Jézus a fény

Szia, Vendég
Felhasználói név: Jelszó: Emlékezz rám
Világ teremtése - Föld teremtése.

TÉMA: TEREMTÉS könyve

TEREMTÉS könyve 12 éve 6 hónapja ezelőtt #2154

 • Margit
 • Margit profilkép
 • Nem elérhető
 • Administrator
 • Hozzászólások: 5623
Teremtés könyve 23.

1. Sára életkora 127 esztendõt tett ki.
2. Ekkor halt meg Sára Kirjat-Arbában, vagyis Hebronban, Kánaán földjén. Ábrahám elkezdte Sáráért a gyászszertartást és a siratást.
3. Azután Ábrahám fölkelt, eltávozott a halottól, és így szólt a hetitákhoz:
4. "Én csak vendég és jövevény vagyok nálatok. Ezért adjatok nekem egy sírhelyet, hogy házam halottait eltemethessem."
5. A hetiták így válaszoltak Ábrahámnak:
6. "Hallgass ránk, urunk! Úgy élsz köztünk, mint Isten fõ embere. Temesd halottaidat legjobb sírhelyeinkre. Senki közülünk nem tagadja meg tõled a sírját, hogy oda temesd halottaidat".
7. Ábrahám erre fölkelt, meghajtotta magát az ország lakói, a hetiták elõtt,
8. és így szólt hozzájuk: "Ha beleegyeztek abba, hogy házam halottait eltemethessem, akkor hallgassatok meg: járjatok közbe értem Efronnál, Cochár fiánál,
9. hogy a machpelai barlangot, ami az övé, és birtokának szélén fekszik, engedje át nekem. Adja el nekem jelenlétetekben teljes áron temetõ helynek."
10. Efron éppen a hetiták között ült. A hetita Efron válaszolt Ábrahámnak az összes hetita jelenlétében, aki eljött a város kapujához:
11. "Nem úgy, uram. Hallgass meg engem. A telket neked ajándékozom, s neked adom a barlangot is, amely rajta van. Honfitársaim jelenlétében ajándékozom neked, temesd el halottaidat!"
12. Ábrahám meghajtotta magát az ország lakói elõtt,
13. és így szólt Efronhoz az ország lakóinak jelenlétében: "Igen, ha te... De mégis hallgass meg engem. Én megfizetem neked a telek teljes árát. Fogadd el tõlem, hogy eltemethessem ott halottaimat."
14. Efron ezt válaszolta Ábrahámnak:
15. "Hallgass meg engem, uram. Négyszáz ezüst sékel egy telekért: mi az köztem és közted? Temesd el halottaidat!"
16. Ábrahám elfogadta Efron ajánlatát és Ábrahám lemérte az árat Efronnak, amit az a hetiták jelenlétében megnevezett: négyszáz ezüst sékel, ahogy az a kereskedõk körében járja.
17. Így Efron telke, amely Machpelában Mamrétól keletre feküdt, a telek a rajta levõ barlangokkal, s körös-körül a telek egész területén levõ fákkal .
18. az összes hetita jelenlétében, aki a város kapujához jött, átment Ábrahám birtokába.
19. Ezután Ábrahám eltemette a feleségét, Sárát a barlangban, a machpelai telken, Mamrétól keletre, Kánaán földjén.
20. Így a telek a rajta levõ barlanggal a hetitáktól jogszerûen Ábrahámra szállt, temetõ helyül.
(biblia catolica)


--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
Utolsó szerkesztés: 12 éve 6 hónapja ezelőtt Írta: Margit.
Téma zárolva.

TEREMTÉS könyve 12 éve 5 hónapja ezelőtt #2283

 • Margit
 • Margit profilkép
 • Nem elérhető
 • Administrator
 • Hozzászólások: 5623
Teremtés könyve 24.


1. Ábrahám idõs volt, elõrehaladt a korban, és az Úr mindenben megáldotta Ábrahámot.
2. Akkor Ábrahám így szólt háza legidõsebb szolgájához, aki egész vagyonát kezelte: "Tedd kezedet a csípõm alá!
3. Megesketlek az Úrra, az ég Istenére és a föld Istenére, hogy nem veszel feleséget fiam számára a kánaániták lányai közül, akik között lakom.
4. Menj inkább szülõföldemre, a rokonaimhoz, s hozzál feleséget a fiam, Izsák számára!"
5. A szolga ezt válaszolta: "De hátha nem akar követni a lány erre a földre. Akkor vigyem vissza a fiadat abba a hazába, ahonnan te eljöttél?"
6. "Óvakodj attól - felelte Ábrahám -, hogy a fiamat oda visszavidd.
7. Az Úr, az ég Istene és a föld Istene, aki kihozott engem atyám házából és rokonaim földjérõl, aki beszélt hozzám és megesküdött nekem: Ezt a földet utódaidnak adom, õ majd elõtted küldi angyalát, hogy feleséget hozhass onnan a fiamnak.
8. Ha pedig a lány nem akar követni, akkor fel vagy mentve ez alól az eskü alól. De a fiamat nem szabad oda visszavinned."
9. Akkor a szolga kezét urának, Ábrahámnak csípõje alá tette és megesküdött neki, ahogy megbeszélték.
10. Azután a szolga kiválasztott tíz tevét ura tevéi közül, és különféle drágaságaiból is vett magához. Elindult, és elment Aram Naharajimba, Nachor városába.
11. A tevéket letelepítette egy kútnál a városon kívül. Estefelé volt, az az idõ, amikor az asszonyok kijönnek vízért.
12. Így szólt: "Uram, uramnak, Ábrahámnak Istene, rendezd el ma szerencsésen a dolgot, és légy kegyes uramhoz, Ábrahámhoz!
13. Nézd, én a kútnál állok, és az emberek leányai kijönnek a városból vizet meríteni.
14. Ha az a lány, akinek szólok: Nyújtsd a korsódat, hadd igyam, azt feleli: Igyál, tevéidet is megitatom, akkor kiválasztottad azt szolgád, Izsák számára. Errõl fogom megismerni, hogy jóságosnak mutatkoztál uram iránt.
15. Még mielõtt végigmondta volna, kijött Rebekka, aki Ábrahám testvére, Nachor felesége, Milka fiának, Betuelnek a leánya volt, s vizeskorsó volt a vállán.
16. A lány külsõre nagyon szép volt, hajadon, aki még nem volt együtt férfival. Lement a forráshoz, megtöltötte korsóját és ismét feljött.
17. A szolga odasietett hozzá és megszólította: "Hadd igyam egy kis vizet korsódból".
18. "Igyál uram" - válaszolta, aztán gyorsan leemelte a korsót, kezébe fogta, s inni adott neki.
19. Megvárta, amíg eleget ivott, majd így szólt: "Merítek tevéidnek is, míg teleisszák magukat."
20. Gyorsan kiöntötte a vizet a vályúba, s a kúthoz futott, hogy merítsen. Így merített minden tevéjének.
21. A férfi hallgatagon figyelte, hogy felismerje, az Úr sikeressé teszi-e útját vagy nem.
22. Mikor a tevék már eleget ittak, a férfi elõvett egy fél sékel súlyú aranykarikát, s az orrába tette, majd két csatot tett a karjára, amelyek tíz aranysékelnyit nyomtak.
23. Aztán megkérdezte: "Mondd meg nekem, kinek a lánya vagy? Van-e hely atyád házában, hogy ott töltsük az éjszakát?"
24. "Betuel lánya vagyok - felelte -, Milka fiáé, akit õ Nachornak szült."
25. Majd hozzáfûzte: "Szalma és takarmány bõven van nálunk és hely is éjjeli szállásra."
26. Erre a férfi meghajtotta magát, leborult az Úr elõtt,
27. és mondta: "Áldott legyen az Úr, uramnak, Ábrahámnak Istene, aki nem vonta meg szeretetét és hûségét uramtól. Az Úr egyenesen uram testvérének házába vezetett."
28. A lány pedig elszaladt és otthon elbeszélte anyjának, hogy mi történt.
29. Rebekkának volt egy Lábán nevû testvére. Lábán kisietett a kútnál levõ emberhez.
30. Amikor ugyanis látta az orrkarikát és nõvére karján a csatokat, s hallotta nõvérének, Rebekkának szavait: "Így beszélt hozzám az az ember...", elindult az emberhez, aki még a tevék mellett állt a kútnál,
31. s ezt mondta neki: "Gyere Isten kedveltje! Miért állsz kint? Már rendbe tettem a házat és tevéidnek is csináltam helyet."
32. Az ember tehát bement a házba, õ pedig lenyergelte a tevéket, szalmát és takarmányt adott a tevéknek, s vizet hozott, hogy õ, és a vele jött férfiak megmoshassák a lábukat.
33. Mikor aztán eléje tették az ételt, így szólt: "Nem eszem addig, amíg elõ nem adom megbízatásomat." "Beszélj hát!" - mondták neki.
34. Erre így folytatta: "Ábrahám szolgája vagyok.
35. Az Úr gazdagon megáldotta uramat, úgyhogy nagy jólétnek örvend. Adott neki juhokat és marhákat, ezüstöt és aranyat, szolgákat és szolgálókat, tevéket és szamarakat.
36. Sára, uramnak a felesége fiút szült uramnak, mikor már idõs volt, s õ minden vagyonát átadta neki.
37. Most az én uram megesketett: Nem vehetsz feleséget fiam számára a kánaániak leányai közül, akiknek a földjén lakom,
38. menj el inkább atyám házába, rokonságomhoz, és hozz feleséget fiamnak.
39. Amikor én így válaszoltam uramnak: De hátha nem jön velem a lány,
40. azt mondta: Az Úr, akinek színe elõtt jártam, elküldi veled angyalát és sikeressé teszi utadat. Rokonságomból és atyám házából fogsz feleséget hozni fiamnak.
41. Ha eljutsz rokonaimhoz és nem adják oda neked, fel vagy mentve az eskü alól. Csak ebben az esetben vagy felmentve esküd alól.
42. Mikor aztán a kúthoz értem, így szóltam: Uram, uramnak, Ábrahámnak Istene, adj utamnak, amelyen járok, szerencsés kimenetelt!


folytatása a következõben
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
Utolsó szerkesztés: 12 éve 5 hónapja ezelőtt Írta: Margit.
Téma zárolva.

TEREMTÉS könyve 12 éve 5 hónapja ezelőtt #2284

 • Margit
 • Margit profilkép
 • Nem elérhető
 • Administrator
 • Hozzászólások: 5623
.
Teremtés könyve 24.folytatása az elõzõnek


43. Nézd, én a kútnál állok. A lány, aki kijön vizet meríteni és akinek azt mondom: Hadd igyam egy kis vizet a korsódból,
44. s aki majd azt feleli: Igyál, tevéidnek is merítek, az lesz az a nõ, akit Isten az én uram fiának rendelt.
45. Még be sem fejeztem, amikor kijött Rebekka, korsóval a vállán. Lement a forráshoz és merített. Akkor megszólítottam: Engedd, hadd igyam.
46. Gyorsan levette korsóját, és azt mondta: Igyál, tevéidet is megitatom. Ittam, õ pedig a tevéimet is megitatta.
47. Aztán megkérdeztem õt így szólva: Kinek a lánya vagy? Ezt válaszolta: Betuel lánya vagyok, Nachor fiáé, akit Milka szült neki. Akkor az orrába karikát tettem, karjára pedig csatokat.
48. Utána meghajtottam magam, leborultam Isten elõtt, dicsõítettem az Urat, uramnak, Ábrahámnak Istenét, aki egyenes úton vezetett, hogy uram testvérének leányát elvigyem fiának.
49. Most tehát ha szeretetet és hûséget akartok tanúsítani uram iránt, jelentsétek ki, ha nem, azt is jelentsétek ki, hogy aszerint forduljak jobbra vagy balra."
50. Erre Lábán és Betuel ezt mondták feleletül: "Ez az Úrtól indult ki. Nem szólhatunk semmit sem hozzá, sem ellene.
51. Nézd, Rebekka rendelkezésedre áll: vedd és menj!
52. Õ legyen urad fiának felesége, ahogy az Úr megmondta." Mikor Ábrahám szolgája hallotta szavaikat, imádkozva földre vetette magát az Úr elõtt.
53. Azután a szolga elõhozta az ezüst és arany ékszereket, a ruhákat, és odaadta Rebekkának. Testvérének és anyjának is értékes ajándékokat adott.
54. Utána ettek és ittak, õ és a férfiak, akik kísérték, s éjszakára ott maradtak. Másnap reggel fölkeltek és õ így szólt: "Bocsássatok el, uramhoz!"
55. A testvére és az anyja ezt felelték: "Maradjon még a lány egy ideig, legalább tíz napig nálunk, azután elindulhat."
56. Õ azonban ezt válaszolta: "Ne tartóztassátok! Az Úr sikeressé tette utamat, bocsássátok hát el, hadd menjek uramhoz!"
57. "Hívjuk a lányt - mondták õk -, és kérdezzük meg tõle magától."
58. Odahívták Rebekkát és megkérdezték: "Akarsz elmenni ezzel az emberrel?" "Akarok" - felelte.
59. Erre elbocsátották Rebekkát, dajkájával, Ábrahám szolgájával és embereivel.
60. Megáldották Rebekkát és mondták: "Nõvérünk legyen ezerszer tízezerré, utódaid foglalják el ellenségeik kapuját."
61. Erre Rebekka útra kelt szolgálóival. Tevékre szálltak és követték az embert. A szolga átvette Rebekkát és elindult.
62. Izsák Lachai-Roi forrásának pusztájából jött, ugyanis a Negeben lakott.
63. Napszállta idején kiment Izsák, hogy a szabad mezõn járkáljon. Mikor körülnézett, tevéket látott közeledni.
64. Rebekka is fölemelte szemét és meglátta Izsákot. Sietve leszállt a tevérõl, és
65. megkérdezte a szolgát: "Ki az a férfi ott, aki a mezõn felénk tart?" "õ a mi urunk" - felelte. Erre vette a fátyolt és elfödte magát.
66. A szolga elbeszélt Izsáknak mindent, ami történt.
67. Izsák sátrába vitte, magához vette Rebekkát, s az a felesége lett. Izsák megszerette õt, úgyhogy megvigasztalódott anyjának elvesztésén.
(forrás:biblia catolica)


--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
Utolsó szerkesztés: 12 éve 5 hónapja ezelőtt Írta: Margit.
Téma zárolva.

TEREMTÉS könyve 12 éve 3 hónapja ezelőtt #2427

 • Margit
 • Margit profilkép
 • Nem elérhető
 • Administrator
 • Hozzászólások: 5623
Teremtés könyve 25.

1. Ábrahám vett egy másik feleséget, név szerint Keturát.
2. Ez szülte neki Szimránt, Joksánt, Medánt, Midiánt, Isbakot és Suáchot.
3. Joksán nemzette Sebát és Dedánt. Dedán fiai voltak: az asuriták, a letusiták és a leummiták.
4. Midián fiai voltak: Efa, Efer, Hanok, Abida és Eldaa. Mindezek Ketura fiai voltak.
5. Ábrahám egész vagyonát Izsáknak adta.
6. Ábrahám mellékfeleségének fiait Ábrahám ajándékokkal látta el, és még életében elküldte õket fiától, Izsáktól, kelet felé, a keleti vidékre.
7. Ábrahám életkora 175 esztendõt tett ki.
8. Ábrahám áldással teli korban, megöregedve és az életet megelégelve halt meg, és megtért nemzetségéhez.
9. Fiai, Izsák és Izmael a machpelai barlangban temették el, a hetita Efron, Cochár fia telkén, Mamrétól keletre,
10. azon a telken, amelyet Ábrahám a hetitáktól megvásárolt. Ott temették el Ábrahámot és feleségét.
11. Ábrahám halála után Isten megáldotta a fiát, Izsákot. Izsák a Lachai-Roi forrásnál lakott.
12. Ezek az utódai Izmaelnek, Ábrahám fiának, akit az egyiptomi Hágár, Sára szolgálója szült Ábrahámnak.
13. Ezek Izmael fiainak nevei nevük és nemzetségük rendje szerint: Izmael elsõ szülötte Nebajot, azután Kedár, Adbeel és Mibszám,
14. Misma, Duma és Massza,
15. Hadad, Tema, Jetur, Nafis és Kedma.
16. Ezek Izmael fiai, és ez a nevük szállásuk és táborhelyük szerint, tizenkét törzsfõ törzseik szerint.
17. Izmael életkora 137 évet tett ki, akkor hunyt el. Meghalt és megtért nemzetségéhez.
18. Lakóhelye Havilától Surig terjedt, ami Egyiptomtól keletre Asszur irányában fekszik. Testvéreivel szemben telepedett le.
19. Ez Izsáknak, Ábrahám fiának családi története. Ábrahám nemzette Izsákot.
20. Izsák negyvenéves volt, amikor Rebekkát, a Paddan-Aramból való aramita Betuelnek a leányát, az aramita Lábán nõvérét feleségül vette.
21. Izsák imádkozott az Úrhoz feleségéért, mert meddõ volt. Az Úr meghallgatta, és felesége fogant.
22. Amikor azonban gyermekei rugdalóztak méhében, ezt mondta: "Ha így áll a dolog, miért élek még?!" Elment tehát, hogy megkérdezze az Urat;
23. az Úr ezt válaszolta: "Két nép van a méhedben, méhedbõl két törzs válik el: az egyik törzs legyõzi a másikat és az idõsebb szolgálni fog a fiatalabbnak." -
24. Amikor eljött a szülés ideje, ikrek voltak a méhében.
25. Az elsõ kijött, vöröses volt, egészen olyan, mint valami vörös ruha. Ézsaunak nevezték.
26. Azután kijött a testvére, keze Ézsau sarkát fogta. Ezért Jákobnak nevezték. Izsák 60 éves volt, amikor megszülettek.
27. A gyermekek felnõttek: Ézsau bátor vadász lett, a puszta embere, Jákob pedig egyszerû ember, aki sátránál maradt.
28. Izsák Ézsaut szerette, mert szívesen evett vadat. Rebekka ellenben Jákobot szerette.
29. Egy alkalommal Jákob ételt készített. Ézsau éppen kimerülten jött haza a mezõrõl.
30. Ézsau így szólt Jákobhoz: "Adj gyorsan ebbõl a vörösbõl, ebbõl a vörös (étel)bõl itt, mert nagyon kimerült vagyok." Ezért elnevezték Edomnak.
31. "Elõbb add el nekem elsõ szülöttségi jogodat" - válaszolta Jákob.
32. Ézsau így szólt: "Na, úgyis meghalok, mit használ nekem az elsõ szülöttségi jog?"
33. "Esküdj meg elõbb!" - mondta Jákob. Erre megesküdött, és így eladta elsõszülöttségi jogát Jákobnak.
34. Jákob pedig adott neki kenyeret és lencsefõzeléket. Evett és ivott, felállt és kiment. Ilyen kevésre becsülte Ézsau az elsõszülöttség jogát.
Forrás:biblia catolica)


--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
Utolsó szerkesztés: 12 éve 3 hónapja ezelőtt Írta: Margit.
Téma zárolva.

TEREMTÉS könyve 11 éve 11 hónapja ezelőtt #2759

 • Margit
 • Margit profilkép
 • Nem elérhető
 • Administrator
 • Hozzászólások: 5623
Teremtés könyve 26.

1. Az országban éhínség tört ki. Ez más ínség volt, mint az, amely Ábrahám idejében dühöngött. Ekkor Izsák elment a filiszteus királyhoz, Abimelekhez Gerárba.
2. Itt megjelent neki az Úr és így szólt: "Ne menj le Egyiptomba, hanem maradj azon a földön, amelyet mutatok neked.
3. Lakjál jövevényként abban az országban. Én veled leszek és megáldalak. Ezt a földet úgyis mind neked és utódaidnak adom, és megtartom eskümet, amelyet atyádnak, Ábrahámnak esküdtem.
4. Utódaidat megsokasítom, mint az ég csillagait és utódaidnak adom ezt a földet mind, és ivadékodban nyer áldást a föld minden népe,
5. mert Ábrahám hallgatott szavamra és megtartotta parancsomat, rendelkezésemet és utasításomat."
6. Így Izsák Gerárban maradt.
7. Amikor a helység lakói felesége iránt érdeklõdtek, így szólt: "A húgom." Félt ugyanis azt mondani: "A feleségem", különben a helység férfiai megölhetnék Rebekka miatt, mert õ szép.
8. Mikor már hosszabb idõt eltöltött ott, a filiszteus király kinézett az ablakán és látta, hogy Izsák szeretgeti feleségét.
9. Abimelek hívatta Izsákot, és így szólt hozzá: "Egészen biztos, hogy a feleséged, hogyan mondhattad tehát: a húgom!" "Azt gondoltam, hogy miatta meg kell halnom" - válaszolta Izsák.
10. Abimelek folytatta: "Miért tetted ezt? Népünkbõl valaki könnyen közeledhetett volna az asszonyhoz, s te nagy bûnt hoztál volna ránk."
11. Azután Abimelek megparancsolta az egész népnek: "Aki ezzel a férfival vagy ezzel az asszonnyal erõszakoskodik, halállal bûnhõdik."
12. Izsák vetett a földön, és abban az esztendõben százszorosan aratott, mivel Isten megáldotta.
13. Az ember gazdag lett, egyre gazdagabb, amíg nagy jóléthez nem jutott.
14. Voltak juhai, marhacsordái és számos szolgája. Ezért a filiszteusok irigykedtek rá.
15. A filiszteusok betömtek és földdel megtöltöttek minden kutat, amelyet atyjának, Ábrahámnak szolgái még atyja életében ástak.
16. Abimelek pedig így szólt Izsákhoz: "Távozz tõlünk, mert túl hatalmas lettél számunkra."
17. Ezért Izsák elvonult onnan, sátrát a Gerár völgyében ütötte fel és ott maradt. Azután Izsák újra kiásta a kutakat, amelyet atyjának szolgái ástak, de a filiszteusok Ábrahám halála után betömtek.
18. Ugyanazokat a neveket adta nekik, mint amelyeket Ábrahám adott.
19. Izsák szolgái a völgyben is ástak, és folyóvízû forrást találtak ott.
20. Ezért a gerári pásztorok vitába szálltak Izsák pásztoraival. Azt mondták: "A mienk a víz!"
21. Õ a forrást Eszeknek nevezte, mivel azok vitáztak vele. Azután más kutat ástak. E körül a kút körül is vita támadt, azért Szitnának nevezte.
22. Majd tovább vonult és más kutat ásott. Ezen aztán már nem vitáztak. Ezért a Rechobot nevet adta neki, mivel úgymond: "Az Úr tág teret adott nekünk, hogy terjeszkedhessünk a vidéken."
23. Innét fölment Beersebába.
24. Azon az éjszakán megjelent neki az Úr, és így szólt hozzá: "Atyádnak, Ábrahámnak Istene vagyok. Ne félj, veled vagyok. Megáldalak és megsokasítom utódaidat szolgám, Ábrahám miatt."
25. Erre oltárt épített azon a helyen és segítségül hívta az Úr nevét. Ott verte fel a sátrát, Izsák szolgái pedig kutat ástak ott.
26. Abimelek eljött hozzá Gerárból bizalmasával, Achuszattal és vezérével, Pichollal.
27. Izsák megkérdezte: "Miért jöttök hozzám, hiszen gyûlöltök és elküldtetek magatoktól?"
28. Így feleltek: "Saját szemünkkel láttuk, hogy az Úr veled van. Ezért azt mondtuk: Legyen köztünk és közted esküvel megerõsített kapcsolat. Szerzõdést akarunk veled kötni.
29. Ne tégy nekünk rosszat, ahogy mi sem bántottunk, hanem csak jót tettünk veled, és engedtük, hogy békében elvonulj. Te az Úr kedveltje vagy!"
30. Erre lakomát készített nekik, ettek és ittak.
31. Másnap reggel kölcsönösen megesküdtek, majd Izsák elbocsátotta õket, s azok békében váltak el tõle.
32. Azon a napon jöttek Izsák szolgái és jelentést tettek a kútról, amelyet ástak: "Találtunk vizet!" - mondták.
33. Õ Sebuának nevezte el. Ezért nevezik a helyet Beersebának mind a mai napig.
34. Amikor Ézsau 40 éves volt, feleségül vette Jehuditot, a hetita Beeri lányát és Bászmát, a hetita Elon leányát.
35. Ezek szívfájdalom voltak Izsák és Rebekka számára.
(forrás:biblia catolica)

--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
Utolsó szerkesztés: 11 éve 11 hónapja ezelőtt Írta: Margit.
Téma zárolva.

TEREMTÉS könyve 11 éve 5 hónapja ezelőtt #2991

 • Margit
 • Margit profilkép
 • Nem elérhető
 • Administrator
 • Hozzászólások: 5623
Teremtés könyve 27.

1. Mikor Izsák megöregedett és szeme elhomályosult, úgyhogy nem látott, magához hívta idõsebb fiát, Ézsaut, és így szólt: "Fiam!" "Itt vagyok" - felelte.
2. Akkor azt mondta: "Látod, hogy megöregedtem, halálom napját azonban nem tudom.
3. Vedd azért vadászszerszámodat, a tegezt és az íjat, menj ki a mezõre, és ejts nekem vadat.
4. Készítsd el ízletesen, ahogy szeretem. Hozd be nekem, majd megeszem, hogy a lelkem megáldjon, mielõtt meghalok."
5. Rebekka hallgatózott, amikor Izsák fiával, Ézsauval beszélt. Ézsau kiment a mezõre, hogy vadat ejtsen atyja számára.
6. Rebekka akkor így szólt fiához, Jákobhoz. "Éppen most hallottam, hogy atyád mondta bátyádnak, Ézsaunak:
7. Szerezz vadat és készítsd el ízletesen, majd eszem belõle és megáldalak az Úr színe elõtt, mielõtt meghalok.
8. Most tehát, fiam, hallgass rám, arra, amit mondok neked.
9. Menj ki gyorsan a nyájhoz és hozz onnan két szép kecskegidát! Én elkészítem atyádnak ízletesen, ahogy szereti.
10. Te beviszed atyádnak, hogy megegye és megáldjon, mielõtt meghal."
11. Jákob ezt válaszolta anyjának, Rebekkának: "De bátyám, Ézsau, szõrös férfi, én pedig sima vagyok.
12. Hátha megtapogat atyám. Akkor olyan leszek a szemében, mint aki tréfát ûz vele, s átka ér áldása helyett."
13. De anyja megnyugtatta: "Az átok, ami neked szól, érjen engem! Hallgass csak rám, menj és hozd ide nekem!"
14. Elment hát, elhozta és odaadta anyjának. Anyja pedig elkészítette ízletesen, ahogy atyja szereti.
15. Rebekka ezután elõvette idõsebb fiának, Ézsaunak legjobb ruháját, ami nála volt a házban, s ráadta fiatalabb fiára, Jákobra.
16. A kecskegidák bõrével pedig befödte karját és sima nyakát.
17. Azután kezébe adta fiának, Jákobnak az ízletes ételt és a kenyeret, amit készített.
18. Ez így ment be atyjához és megszólította: "Atyám!" "Itt vagyok" - válaszolta. "Ki vagy te, fiam?"
19. Jákob ezt mondta atyjának: "Ézsau vagyok, elsõszülötted. Megtettem, amit parancsoltál. Ülj fel tehát és egyél a vadból, hogy megáldjon a lelked."
20. Izsák megkérdezte fiát: "Hogyan találtál valamit ilyen gyorsan, fiam?" "Az Úr, a te Istened hozta utamba" - válaszolta.
21. Izsák így szólt Jákobhoz: "Lépj közelebb, hogy megtapogassalak fiam, valóban a fiam, Ézsau vagy-e vagy sem."
22. Jákob odalépett atyjához, Izsákhoz, az megtapogatta, és mondta: "A hang Jákob hangja, de a kar Ézsau karja."
23. Nem ismerte fel, mivel a karja szõrös volt, mint bátyjának, Ézsaunak a karja. Ezért ráadta áldását.
24. Megkérdezte: "Valóban te vagy hát a fiam, Ézsau?""Az vagyok" - válaszolta.
25. "Tedd akkor elém - mondta -, hadd egyem fiamnak zsákmányából, hogy lelkem megáldjon." Eléje tette és evett. Aztán bort hozott neki, és õ ivott.
26. Majd atyja, Izsák így szólt hozzá: "Gyere közelebb, és csókolj meg, fiam!"
27. Odalépett hozzá és megcsókolta. Amikor megérezte ruhája illatát, e szavakkal áldotta meg: "Lám, fiam illata olyan, mint a termékeny föld illata, amit az Úr megáldott. -
28. Isten adjon neked az ég harmatából és a föld kövérségébõl búzát és bort bõségben. -
29. Népek szolgáljanak neked és nemzetek hódoljanak elõtted. Légy ura testvéreidnek, s hajoljanak meg elõtted anyád fiai. - Legyen átkozott, aki átkoz, és áldott, aki áld téged."
30. Amikor Izsák épp befejezte Jákob megáldását és Jákob kijött atyjától, bátyja, Ézsau hazaérkezett a vadászatból.
31. Õ is ízletes ételt készített, bevitte apjának és azt mondta: "Ülj fel atyám, és egyél fiad vadászatából, hogy megáldjon a lelked."
32. Atyja, Izsák így szólt: "Ki vagy te?" "Elsõszülötted, Ézsau vagyok" - felelte.
33. Erre Izsák szerfölött megijedt és azt kérdezte: "Ki volt akkor az, aki elejtett egy vadat és behozta nekem? Én jóhiszemûen ettem belõle, mielõtt jöttél volna és megáldottam. Áldott is marad."
34. Amikor Ézsau apja szavát hallotta, hangosan, elkeseredve felkiáltott és ezt mondta apjának: "Áldj meg engem is, atyám!"
35. Az így válaszolt: "Öcséd csellel jött és elvitte áldásodat."
36. Erre így szólt: "Joggal nevezték Jákobnak. Már kétszer becsapott. Elvette elsõszülöttségi jogomat és most az áldást is elvitte tõlem." Majd megkérdezte: "Számomra nem tartogattál áldást, atyám?"
37. Izsák e szavakkal felelt: "Nézd, úrrá tettem fölötted és minden testvérét szolgául adtam neki. Elláttam búzával és borral. Mit tehetek még érted, fiam?"
38. Ézsau így szólt apjához: "Csak egy áldásod van-e atyám? Áldj meg, atyám!" Izsák hallgatott, mire Ézsau elkezdett hangosan sírni.
39. Apja felelt Ézsaunak és így szólt: "Nézd, lakóhelyed messze lesz a termékeny földtõl és messze az ég harmatától.
40. Kardodból kell élned és testvérednek kell szolgálnod. De ha rugdalódzol, lerázod igáját magadról.
41. "Ézsau ettõl fogva gyûlölte Jákobot az áldás miatt, amellyel apja megáldotta. Ézsau így szólt magában: "Nemsokára közeledik a gyász ideje atyám halála miatt, akkor majd leütöm testvéremet, Jákobot."
42. Rebekkával közölték idõsebb fiának szavait. Ezért odaküldött és hívatta ifjabb fiát, Jákobot, és így szólt hozzá: "Nézd, testvéred, Ézsau bosszút forral ellened, agyon akar ütni.
43. Hallgasd meg hát tanácsomat, fiam! Kelj útra és menekülj testvéremhez, Lábánhoz, Háránba.
44. Maradj nála egy ideig, amíg bátyád haragja lecsillapul.
45. Ha majd bátyád haragja enged irányodban és elfelejti, amit tettél vele, érted küldök és elhozatlak onnan. Miért vesztenélek el mindkettõtöket egy napon?"
46. Ezután Rebekka így szólt Izsákhoz: "Meguntam életemet a hetita nõk miatt. Ha Jákob is ilyen hetita nõt vesz feleségül, mint ez itt, egy az ország leányai közül, akkor mi marad még nekem az életbõl?"
(forrás:biblia catolica)
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
Utolsó szerkesztés: 11 éve 5 hónapja ezelőtt Írta: Margit.
Téma zárolva.
Oldalmegjelenítési idő: 0.074 másodperc