Jézus a fény

Szia, Vendég
Felhasználói név: Jelszó: Emlékezz rám
Világ teremtése - Föld teremtése.

TÉMA: TEREMTÉS könyve

TEREMTÉS könyve 12 éve 8 hónapja ezelőtt #671

 • Margit
 • Margit profilkép
 • Nem elérhető
 • Administrator
 • Hozzászólások: 5507
Teremtés könyve 7.


1.Az Úr így szólt Noéhoz: "Szállj be egész családoddal a bárkába, mert csak téged találtalak igaznak színem elõtt az egész nemzedékben.
2.Minden tiszta állatból vigyél hetet-hetet, hímet és nõstényt, a tisztátalanokból pedig kettõt, hímet és nõstényt.
3.(A madarakból is hetet-hetet, hímet és nõstényt), hogy ivadékuk az egész földön életben maradjon.
4.Mert még hét nap, és akkor negyven nap és negyven éjjel esõt bocsátok a földre, s eltörlök a föld színérõl minden lényt, amit alkottam."
5.Noé úgy tett, ahogy az Úr megparancsolta neki.
6.Noé 600 esztendõs volt, amikor a vízözön rátört a földre.
7.Noé a vízözön elõtt beszállt a bárkába: vele együtt fiai, felesége és fiainak feleségei.
8.(A tiszta és tisztátalan állatok, a madarak és a földön élõ állatok közül kettõ-kettõ,
9. Egy hím és egy nõstény ment Noéval a bárkába, ahogy Isten megparancsolta.)
10.Hét nap elteltével a vízözön rátört a földre.
11.Noé 600. évében, a második hónap 17. napján, ezen a napon megnyíltak a nagy mélységek forrásai és megeredtek az ég csatornái.
12.Az esõ negyven nap és negyven éjjel zuhogott a földre.
13.Ezen a napon Noé és fiai, Szem, Kám és Jáfet Noé feleségével és fiainak három feleségével együtt beszálltak a bárkába,
14.S velük minden fajtájú vadállat, minden fajtájú háziállat, mindenféle földi csúszómászó és mindenféle madár és szárnyas.
15.Minden lény, ami lélegzik, párosával ment Noéhoz a bárkába.
16.Minden lénybõl egy hím és egy nõstény ment, ahogy Isten megparancsolta. Az Úr bezárta mögötte az ajtót.
17.Ezután negyven napig ömlött az esõ a földre. A víz megdagadt és fölemelte a bárkát úgy, hogy a föld felett úszott.
18.Az ár elhatalmasodott, és erõsen megduzzadt a föld felett, a bárka azonban a vízen úszott.
19.A víz még magasabb lett a földön, annyira, hogy az ég alatt minden magas hegyet elborított.
20.Tizenöt könyöknyivel múlta felül a víz õket, annyival emelkedett a hegyek fölé.
21.Így minden élõlény elpusztult, amely a földön mozgott: madarak, háziállatok, vadállatok, mindenféle földi csúszómászó és minden ember.
22.Minden, ami lélegzett, ami a szárazföldön élt, elpusztult.
23.Így törölt el (Isten) minden élõlényt a földön: az embertõl az állatig, a csúszómászókig és az égi madarakig. Mind eltörölte õket a földrõl.
24.Csak Noé maradt meg, és ami vele volt a bárkában. A víz százötven napig áradt a földön.
(forrás:biblia catolica)
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
Téma zárolva.

TEREMTÉS könyve 12 éve 8 hónapja ezelőtt #751

 • Margit
 • Margit profilkép
 • Nem elérhető
 • Administrator
 • Hozzászólások: 5507
Teremtés könyve 8.

1. Ekkor Isten megemlékezett Noéról és minden vadállatról, minden háziállatról, ami vele volt a bárkában. Isten szelet támasztott a föld felett, mire a víz apadni kezdett.
2. A mélységek forrásai és az ég csatornái bezárultak: az esõ megszûnt esni az égbõl,
3. és a víz lassan elapadt, a földön.
4. Százötven nap elteltével a víz visszahúzódott, s a hetedik hónapban, a hónap 17. napján a bárka megállt az Ararát hegyén.
5. A víz a tizedik hónapig egyre jobban leapadt, s a hónap elsõ napján feltûntek a hegycsúcsok.
6. Negyven nap elteltével Noé kinyitotta a bárka ablakát, amit csinált,
7. s kiengedett egy hollót. Az ide-oda röpdösött, amíg a víz fel nem száradt a földrõl.
8. Azután kiengedett egy galambot, hogy lássa, vajon a víz visszahúzódott-e már a föld színérõl.
9. De a galamb nem talált helyet a lába számára, ezért visszatért a bárkába, mivel még víz állt az egész földön. kinyújtotta kezét, megfogta, és bevitte magához a bárkába.
10. Még várt további hét napot, és újra kiengedett egy galambot.
11. A galamb este visszatért hozzá, és íme, friss olajágat tartott a csõrében. Ebbõl megtudta Noé, hogy a víz eltûnt a földrõl.
12. Újabb hét napig várt, és ismét kiengedett egy galambot, de ez már nem tért vissza hozzá.
13. Noé 600. életévében, az elsõ hónapban, a hónap elsõ napján felszáradt a víz a föld színén. Ekkor Noé félretolta a bárka fedelét, körülnézett, s íme, a föld felszíne szikkadt volt.
14. A második hónapban, a hónap 27. napján a föld száraz volt.
15. Ekkor Isten szólt Noéhoz:
16. "Szállj ki a bárkából: te, a feleséged, a fiaid és fiaidnak feleségei.
17. Minden élõlény, amely veled van, a madarak, az állatok, a földi csúszómászók menjenek ki, nyüzsögjenek a földön, legyenek termékenyek és szaporodjanak el a földön."
18. Noé kiszállt fiaival, feleségével és fiainak feleségeivel.
19. Minden vadállat, minden háziállat, minden madár, minden földi csúszómászó kijött a bárkából, egyik fajta a másik után.
20. Noé oltárt épített az Úrnak. Aztán fogott minden tiszta állatból és tiszta madárból, s égõáldozatot mutatott be az oltáron.
21. Amikor az Úr megérezte a jó illatot, így szólt magában: "Az ember miatt nem átkozom meg többé a földet, hiszen az emberi szív vágya ifjúkorától kezdve hajlik a rosszra. Nem törlök el még egyszer minden élõlényt, ahogy megtettem.
22. Mostantól fogva, amíg a föld áll, nem szûnik meg a vetés és az aratás, a hideg és a meleg, a nyár és a tél, a nappal és az éjszaka."

(forrás:biblia catolica)
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
Utolsó szerkesztés: 12 éve 8 hónapja ezelőtt Írta: Margit.
Téma zárolva.

TEREMTÉS könyve 12 éve 8 hónapja ezelőtt #807

 • Margit
 • Margit profilkép
 • Nem elérhető
 • Administrator
 • Hozzászólások: 5507
Teremtés könyve 9.

1. Isten megáldotta Noét fiaival együtt, és így szólt hozzájuk: "Legyetek termékenyek, szaporodjatok, és töltsétek be a földet.
2. A föld minden állata, az ég minden madara, a föld minden csúszómászója és a tenger minden hala féljen és rettegjen tõletek: a kezetekbe adom õket.
3. Minden, ami él és mozog, szolgáljon nektek eledelül, mindent nektek adok, mint a zöld növényt.
4. Csak élõ állatot vérével együtt nem ehettek.
5. A ti véreteket, éltetõ véreteket is számon fogom kérni. Számon kérem minden állattól és minden embertõl. Mindenkitõl, még a testvértõl is számon kérem az ember életét.
6. Aki embervért ont, annak ember ontsa ki a vérét, mivel Isten saját képmására teremtette az embert.
7. Tehát legyetek termékenyek, szaporodjatok, töltsétek be a földet és uralkodjatok rajta."
8. Aztán így szólt Isten Noéhoz és fiaihoz, akik vele voltak:
9. "Nézzétek, szövetséget kötök veletek, s utánatok utódaitokkal
10. és minden élõlénnyel, amely veletek van: a madarakkal, a háziállatokkal, s az összes mezei vaddal, mindennel, ami kijött a bárkából, a föld minden állatával.
11. Megkötöm veletek szövetségem, többé nem törlök el minden lényt a földrõl vízözönnel, és nem jön olyan áradat, amely elpusztítja a földet."
12. Aztán így szólt Isten: "Ez legyen jele a szövetségnek, amely fennáll köztem és köztetek, meg a veletek levõ minden élõlény között minden nemzedékre:
13. szivárványt helyezek a felhõkbe: ez legyen a szövetség jele köztem és a föld között.
14. Ha összegyûjtöm a föld felett a felhõket és a szivárvány megjelenik a felhõkön,
15. akkor megemlékezem szövetségemrõl, ami fennáll köztem és köztetek, meg minden élõlény és test között. A víz nem válik többé vízözönné, hogy minden lényt elpusztítson.
16. Ha a szivárvány megjelenik a felhõkön, látni fogom, és megemlékezem az örök szövetségrõl, amely fennáll Isten és minden élõlény meg minden test között a földön."
17. Isten így szólt Noéhoz: "Ez annak a szövetségnek a jele, amelyet létrehoztam köztem és minden földi lény között".
18. Noé fiai, akik kijöttek a bárkából, Szem, Kám és Jáfet voltak. Kám Kánaán atyja.
19. Ezek hárman voltak Noé fiai, és tõlük származott a föld egész népessége.
20. Noé, a földmûves, szõlõt kezdett telepíteni.
21. Amikor bort ivott, megrészegült és meztelenül feküdt sátrában.
22. Kám, Kánaán atyja látta apja meztelenségét és elmondta két testvérének.
23. Akkor Szem és Jáfet fogták a felöltõt, mindketten a vállukra terítették, háttal bementek és betakarták apjuk meztelenségét. Arcukat elfordították, így nem látták apjuk meztelenségét.
24. Amikor Noé fölébredt részegségébõl és megtudta, mit tett vele legkisebb fia,
25. így szólt: "Legyen átok Kánaánon, legyen a legkisebb szolga testvérei között."
26. Azután ezt mondta: "Áldott legyen az Úr, Szem Istene és Kánaán legyen a szolgája.
27. Isten adjon tág teret Jáfetnek, lakjék Szem sátraiban, és Kánaán legyen a szolgája."
28. Noé a vízözön után még 350 évig élt.
29. Noé egész életkora 950 esztendõt tett ki, akkor halt meg.
(forrás: biblia catolica)
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
Téma zárolva.

TEREMTÉS könyve 12 éve 7 hónapja ezelőtt #877

 • Margit
 • Margit profilkép
 • Nem elérhető
 • Administrator
 • Hozzászólások: 5507
Teremtés könyve 10.

1. Ezek Noé fiainak, Szemnek, Kámnak és Jáfetnek az utódai. Fiaik a vízözön után születtek.
2. Jáfet fiai: Gómer, Magóg, Madai, Javan, Tubal, Mesek és Tirasz.
3. Gómer fiai: Askenász, Rifát és Togorma.
4. Javan fiai Elisa és Tarsis, a kittimek és a dananimok.
5. Ezektõl ágaztak ki a népek szigetei. Ezek Jáfet fiai országuk és nyelvük szerint, törzseik és népeik szerint.
6. Kám fiai: Kus, Micrajim, Put és Kánaán.
7. Kus fiai: Szeba, Havila, Szabata, Ráma és Szabteka. Ráma fiai: Szeba és Dedán.
8. Kus nemzette Nimródot. Ez volt az elsõ uralkodó a földön.
9. Nagy vadász volt az Úr elõtt. Innen a szólás: Nagy vadász az Úr elõtt, mint Nimród.
10. Uralma kezdetben kiterjedt Bábelre, Erekre, Akkádra és Sineár földjén minden városra.
11. Errõl a földrõl indult ki Asszur és megépítette Ninivét, Rechobot-Irt,
12. Kalachot és Rezent, Ninive és Kalach között. (Ez a nagy város.)
13. Micrajim fiai a luditák, anamiták, lehabiták, naftukiták,
14. patraziták, kaszlukiták és a kaftoriták, akiktõl a filiszteusok származnak.
15. Kánaán utódai: az elsõ szülött, Szidon, azután Het,
16. továbbá a jebuziták, amoriták, girgasiták,
17. hivviták, arkiták és sziniták,
18. arvaditák, zemariták és a hamatiták. Késõbb a kánaániták nemzetségei szétszóródtak.
19. A kánaániták határa Szidontól Gerar irányában Gázáig terjedt; Szodoma, Gomorra, Adma és Cebojim irányában pedig egészen Lesáig.
20. Ezek Kám fiai törzsük, nyelvük, országuk és nemzetségük szerint.
21. Szemnek, Éber fia õsatyjának, Jáfet idõsebb testvérének is születtek fiai.
22. Szem fiai: Elám, Asszur, Arpachsád, Lud és Árám.
23. Árám fiai: Uc, Hul, Geter és Mas.
24. Arpachsád fia Selak, Selaké pedig Eber.
25. Ebernek két fia született. Az egyik neve Peleg, mivel az õ idejében osztották fel a földet. A testvére neve Joktán.
26. Joktán fiai: Almodád, Selef, Hacarmavet és Jerách,
27. Hadorám, Usal és Dikla,
28. Obál, Abimael, Seba,
29. Ofir, Havila és Jobab. Mindezek Joktán fiai.
30. Lakóhelyük Mesától Szefárig, a keleti hegységig terjedt.
31. Ezek Szem fiai törzsük, nyelvük, országuk és nemzetségük szerint.
32. Ezek Noé fiainak törzsei családjuk és nemzetségük szerint. Tõlük származnak a népek a földön a vízözön után.
(forrás: biblia catolica)
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
Utolsó szerkesztés: 12 éve 7 hónapja ezelőtt Írta: Margit.
Téma zárolva.

TEREMTÉS könyve 12 éve 7 hónapja ezelőtt #961

 • Margit
 • Margit profilkép
 • Nem elérhető
 • Administrator
 • Hozzászólások: 5507
Teremtés könyve 11.


1. Az egész földnek ugyanaz volt a nyelve és ugyanazok voltak a szavai.
2. Amikor keletrõl elindultak, Sineár földjén találtak egy nagy síkságot és ott letelepedtek.
3. Így szóltak egymáshoz: "Gyertek, csináljunk téglát és égessük ki." A tégla épületkõ gyanánt szolgált, a szurok pedig kötõ anyagul.
4. Azután így szóltak: "Rajta, építsünk várost és tornyot, amelynek teteje az égig ér. Szerezzünk nevet magunknak, és ne szóródjunk szét a földön!"
5. Akkor az Úr leszállt, hogy megnézze a várost és a tornyot, amelyet az emberek építettek.
6. Így szólt: "Nézzétek, egy népet alkotnak és egy nyelvet beszélnek. Ez csak a kezdete tevékenységüknek. Ezután semmi sem lesz nekik lehetetlen, aminek a megvalósítását elgondolják.
7. Ezért szálljunk le és zavarjuk össze nyelvüket, hogy senki ne értse a másik nyelvét!"
8. Az Úr tehát szétszórta õket onnét az egész földön, s abba kellett hagyniuk a város építését.
9. Ezért nevezik azt Bábelnek, mivel az Úr ott zavarta össze az egész föld nyelvét és onnét szórta szét õket az Úr az egész földön.
10. Szem utódai ezek: Amikor Szem 100 éves volt, a vízözön utáni második évben nemzette Arpachsádot.
11. Arpachsád születése után még 500 évig élt, és fiai meg lányai születtek.
12. Arpachsád 35 éves korában Selákot nemzette.
13. Selák születése után még 403 évig élt, és fiai meg lányai születtek.
14. Selák 30 éves korában nemzette Hébert.
15. Héber születése után Selák még 403 évig élt, fiai és lányai születtek.
16. Héber 34 éves korában nemzette Peleget.
17. Peleg születése után Héber még 430 évig élt, és fiai meg lányai születtek.
18. Peleg 30 éves korában nemzette Reut.
19. Reu születése után Peleg még 209 évig élt, és fiai meg lányai születtek.
20. Reu 32 éves korában Szerugot nemzette.
21. Szerug születése után Reu még 207 évig élt, és fiai meg lányai születtek.
22. Szerug 30 éves korában nemzette Nachort.
23. Nachor születése után Szerug még 200 évig élt, és fiai meg lányai születtek.
24. Nachor 29 éves korában Terachot nemzette.
25. Terach születése után Nachor még 119 évig élt, fiai meg lányai születtek.
26. Terach 70 éves korában nemzette Ábrámot, Nachort és Háránt.
27. Terach utódai ezek: Terach nemzette Ábrámot, Nachort és Háránt. Hárán fia Lót volt.
28. Hárán meghalt, atyjának, Terachnak életében, hazájában, a kaldeai Úrban.
29. Ábrám és Nachor megnõsültek. Ábrám feleségét Sárainak hívták. Nachor feleségét Milkának. Õ Háránnak, Milka és Jiszka atyjának lánya volt.
30. Sárai azonban meddõ maradt, nem voltak gyermekei.
31. Terach vette fiát, Ábrámot és unokáját, Lótot, Hárán fiát s a menyét, Sárait, fiának, Ábrámnak feleségét, s kivezette õket a kaldeai Úrból. Kivándoroltak Kánaán felé. Amikor Háránba érkeztek, ott letelepedtek.
32. Terach 205 éves korában halt meg Háránban.
(Forrás: biblia catolica)
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
Utolsó szerkesztés: 12 éve 7 hónapja ezelőtt Írta: Margit.
Téma zárolva.

TEREMTÉS könyve 12 éve 7 hónapja ezelőtt #1019

 • Margit
 • Margit profilkép
 • Nem elérhető
 • Administrator
 • Hozzászólások: 5507
Teremtés könyve 12.

1. Az Úr így szólt Ábrámhoz: "Vonulj ki földedrõl, rokonságod körébõl és atyád házából arra a földre, amelyet majd mutatok neked.
2. Nagy néppé teszlek. Megáldalak és naggyá teszem nevedet, s te magad is áldás leszel.
3. Megáldom azokat, akik áldanak téged, de akik átkoznak téged, azokat én is megátkozom. Általad nyer áldást a föld minden nemzetsége."
4. Ábrám tehát elköltözött, ahogy az Úr megparancsolta neki, s vele ment Lót is. Ábrám 75 éves volt, amikor Háránból elindult.
5. Ábrám vette feleségét, Sárait, az unokaöccsét, Lótot, minden vagyonukat, amijük volt és az összes szolgát, akiket Háránban szereztek. Azután elindultak, hogy Kánaán földjére menjenek, s meg is érkeztek Kánaán földjére.
6. Ábrám végigvonult az országon Szichem városáig, Móre terebintjéig. A vidéken kánaániták laktak.
7. Akkor az Úr megjelent Ábrámnak és így szólt hozzá: "Ezt a földet utódaidnak adom." Erre õ oltárt épített ott az Úrnak, aki megjelent neki.
8. Innét tovább vonult a hegyvidékre, Bételtõl keletre. Fölverte sátrát, s Bétel nyugatra esett, Ai pedig keletre. Aztán oltárt épített az Úrnak és segítségül hívta a nevét.
9. Majd tovább vonult a Negeb felé.
10. Amikor éhínség tört ki a vidéken, Ábrám lement Egyiptomba és ott lakott, mint jövevény, mert az éhínség súlyosan ránehezedett a vidékre.
11. Amint Egyiptomhoz közeledett, így szólt feleségéhez, Sáraihoz: "Jól tudom, hogy szép asszony vagy.
12. Ha az egyiptomiak látnak, azt fogják mondani: Ez a felesége. Engem megölnek, téged életben hagynak.
13. Ezért mondd, hogy a húgom vagy, hogy miattad nekem is jó dolgom legyen és életben maradjak."
14. Amikor Ábrám Egyiptomba ért, az egyiptomiak látták, hogy az asszony nagyon szép.
15. A fáraó udvari fõ tisztviselõi is látták és dicsérték a fáraó elõtt. Az asszonyt tehát a fáraó palotájába vitték,
16. Ábrámmal pedig jól bántak miatta. Juhot, szarvasmarhát, szamarat, szolgákat, szolgálólányokat, szamárkancát és tevéket ajándékoztak neki.
17. Az Úr azonban súlyos csapással verte meg a fáraót és házát Sárai, Ábrám felesége miatt.
18. Erre a fáraó hívatta Ábrámot, és így szólt hozzá: "Mit tettél velem? Miért nem vallottad be, hogy a feleséged?
19. Miért állítottad: a húgom -, úgy, hogy feleségül vettem? Most itt a feleséged, vedd és távozz!"
20. A fáraó parancsot adott embereinek, vigyék õt is, feleségét is minden vagyonával együtt vissza.
(forrás:biblia catolica)
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
Utolsó szerkesztés: 12 éve 7 hónapja ezelőtt Írta: Margit.
Téma zárolva.
Oldalmegjelenítési idő: 0.133 másodperc