Jézus a fény

Szia, Vendég
Felhasználói név: Jelszó: Emlékezz rám
Világ teremtése - Föld teremtése.

TÉMA: TEREMTÉS könyve

TEREMTÉS könyve 13 éve 1 hónapja ezelőtt #1337

 • Margit
 • Margit profilkép
 • Nem elérhető
 • Administrator
 • Hozzászólások: 5623
Teremtés könyve 18.

1. Az Úr megjelent neki Mamre terebintjénél, amikor a meleg napszakban sátra bejáratánál ült.
2. Fölemelte szemét és íme, három férfi állt elõtte. Mihelyt meglátta õket, sátra bejáratától eléjük sietett, földig meghajolt
3. és így szólt: "Uram, ha kegyelmet találtam színed elõtt, ne kerüld el szolgádat.
4. Hoznak vizet, mossátok meg lábatokat és telepedjetek le a fa alatt.
5. Közben én hozok egy falat kenyeret, hogy felüdítsétek magatokat, aztán tovább mehettek. Hiszen ezért ejtettétek útba szolgátokat." Azok így válaszoltak: "Tedd, amit mondtál."
6. Ábrahám besietett sátrába Sárához, és így szólt: "Végy gyorsan három adag lisztet, keleszd meg, és süss lepényt."
7. Azután kiment Ábrahám az állatokhoz, kiválasztott egy fiatal és erõs borjút, s odaadta a szolgának, hogy sietve készítse el.
8. Majd tejet és vajat hozott és meghozta az elkészített borjút is, és eléjük tette.
9. Míg ettek, ott állt elõttük a fa alatt. Azok megkérdezték: "Hol van a feleséged, Sára?" Ezt válaszolta: "Itt a sátorban."
10. Az folytatta: "A jövõ évben ez idõ tájt visszajövök, akkorra Sárának már fia lesz." Sára a sátor bejárata mögött hallgatózott.
11. Ábrahám és Sára azonban már korosak voltak, és Sárának már nem voltak asszonyi dolgai.
12. Ezért Sára nevetett magában. Ugyanis erre gondolt: "Most legyen még szerelmi örömem, amikor már megöregedtem? Hiszen már férjem is öreg."
13. Akkor Isten így szólt Ábrahámhoz: "Miért nevet Sára és miért gondolja: Valóban szülni fogok még, jóllehet öreg vagyok?
14. Van, ami az Úrnak lehetetlen? A jövõ évben ez idõtájt újra eljövök hozzád és Sárának már fia lesz."
15. Sára tagadta, és azt mondta: "Nem nevettem." De õ így válaszolt: "Igenis, nevettél."
16. A férfiak elindultak és Szodoma felé vették útjukat. Ábrahám velük ment, hogy elkísérje õket.
17. Akkor az Úr így szólt: "Titokban tarthatom-e Ábrahám elõtt, amit tenni készülök?
18. Ábrahám ugyanis nagy és erõs néppé lesz, s általa nyer áldást a föld minden népe.
19. Arra szemeltem ki, hogy fiainak, majd pedig házanépének megparancsolja: Járjatok az Úr útján jogot és igazságosságot gyakorolva, hogy az Úr megadhassa Ábrahámnak, amit ígért neki."
20. Ezért az Úr így szólt: "Szodoma és Gomorra miatt tetézõdött a panasz, és bûnük nagyon súlyos.
21. Lemegyek hát és megnézem, hogy mindenki úgy viselkedett-e vagy sem, ahogy az ellenük szóló panasz szava felhatolt hozzám, tudni akarom."
22. A férfiak Szodoma felé indultak, de Ábrahám megállt az Úr elõtt.
23. Azután Ábrahám közelebb lépett és megszólalt: "Valóban el akarod pusztítani az igazakat is a gonoszokkal?
24. Talán ötven igaz is akad a városban. Igazán a vesztüket akarod, nem kegyelmezel meg inkább a helységnek az ötven igazért, aki ott lakik?
25. Távol legyen tõlem, hogy az igazakat megöld a gonoszokkal együtt, s így egyenlõ legyen a sorsuk az igazaknak meg a gonoszoknak. Távol legyen ez tõled. Az egész föld bírája nem járna el igazságosan."
26. Az Úr így válaszolt: "Ha ötven igazat találok Szodoma városában, értük megkegyelmezek az egész helységnek."
27. Ábrahám folytatta és így szólt: "Vettem magamnak a bátorságot, hogy beszéljek Urammal, pedig csak por és hamu vagyok.
28. Lehet, hogy öt még hiányzik az ötven igazhoz. Az öt miatt elpusztítod az egész várost?" Így válaszolt: "Nem pusztítom el, ha csak negyvenöt igazat találok benne."
29. Erre õ folytatta beszédét: "De lehet, hogy csak negyven van." Ezt felelte: "Negyven miatt sem fogom megtenni."
30. Õ újra szólt: "Ne haragudj, Uram, ha beszélek, de lehet, hogy csak harmincan lesznek." Ezt válaszolta: "Ha harmincat találok, hát nem teszem meg."
31. Aztán újra szólt: "Nos, ha már egyszer bátorkodtam Urammal beszélni: lehet, hogy csak húszat találsz." Így felelt: "Húsz miatt sem pusztítom el."
32. Õ folytatta: "Ne haragudj rám, Uram, ha még egyszer szólok: lehet, hogy csak tízen vannak."
33. Ezt válaszolta: "Tíz miatt sem pusztítom el." Ezután Isten eltávozott, miután befejezte beszédét Ábrahámmal. Ábrahám pedig hazament.
(forrás: biblia Catolica)


--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
Utolsó szerkesztés: 12 éve 3 hete ezelőtt Írta: Margit.
Téma zárolva.

TEREMTÉS könyve 13 éve 1 hónapja ezelőtt #1423

 • Margit
 • Margit profilkép
 • Nem elérhető
 • Administrator
 • Hozzászólások: 5623
Teremtés könyve 19.

1. A két angyal este ért Szodomába, amikor Lót éppen a város kapujánál ült. Mikor Lót meglátta õket, felállt, eléjük ment, földig hajolt elõttük,
2. és így szólt: "Kérlek benneteket, uraim, térjetek be szolgátok házába éjszakára és mossátok meg lábatokat. Holnap reggel aztán elindultok és folytatjátok utatokat." Azok így válaszoltak: "Nem, a szabadban akarunk éjszakázni."
3. De unszolta õket, azért betértek hozzá és beléptek házába. õ pedig vacsorát készített nekik, kovásztalan kenyeret süttetett, s azok ettek.
4. Még nem tértek nyugovóra, amikor a város férfiai, fiatalok és öregek, az egész nép az utolsó férfiig körülvették a házat.
5. Kihívták Lótot és így szóltak: "Hol vannak a férfiak, akik ma este érkeztek hozzád? Hozd ki nekünk, hadd ismerjük meg õket."
6. Lót kiment hozzájuk a bejárat elé, de az ajtót bezárta maga mögött,
7. és így szólt: "Testvéreim, ne kövessetek el ilyen gonoszságot.
8. Itt van a két lányom, még nem voltak együtt férfival, kihozom õket nektek és tegyetek velük, amit akartok. A férfiaknak azonban nem árthattok, mert õk az én tetõm árnyékában vonták meg magukat."
9. Erre azok így kiabáltak: "El veled! Idegenként jött ide és már a bírót akarja játszani! Veled még jobban elbánunk, mint velük." Hevesen rátámadtak az emberre, Lótra, s már azon voltak, hogy betörik az ajtót.
10. De a férfiak kinyújtották kezüket és behúzták Lótot magukhoz a házba, és bezárták az ajtót.
11. Az ajtó elõtt álló embereket pedig vaksággal sújtották, apraját és nagyját, úgy, hogy hiába keresték a bejáratot.
12. Ezután a férfiak így szóltak Lóthoz: "Ha még van itt valakid a városban, fiad és lányod vagy más valakid, aki hozzád tartozik, vezesd ki a helységbõl,
13. mi ugyanis elpusztítjuk ezt a helyet, mivel igen nagy a panasz ellenük Isten elõtt, és Isten azért küldött bennünket, hogy pusztítsuk el õket."
14. Akkor Lót kiment és beszélt vejeivel, akik leányait feleségül akarták venni, és ezt mondta: "Rajta, költözzetek el errõl a helyrõl, mert Isten elpusztítja a várost." De vejei azt hitték, hogy tréfálkozik.
15. Amikor hajnalodott, az angyalok siettették Lótot és mondták: "Rajta, vedd feleségedet s két lányodat, akik itt vannak, nehogy a várost sújtó büntetõ ítélet téged is érjen."
16. Mivel még késlekedett, a férfiak kézen fogták õt, feleségét és mindkét lányát, mert Isten meg akarta õket menteni, és kivezették, s csak a városon kívül engedték el õket.
17. Amikor kivezették õket, ezt mondták: "Menekülj, az életedrõl van szó. Ne tekints hátra, ne állj meg sehol a környéken, hanem menekülj a hegyekbe, nehogy elpusztulj."
18. Lót így szólt hozzájuk: "Nem, Uram,

folytatása következik

--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
Utolsó szerkesztés: 13 éve 1 hónapja ezelőtt Írta: Margit.
Téma zárolva.

TEREMTÉS könyve 13 éve 1 hónapja ezelőtt #1424

 • Margit
 • Margit profilkép
 • Nem elérhető
 • Administrator
 • Hozzászólások: 5623
folytatása az elõzõnek

19. hiszen szolgád kegyelmet talált szemedben, s te nagy irgalmasságot gyakoroltál velem azáltal, hogy életben hagytál. De nem menekülhetek a hegyekbe. Hátha mégis utolér a baj, úgy, hogy meg kell halnom.
20. Nézd, ott az a város elég közel van ahhoz, hogy oda meneküljek, s elég kicsi is. Ott szeretnék meghúzódni - ugyanis elég kicsi -, hogy életben maradhassak."
21. õ így válaszolt neki: "Azzal is megtisztellek, hogy nem pusztítom el a várost, amelyrõl beszéltél.
22. Menekülj oda sietve, mivel addig nem tehetek semmit, amíg oda nem érsz." Ezért nevezik a várost Coárnak.
23. A nap éppen megjelent a föld felett, amikor Lót megérkezett Coárba.
24. Akkor Isten kén- és tüzesõt bocsátott az égbõl Szodomára és Gomorrára.
25. Így pusztította el ezeket a városokat, az egész vidéket, a városok minden lakóját és a mezõ egész növényzetét.
26. Felesége visszanézett és sóoszloppá változott.
27. Ábrahám korán reggel kiment arra a helyre, ahol Isten színe elõtt állt,
28. és körülnézett Szodoma és Gomorra irányában, meg az egész síkságon. Azt látta, hogy a földbõl füstgomolyag száll fel, amely hasonlított az olvasztókemence füstjéhez.
29. Így emlékezett meg Ábrahám Istene Lótról, amikor elpusztította a síkság városait és kimentette õt a pusztulásból, midõn elpusztította a városokat, amelyekben Lót lakott.
30. Lót késõbb följebb vonult Coárból, és két lányával együtt a hegyek között telepedett le. Félt ugyanis Coárban maradni. Egy barlangban lakott két lányával.
31. Az idõsebb egyszer azt mondta a fiatalabbnak: "Apánk öreg, és nincs férfi a vidéken, aki hozzánk járna, ahogy ez az egész földön szokás.
32. Gyere, részegítsük meg apánkat borral és háljunk vele, hogy apánktól legyen utódunk!"
33. Azon az éjszakán megrészegítették atyjukat borral, azután az idõsebb odament és atyjához feküdt. Az nem vette észre, amint hozzáfeküdt, sem amint fölkelt.
34. Másnap az idõsebb azt mondta a fiatalabbnak: "Nézd, a múlt éjjel én háltam apámmal, részegítsük meg ezen az éjszakán is borral, azután menj és feküdj mellé, hogy apánktól utódunk legyen."
35. Így azon az éjszakán is megrészegítették apjukat borral. Azután a fiatalabb fogta magát és hozzáfeküdt. Az nem vette észre, amint hozzáfeküdt, sem amint fölkelt.
36. Így Lót mindkét lánya fogant apjától.
37. Az idõsebbik fiút szült és Moábnak nevezte. õ a moábiták õsatyja a mai napig.
38. A fiatalabb is fiút szült és Ammonnak nevezte. õ az ammoniták õsatyja a mai napig.
(forrás:biblia catolica)


--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
Utolsó szerkesztés: 13 éve 3 hete ezelőtt Írta: Margit.
Téma zárolva.

TEREMTÉS könyve 13 éve 2 hete ezelőtt #1503

 • Margit
 • Margit profilkép
 • Nem elérhető
 • Administrator
 • Hozzászólások: 5623
Teremtés könyve 20.

1. Ábrahám onnan a Negebre ment, Kádes és Sur között lakott, s mint jövevény, Gerárban tartózkodott.
2. Ábrahám azt mondta a feleségére õ a húgom. Akkor Abimelek, Gerár királya érte küldött és elvitette Sárát.
3. Isten azonban éjjel eljött Abimelekhez álmában, s ezt mondta neki: "Meg kell halnod az asszony miatt, akit elhoztál, mert õ feleség."
4. De Abimelek még nem közeledett hozzá, azért így szólt: "Uram, te az ártatlant is megölöd?
5. Maga mondta nekem: a húgom, s õ is így nyilatkozott: a bátyám. Szívem egyszerûségében és tiszta kézzel cselekedtem."
6. Ekkor Isten így szólt hozzá álmában: "Én is tudom, hogy szíved egyszerûségében tetted. Magam õriztelek meg attól, hogy vétkezz ellenem. Ezért nem engedtem meg, hogy hozzányúlj.
7. Add vissza tehát az asszonyt férjének. Mivel õ próféta, imádkozzék érted, hogy életben maradj. De ha nem adod vissza, akkor tudd meg, hogy meghalsz, te és minden, ami a tied."
8. Amikor Abimelek reggel fölkelt, összehívta minden szolgáját és közölte velük az egész eseményt. Az emberek nagyon megijedtek.
9. Abimelek hívatta Ábrahámot és így szólt hozzá: "Mit tettél velünk? Mit vétettem ellened, hogy rám és országomra ilyen bûnt hoztál? Azt tetted velem, aminek soha nem lett volna szabad megtörténnie."
10. Abimelek tovább beszélt Ábrahámhoz: "Mi volt a szándékod, hogy ezt tetted?"
11. Ábrahám válaszolt: "Azt hittem, hogy ezen a vidéken nem félik az Istent, és megölnek a feleségem miatt.
12. Különben is õ valóban a húgom, az atyám leánya, de nem az anyám leánya, így lehetett a feleségem.
13. Amikor Isten atyám házától távolra vezetett, ezt mondtam neki: tedd meg nekem a szívességet, s mondd rólam mindenütt, ahová megyünk: hogy ez a bátyám."
14. Ekkor Abimelek juhokat, szarvasmarhákat, szolgákat és szolgálókat vett, s Ábrahámnak adta. Feleségét, Sárát is visszaadta.
15. Abimelek még hozzáfûzte: "Nézd, földem nyitva áll elõtted, lakjál ott, ahol neked tetszik."
16. Sárához pedig így szólt: "Ezennel átadok bátyádnak ezer ezüst sékelt, bekötni vele mindazoknak a szemét, akik veled vannak. Így igazolva vagy mindnyájunk elõtt."
17. Ábrahám pedig könyörgött Istenhez, és Isten meggyógyította Abimeleket, a feleségét és szolgálóit, úgy hogy azok (újra) gyermeket szültek.
18. Az Úr ugyanis Sára miatt, Ábrahám felesége miatt Abimelek házában bezárt minden méhet.
(forrás:biblia catolica)


--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
Utolsó szerkesztés: 13 éve 2 hete ezelőtt Írta: Margit.
Téma zárolva.

TEREMTÉS könyve 12 éve 10 hónapja ezelőtt #1742

 • Margit
 • Margit profilkép
 • Nem elérhető
 • Administrator
 • Hozzászólások: 5623
Teremtés könyve 21.

1. Az Úr meglátogatta Sárát, ahogy megígérte, az Úr úgy tett Sárával, ahogy elõre megmondta.
2. Sára fogant, és fiút szült Ábrahámnak öreg korában, abban az idõben, amelyrõl Isten beszélt.
3. Ábrahám fiának, aki született, akit Sára szült neki, az Izsák nevet adta.
4. Ábrahám körülmetélte fiát, Izsákot, a nyolcadik napon, ahogy Isten megparancsolta.
5. Ábrahám százesztendõs volt, amikor fia, Izsák megszületett.
6. Sára így szólt: "Isten örömet szerzett nekem, s aki hallja, velem együtt örül."
7. Aztán folytatta: "Ki mondta volna Ábrahámnak, hogy Sára még gyermeket fog szoptatni? Öreg korára szültem neki fiút."
8. Ahogy a fiú növekedett, elválasztották. Ábrahám Izsák elválasztása napján nagy lakomát rendezett.
9. Akkor Sára észrevette, hogy az egyiptomi Hágár fia, akit ez Ábrahámnak szült, az õ fiával játszik.
10. Ezért azt mondta Ábrahámnak: "Távolítsd el a szolgálót és fiát. Ennek a szolgálónak a fia ne örököljön együtt az én fiammal."
11. Ábrahámnak nem tetszett ez a beszéd a fia miatt,
12. de Isten így szólt Ábrahámhoz: "Ne bánkódj a fiad és szolgálód miatt, hanem hallgass Sárára mindenben, amit mond neked, mert utódaidat Izsák után fogják nevezni.
13. De a szolgáló fiát is nagy néppé teszem, mivel õ a te utódod."
14. Ábrahám korán reggel fölkelt, kenyeret és egy tömlõ vizet vett, s odaadta Hágárnak, aztán a vállára tette a fiát és eltávolította õket. Az elment és Beerseba pusztáján bolyongott.
15. Amikor a víz kifogyott a tömlõbõl, a gyermeket ledobta egy bokor alá.
16. õ maga tovább ment, és egy nyíllövésnyire leült vele szemben. Ezt mondta: "Nem tudom nézni a gyermek haldoklását." Így ült vele szemben, az pedig elkezdett hangosan sírni.
17. Isten meghallotta a gyermek hangját, s az Isten angyala az égbõl megszólította Hágárt és azt mondta: "Mi van veled, Hágár? Ne félj, mert Isten meghallgatta a gyermek szavát ott, ahol van.
18. Kelj föl, vedd a gyermeket és tartsd erõsen a kezedben, mivel nagy néppé teszem."
19. Azután Isten megnyitotta a szemét, és meglátott egy vízforrást. Odament, megtöltötte a tömlõt és inni adott a gyermeknek.
20. Isten a gyermekkel volt. Az felnõtt, a pusztában lakott és íjas vadász lett.
21. Párán pusztájában lakott, s anyja Egyiptom földjérõl szerzett neki feleséget.
22. Ugyanabban az idõben beszélt Abimelek és vezére, Pichol Ábrahámmal. Így szólt: "Isten veled van mindenben, amit teszel.
23. Azért esküdj meg nekem itt Istenre, hogy sem nekem, sem utódaimnak nem fogsz hûtlenül ártani. Ahogy én szeretetet mutattam irántad, úgy mutass te is irántam és a föld iránt, amelyen mint vendég lakol."
24. Ábrahám így válaszolt: "Megesküszöm".
25. De (elõbb) Ábrahám szót emelt Abimeleknél a kút miatt, amelyet Abimelek szolgái erõszakkal elvettek.
26. Abimelek tiltakozott: "Nem tudom, ki tette. Te nem szóltál róla semmit, s a mai napig nem hallottam róla".
27. Erre Ábrahám juhokat és szarvasmarhákat hozott, Abimeleknek adta, és szövetséget kötöttek egymással.
28. Ábrahám azonban hét bárányt külön állított a nyájból.
29. Abimelek megkérdezte Ábrahámot: "Mit jelent ez a hét bárány, amelyet külön állítottál?"
30. õ így válaszolt: "Hét bárányt végy át saját kezembõl. Ez legyen a bizonyíték arra, hogy a kutat én ástam".
31. Ezért hívják azt a helyet Beersebának, mert õk ketten ott esküdtek meg egymásnak.
32. Miután Beersebában szövetséget kötöttek, Abimelek és vezére, Pichol elindultak, s visszatértek a filiszteusok földjére,
33. Ábrahám pedig egy tamariszkuszt ültetett Beersebában, és ott segítségül hívta Istennek, az örökkévalóság Istenének nevét. Ábrahám hosszú ideig vendégként lakott a filiszteusok földjén.
(forrás:biblia catolica)


--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
Utolsó szerkesztés: 12 éve 7 hónapja ezelőtt Írta: Margit.
Téma zárolva.

TEREMTÉS könyve 12 éve 7 hónapja ezelőtt #2038

 • Margit
 • Margit profilkép
 • Nem elérhető
 • Administrator
 • Hozzászólások: 5623
Teremtés könyve 22.

1. Ezek után az események után történt, hogy Isten próbára tette Ábrahámot, és így szólt hozzá: "Ábrahám, Ábrahám!" "Itt vagyok" - felelte.
2. Akkor ezt mondta neki: "Vedd egyetlen fiadat, akit szeretsz, Izsákot, menj Morija földjére, s ott mutasd be égõáldozatul azon a hegyen, amelyet majd megnevezek neked."
3. Másnap reggel Ábrahám korán fölkelt, fölnyergelte szamarát, magával vitte két szolgáját és a fiát, Izsákot. Miután fát hasogatott az égõáldozathoz, fölkerekedett, és elindult a hely felé, amelyet Isten mondott neki.
4. A harmadik napon Ábrahám fölemelte szemét, és messzirõl meglátta a hegyet.
5. Ábrahám azt mondta a szolgáknak: "Maradjatok itt a szamárral. Én és a fiam elmegyünk imádkozni, és utána visszatérünk hozzátok."
6. Ábrahám tehát fogta az égõáldozathoz szükséges fát, s fia, Izsák vállára adta, Õ pedig kezébe vette a tüzet és a kést. Így mentek egymás mellett.
7. Akkor Izsák megszólította Ábrahámot: "Atyám!" Az válaszolt: "Igen, fiam!"
8. Ez azt mondta: "Lám, itt a tûz és a fa, de hol a bárány az égõáldozathoz?" Ábrahám így felelt: "Isten majd gondoskodik bárányról az égõáldozathoz, fiam." Így mentek tovább egymás mellett.
9. Mikor megérkeztek arra a helyre, amelyet Isten mondott neki, Ábrahám megépítette az oltárt, rárakta a fát, megkötözte a fiát és az oltárra helyezte a fa tetejére.
10. Akkor Ábrahám kinyújtotta kezét, vette a kést, hogy feláldozza a fiát.
11. De az Úr angyala rászólt az égbõl és azt mondta: "Ábrahám, Ábrahám!" "Itt vagyok" - felelte.
12. Az folytatta: "Ne nyújtsd ki kezedet a fiú felé és ne árts neki. Most már tudom, hogy féled az Istent és egyetlen fiadat sem tagadtad meg tõlem."
13. Amikor Ábrahám fölemelte szemét, látott egy kost, amely szarvánál fogva fennakadt a bozótban. Ábrahám odament, megfogta a kost, és feláldozta égõáldozatul a fia helyett.
14. Ábrahám így nevezte a helyet: "az Úr gondoskodik", ezért mondják mind a mai napig: "a hegyen, ahol az Úr gondoskodik".
15. Azután az Úr angyala az égbõl másodszor is szólt Ábrahámhoz,
16. és mondta: "Magamra esküszöm - ez az Úr szava -, hogy mivel ezt tetted és egyetlen fiadat sem tagadtad meg tõlem, gazdagon megáldalak.
17. Utódaidat megsokasítom, mint az ég csillagait és mint a tengerpart fövényét, utódaid elfoglalják majd az ellenség kapuját.
18. Utódaid által nyer áldást a föld minden népe, mivel hallgattál a szavamra."
19. Ábrahám visszatért szolgáihoz. Elindultak, és együtt mentek vissza Beersebába. Ábrahám Beersebában maradt.
20. A történtek után hírül hozták Ábrahámnak: Milka is fiúkat szült testvérednek, Nachornak:
21. Ucot, az elsõ szülöttet és testvéreit: Buszt, Kemuelt, Aram atyját,
22. Keszedet, Hászót, Pildást, Jidláfot és Betuelt.
23. (Betuel nemzette Rebekkát.) Ezt a nyolcat szülte Milka Nachornak, Ábrahám testvérének.
24. Reuma nevû mellékfelesége is szült, mégpedig Tebachot, Gachamot, Tachast és Maachát.
(forrás:biblia catolica)

--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
Utolsó szerkesztés: 12 éve 7 hónapja ezelőtt Írta: Margit.
Téma zárolva.
Oldalmegjelenítési idő: 0.183 másodperc