dolgok, amelyek örömet jelentettek, már nem jelentenek azt, és olyanok, amelyek nem jelentettek azt, most örömmel töltenek el.
Lilla: Jézus meg tudja változtatni mindenkinek az életét?
M: Nem tudom, hogyan választott ki pont engem, hiszen én voltam a legutolsó a földön, akit kiválaszthatott erre a hihetetlen nagy feladatra…
Lilla: Az ön hitelességét többek között az is bizonyítja, hogy nem volt vallását gyakorló hívõ!
M: Mindig hívõ voltam, kiskoromtól kezdve, gyermekkoromban a Mária légiónak a tagja voltam, mégpedig nagyon aktív tagja, de aztán ellanyhultam.
Lilla: Kész lenne, egy újabb interjúra, valamikor a jövõben?
M: Igen, természetesen!
Lilla: Köszönjük szépen az interjút!

www.nagyfigyelmeztetes.com
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
Utolsó szerkesztés: 10 éve 6 hónapja ezelőtt Írta: Margit.
Téma zárolva.

Szûz Mária tanítása a korszakváltásról 8 éve 7 hónapja ezelőtt #3775

 • Margit
 • Margit profilkép
 • Nem elérhető
 • Administrator
 • Hozzászólások: 5623
.

MÁRIA ÜZENETEI A JELEN VÁLTOZÁSOKRÓL


Részletek Mária üzenetbõl, amely keresztény körökbe érkezett a nyolcvanas években, ezzel is bizonyítva az átalakulásról szóló közlések egyetemes jellegét.

"Közeledik az idõ, amikor megrázkódtok és megrémültök; nem valamely büntetés miatt, hanem, mert ideje, hogy a Föld és az emberiség lelke megújuljon. A Föld megrázkódik, és a folyamat, amely ezeket a földi változásokat elõidézi, már megkezdõdött. A változások már elkezdõdtek, és folytatódnak a beteljesülésig. Az igazi tragédia viszont szellemi fejlõdésünk elvesztése lenne."

"Az idõjárás drámai módon megváltozik az egész világon... Meg-változnak az óceánok áramlatai és elmozdulnak a Föld mágneses pólusai. A sarki jégtömbök olvadásnak indulnak, és darabokra töredeznek. Az olvadó jégtömbök miatt emelkedik az óceánok vízszintje, megváltoztatva a tengerpartokat az egész világon.
Szokatlan Nap- és napfolttevékenységekre kerül sor Mária egyre gyakrabban, a világ számos helyén fog megjelenni.
Az ember csak egységben képes elõrehaladni. Hamarosan egy óriási lépés következik a jövõ felé.
Azok, akik lelkileg nincsenek felkészülve ezekre a változásokra, képtelenek lesznek megérteni azokat. Ez a növekedés! Egy sokkal nagyobb méretû világegyetemben fogjátok elfoglalni a helyeteket a jövõben. Egy gyönyörû és fényes jövõ van készülõben."

A változás okairól


"A bolygó védekezni fog. Sok életet fog elpusztítani, de még ez sem fog felérni a ti rombolásotokkal. A bolygó visszakéri azt, ami az övé.Tudom, hogy mindez Isten büntetésének tûnik, de éppen az ellenkezõje: ez cselekedeteitek következménye ezen a bolygón.

A heves viharokra pedig nem kerülne sor, ha a kollektív tudatot nem öntötte volna el a gyûlölet, a harag, a félelem és az indulat." "Néhány éven belül a mágneses mezõk rezgésének erõsödése új és erõteljes hatásokat eredményez a Földön. A légköri nyomás és a mágneses erõk intenzitása rekordokat fog megdönteni. Mindaz az erõszak, amely eddig a szívetekben lakozott, most láthatóvá válik. Mindez nem büntetés, csupán az évszázadok alatt felgyülemlett gyûlölet, harag és félelem hatása. A feszültségek, amelyek elöntötték az emberek tudatát, most kirobbannak.

"A Föld egy korszak végéhez közeledik. Formája és lelke meg fog újulni. Most van itt az ideje a megújulásnak, és ugyanakkor a régi hanyatlásának. Mert nincs újjászületés halál nélkül."

"A világegyetem egyre nõ és egyre terjed, és hamarosan új életre, új hajtásra robban szét. Olyan ez, mintha az univerzum több száz éven át állapotos volna.

A Föld tengelyének elfordulása a Jelenések Könyvének a története. Ez a történet minden faj kultúrájában úgy szerepel, mint az istenek visszatérése. Az örökkévalóság óta mondják, hogy ez rendkívüli esemény. Legyetek biztosak afelõl, hogy ez nem a világ vége, hanem egy új korszak, egy új világ és egy új megértés kezdete. Most, az új kor születése elõtt kell felkészülni."


Lelki intelmek


"Minden embernek megpróbáltatásokat és csapásokat kell elviselnie, és mivel ezek világméretûek lesznek, a lehetõ legtöbb emberhez kívánok eljutni... Térjetek vissza a kezdetekhez, a gyökerekhez. Térjetek vissza a mindenek kezdetéhez. Térjetek vissza kiindulási pontotokhoz - Istenhez... Teljes erõddel és minden igyekezeteddel keresd az egyesülést Istennel - a Mindenhatóval és Hatalmassal."

"Csak az imádságban és meditációban találhattok vigasztalást. Minden gondolatotokat a szívetekben lévõ oltárhoz vigyétek... Csak az ima és a meditáció tud benneteket egyénileg vezetni és irányítani."

"Eljött az idõ, hogy az Isteni Fényt megtaláljátok a lelketekben. Eljött a szellemi lámpagyújtás ideje. Eljött az idõ, hogy a szívetekben és a lelketekben keressétek Istent."

"A Földön ma arra van szükség, hogy minden ember az Egy Istenhez emelje a szívét és az elméjét, hogy Istenben megtisztuljon és megújuljon. Amikor mindenki megtalálja az Egy Isten igazságát és vezetését, a Föld minden lénye egészségesebbé és felkészültebbé válik az élet folytatására."

"Eljött az ideje, hogy visszaállítsátok a harmóniát saját belsõ lényetekkel és az Egyetemes Szellemmel. Most van itt az ideje, hogy minden lélek kinyíljon, és magába fogadja Istent. Ez az egyetlen esély a szellemi fejlõdés megmentésére."


A távolabbi jövõrõl


"Az emberiség boldog lesz, hogy új korba születhet, hiszen így lehetõsége nyílik kijavítani az elmúlt korok hibáit. A következõ generációk tanulni fognak hibáitokból.

Az ember fizikai testében új sejtek fognak születni. Az emberiség erõs kapcsolatot fog fenntartani a szellemi világgal. Az új sejtek lehetõvé teszik majd, hogy elméjüket hatékonyabban tudják használni. Olyan erõknek kerülnek majd a birtokába, amelyeket ma senki sem ismer. Elméjük útján képesek lesznek minden világgal kommunikálni. Beszélni fognak az állatokkal. Új ember és új fajok fognak születni. Az eljövendõ kor embere annyira fog különbözni a maitól, mint ti az õsembertõl. Néha a legnehezebb idõkben történik a legtöbb haladás. A rothadó gyümölcsöt idõnként el kell távolítani a pincébõl, hogy a többiek épek maradjanak."

"Itt az idõ, hogy a fejlõdés eljöjjön a Földre. A következõ kor egy fejlõdõ korszak lesz... az emberi faj növekedésének az ideje. Az ember egy fejlettebb szellemi lénnyé válik. Olyan hangokat lesz képes hallani, amelyek ma még nem hallhatók számára. A fény sugarain át olyanokat fog látni, amelyek ma még rejtve vannak. Elméjével hallani és beszélni fog. Sokkal jobban fogja tudni használni lelki képességeit. Az egész emberiségben kibontakozik az, amit ma intuíciónak nevezünk. Az õszinteség elengedhetetlen lesz, hiszen az emberek mentális úton fognak hallani. Mindennek fogják tudni az okát. Minden összefüggést érteni fognak. Minden gondolatot hallani fognak. Az emberiség szükségszerûen békéssé válik. Az emberek megtanulnak békében élni.

Isten Fénye fog ragyogni minden ember szívében és elméjében. Minden ember tudni fogja, hogy saját fejlõdése embertársaitól függ, és emiatt minden ember fontos. Mindenkinek meglesz a maga helye a társadalomban. Nem lesz annyi ember a Földön, mint ma. Az új korszak elején az emberek száma lecsökken. Az embernek fejlettebb képe lesz a természetrõl. A bolygót szeretni és óvni fogják, nem ártanak neki. Új életmódokat fognak megtanulni, melyek lehetõvé teszik a földi élet megújulását."

..Az emberiség békére és nyugalomra fog vágyni. Mindenki békére fog törekedni. Az új emberi fajt mélyen áthatja majd a vágy, hogy harmóniában éljen magával és a bolygóval."

..Kezdetben az éghajlat kiszámíthatatlan lesz, de aztán visszaáll az évszakok megszokott rendje. A Földet új emberek népesítik be... Õk sokkal inkább tudatában lesznek a léleknek és a szellemnek. Közelebb lesznek az isteni mintához, mivel emlékezetük tiszta marad. Ez a megjövendölt ezeréves békeidõszaka lesz."

..A fejlõdés már megkezdõdött. Az elmúlt száz évben megelevenedtek a lelki folyamatok az emberben. Néhányan ezt intuíciónak nevezik. Az emberi faj lelki természete életre kelt. A korábbi öt érzék egy hatodikkal bõvült ki. Ez az idõk kezdete óta bennetek van. Nem olyan régen aktiválódott, és mára már köztudottá vált."

..A természetben bekövetkezõ drasztikus változások az embert is jelentõsen megváltoztatják. Pusztán az események túlélése jó irányba fogja megváltoztatni az embert."(Annié Kirkwood: Mária üzenetei - hatodik síp-axis. Bp., 1997.forrás:Szabó Judit – Korszakváltás a médiumi üzenetek fényében-www. hagiasophia.hu)

(forrás:http://angyalforras.hu/2012/MaRIA-uZENETEI-A-JELEN-VaLTOZaSOKRoL
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
Utolsó szerkesztés: 8 éve 7 hónapja ezelőtt Írta: Margit.
Téma zárolva.
 • Oldal:
 • 1
 • 2
Oldalmegjelenítési idő: 0.103 másodperc