Jézus a fény
Üdvözöljük, Vendég
Kérjük, hogy jelentkezzen be vagy regisztráljon.    Elfelejtette jelszavát?
Evangéliummal kapcsolatos témák.
A végére Hozzászólás a témához Kedvencekhez hozzáadta: 0
TÉMA: MÁTÉ EVANGÉLIUMA
#915
Margit (Adminisztrátor)
Adminisztrátor
Hozzászólások: 3603
graph
A felhasználó távol van Kattintson ide a felhasználó profiljának megtekintéséhez
MÁTÉ EVANGÉLIUMA 9 éve, 5 hónapja  
.
MÁTÉ EVANGÉLIUMA 1.

Mt 1.1
Jézus Krisztus, Dávid fiának, Ábrahám fiának nemzetségtáblája.
Mt 1.2
Ábrahám nemzette Izsákot, Izsák nemzette Jákobot, Jákob nemzette Júdát és testvéreit.
Mt 1.3
Júdának született Perec és Szerach, Támártól. Perec nemzette Hecromot, Hecrom nemzette Aramot.
Mt 1.4
Aram nemzette Aminadabot, Aminadab nemzette Nachsont, Nachson nemzette Salmont.
Mt 1.5
Salmonnak született Boász, Ráchábtól. Boásznak született Jobed, Ruttól. Jobed nemzette Izájt,
Mt 1.6
Izáj nemzette Dávid királyt. Dávidnak született Salamon, Urija feleségétől.
Mt 1.7
Salamon nemzette Rechabeámot, Rechabeám nemzette Abiját, Abija nemzette Azát.
Mt 1.8
Aza nemzette Jozafátot, Jozafát nemzette Jorámot, Jorám nemzette Uziját.
Mt 1.9
Uzija nemzette Jotámot, Jotám nemzette Acházt, Acház nemzette Hiszkiját.
Mt 1.10
Hiszkija nemzette Manasszét, Manassze nemzette Amont, Amon nemzette Joziját.
Mt 1.11
Jozija nemzette Jechonját és testvéreit - a Babilonba való elhurcoláskor.
Mt 1.12
A Babilonba hurcolás után: Jechonja nemzette Sealtielt, Sealtiel nemzette Zerubbábelt.
Mt 1.13
Zerubbábel nemzette Abihudot, Abihud nemzette Eljakimot. Eljakim nemzette Acort.
Mt 1.14
Acor nemzette Cádokot, Cádok nemzette Achimot, Achim nemzette Eliudot.
Mt 1.15
Eliud nemzette Eleazárt, Eleazár nemzette Mattant, Mattan nemzette Jákobot.
Mt 1.16
Jákob nemzette Józsefet, Máriának a férjét, aki a Krisztusnak nevezett Jézust szülte.
Mt 1.17
Így a nemzedékek száma: Ábrahámtól Dávidig tizennégy nemzedék, Dávidtól a Babilonba való elhurcolásig tizennégy nemzedék, és a Babilonba való elhurcolástól Krisztusig tizennégy nemzedék.
Mt 1.18
Jézus Krisztus születésének ez a története: Anyja, Mária, Józsefnek a jegyese, még mielőtt egybekeltek volna, úgy találtatott, hogy gyermeket fogant a Szentlélektől.
Mt 1.19
Férje, József igaz ember volt, nem akarta a nyilvánosság előtt megszégyeníteni, ezért úgy határozott, hogy titokban bocsátja el.
Mt 1.20
Míg ezen töprengett, megjelent neki álmában az Úr angyala, és így szólt hozzá: "József, Dávid fia, ne félj magadhoz venni feleségedet Máriát, hiszen a benne fogant élet a Szentlélektől van!
Mt 1.21
Fiút szül, akit Jézusnak nevezel el, mert ő szabadítja meg népét bűneitől."
Mt 1.22
Ezek azért történtek, hogy beteljesedjék, amit az Úr a próféta szavával mondott:
Mt 1.23
Íme a szűz fogan és fiat szül, Emmánuel lesz a neve. Ez azt jelenti: Velünk az Isten.
Mt 1.24
József erre fölébredt álmából és úgy tett, ahogy az Úr angyala parancsolta. Magához vette feleségét,
Mt 1.25
de nem ismerte meg, míg világra nem hozta fiát, akinek a Jézus nevet adta.
(forrás.Szent.I.Társ.hu) 
Naplózott Naplózott  
 
Módosítás: 2009.02.24 14:41 Név: Margit.
 
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
  A téma lezárása megtörtént.
#944
Margit (Adminisztrátor)
Adminisztrátor
Hozzászólások: 3603
graph
A felhasználó távol van Kattintson ide a felhasználó profiljának megtekintéséhez
MÁTÉ EVANGÉLIUMA 9 éve, 5 hónapja  
Máté evangéliuma 2.

Mt 2.1

Amikor a júdeai Betlehemben Heródes király idejében Jézus megszületett, bölcsek jöttek napkeletről Jeruzsálembe
Mt 2.2
és kérdezősködtek: "Hol van a zsidók újszülött királya? Láttuk csillagát napkeleten s eljöttünk, hogy bemutassuk neki hódolatunkat."
Mt 2.3
Ennek hallatára Heródes király megriadt, s vele egész Jeruzsálem.
Mt 2.4
Összehívta tehát a főpapokat és a nép írástudóit, és tudakozódott tőlük, hol kell a Messiásnak születnie.
Mt 2.5
"Júda Betlehemében - válaszolták -, mert így jövendölt a próféta:
Mt 2.6
Te Betlehem, Júda földje, egyáltalán nem vagy oly kicsi Júda nemzetségei közt, hisz belőled származik majd a vezér, aki népemnek, Izraelnek pásztora lesz."
Mt 2.7
Erre Heródes titokban magához hívatta a bölcseket és pontosan megtudakolta tőlük a csillag feltűnésének idejét.
Mt 2.8
Aztán elküldte őket Betlehembe: "Menjetek - mondta -, s szerezzetek pontos értesülést a gyermek felől! Ha megtaláljátok, jelentsétek nekem, hogy én is elmenjek és hódoljak neki."
Mt 2.9
Azok meghallgatták a királyt és útra keltek. S lám, a csillag, amelyet napkeleten láttak, vezette őket, míg végre meg nem állt a hely fölött, ahol a gyermek volt.
Mt 2.10
A csillagot megpillantva nagyon megörültek.
Mt 2.11
Bementek a házba, és meglátták a gyermeket anyjával, Máriával. Leborultak és hódoltak neki, majd elővették kincseiket s ajándékot adtak neki: aranyat, tömjént és mirhát.
Mt 2.12
Mivel álmukban utasítást kaptak, hogy ne menjenek vissza Heródeshez, más úton tértek vissza hazájukba.
Mt 2.13
Azután, hogy elmentek, megjelent Józsefnek álmában az Úr angyala, s ezt mondta neki: "Kelj föl, fogd a gyermeket és anyját, menekülj Egyiptomba, s maradj ott, amíg nem szólok, mert Heródes keresi a gyermeket, meg akarja ölni."
Mt 2.14
Fölkelt, s még akkor éjszaka fogta a gyermeket és anyját, és elmenekült Egyiptomba.
Mt 2.15
Ott maradt Heródes haláláig. Így beteljesedett, amit a próféta szavával mondott az Úr: "Egyiptomból hívtam az én fiamat."
Mt 2.16
Amikor Heródes látta, hogy a bölcsek kijátszották, haragra lobbant, és Betlehemben meg a környékén, minden fiúgyermeket megöletett, kétéves korig, a bölcsektől megtudott időnek megfelelően.
Mt 2.17
Így beteljesedett, amit Jeremiás próféta jövendölt:
Mt 2.18
Kiáltozás hallik Rámában, keserves sírás és jajgatás: Ráchel siratja fiait, s nem akar vigasztalódni, mert nincsenek többé.
Mt 2.19
Amikor Heródes meghalt, megjelent Egyiptomban álmában Józsefnek az Úr angyala,
Mt 2.20
és így szólt hozzá: "Kelj föl, fogd a gyermeket és anyját és menj Izrael földjére, mert meghaltak, akik a gyermek életére törtek!"
Mt 2.21
Erre fölkelt, fogta a gyermeket és anyját, és Izrael földjére ment.
Mt 2.22
De amikor meghallotta, hogy Archelausz uralkodik Júdeában apja, Heródes után, félt odamenni, ezért egy álmában kapott utasításra Galilea tartományba költözött.
Mt 2.23
Odaérve Názáret városában telepedett le. Így teljesedett a próféták jövendölése: "Názáretinek fogják hívni."
(KATOLIKUS BIBLIA)
 
Naplózott Naplózott  
 
Módosítás: 2010.03.01 19:37 Név: Margit.
 
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
  A téma lezárása megtörtént.
#971
Margit (Adminisztrátor)
Adminisztrátor
Hozzászólások: 3603
graph
A felhasználó távol van Kattintson ide a felhasználó profiljának megtekintéséhez
MÁTÉ EVANGÉLIUMA 9 éve, 5 hónapja  
Máté evangéliuma 3.


Mt 3.1
Ezekben a napokban Júdea pusztájában fellépett Keresztelő János,
Mt 3.2
és így prédikált: "Tartsatok bűnbánatot, mert közel van a mennyek országa!"
Mt 3.3
Ő az, akire Izajás próféta utal, amikor ezeket mondja: "A pusztában kiáltónak szava: Készítsétek az Úr útját, egyengessétek ösvényeit!"
Mt 3.4
János teveszőrből készült ruhát viselt, csípőjét pedig bőröv vette körül, sáska és vadméz volt az eledele.
Mt 3.5
Kiment hozzá Jeruzsálem, egész Júda és a Jordán egész vidéke.
Mt 3.6
Megvallották bűneiket, s ő megkeresztelte őket a Jordán folyóban.
Mt 3.7
Amikor látta, hogy sok farizeus és szadduceus jön megkeresztelkedni, így szólt hozzájuk: "Viperák fajzata! Ki tanított benneteket arra, hogy fussatok a közelgő harag elől?
Mt 3.8
Teremjétek a bűnbánat méltó gyümölcsét!
Mt 3.9
Ne gondoljátok, hogy arra hivatkozhattok: Ábrahám az atyánk! Mondom nektek: ezekből a kövekből is tud az Isten Ábrahámnak fiakat támasztani.
Mt 3.10
A fejsze már a fák gyökerén van: Kivágnak és tűzre vetnek minden fát, amely nem terem jó gyümölcsöt.
Mt 3.11
Én csak vízzel keresztellek, hogy bűnbánatra indítsalak benneteket, de aki a nyomomba lép, az hatalmasabb nálam. Arra sem vagyok méltó, hogy a saruját hordozzam. Ő Szentlélekkel és tűzzel fog benneteket megkeresztelni.
Mt 3.12
Szórólapátja már a kezében van. Kitakarítja szérűjét, a búzát csűrébe gyűjti, a pelyvát pedig olthatatlan tűzbe vetve elégeti."
Mt 3.13
Akkor Jézus Galileából elment Jánoshoz a Jordán mellé, hogy megkeresztelkedjék.
Mt 3.14
János igyekezett visszatartani: "Nekem van szükségem a te keresztségedre - mondta -, s te jössz hozzám?"
Mt 3.15
Jézus ezt mondta: "Hagyd ezt most! Illő, hogy mindent megtegyünk, ami elő van írva." Erre engedett neki.
Mt 3.16
Megkeresztelkedése után Jézus nyomban feljött a vízből. Akkor megnyílt az ég, és látta, hogy az Isten Lelke mint galamb leszállt és föléje ereszkedett.
Mt 3.17
Az égből szózat hallatszott: "Ez az én szeretett Fiam, akiben kedvem telik."
Mt 4
Mt 4.1
Akkor a Lélek a pusztába vitte Jézust, hogy a sátán megkísértse.
Mt 4.2
Negyven nap és negyven éjjel böjtölt, végül megéhezett.
Mt 4.3
Odalépett hozzá a kísértő, és így szólt: "Ha Isten Fia vagy, mondd, hogy ezek a kövek változzanak kenyérré."
Mt 4.4
Azt felelte: "Meg van írva: Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem minden tanítással is, amely az Isten szájából származik."
Mt 4.5
Most a szent városba vitte a sátán, és a templom párkányára állította.
Mt 4.6
"Ha Isten Fia vagy - mondta -, vesd le magad, hiszen írva van: Parancsot adott angyalainak, a kezükön hordoznak majd, nehogy kőbe üsd a lábad."
Mt 4.7
Jézus így válaszolt: "Az is meg van írva: Ne kísértsd Uradat, Istenedet."
Mt 4.8
Végül egy igen magas hegyre vitte a sátán, s felvonultatta szeme előtt a világ minden országát és dicsőségüket.
Mt 4.9
"Ezt mind neked adom - mondta -, ha leborulva imádsz engem."
Mt 4.10
Jézus elutasította: "Távozz sátán! Meg van írva: Uradat, Istenedet imádd, s csak neki szolgálj!"
Mt 4.11
Erre otthagyta a sátán és angyalok jöttek a szolgálatára.
Mt 4.12
Amikor Jézus meghallotta, hogy Jánost börtönbe vetették, visszavonult Galileába.
Mt 4.13
Elhagyta Názáretet, és a tenger melletti Kafarnaumba költözött, Zebulun és Naftali vidékére.
(forrás: katolikus biblia)
 
Naplózott Naplózott  
 
Módosítás: 2009.05.13 21:21 Név: Margit.
 
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
  A téma lezárása megtörtént.
#1022
Margit (Adminisztrátor)
Adminisztrátor
Hozzászólások: 3603
graph
A felhasználó távol van Kattintson ide a felhasználó profiljának megtekintéséhez
MÁTÉ EVANGÉLIUMA 9 éve, 5 hónapja  
Máté Evangéliuma 4.

Mt 4.1
Akkor a Lélek a pusztába vitte Jézust, hogy a sátán megkísértse.
Mt 4.2
Negyven nap és negyven éjjel böjtölt, végül megéhezett.
Mt 4.3
Odalépett hozzá a kísértő, és így szólt: "Ha Isten Fia vagy, mondd, hogy ezek a kövek változzanak kenyérré."
Mt 4.4
Azt felelte: "Meg van írva: Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem minden tanítással is, amely az Isten szájából származik."
Mt 4.5
Most a szent városba vitte a sátán, és a templom párkányára állította.
Mt 4.6
"Ha Isten Fia vagy - mondta -, vesd le magad, hiszen írva van: Parancsot adott angyalainak, a kezükön hordoznak majd, nehogy kőbe üsd a lábad."
Mt 4.7
Jézus így válaszolt: "Az is meg van írva: Ne kísértsd Uradat, Istenedet."
Mt 4.8
Végül egy igen magas hegyre vitte a sátán, s felvonultatta szeme előtt a világ minden országát és dicsőségüket.
Mt 4.9
"Ezt mind neked adom - mondta -, ha leborulva imádsz engem."
Mt 4.10
Jézus elutasította: "Távozz sátán! Meg van írva: Uradat, Istenedet imádd, s csak neki szolgálj!"
Mt 4.11
Erre otthagyta a sátán és angyalok jöttek a szolgálatára.
Mt 4.12
Amikor Jézus meghallotta, hogy Jánost börtönbe vetették, visszavonult Galileába.
Mt 4.13
Elhagyta Názáretet, és a tenger melletti Kafarnaumba költözött, Zebulun és Naftali vidékére.
Mt 4.14
Így beteljesedett Izajás próféta szava:
Mt 4.15
"Zebulun és Naftali földje, a tenger menti út a Jordánon túl, a pogányok Galileája,
Mt 4.16
a nép, mely sötétségben ült, nagy világosságot látott. Világosság támadt azoknak, akik a halál országában és árnyékában ültek."
Mt 4.17
Ettől fogva Jézus elkezdett tanítani. "Tartsatok bűnbánatot - hirdette -, mert közel van a mennyek országa!"
Mt 4.18
Amikor Jézus a Galileai-tó mellett járt, látott két testvért, Simont, másik nevén Pétert és testvérét, Andrást. Halászok voltak, s épp hálót vetettek a tengerbe.
Mt 4.19
Megszólította őket: "Gyertek, kövessetek, s én emberek halászává teszlek benneteket!"
Mt 4.20
Azon nyomban otthagyták hálójukat és csatlakoztak hozzá.
Mt 4.21
Útját folytatva megpillantott két másik testvért is, Zebedeus fiát, Jakabot és testvérét, Jánost. Épp hálójukat javítgatták a bárkában, apjukkal, Zebedeussal. Őket is hívta.
Mt 4.22
Rögtön otthagyták a bárkát apjukkal egyetemben, és a nyomába szegődtek.
Mt 4.23
Jézus bejárta egész Galileát, tanított a zsinagógákban, hirdette országa evangéliumát, s gyógyított minden betegséget és fogyatékosságot a nép közt.
Mt 4.24
Híre elterjedt egész Szíriában. Elvittek hozzá minden szenvedőt, olyanokat, akiket különféle betegségek és bajok gyötörtek, ördögtől megszállottakat, holdkórosokat, bénákat, és meggyógyította őket.
Mt 4.25
Csapatostul kísérték, Galileából, Dekapoliszból, Jeruzsálemből, Júdeából és a Jordánon túlról.
(forrás: katolikus biblia)
 
Naplózott Naplózott  
 
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
  A téma lezárása megtörtént.
#1054
Margit (Adminisztrátor)
Adminisztrátor
Hozzászólások: 3603
graph
A felhasználó távol van Kattintson ide a felhasználó profiljának megtekintéséhez
MÁTÉ EVANGÉLIUMA 9 éve, 5 hónapja  
Máté evangéliuma 5.

Mt 5.1
A tömeg láttára fölment a hegyre és leült. Tanítványai köréje gyűltek,
Mt 5.2
ő pedig szólásra nyitotta ajkát. Így tanította őket:
Mt 5.3
"Boldogok a lélekben szegények, mert övék a mennyek országa.
Mt 5.4
Boldogok, akik szomorúak, mert majd megvigasztalják őket.
Mt 5.5
Boldogok a szelídek, mert övék lesz a föld.
Mt 5.6
Boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot, mert majd eltelnek vele.
Mt 5.7
Boldogok az irgalmasok, mert majd nekik is irgalmaznak.
Mt 5.8
Boldogok a tiszta szívűek, mert meglátják az Istent.
Mt 5.9
Boldogok a békességben élők, mert Isten fiainak hívják majd őket.
Mt 5.10
Boldogok, akik üldözést szenvednek az igazságért, mert övék a mennyek országa.
Mt 5.11
Boldogok vagytok, ha miattam gyaláznak és üldöznek benneteket és hazudozva minden rosszat rátok fognak énmiattam.
Mt 5.12
Örüljetek és ujjongjatok, mert nagy lesz a mennyben a jutalmatok! Így üldözték előttetek a prófétákat is.
Mt 5.13
Ti vagytok a föld sója. Ha a só ízét veszti, ugyan mivel sózzák meg? Nem való egyébre, mint hogy kidobják, s az emberek eltapossák.
Mt 5.14
Ti vagytok a világ világossága. A hegyen épült várost nem lehet elrejteni.
Mt 5.15
S ha világot gyújtanának, nem rejtik a véka alá, hanem a tartóra teszik, hogy mindenkinek világítson a házban.
Mt 5.16
Ugyanígy a ti világosságotok is világítson az embereknek, hogy jótetteiteket látva dicsőítsék mennyei Atyátokat!
Mt 5.17
Ne gondoljátok, hogy megszüntetni jöttem a törvényt vagy a prófétákat. Nem megszüntetni jöttem, hanem teljessé tenni.
Mt 5.18
Bizony mondom nektek, míg ég és föld el nem múlik, egy i betű vagy egy vesszőcske sem vész el a törvényből, hanem minden beteljesedik.
Mt 5.19
Aki tehát csak egyet is eltöröl e legkisebb parancsok közül, és úgy tanítja az embereket, azt igen kicsinek fogják hívni a mennyek országában. Aki viszont megtartja és tanítja őket, az nagy lesz a mennyek országában.
Mt 5.20
Ezért mondom nektek: ha igazságotok nem múlja felül az írástudókét és a farizeusokét, nem juttok be a mennyek országába.
Mt 5.21
Hallottátok, hogy a régiek ezt a parancsot kapták: Ne ölj! Aki öl, állítsák a törvényszék elé.
Mt 5.22
Én pedig azt mondom nektek: Már azt is állítsák a törvényszék elé, aki haragot tart embertársával. Aki embertársát ostobának nevezi, állítsák a nagytanács elé. Aki azt mondja neki, hogy te bolond, méltó a pokol tüzére.
Mt 5.23
Ha tehát ajándékot akarsz az oltáron felajánlani, és ott eszedbe jut, hogy embertársadnak valami panasza van ellened,
Mt 5.24
hagyd ott ajándékodat az oltár előtt, s menj, előbb békülj ki embertársaddal, aztán térj vissza és ajánld fel ajándékodat.
Mt 5.25
Ellenfeleddel szemben légy békülékeny idejében, amikor még az úton vagy vele, nehogy átadjon ellenfeled a bírónak, a bíró pedig a poroszlónak, és börtönbe kerülj.
Mt 5.26
Bizony mondom neked, nem szabadulsz ki, amíg az utolsó fillért is meg nem fizeted.
Mt 5.27
Hallottátok a parancsot: Ne törj házasságot.
Mt 5.28
Én pedig azt mondom nektek, hogy aki bűnös vággyal asszonyra néz, szívében már házasságtörést követett el vele.
Mt 5.29
Ezért ha jobb szemed megbotránkoztat, vájd ki és dobd el! Inkább egy tagod vesszen oda, mintsem az egész tested a kárhozatra jusson.
Mt 5.30
Ha jobb kezed visz bűnbe, vágd le és dobd el! Inkább egy tagod vesszen oda, mintsem az egész tested pokolba kerüljön.

folytatása következik
 
Naplózott Naplózott  
 
Módosítás: 2009.03.16 15:46 Név: Margit.
 
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
  A téma lezárása megtörtént.
#1055
Margit (Adminisztrátor)
Adminisztrátor
Hozzászólások: 3603
graph
A felhasználó távol van Kattintson ide a felhasználó profiljának megtekintéséhez
MÁTÉ EVANGÉLIUMA 9 éve, 5 hónapja  
folytatása az előzőnek

Mt 5.31
Ezt is előírták: Aki elbocsátja feleségét, adjon neki válólevelet.
Mt 5.32
nem paráznasága miatt -, okot ad neki a házasságtörésre. S aki elbocsátottat vesz feleségül, házasságot tör.
Mt 5.33
Hallottátok ezt a régieknek szóló parancsot is: Ne esküdjél hamisan, hanem tartsd meg az Úrnak tett esküdet.
Mt 5.34
Én pedig azt mondom nektek: Egyáltalán ne esküdjetek, sem az égre, mert az Isten trónja,
Mt 5.35
sem a földre, mert az lába zsámolya, sem Jeruzsálemre, mert az a nagy Király városa.
Mt 5.36
Még saját fejedre se esküdjél, mert egyetlen hajszáladat sem tudod fehérré vagy feketévé tenni.
Mt 5.37
Így beszéljetek inkább: az igen igen, a nem nem. Ami ezenfelül van, a gonosztól való.
Mt 5.38
Hallottátok a parancsot: Szemet szemért és fogat fogért.
Mt 5.39
Én pedig azt mondom nektek, ne álljatok ellent a gonosznak. Aki megüti a jobb arcodat, annak tartsd oda a másikat is!
Mt 5.40
Aki perbe fog, hogy elvegye a ruhádat, annak add oda a köntösödet is!
Mt 5.41
S ha valaki egy mérföldnyire kényszerít, menj vele kétannyira!
Mt 5.42
Aki kér, annak adj, s attól, aki kölcsönt akar tőled, ne tagadd meg!
Mt 5.43
Hallottátok a parancsot: Szeresd felebarátodat, és gyűlöld ellenségedet.
Mt 5.44
Én pedig azt mondom nektek, szeressétek ellenségeiteket, és imádkozzatok üldözőitekért!
Mt 5.45
Így lesztek fiai mennyei Atyátoknak, aki fölkelti napját jókra is, gonoszokra is, esőt ad igazaknak is, bűnösöknek is.
Mt 5.46
Ha csupán azokat szeretitek, akik szeretnek benneteket, mi lesz a jutalmatok? Nem így tesznek a vámosok is?
Mt 5.47
S ha nem köszöntitek, csak barátaitokat, mi különöset tesztek? Nem így tesznek a pogányok is?
Mt 5.48
Legyetek hát tökéletesek, amint mennyei Atyátok tökéletes!
(katolikus biblia)
 
Naplózott Naplózott  
 
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
  A téma lezárása megtörtént.
Az elejére Hozzászólás a témához
Támogatja a FireBoardegyenesen az asztalra hozza a legújabb hozzászólásokat