Jézus a fény

Szia, Vendég
Felhasználói név: Jelszó: Emlékezz rám
Világ teremtése - Föld teremtése.

TÉMA: TEREMTÉS könyve

TEREMTÉS könyve 12 éve 7 hónapja ezelőtt #1044

 • Margit
 • Margit profilkép
 • Nem elérhető
 • Administrator
 • Hozzászólások: 5507
Teremtés könyve 13.


1. Ábrám tehát feleségével és minden vagyonával visszatért Egyiptomból a Negebre, vele volt Lót is.
2. Ábrám nagyon gazdag lett nyájakban, ezüstben és aranyban.
3. A Negebrõl fokozatosan Bétel felé vonult, addig a helyig, ahol elõször táborozott Bétel és Ai között,
4. annak az oltárnak a helyén, amelyet korábban emelt. Itt Ábrám segítségül hívta az Úr nevét.
5. Lótnak, aki Ábrámmal tartott, szintén voltak juhai, barmai és sátrai.
6. Ezért a vidék nem bírta el, hogy együtt maradjanak. Mivel javaik nagyon felszaporodtak, nem maradhattak egymás mellett.
7. Vita támadt Ábrám nyájának pásztorai és Lót nyájának pásztorai között. (A vidéken akkor kánaániták és periziták laktak.)
8. Ezért Ábrám így szólt Lóthoz: "Ne legyen vita köztem és közted, pásztoraim és pásztoraid között, hiszen testvérek vagyunk.
9. Nemde, nyitva áll elõtted az egész vidék? Válj el tehát tõlem: ha te balra mégy, én jobbra, ha te jobbra mégy, én balra."
10. Lót fölemelte szemét és látta, hogy a Jordán egész síksága jól öntözött - mielõtt Isten elpusztította volna Szodomát és Gomorát, olyan volt, mint Isten kertje, mint Egyiptom kertje, egészen Coárig.
11. Lót a Jordán egész síkságát választotta. Lót keletnek tartott, és így elváltak egymástól.
12. Ábrám Kánaán földjén lakott, Lót pedig a síkság helységeiben tanyázott és egészen Szodomáig táborozott.
13. A szodomai emberek azonban nagyon rosszak voltak és vétkeztek Isten ellen.
14. Az Úr így szólt Ábrámhoz, miután Lót elvált tõle: "Emeld föl szemedet és tekints a helyrõl, ahol állsz, északra és délre, keletre és nyugatra.
15. Az egész földet, amelyet látsz, neked és utódaidnak adom minden idõkre.
16. Olyanná teszem utódaidat, mint a föld homokját. Ha az ember megszámlálhatná a föld homokját, akkor megszámlálhatná utódaidat is.
17. Rajta tehát, járd be a földet széltében és hosszában, mivel neked adom azt."
18. Ábrám tovább is vonult sátraival és Mamre terebintjénél telepedett le, Hebron mellett, s ott oltárt épített az Úrnak.
(forrás: biblia catolica)


--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
Utolsó szerkesztés: 12 éve 7 hónapja ezelőtt Írta: Margit.
Téma zárolva.

TEREMTÉS könyve 12 éve 6 hónapja ezelőtt #1112

 • Margit
 • Margit profilkép
 • Nem elérhető
 • Administrator
 • Hozzászólások: 5507
Teremtés könyve 14.


1. Amráfelnek, Sineár királyának, Arjochnak, Ellaszár királyának, Kedor-Laomernak, Elám királyának és Tidálnak, Gojim királyának idejében
2. ezek háborút viseltek Berával, Szodoma királyával, Birsával, Gomorra királyával, Sineábbal, Adma királyával, Semeberrel, Cebojim királyával és Bela (azaz Coár) királyával.
3. Ezek mind Sziddim völgyében gyûltek össze (ez a Sós-tenger).
4. Tizenkét évig Kedor-Laomernek voltak alattvalói, a tizenharmadik évben azonban elpártoltak tõle.
5. A tizennegyedik évben Kedor-Laomer és a vele szövetséges királyok eljöttek és megverték a refaitákat Asterót-Karnajimnál, a szuszitákat Hámnál, az emitákat Kirjatajim síkságán,
6. a horitákat a Szeir-hegyekben, egészen El Paránig, amely a sivatag szélén fekszik.
7. Innen visszafordultak, eljöttek az Ítélet-forrásig, és leverték a Hacacon-Tamárban lakó amalekiták és amoriták egész földjét.
8. Ekkor kivonult a szodomai király, a gomorrai király, az admai király, a cebojimi király és a belai (azaz coári) király, s a Sziddim völgyében szembeszálltak velük:
9. Kedor-Laomerrel, Elám királyával, Tidallal, Gojim királyával, Amráfellel, Sineár királyával és Arjochkal, Ellaszár királyával; négy király öt ellen.
10. Sziddim völgye tele volt aszfaltbányával. Amikor Szodoma királya és Gomorra királya menekülni kényszerült, beléjük estek, a többiek pedig a hegyek közé futottak.
11. Amazok erre elvették Szodoma és Gomorra minden vagyonát, minden élelmét és elvonultak.
12. Lótot (Ábrám unokaöccsét) is elvitték minden vagyonával együtt és elvonultak. Õ ugyanis Szodomában lakott.
13. A menekülõk egyike hírt hozott errõl Ábrámnak, a hébernek. Õ ekkor az amorita Mamrének, Eskol és Áner testvérének terebintjénél lakott, akik Ábrám szövetségesei voltak.
14. Mihelyt Ábrám meghallotta, hogy rokona fogságba esett, mozgósította kipróbált szolgáit, akik nála születtek, 318 férfit, s üldözte õket egészen Dánig.
15. Õ és szolgái, megosztott csapatban, éjnek idején megtámadták és Hobáig üldözték õket, Damaszkusztól északra.
16. Visszahozott minden zsákmányt, s rokonát is, Lótot, minden vagyonával, az asszonyokkal és szolgákkal együtt.
17. Amikor a Kedor-Laomer, és a vele levõ királyok fölött aratott gyõzelembõl visszatért, Szodoma királya eléje jött Sáve völgyében (ez a Királyok völgye).
18. Melkizedek, Sálem királya pedig kenyeret és bort hozott. Õ ugyanis a magasságbeli Isten papja volt.
19. Megáldotta és így szólt hozzá:
20. "Áldott legyen Ábrám a magasságbeli Isten elõtt, aki az eget és a földet teremtette. S áldott legyen a magasságbeli Isten, aki kezedbe adta ellenségeidet." Õ pedig tizedet adott neki mindenbõl.
21. Szodoma királya így szólt Ábrámhoz: "Add nekem az embereket, a zsákmányt tartsd meg magadnak."
22. Ábrám azonban így válaszolt Szodoma királyának: "Kezemet fölemelem a magasságbeli Isten felé, aki az eget és a földet teremtette.
23. Egyetlen fonalat és egyetlen saruszíjat sem fogadok el, semmit abból, ami a tiéd. Ne mondhasd: én tettem gazdaggá Ábrámot.
24. Nem viszek el semmit, csak amit a szolgák föléltek, és azoknak az embereknek a részét, akik velem kivonultak: Áner, Eskol és Mamre: csak õk vegyék ki részüket."
(forrás: biblia catolica)

--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
Utolsó szerkesztés: 12 éve 5 hónapja ezelőtt Írta: Margit.
Téma zárolva.

TEREMTÉS könyve 12 éve 6 hónapja ezelőtt #1181

 • Margit
 • Margit profilkép
 • Nem elérhető
 • Administrator
 • Hozzászólások: 5507
Teremtés könyve 15.


1. A történtek után az Úr szava megnyilatkozott Ábrámnak látomásban: "Ne félj Ábrám, én védõ pajzs vagyok; a jutalmad igen nagy lesz."
2. Ábrám így szólt: "Uram, Istenem, mit adhatsz nekem, hiszen gyermek nélkül maradtam."
3. És Ábrám így folytatta: "Nézd, nem adtál nekem utódot, így szolgám lesz az örökösöm."
4. Az Úr szava ezt mondta neki: "Nem az lesz örökösöd, hanem az lesz az örökösöd, aki testedbõl származik."
5. Aztán kivezette, és ezt mondta neki: "Nézz föl az égre és számold meg a csillagokat, ha meg tudod számolni õket." Majd hozzáfûzte: "Ilyen lesz a nemzetséged."
6. Hitt az Úrnak, Õ pedig beszámította neki megigazulásra.
7. Ismét szólt hozzá: "Én vagyok Isten, aki kihívtalak a kaldeai Úrból, hogy ezt a földet adjam birtokul."
8. Õ így válaszolt: "Uram, Istenem, mibõl tudom meg, hogy birtokolni fogom azt?"
9. Erre megparancsolta neki: "Hozz egy hároméves üszõt, egy hároméves kecskét, egy hároméves bakot, egy gerlét és egy galambot!"
10. Amikor odahozta neki ezeket az állatokat, középen átvágta õket és a két felet egymás mellé állította, a madarakat azonban nem vágta szét.
11. Akkor rablómadarak szálltak a testekre, de Ábrám elõzte õket.
12. Amikor a nap lenyugodott, Ábrámot mély álom fogta el, s nagy félelem szállta meg.
13. Õ azonban így szólt Ábrámhoz: "Tudd meg, hogy nemzetséged idegen lesz egy országban, amely nem az övé. Szolgálni fognak nekik, azok pedig elnyomják õket 400 esztendeig.
14. De én megítélem azt a népet is, amelynek szolgálniuk kell. Akkor javakban bõvelkedve vonulnak ki onnan.
15. Te azonban békében térsz meg atyáidhoz, és magas korban temetnek el.
16. A negyedik nemzedékben térnek ide vissza, mivel az amoriták benne még nem teljes."
17. Mikor a nap lenyugodott és beállt a sötétség, füstölõ kemencéhez és égõ fáklyához hasonló valami ment végig ezek között a darabok között.
18. Azon a napon kötött az Úr szövetséget Ábrámmal és így szólt: "Utódaidnak adom ezt a földet, Egyiptom patakjától egészen a nagy folyamig, az Eufráteszig:
19. a kenitákat és kenizitákat, a kadmonitákat,
20. hetitákat, perizitákat és refaitákat,
21. az amoritákat, kánaániakat, girgasitákat és jebuzitákat."
(forrás: biblia catolica)

--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
Utolsó szerkesztés: 12 éve 6 hónapja ezelőtt Írta: Margit.
Téma zárolva.

TEREMTÉS könyve 12 éve 5 hónapja ezelőtt #1288

 • Margit
 • Margit profilkép
 • Nem elérhető
 • Administrator
 • Hozzászólások: 5507
Teremtés könyve 16.

1. Sárai, Ábrám felesége nem szült gyermeket, volt azonban neki egy Hágár nevû egyiptomi szolgálója.
2. Sárai így szólt Ábrámhoz: "Nézd, az Úr nem adott nekem gyermeket. Menj be szolgálómhoz, általa talán gyermekhez jutok." Ábrám megfogadta Sárai tanácsát.
3. Sárai, Ábrám felesége, tehát fogta egyiptomi szolgálóját, Hágárt, s amikor Ábrám már 10 éve lakott Kánaán földjén, feleségül adta férjének, Ábrámnak.
4. Õ együtt volt Hágárral, s ez fogant. Mikor azonban észrevette, hogy fogant, úrnõje kicsinek tûnt szemében.
5. Sárai ezt mondta Ábrámnak: "A velem történt jogtalanság visszaszáll rád. Neked adtam szolgálómat, de most, amikor tudja, hogy fogant, kicsi lettem a szemében. Az Úr legyen bíró köztem és közted."
6. Ábrám így felelt Sárainak: "Szolgálód a kezedben van, tégy vele, amit akarsz." Sárai tehát olyan keményen bánt vele, hogy az megszökött tõle.
7. Isten angyala egy vízforrásnál talált rá a pusztában, a Sur felé vezetõ úton levõ forrásnál.
8. Megszólította: "Hágár, Sárai szolgálója, honnan jössz és hová mégy?"
9. "Úrnõm, Sárai elõl menekülök" - válaszolta. Isten angyala ezt mondta neki: "Térj vissza újra úrnõdhöz és hajolj meg hatalma elõtt."
10. Az Úr angyala még ezt mondta: "Utódaidat oly számossá teszem, hogy sokaságuk miatt megszámlálni sem tudják õket."
11. Aztán még így szólt: "Nézd, fogantál és fiút fogsz szülni. Nevezd majd Izmaelnek, mert Isten meghallgatott szükségedben.
12. Olyan ember lesz, mint a vadszamár: keze mindenki ellen és mindenki keze õ ellene. Összes testvérével szemben telepszik majd le."
13. Ekkor õ kimondta az Úr nevét, aki beszélt vele: "Te El Roi vagy!" - azután hozzáfûzte: "Arra tekintettem én itt, aki reám tekint?"
14. Azért nevezték ezt a forrást Lachai-Roi forrásnak. Kádes és Báred között van.
15. Hágár fiút szült Ábrámnak és Ábrám Izmaelnek nevezte fiát, akit Hágár szült neki.
16. Ábrám 86 esztendõs volt, amikor Hágár Izmaelt szülte Ábrámnak.
(forrás:biblia catolica)


--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
Utolsó szerkesztés: 12 éve 5 hónapja ezelőtt Írta: Margit.
Téma zárolva.

TEREMTÉS könyve 12 éve 5 hónapja ezelőtt #1307

 • Margit
 • Margit profilkép
 • Nem elérhető
 • Administrator
 • Hozzászólások: 5507
Teremtés könyve 17.

1. Amikor Ábrám 99 éves volt, az Úr megjelent Ábrámnak és így szólt hozzá: "Én El Shaddái vagyok: járj elõttem, és légy tökéletes.
2. Szövetséget hozok létre köztem és közted, s megsokasítlak, szerfölött megsokasítlak."
3. Erre Ábrám arcra borult, Isten pedig azt mondta neki:
4. "Nézd, ez az én szövetségem veled. Te népek sokaságának atyja leszel.
5. Ezért ne hívjanak többé Ábrámnak, hanem Ábrahám legyen a neved, mivel népek sokaságának atyjává teszlek.
6. Szerfölött megsokasítlak, néppé teszlek és királyok származnak tõled.
7. Szövetséget hozok létre köztem és közted, majd utánad utódaid Istene leszek.
8. Neked, és utánad utódaidnak adom a földet, amelyen most mint jövevény tartózkodol: Kánaán egész földjét örök birtokul, és én Istenük leszek."
9. Isten tovább beszélt Ábrahámhoz: "De tartsd meg szövetségemet, te, és utánad utódaid minden nemzedéken át.
10. Ez az én szövetségem, amit meg kell tartanotok, köztem és köztetek, s utánad utódaid között:
11. Minden férfit körül kell metélni közületek, mégpedig elõ bõrötök húsát kell körülmetélni. Ez legyen a szövetség jele köztem és köztetek.
12. A nyolcadik napon kell közületek minden férfinemhez tartozót körülmetélni minden nemzedéken át. A házatokban született szolgát is, meg az idegenekt õl vett rabszolgát is, aki nem tartozik leszármazottaid közé.
13. Tehát a házban született és pénzen vásárolt szolgát is körül kell metélni. Testeteken viselt szövetségem legyen örök szövetség.
14. Aki a férfinemhez tartozik és nincs körülmetélve, akinek elõbõrén a húsa nincs körülmetélve, azt ki kell a népbõl taszítani. Az megszegte szövetségemet."
15. Isten tovább beszélt Ábrahámhoz: "Feleségedet, Sárait ne hívd tovább Sárainak, hanem Sára legyen a neve.
16. Megáldom, és általa fiút adok neked. Megáldom, hogy néppé legyen: népek királyai származnak majd tõle."

folytatása a következõben


--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
Utolsó szerkesztés: 12 éve 5 hónapja ezelőtt Írta: Margit.
Téma zárolva.

TEREMTÉS könyve 12 éve 5 hónapja ezelőtt #1308

 • Margit
 • Margit profilkép
 • Nem elérhető
 • Administrator
 • Hozzászólások: 5507
17. Ábrahám erre arcra borult és nevetett, mivel így gondolkozott magában: százéves embernek legyen még fia? És Sára, a kilencvenesztendõs, még szülni fog?
18. Ezért Ábrahám így szólt Istenhez: "Éljen csak Izmael színed elõtt!"
19. De Isten ezt válaszolta: "Nem úgy! Feleséged, Sára ajándékoz meg fiúval téged, s te majd az Izsák nevet adod neki. Szövetségemet örök szövetséggé teszem vele, én pedig az és utána leszármazottainak Istene leszek.
20. De Izmaelt illetõen is meghallgatlak. Nézd, megáldom, termékennyé teszem és szerfölött megsokasítom. Tizenkét fejedelmet fog nemzeni és nagy néppé teszem.
21. De szövetségemet Izsákkal kötöm meg, akit Sára a jövõ évben ez idõ tájt szül."
22. Miután Isten befejezte beszédét Ábrahámmal, elõtte fölemelkedett.
23. Akkor Ábrahám fogta fiát, Izmaelt, s minden szolgáját, aki a házában született s akit pénzen vásárolt, mindenkit, aki a férfinemhez tartozott Ábrahám házában, s még aznap körülmetélte elõbõrüket, ahogy Isten megparancsolta.
24. Ábrahám 99 éves volt, amikor elõbõrét körülmetélték.
25. Izmael 13 esztendõs volt, amikor elõbõrét körülmetélték.
26. Ábrahám és fia ugyanazon a napon metélkedtek körül.
27. Hasonlóképpen körülmetéltek minden férfit a házában, a nála született és az idegenektõl vásárolt rabszolgákat is.
(Forrás biblia katolica)


--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
Utolsó szerkesztés: 12 éve 5 hónapja ezelőtt Írta: Margit.
Téma zárolva.
Oldalmegjelenítési idő: 0.438 másodperc