Jézus a fény
Üdvözöljük, Vendég
Kérjük, hogy jelentkezzen be vagy regisztráljon.    Elfelejtette jelszavát?
Szellemtani közlemények (1 fő olvassa) (1) Vendég
Szellemtan
A végére Hozzászólás a témához Kedvencekhez hozzáadta: 0
TÉMA: Szellemtani közlemények
#874
A.M. Timea (Felhasználó)
Irgalom, békesség és szeretet adassék nektek
Hozzászólások: 360
graphgraph
A felhasználó távol van Kattintson ide a felhasználó profiljának megtekintéséhez
Szellemtani közlemények 11 éve, 3 hónapja  
Zita médium által
(folytatás)


Az emberek csak arról akarnak tudomást venni, amit pillanatnyilag kedvezőnek tartanak a maguk számára. A tisztátalan érzések, az indulatok, még tisztátalanabb érzéseket és vágyakat hoznak létre, és ezeknek az érzéseknek nagy részét az önzés motiválja. Az ember aki nem ura az ő érzés - és vágyvilágának, hihetetlen nagy károkat képes okozni másoknak.Mások igényei, értékei, akarata, mások elgondolásai csak akadályt jelentenek számára, ezért ellenséget lát a másikban.
Az ilyen ember nem látja a többi emberben lévő szépet, jót, nemest sem, és természetesen nem látja az öröktől fogva legtisztábbat, a mi Atyánkat, Istenünket sem. Nem képes távlatokban gondolkozni, mert nem lát tovább az orránál. Minden ködbe vész előtte, csak tapogatózik az életben.Nem látja meg, hogy valamit elindít, annak végső soron mi lesz a következménye.

Az erőszakra, erőszak, vagy finomabb esetben ellenállás a válasz. Az emberek közömbösek embertársaikkal szemben, ezért nem tudják belehelyezni magukat, a másik ember helyzetébe.
A legtöbb ember azt gondolja: mi dolgom azzal, ami a világ másik oldalán, vagy a város szegény negyedében élőkkel történik. Az a fontos, hogy nekem jól megy.

Az ember még ezen a lefokozott szinten, ebben az állapotban is, szabad akaratának birtokában van így a földön tapasztalható gyötrelmek, félelmetes árnyak, nehéz és fájdalmas helyzetek, az ő szabad akarata, és nem Isten akarata révén jönnek létre.
Az embernek ellene kellene állni a rossznak, elsősorban a saját rossz természete felett kell uralkodnia, nem másokat kell megzaboláznia.
Szükséges, hogy az ember képes legyen a maga lelki nyugalmát és békéjét megőrizni. Az ember azt gondolja, hogy amit kigondol, azt akkor vonhatja
vissza, amikor csak akarja. Nem! Ezek az érzések, vágyak túlnőnek az elindítójukon. Felerősödve hatnak a világban, mert a hasonlóság törvényénél fogva összetapadnak a hasonló erőkkel, és mint félelmetes, vihart hordozó sötét felhők szállnak az egész emberiség felett.

Isten hosszú tűrése révén, különösen az utolsó 2000 évben, a kegyelmi időszakban, a rossznak beérési folyamata lelassított. Miért? Nem azért, hogy ebben a lelassított folyamatban még több gonoszságot művelhessen az ember, hanem azért, hogy kegyelmi időt és alkalmat adjon arra, hogy a bűnös megtérjen, és éljen. Isten malmai lassan, de biztosan őrölnek, és mivel ez a világ a változások világa, itt semmi nem állandó.

Az Igazság Törvénye mindenben él, az Isten által teremtett életet, senki e világon meg nem semmisítheti. Ezért van az, hogy aki fegyvert fog, fegyver által vész el.A következmények törvénye, mint áradó nagy folyók, mindig vissza hozzák úgy az egyénre, mint az egész társadalomra mindazt, amit a múltban művelt. Amit pedig a jelenben művel, azzal majd a jövőben kell találkoznia.

A bölcs és tiszta szívű teremtmény, szabad akaratból, engedelmeskedik az Igazság Törvényének. A tiszta szívűek meglátják az Istent. Ahhoz hogy az ember járatos legyen Isten dolgaiban, és hogy összekapcsolódjon Istennel, komoly munkát kell kifejtenie. Szünet nélkül tisztítani kell érzéseit és vágyait.Ha hite van az embernek, akkor meg tudja fogni azt a szálat, amelyet őt Istennel összeköti, és ezen a szálon keresztül, az isteni erő hatékonyan beleáramlik az ő életében, és irányítja azt. A mi Urunk, a JÉZUS KRISZTUS is így imádkozott:
- Uram, ha lehetséges, múljék el felőlem e pohár, de mindazon által legyen meg a Te akaratod.
Ezt imádkozzátok ti is nap mint nap, amikor elmondjátok az Úr imáját. Legyen meg a Te akaratod, miként a mennyben, úgy a földön is.
Isten legyen mindnyájatokkal.
(részletek)


 
Naplózott Naplózott  
 
Módosítás: 2009.05.12 22:19 Név: Margit.
 
MEGISMERITEK AZ IGAZSÁGOT, ÉS AZ MEGSZABADÍT TITEKET.
  A hozzászólást mindenki csak regisztráció vagy bejelentkezés után teheti meg!
#972
Margit (Adminisztrátor)
Adminisztrátor
Hozzászólások: 5058
graph
A felhasználó távol van Kattintson ide a felhasználó profiljának megtekintéséhez
Szellemtani közlemények 11 éve, 2 hónapja  
A HIT A LÉLEK LÁMPÁSA
A FÖLDI ÉLET HOMÁLYOS ÚTJAIN

Névtelen Szellem kinyilatkozása Eszter médium utján


A Szeretet nevében, Isten szeretetének megtestesítője nevében, a mi Urunk, a Jézus Krisztus nevében szólok hozzátok. Most sokkal inkább az Ő nevére hivatkozva közeledünk hozzátok, mert szükségetek van és szükségetek lesz a fokozottabb szeretetre, amellyel hozzátok közeledünk, hogy titeket ebben a szeretetben meg is tartsunk, hogy szét ne hulljatok, s ezáltal a mi építkezésünk romba ne dőljön. Mert ti vagytok ennek az épületnek látható pillérei, amelyekre az Isten országát építgetjük.
Isten országát építgetni és tökéletesíteni vagytok hivatva mind, akik itt ezen a földön megértettétek és meg akarjátok érteni az Isten kijelentéseit a földi emberekhez, a népekhez, a nemzetekhez úgy, mint akik meg akarjátok érteni, hogy mit kíván az Isten tőletek, földi emberektől, miért helyezett ide a földre benneteket, miért bízott meg feladattal, és mi az, amit meg kell tanulnotok, mi az, amiben eredményt kell majd felmutatnotok az elszámolás idején.
Akikre az Úr munkát bízott, azokat nem csoportonként hívta el, hanem a csoportokból egyenként szólította nevükön a választottakat, egyenként adott nekik külön-külön megbízatást minden népben és nemzetben; és mindegyiknek el kell végeznie azt a kisebb vagy nagyobb feladatot, amely rá van bízva. Mindenkinek meg kell hoznia azt az áldozatot, amelyet tőle ez a megbízatás követel.
S bárha ebben a világban nem látható az a megbízatás, amelyre az egyes emberi lelkek el vannak küldve: boldogok azok, akik ezt megérzik és megértik, ebben fáradoznak, és ebben némi eredményt tudnak elérni.
Mindenkire munka van bízva azok közül a lelkek közül, akik Isten szavát meghallották, akiknek lelkében visszhangot keltett az ,az ige, amelyet Isten az egész emberiség megváltására, megtisztítására és fölemelésére adott.
Mert mit használ nektek, ha hiszitek is a síron túli életet, ha hiszitek is az újra testöltés rendjét, törvényét és igazságát, ha a testöltések sorozataiban alig-alig tudtok csak valami kis eredményt is felmutatni. Mit ér nektek a földi életnek minden öröme, dicsősége és hatalma, ha mindazt, mint egy áloméletet élitek végig, mert elbódít benneteket a lelketek tévedése, és visszaéltek a próbául kapott ajándékokkal s vesztek rajtuk magatoknak szenvedést, bizonytalanságot itt, ebben a másik világban?! Hiszen innen mindig csak külön kegyelem folytán küldettek ismét a látható világba, hogy itt testet öltve elfeledjétek a múltat, és a lelketekben a múltnak csupán kicsiny emlékfoszlánya maradjon, amely csak mint a lelketeknek vágyakban és törekvésekben megnyilvánuló nekilendülése élheti ki magát! Mert amik voltatok, amik felett rendelkeztetek, azok itt már mind a múltéivá váltak, és előttetek csak a sivár jelen, a jövőben való reménynélküli bizakodás áll, csak ez vezet benneteket, ha elvesztitek a lelketek lámpását, ha ki hagyjátok aludni a hit világosságát.


folytatása következik

 
Naplózott Naplózott  
 
Módosítás: 2009.08.11 22:56 Név: Margit.
 
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
  A hozzászólást mindenki csak regisztráció vagy bejelentkezés után teheti meg!
#1059
Margit (Adminisztrátor)
Adminisztrátor
Hozzászólások: 5058
graph
A felhasználó távol van Kattintson ide a felhasználó profiljának megtekintéséhez
Vá: Szellemtani közlemények 11 éve, 2 hónapja  
.

folytatása az előzőnek

HIT A LÉLEK LÁMPÁSA...

A hit világossága az, ami titeket lépésről-lépésre vezet a fejlődés útján; a hit világossága az, ami ha kigyúl a lelketekben, akkor a láthatatlan világ jó felé törekvő szellemeinek csoportját, azoknak gondolatait és segítő érzéseit vonzzátok magatokhoz, hogy abban az időben, amikor a test tudata pihen, a lelketek fölemelkedhessék a megismerés világába, és kereshesse az utat, az erőforrást, amely titeket ébredéstek után ezen a bizonytalan pályán majd előresegít.

A hit lámpása az, amire szükségetek van; s ezt a lámpást, amely az életutat van hívatva megvilágítani számotokra, bőven kell táplálnotok olajjal; ezt pedig csak az Istenhez való erős ragaszkodással és az ő szent Lelkével való összekapcsolódással tudjátok a magatok részére megszerezni, hogy ki ne aludjék a hitetek, hogy éberen maradjon a lelketek, hogy le ne tévedjetek az elétek szabott útról.

Mert bizony itt a megpróbáltatások világában könnyen eltévedtek a magatok emberi igazságérzetével; könnyen félrevezet benneteket a szenvedély, a szeretet, a gyűlölet, az akarás, a törekvés, hogyha a hitnek világossága nem világítja be előttetek az utat, amelyet járhatónak mutat az a káprázat, amely minden földi ember szemében valóságnak látszik, mert test szerint ítél és test szerint látja a dolgokat.

A hit világossága vezérel titeket előre, ha ennek fényénél gondosan körültekintve szemlélitek az előttetek megvilágított utat, hogy valamiképpen félre ne lépjetek, rossz lépést ne tegyetek, amelyet sok keserű könnyhullatással kell majd megsiratnotok. A hit világossága az, amely titeket vigyázókká tesz, hogy magatokra is, meg a rátok bízottakra is nagy figyelemmel legyetek, s gondosan szem előtt tartsátok azoknak sorsát is, akik és amik a ti kezetekre vannak adva, és akiknek sorsa, haladása, testi jóléte szintén a ti előhaladásoktól függ, hogy valamiképpen félre ne billenjetek és magatokkal ne rántsátok őket is, és örömök helyett boldogtalanságot és csalódást ne szerezzetek magatoknak és nekik is.

Minden emberre munka van bízva itt ezen a földön, amelyet el kell végeznie. Minden léleknek megvan a maga megbízatása, amelyet hűen és pontosan be kell töltenie, és el kell végeznie a legkisebbtől a legnagyobbig. De az ember hitének lámpása, ha nem őrködik gondosan felette, könnyen kialszik, és akkor a sötétben bukdácsolva elfelejti a megbízatását, és nemcsak a maga sorsát, hanem a hozzákapcsoltak sorsát is megrontja, s megsemmisíti azokat az eredményeket, amelyeket végezetül majd fel kellene mutatnia, és ahelyett, hogy áldást hozna a földre, átokká teszi az életét.

FOLYTATÁSA KÖVETKEZIK
 
Naplózott Naplózott  
 
Módosítás: 2009.08.11 22:55 Név: Margit.
 
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
  A hozzászólást mindenki csak regisztráció vagy bejelentkezés után teheti meg!
#1075
Margit (Adminisztrátor)
Adminisztrátor
Hozzászólások: 5058
graph
A felhasználó távol van Kattintson ide a felhasználó profiljának megtekintéséhez
Szellemtani közlemények 11 éve, 2 hónapja  
folytatása az előzőnek

HIT A LÉLEK LÁMPÁSA....


Tehát ha az embernek nincsen hite, illetőleg, ha a hite vakhit - mivel a lelki szemei még sötétek, még tájékozódni nem képes - akkor nem halad semmit, s megmarad az eredeti fokozatán. Ilyenkor a legkedvezőbb esetben a próbákat úgy ahogy sikeresen elvégzi, azonban nem visz magával semmit, amiből ideát éljen, amiből majd ideát táplálkozzék, amiből a megmozdulásait, a lelki vágyait nagyobb térre sugározhassa szét, és eredményeket hozhasson ki belőle.

Az embernek, ha van is hite, kötelessége ezt a hitet minél világosabbá, ellenállóbbá, erősebbé tenni, hogy minél nagyobb teret világítson be maga körül. Ha bevilágította maga körül a teret, akkor mindazoknak a lelkeknek hite, akikkel összekapcsolódott, akiket a sorsuk, az elrendeltségük köréje sorakoztatott, ebben a világosságban megszépül, s még ha a hitük kicsiny volt is, ha sötétségben és homályban voltak is, megerősödnek az igazságban, s erőben megnövekednek.

Így az ember végeredményben nagy dolgokat művelt a maga kicsiny hitével és alázatos akarásával. S ha mindazok a lelkek, akik hozzá vannak kötve, örömmel és áldással veszik körül a lelkét, ha azzal a szeretettel ragaszkodnak hozzá, amely az ő munkájának az eredménye, ha az életében semmi nagyot nem tett is, ha semmi emberfeletti áldozatot nem hozott is, akkor is nagyobbat végzett, mint azok, akik az életüket áldozták fel egy téveszméért, egy ferde igazságért.
Az Istenben hívő, Isten igazságát kereső embernek alázatos lélekkel, Istenbe vetett hittel és bizalommal, csendesen kell megjárnia az élet útját, és mindent felülről várnia, ami az életének kedvező fordulatot adhat. Mert Isten megadja a kedvező fordulatot, ha az ember hisz abban az ígéretben, hogy Isten megelégeli az ő megpróbáltatását, és a szenvedéseit megrövidíti még akkor is, ha azok neki csakugyan kijárnak, ha azok - a ti nyelveteken szólva - a kármájához tartoznak, vagyis, ha a bűneivel és tévedéseivel az okozati törvényben olyan hézagokat vágott, amelyeket csak az életével, az életének nehéz munkájával építhet ki újra, hidalhat át az Isten kegyelmébe fogódzva.

Mert ha az ember nem fogódzkodik Isten kegyelmébe, akkor nem is tud önmagából semmit jóvátenni, semmit kiépíteni, semmit áthidalni; mert ha önmagára van hagyatva, akkor - hogyha mélyen volt - még mélyebbre süllyed, ha pedig a meredeken állt meg, akkor egészen bizonyosan a mélybe zuhan Isten kegyelme nélkül, Isten kegyelmének segítsége nélkül.

folytatása következik
 
Naplózott Naplózott  
 
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
  A hozzászólást mindenki csak regisztráció vagy bejelentkezés után teheti meg!
#1118
Margit (Adminisztrátor)
Adminisztrátor
Hozzászólások: 5058
graph
A felhasználó távol van Kattintson ide a felhasználó profiljának megtekintéséhez
Szellemtani közlemények 11 éve, 2 hónapja  
folytatása az előzőnek

A hit a lélek lámpása......


Tehát, testvéreim, ez a kicsinynek látszó munka, ez a jelentéktelennek látszó lelki megmozdulás, lelki hadakozás a ti feladatotok. Csak akkor látjátok meg, hogy milyen nagy munka ez, amikor szívvel-lélekkel és egész akaratotokkal belevetitek magatokat az élet árjába, és elkezditek ezt a munkát önmagatokon, önmagatokkal szemben, a ti testi emberetekkel szemben, és végigharcoljátok embertestvéreitek tévedésével, rosszakaratával szemben is, de az alázatosság szellemében; ha gyakoroljátok a tűrést, az elnézést; ha a gonoszt nem viszonozzátok gonosszal, hanem a rossz helyébe jót igyekeztek adni, s ha meglátjátok is embertársaitok hibáit - mert okvetlenül meg kell látnotok - de ezekért a hibákért nem rójátok meg őket, hanem a szeretetekkel megpróbáljátok kiépíteni azokat a hézagokat, amely hézagok minden hibázó, elferdült életet követő embertestvéretek lelkében ott vannak.

Ha ezeket a hézagokat át akarjátok hidalni a szeretettel és azzal a jóakarattal, amellyel csakugyan segíteni akartok, mert a felebarátotokat a hibájától, a bűnétől, a tévedésétől csakugyan meg akarjátok szabadítani: mennyi önmegtagadással, mennyi szeretettel, mennyi eltitkolt fájdalommal kell ezt az utat megjárnotok! És amellett nem szabad megmutatnotok, hogy ez nektek fáj, mert különben minden addigi építkezésetek rombadől.

Ha így akarjátok ezt a ti kicsiny életeteket végigélni, és úgy akarjátok betölteni a feladatotokat, hogy Isten akarata teljesedésbe mehessen, akkor meglátjátok, hogy sokka1 nagyobb és értékesebb munkát végeztetek, mint hogyha kiállnátok a világba, és olyan eszméket hirdetnétek, amelyek emberek hatalmát döntik meg, hogy a más elvek szerint élő emberek juthassanak hatalomhoz; ha emberektől jogokat vennétek el, amelyeket ők akár helyesen, akár tévesen magukéinak tartanak, és ezt a jogot más embercsoport kezébe akarnátok juttatni; vagy ha kiállnátok a porondra, és olyan igazságot hirdetnétek, amelyért meg kellene halnotok. Mert hiszen óriási erők ütközését idéznétek elő, ezek az ütközések pedig áldozatot követelnének, és ez az áldozat elsősorban mindig attól veszi el az értéket, aki bizonyos eszmének az igazságától át van hatva.

Sokan az életükkel pecsételik meg egy-egy téveszmének diadalra jutását. Az idők során azután a következményekből látniok kell, hogy tulajdonképpen hiábavaló volt az áldozatuk, hiába akarták az emberiséget boldoggá tenni, hiába akartak nagyobb darab kenyeret juttatni azoknak, akiknek csak kicsiny darab jutott, hiába akarták hatalomhoz juttatni az elnyomottakat, mert amikor azok kerülnek hatalomra, amikor azok diktálnak, azok rendelkeznek a világi javak felett, azok éppoly önzőkké, éppoly visszaélőkké válnak, mint az előbbiek voltak.

folytatása következik
 
Naplózott Naplózott  
 
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
  A hozzászólást mindenki csak regisztráció vagy bejelentkezés után teheti meg!
#1182
Margit (Adminisztrátor)
Adminisztrátor
Hozzászólások: 5058
graph
A felhasználó távol van Kattintson ide a felhasználó profiljának megtekintéséhez
Szellemtani közlemények 11 éve, 1 hónapja  

folytatása az előzőnek

Hit a lélek lámpása .....


Senki sem tehet senkit boldogabbá: senkit sem lehet az üdvösségre vezérelni, ameddig az a lélek meg nem érett a boldogságnak, az üdvösségnek felhasználására, értékelésére. Ameddig az ember önmagában nem hordozza azt az igazságot, amelyet Isten adott az ember megmentésére, fölemelésére, boldogítására és üdvözítésére, addig senki sem tudja azt értékelni; ha millió meg millió ember áldozza is fel az életét azért, hogy boldogabbá tegye az utána következő nemzedéket: ha az a nemzedék még nem érett meg rá, hogy azt megértse, akkor hiábavalóvá válik, semmivé foszlik az az áldozat, mert nem Isten parancsolta, nem Isten írta elő, nem Isten kívánta az áldozatot az embertől, hanem az ember testi tudata diktálta azt az embernek.

Testvéreim, az életet élni kell tudni! És hogy ezt az életet élhessétek, meg kell először tanulnotok, hogy mi az élet, miért kell élnetek, és hogy ennek olyan folytatása legyen, amely csakugyan előreviszi nem csak a ti lelketeket, hanem a titeket körülvevő lelkek csoportját is; és a hatás folytán az azokat körülvevő lelkek csoportján is átsugározhat, hogy azok a rétegek se tévelyegjenek a homályban, hanem Isten világossága őrájuk is hasson; és ha kisebb értelműek is, mint ti vagytok, és még ha a bűnbe ragadtak is, de az idők és próbák során nekik is legyen egy vezető eszményük, amely őket a világosság felé vezeti.

Az embernek elsősorban is azt a becsületes őszinteséget kell önmagában kifejlesztenie, amely megköveteli, hogy legelőször önmagában pusztítsa el és vonja meg az életlehetőséget az ellentét törekvésétől, és csak azután lássa meg embertársainak tévedéseit, hogy azok ellen is fölvehesse a harcot; de akkor is úgy, hogy először önmagát, az önmaga jó és igaz értékeit adja oda, még akkor is, ha a meg nem értés folytán fájdalmat, szenvedést, csalódást kell is elviselnie. Elsősorban önmagamban kell megtagadnom a bűn emberét, hogy a lelki ember fölébredhessen, megmozdulhasson és céltudatos irányban munkálkodhassék.


Mert hiába beszélek külsőleg a legszebb, a legragyogóbb igazság szerint is, ha belülről nem ismerem az igazság áldását, ha belülről nem hiszem el azt, hogy az nekem tartós, örökkévaló eredményeket hoz; ha bensőleg nem vagyok képes napról-napra odaadni magamat annak az eszmének, és nem tudom megtagadni a magam szenvedélyét, a magam káros kívánságát, a magam túlkapatottságát, nagyotakarását; ha nem tudom elhinni azt, hogy Isten lépésről-lépésre megvilágítja az utat, és elém hozza azt, amit becsülettel el kell végeznem; ha nem tudom elhinni azt, hogy az Isten gondoskodik az én lelkemről, ha az anyagi világban el is veszítettem a nekem igazság szerint kijáró javakat, amiket az élet adott nekem, amelyeket úgyszólván érdem szerint megkövetelhetek mint megbecsülést, elismerést és mindazt, ami a becsületes és igaz élet velejárója, mert nem értettek meg, mert félreértettek: akkor is tudjak igaz és hű maradni az eszméhez.


folytatása következik
 
Naplózott Naplózott  
 
Módosítás: 2009.05.15 21:26 Név: Margit.
 
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
  A hozzászólást mindenki csak regisztráció vagy bejelentkezés után teheti meg!
Az elejére Hozzászólás a témához
Támogatja a FireBoardegyenesen az asztalra hozza a legújabb hozzászólásokat