Jézus a fény
Üdvözöljük, Vendég
Kérjük, hogy jelentkezzen be vagy regisztráljon.    Elfelejtette jelszavát?
A végére Hozzászólás a témához Kedvencekhez hozzáadta: 1
TÉMA: Isten tízparancsolata
#162
Istvan (Felhasználó)
Hozzászólások: 117
graphgraph
A felhasználó távol van Kattintson ide a felhasználó profiljának megtekintéséhez
Isten tízparancsolata 11 éve, 9 hónapja  
A Sínai-hegyen Istentől adott parancsok a vallásierkölcsi élet örök érvényű alaptörvényei (Kiv 20). Az embernek Isten és embertársai iránti kötelességeit összegzi. érvényessée minden időben megmarad, mivel Jézus azt mondta: "Nem megszűntetni jöttem a Törvényt, hanem beteljesíteni" (Mt 5,17).

I. Uradat, Istenedet imádd, és csak neki szolgálj!

Istent felismerve első kötelességűnk a benne való hit, a neki kijáró imádás; hódolat és dicsőítés, uralma kizárólagosságának elismerése.

II. Isten nevét hiába ne vedd!

Minthogy az ember gondolkodása és kimondott szava között szoros kapcsolat van, e hódolathoz hozzá tartozik Isten nevének (és általában az isteni dolgoknak) tisztelete.

III. Az Úr napját szenteld meg!

Istentől való fűggőségűnket fejezzűk ki azzal, hogy megtartjuk az Úr napját, ezt az időt (egész életűnkkel egyűtt) Neki szenteljűk, ugyanakkor a földi munkálkodás múlandóságát jelezve és a végső nyugalmat előlegezve munkaszűnetet tartunk!

Az első három parancs Isten uralmának elismeréséhez vezetett minket. Csak ez biztosítja az ember tökéletes szabadságát. A Tízparancsolat második része (táblája) az embertársak iránti kötelességeket tartalmazza, összhangban a természeti törvényekkel:

IV. Atyádat és anyádat tiszteld!

Kapcsolataink közűl első az, mely szűleinkhez fűz, hiszen életűnket és felnövekedésűnket nekik köszönhetjűk. A szűlői felelősség és a gyermeki tisztelet egymástól elválaszthatatlan.

V. Ne ölj!

Minden ember élete szent. Az egészség is Isten ajándéka. így kell őriznűnk magunk és mások életét.

VI. Ne paráználkodj!

Az új élet nemzése éppúgy tiszteletet és védelmet kíván, mint az ember teste, s a szerelemben a másik felé megnyíló legbensőbb rejtett valósága.

VII. Ne lopj!

Az embernek a munkával szerzett tulajdonhoz, az életét biztosító anyagi javakhoz való jogát szavatolja ez a parancs.

VIlI. Ne hazudj, és mások becsűletében kárt ne tégy!

Az emberek közti kapcsolatok legfőbb munkálója az emberi beszéd. E nagy adománnyal nem élhetűnk vissza, nem használhatjuk mások kárára. A parancs a nyelvvel elkövethető legnagyobb bűnt is jelzi, s általánosságban is elénk állítja az igaz beszédet, mint Istentől szabott kötelességet.

IX. Felebarátod házastársát ne kívánd!

X. Mások tulajdonát ne kívánd!

Az igaz cselekedetek mellett az igaz érzések, gondolatok, vágyak is az isteni akarat teljesítéséhez tartoznak.
(forrás:katolikus.hu)
 
Naplózott Naplózott  
 
``A leckét az ISKOLA adja fel,
de az ÉLET kérdezi ki``
  A téma lezárása megtörtént.
#176
Margit (Adminisztrátor)
Adminisztrátor
Hozzászólások: 5131
graph
A felhasználó távol van Kattintson ide a felhasználó profiljának megtekintéséhez
Isten tízparancsolata 11 éve, 9 hónapja  
Az egyes parancsolatokban foglalt erkölcsi kívánalmak

Az 1. parancsolat

ÉN, AZ ÚR, VAGYOK A TE ISTENED, AKI KIHOZTALAK TÉGED EGYIPTOMNAK FÖLDJÉRŐL, A SZOLGASÁG HÁZÁBÓL. NE LEGYENEK NÉKED IDEGEN ISTENEID ÉNELŐTTEM.

Az ember mindenkor emlékezzék Isten iránti nagy hálatartozására, a bűn fogságából való szabadulására, Isten minden jótéteményére" (Zsoltárok 103:2). Tisztelje és szeresse úgy, ahogy Ő erre méltó: "teljes szívből, teljes elméből, minden erőből" (Máté 22:37; Lukács 10:27). Bűn elhanyagolni Isten megismerését, elfeledkezni a tőle kapott jóról, szabadító kegyelméről, és bárkit vagy bármit elé helyezni tiszteletben és szeretetben. "Mindaz, amihez jobban ragaszkodunk, ami csökkentheti Isten iránti szeretetünket és tiszteletünket, Isten helyét foglalja el szívünkben, s abból istent alkotunk magunknak." (E.G. White: Pátriárkák és próféták, Bp., 309. 1.)

A II. parancsolat

NE CSINÁLJ MAGADNAK FARAGOTT KÉPET, ÉS SEMMI HASONLÓT AZOKHOZ, AMELYEK FENN AZ ÉGBEN, VAGY AMELYEK ALANT A FÖLDÖN, VAGY AMELYEK A VIZEKBEN, A FÖLD ALATT VANNAK. NE IMÁDD ÉS NE TISZTELD AZOKAT; MERT ÉN, AZ ÚR, A TE ISTENED, FÉLTŐNSZERETŐ ISTEN VAGYOK, AKI MEGBÜNTETEM AZ ATYÁK VÉTKÉT A FIAKBAN HARMAD- ÉS NEGYEDÍZIGLEN, AKIK ENGEM GYŰLÖLNEK. DE IRGALMASSÁGOT CSELEKSZEM EZERÍZIGLEN AZOKKAL, AKIK ENGEM SZERETNEK, ÉS AZ ÉN PARANCSOLATAIMAT MEGTARTJÁK.
Szorgalmasan törekedjék az ember Isten hiteles megismerésére az ő kinyilatkoztatása, a Szentírás alapján. Ennek igéivel helyesbítse mindig az oly könnyen eltorzuló Isten-képet. Vigyázzon arra, hogy minden eszköz, amivel őt bemutatja (szó, kép, zene) az ő szent és tökéletes lényét hitelesen kifejező legyen. Bűn Istenről önkényes képet alkotni látható formában a saját elképzeléseink, eszméink által. Bűn szétválasztani, szembeállítani Isten igazságosságát és szeretetét, jobban hangsúlyozva az egyiket vagy a másikat, eltorzítva azt, hogy Ő "féltőn szerető Isten", vagyis hogy igazságos szeretete nem tűri meg a bűnt az életünkben.
"Bálványimádók azok, akik a saját bölcsességükben és tanácsukban bíznak,... és ugyanakkor elmulasztják figyelembe venni Isten törvényének kívánalmait." (E.G. White: Review and Herald, 1906. március 5.)

A III. parancsolat

AZ ÚRNAK, A TE ISTENEDNEK NEVÉT HIÁBA FEL NE VEDD; MERT NEM HAGYJA AZT AZ ÚR BÜNTETÉS NÉLKÜL, AKI AZ Ő NEVÉT HIÁBA FELVESZI.

Isten nevét csak akkor ejtsük ki, ha jelenlétének tudatában hozzá szólunk, vagy róla beszélni kívánunk - őszintén, komolyan, méltó módon. Mindent a legteljesebb tiszteletben tartsunk, ami Isten bölcs, hatalmas és tökéletes lényével összefügg. Így például az istentiszteleti helyet, szolgálatot stb. Bűn mindennemű káromlás Isten neve iránt, mert ez ugyanannyi, mint személyének a tényleges bántalmazása. mivelhogy Ő élő, mindenütt jelenvaló Isten, aki hallja, amikor a nevét kimondjuk! Bármi nemű tiszteletlenség a személyével és tiszteletével összefüggő dolgok iránt, a bűn jellegzetes fölényeskedését, könnyelműségét, felülkerekedési, becsmérlési vágyát fejezi ki a nála jobb és igazabb iránt.
"E parancsolat nemcsak a hamis esküvést tiltja. hanem Isten nevének könnyelmű említését is... Az általános társalgás közben történő meggondolatlan említés. a nevére hivatkozás jelentéktelen dolgok bizonyítására, nevének folytonos ismételgetése - ez mind tiszteletlenség Istennel Szemben." (E.G. White: Pátriárkák és próféták, 310. l.)

A IV. parancsolat

MEGEMLÉKEZZÉL A SZOMBATNAPRÓL, HOGY MEGSZENTELTED AZT. HAT NAPON ÁT MUNKÁLKODJÁL ÉS VÉGEZD MINDEN DOLGODAT; DE A HETEDIK NAP AZ ÚRNAK, A TE ISTENEDNEK SZOMBATJA: SEMMI DOLGOT SE TÉGY AZON SE MAGAD, SE FIAD, SE LEÁNYOD, SE SZOLGÁD, SE SZOLGÁLÓLEÁNYOD, SE BARMOD, SE JÖVEVÉNYED, AKI A TE KAPUIDON BELÜL VAN; MERT HAT NAPON TEREMTETTE AZ ÚR AZ EGET ÉS A FÖLDET, A TENGERT ÉS MINDENT, AMI AZOKBAN VAN, A HETEDIK NAPON PEDIG MEGNYUGODOTT. AZÉRT MEGÁLDOTTA AZ ÚR A SZOMBAT NAPJÁT, ÉS MEGSZENTELTE AZT.

Hat napon át szorgalmasan, lelkiismeretesen tegye az ember minden dolgát. Isten törvényadó szava iránti tisztelete és a személye iránti szeretet jusson kifejezésre viszont a hetedik napi nyugalom parancsának teljesítésében. Teljes igyekezetével törekedjék az ember arra, hogy a hatodik napon befejezze - rendben, szépen - heti munkáját. Így lépjen be mindenekelőtt egy lelki .,nyugodalomba" (Zsidók 4:11 ). Isten parancsa arra irányul, hogy az ember elégedetten pillanthasson vissza heti munkáira, mint ahogyan Ő is ezt tette a teremtés munkája utáni hetedik napon. Szükséges minden bűnt elrendezni Istennel és egymással, hogy igazi, lelki nyugodalmat biztosítsunk magunknak is, és egymásnak is. Isten igazi örömünnepnek szánta a hetedik napot. amit vele való egyéni közösségre, és "szent gyülekezésre" (közös istentiszteletre), valamint egymással és a természettel való közösségre, ezenkívül jó cselekedetekre fordítson az ember.
Bűn tétlenül élni, hanyagolni a kötelességek teljesítését hét közben, és kenyérkereső munkát végezni a hetedik napon, amikor Isten önmagával közösségbe hívja az embert.
"Ez a nap gyönyörűséges lesz mindazok számára, akik Krisztus teremtő és megváltó hatalma jeléül fogadják el... A szombat... emlékeztet a Paradicsom elvesztett békéjére, ugyanakkor előremutat az Üdvözítő által újból helyreállítandó békére." (E.G. White: Jézus élete, Bp., 1989, 236. l.)


Az V. parancsolat

TISZTELD ATYÁDAT ÉS ANYÁDAT, HOGY HOSSZÚ IDEIG ÉLJ AZON A FÖLDÖN, AMELYEI AZ ÚR, A TE ISTENED ÁD TENÉKED.

Soha ne feledkezzék el az ember a szülei iránti hálatartozásáról. Ne felejtse el, hogy tehetetlen, kiszolgáltatott csecsemőből és kisgyermekből ők segítették felnőtt emberré válni. Gyermekkorban szükséges engedelmeskedni szavuknak - hacsak az a lelkiismeret parancsába nem ütközik. Felnőtt korban pedig biztosítani kell a szülőknek mindenekelőtt szeretet- és társigényüket, hiszen az öregkor gyengeségei, betegségei és sokszor a magány csak fokozzák ezt a szükségletet.
A szülők iránti hála-tartozás a szülők személyes egyéni gyengeségeitől függetlenül létezik, annál a ténynél fogva, hogy mérhetetlenül sok szeretetet, törődést, munkát. anyagi javakat stb. adtak gyermeküknek. Bűn mindezekről elfeledkezve, vagy ezeket semmibe véve fölényesen, tiszteletlenül beszélni, viselkedni velük, kívánságaik, testi-lelki szükségleteik mellett közömbösen, részvétlenül elmenni. Bűn idős korukban nem visszaadni a "viszonttartozást" (Timótheus 5:4), elmulasztani az anyagi gondoskodást, ápolást, szerető vigasztalást.
"A tisztelet nemcsak a szeretetet foglalja magában, hanem tisztességtudást, alázatot és hódolatot is, mintha valami királyi fenség rejtőznék bennük." (Luther Márton: Nagy Káté)

(folytatása a következőben
 
Naplózott Naplózott  
 
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
  A téma lezárása megtörtént.
#177
Margit (Adminisztrátor)
Adminisztrátor
Hozzászólások: 5131
graph
A felhasználó távol van Kattintson ide a felhasználó profiljának megtekintéséhez
Isten tízparancsolata 11 éve, 9 hónapja  
folytatása az előzőnek

A VI. parancsolat

NE ÖLJ.

Ne álljunk bosszút magunkért, ne fizessünk gonosszal a gonoszért, sőt szeressük ellenségeinket, azaz a magunk részéről igazságot és jót cselekedjünk irántuk, a nekünk okozott sérelem ellenére is (Róma 12:17-21 ). Jézus magyarázata szerint (Máté 5:21-22) bűn haraggal, gyűlölködő, megvető szavakkal, vagy pedig tettel - testi sértéssel és életet kioltó öléssel - válaszolni a minket ért igazságtalanságokra, sérelmekre. A saját életünk ajándékát is becsüljük meg azáltal, hogy nem a pillanatnyi kívánságokat követjük életmódunkban és szokásainkban, hanem a természet törvényeit igyekszünk megismerni és követni, hogy így megőrizzük egészségünket, és a legjobb teljesítőképességgel szolgálhassunk Istennek és egymásnak.
"Ez a parancsolat vonatkozik... a szenvedők és nyomorgók elhanyagolására önzésből vagy közömbösségből; az élvezet hajhászására; a szükségtelen nélkülözésre és az egészséget veszélyeztető, mértéktelen munkára is." (E.G. White: Pátriárkák és próféták, i.m.. 312. l.)

A VII. parancsolat

NE TÖRJ HÁZASSÁGOT.

Teljes erkölcsi tisztaságot kíván ez a parancsolat már a házasság előtt is (hűség már előre az eljövendő "egy" iránt), és annak kötelékében is. Csakis olyan tett és viselkedés helyénvaló, amely építi, erősíti a házastársak közötti benső, lelki egységet. A másik szeretet- és társigényének a betöltésére kötelez e parancsolat. A házastárs hűséges támogatását kívánja nemcsak fizikai gondjaiban és szükségleteiben, hanem lelki problémáiban, személyes gyengeségei és hibái leküzdésében is. Bűn a házastársi hűség megszegése paráznasággal. Továbbá minden olyan cselekedet és magatartás, amely a segítőtársi szövetség és a szeretetközösség rombolását, megbántását jelenti.

A VIII. parancsolat

NE LOPJ.

Feddhetetlen becsületességet kíván e parancsolat a felebarát anyagi javainak teljes tiszteletben tartásával, beleértve a becsületes bérért becsületes munka és a becsületes árért becsületes áru elvének követését is. A törvény betöltése ezenfelül megkívánja felebarátunk anyagi megsegítését is, ha ez szükséges, hogy boldoguljon, alapvető szükségleteit kielégíthesse. Bűn a felebarát tulajdonát, anyagi javait erőszakosan elvenni, vagy őt megkárosítani bármilyen csaló, igazságtalan, önző, kapzsi eljárás által.
"A mesteremberek, munkások, napszámosok azt sem tudják, hogyan szedjék rá az embereket, de azért hanyagul és gondatlanul dolgoznak... Továbbá: így folyik ez teljes erővel és igyekezettel a piacon és a kereskedelemben is, ahol egyik a másikat nyíltan csalja hamis áruval, mértékkel, súllyal, pénzzel, rászedi ravaszkodással és csellel vagy gyors ötlettel... Becsületes polgároknak hívják őket..." (Luther Márton: Nagy Káté)
"A VIII. parancsolat elítéli a kizsákmányolást, az emberrablást..., és megtiltja a hódító háborúkat... Szigorú igazságosságot követel az élet legkisebb dolgaiban is." (E.G. White: Pátriárkák és próféták, i.m., 313. l.)

A IX. parancsolat

NE TÉGY A TE FELEBARÁTOD ELLEN HAMIS TANÚBIZONYSÁGOT.

Mindenkor csakis igazat szóljunk egymásról és egymásnak. Soha ne ítélkezzünk egymás indítékairól, mert erre nincs erkölcsi alapunk, lévén magunk is hibás, vétkes emberek. Ha felebarátunk életében hibát, bűnt látunk, neki magának négyszemközt kell szólnunk, a megmentő szeretet indítékával (Máté 18:15-16). Bűn mindennemű hazug beszéd a felebarátnak vagy a felebarátról. Becsületének megsértése nemcsak a bíróság előtti hamis tanúskodás, hanem a rágalmazás, a pletyka, a megszólás, a társulás mások hangulatkeltéséhez, véleményéhez is.
"Noha mi nem tűrjük, hogy bármi rosszat mondjon is rólunk valaki,... mégsem tudjuk elviselni, hogy másról jót mondjanak. Senkinek sem feladata, hogy nyilvánosan ítélje és ostorozza felebarátját." (Luther Márton: Nagy Káté)

A X. parancsolat

NE KÍVÁND A TE FELEBARÁTODNAK HÁZÁT. NE KÍVÁND A TE FELEBARÁTODNAK FELESÉGÉT, SE SZOLGÁJÁT, SE SZOLGÁLÓLEÁNYÁT, SE ÖKRÉT, SE SZAMARÁT, ÉS SEMMIT, AMI A TE FELEBARÁTODÉ.

Csírájában legyőzni - Isten kegyelme által - minden, felebarátunk személyét, érdekeit sértő gondolatot és érzést szívünkben - ezt kívánja e parancsolat. Bűn felebarátunk társadalmi helyzetét, házastársát, tulajdonát, képességeit, külső adottságait, vagy bármi egyebét kívánni, irigyelni, féltékenynek lenni rá, versengeni vele. Bűn megtűrni és ápolni ezeket az érzéseket és indulatokat szívünkben.
"A X. parancsolat minden bűn gyökerére sújt azzal, hogy tiltja a kívánságokat, amelyekből a bűncselekmények erednek." (E.G. White: Pátriárkák és próféták, i.m., 314. l.)

A megtérés és a kereszténység hitelességének próbája
A Biblia szerint az igaz megtérés vagy istentisztelet abban mutatkozik meg, és azon mérhető le, ha valaki - Krisztus ereje által - megtartja az erkölcsi alaptörvényt, a Tízparancsolatot.
"Aki ezt mondja: Ismerem őt, és az ő parancsolatait nem tartja meg, hazug az, és nincs meg abban az igazság" (I.János 2:4).
A megtéréskor az ember értelme, szíve, lelke összhangba kerül az erkölcsi törvénnyel, és felismerve a maga bűnnel fertőzöttségét és erőtelenségét, szövetséget köt Istennel, segítségül hívja őt annak érdekében, hogy e szerint a törvény szerint tudjon cselekedni is.
"Mert nem azok igazak Isten előtt, akik a törvényt hallgatják, hanem azok fognak megigazulni, akik a törvényt betöltik" (Róma 2:13).
Azt az élethossziglan tartó folyamatot, melynek során az ember immár nemcsak a szívében, hanem cselekedetei szintjén és jellemében is összhangba kerül Isten törvényével, megszentelődésnek nevezi a Biblia. Ezáltal készül el, válik alkalmassá az ember Isten országára, hogy örököse legyen annak az újjáteremtett földnek, ahol "igazság lakozik" (II.Péter 3:13).
(forrás:Mit mond a Biblia)
 
Naplózott Naplózott  
 
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
  A téma lezárása megtörtént.
#611
Margit (Adminisztrátor)
Adminisztrátor
Hozzászólások: 5131
graph
A felhasználó távol van Kattintson ide a felhasználó profiljának megtekintéséhez
Isten tízparancsolata 11 éve, 5 hónapja  
Hűségünk mérlege

Mindenre van mérőeszköz!
1. A távolságot méterrel
2. A súlyt kilóval
3. Az űrtartalmat literrel
4. Az időt perccel
5. Mivel mérhető a jellem?

Isten 10 parancsa!
Minden ember adta törvény mulandó, de az Isten parancsolata megmarad örökké!

Az Isten 1. parancsolata:
Én, az Úr vagyok a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptom földéről, a szolgálat házából. Ne legyenek néked idegen isteneid én előttem.2 Mózes 20,2-3.

Az Isten 2. parancsolata!
Ne csinálj magadnak faragott képet, és semmi hasonlót azokhoz, amelyek fenn az égben, vagy amelyek alant a földön, vagy amelyek a vizekben a föld alatt vannak. Ne imádd és ne tiszteld azokat, mert én, az Úr a te Istened, féltőn szerető Isten vagyok. 2Mózes 20,4-6.
Csak Istent imádd!
Isten arról biztosít, hogy mindenkinek a saját bűnéért kell felelnie. A gyermekek nem szenvedhetnek a szülők bűnéért. Isten csak azok iránt lehet kegyelmes, akik szeretik és megtartják parancsolatait!

Én János vagyok az, aki ezeket hallottam és láttam: és mikor hallottam és láttam, leborultam az angyal lába elé, hogy őt, imádjam, aki nekem ezeket megmutatta. Az pedig monda nékem: Meglásd, ne tedd; mert szolgatársad vagyok néked, és a te atyádfiainak a prófétáknak, és azoknak akik megtartják e könyvnek beszédeit. Az Istent imádd! Jelenések 22,8-9.

Isten 3. parancsolata:
Az Úrnak a te Istenednek nevét hiába fel ne vedd; mert nem hagyja azt az Úr büntetés nélkül, aki az ő nevét hiába felveszi. 2Móz. 20,7.

Isten 4. parancsolata:
Megemlékezzél a szombatnapról, hogy megszenteljed azt. Hat napon át munkálkodjál és végezd minden dolgodat; de a hetedik nap az Úrnak a te Istenednek szombatja. Semmi dolgot ne tégy azon se magad, se fiad, se leányod, se szolgád, se szolgálóleányod, se barmod, se jövevényed, aki a te kapuidon belől van. Mert hat napon teremtette az Úr az eget és a földet, a tengert és mindent, ami azokban van, a hetedik napon pedig megnyugodott. Azért megáldotta az Úr a szombat napját, és megszentelte azt.
2Mózes 20,8-11.
1.A szombat a hatnapi teremtésre és a Teremtőre emlékeztet bennünket
2. Annak okáért az embernek Fia a szombatnak is ura. Márk 2,28.

Szeresd az Urat a te Istenedet.
1. Isten tízparancsolata két fő részre oszlik:
2. 1-4. ember Isten iráni viszonya
3. 5-10. az ember-ember iránti viszonya

Isten 5. parancsolata:
Tiszteld atyádat és anyádat, hogy hosszú ideig élj azon a földön, amelyet az Úr a te Istened ad tenéked. 2Mózes 20.12.
Aki tiszteli Istent, az tiszteli szüleit is! Aki nem tiszteli szüleit, az Istent sem tiszteli!

folytatása a következőben
 
Naplózott Naplózott  
 
Módosítás: 2009.01.15 10:21 Név: Margit.
 
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
  A téma lezárása megtörtént.
#612
Margit (Adminisztrátor)
Adminisztrátor
Hozzászólások: 5131
graph
A felhasználó távol van Kattintson ide a felhasználó profiljának megtekintéséhez
Isten tízparancsolata 11 éve, 5 hónapja  
folytatása az előzőnek

Isten 6. parancsolata:
Ne ölj.
Aki gyűlöli az ő atyjafiát, mind embergyilkos az: és tudjátok, hogy egy embergyilkosnak se nincs örök élete... 1János 3,15.

Isten 7. parancsolata:
Ne paráználkodjál!
Hogyan tartsuk meg? Mint a liliom a tövisek közt, olyan az én mátkám a leányok közt. Mint az alma az erdőnek fái közt, olyan az én szerelemesem az
ifjak közt. Énekek Éneke 2,2-3.
Nem tett ilyet egy sem, akinek még volt lelke. Malakiás 2,15.
Őrizzétek meg azért a ti lelketeket, és a ti ifjúságotok feleségét meg ne csaljátok. Malakiás 2,15.

Isten 8. parancsolata:
Ne lopj
1. Nem dolgozik becsületesen.
2. Céltalanul él
3. Lopja a napot

Isten 9. parancsolata:
Ne tégy a te felebarátod ellen hamis tanúbizonyságot. 2Mózes 20,16.
Ne romboljuk mások tekintélyét." Ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek"

Vizsgáld meg önmagadat
És ne felebarátodat.
Nézd önszívednek bűnét,
Ne embertársaidét...
Ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek
Jusson mindig eszedbe,
Hogy minden test olyan gyenge:
Embertársaidat ne bíráld,
Csak Istenedet szolgáld!


Isten 10. parancsolata:
Ne kívánd a te felebarátodnak házát. Ne kívánd a te felebarátodnak feleségét, se szolgáját, se szolgálóleányát, se ökrét, se szamarát, és semmit, ami a te felebarátodé 2Mózes 20,17.

Meddig érvényes Isten Tízparancsolata?
Könnyebb pedig a mennynek és a földnek elmúlni, hogy nem a törvényből egy pontocskának elesni. Lukács 16,17.

Lehet-e Isten országának örököse az, aki nem tartja meg Isten tízparancsolatát? Nem! Boldogok, akik megtartják az ő parancsolatait, hogy joguk legyen az élet fájához, és bemehessenek a kapukon a városba. Jelenések 22,14.

Szeretnénk-e Isten országának örökösei lenni?
Jó mester mit cselekedjem, hogy örök életet nyerjek? Máté 19,16.
Ha pedig be akarsz menni az életre, tartsd meg a parancsolatokat Máté 19,17.
(forrás: Mennyei mérleg.hu)
 
Naplózott Naplózott  
 
Módosítás: 2009.01.15 10:13 Név: Margit.
 
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
  A téma lezárása megtörtént.
#826
Margit (Adminisztrátor)
Adminisztrátor
Hozzászólások: 5131
graph
A felhasználó távol van Kattintson ide a felhasználó profiljának megtekintéséhez
Isten tízparancsolata 11 éve, 4 hónapja  
Kérdező: ISTEN PARANCSAIRÓL...

1. A tíz parancsról kérek részletes tanítást.
2. Gyermekeim miért engem választottak szülőnek?
3. Előttem álló utaimról kérek véleményt.

HANG: "Drága Gyermekem!

1. A tíz parancsot a két főparancs foglalja össze. Az első három parancs arra szólít fel, hogy szeresd az Istent, éspedig belülről kifelé indulva. Tehát gondolat (összeszedett ima), szó (fegyelmezett beszéd), cselekedet (az Úr napjának megszentelése).
A második főparancs az ötödik, hatodik, hetedik, nyolcadik, kilencedik és tizedik parancsot foglalja össze: szeresd az embert, éspedig kívülről befelé. Tehát cselekedettel (ne ölj, ne paráználkodj, ne lopj), szóval (hamis tanúságot ne tégy), gondolattal (másnak házastársát, értékeit, ne kívánjad). A negyedik parancs, amely a szülő-gyermek viszonyára utal, gondolkodás átalakítást kíván, (szülők tisztelete), mivel tisztelni csak azt lehet, aki tiszteletre méltó. Meg kell tehát találnia minden gyermeknek azt, ami miatt szülei tiszteletre méltók.
Ha bővebb tanítást igényelsz e parancsokról, akkor a különböző hittankönyvekben bizonyára hozzájuthatsz ehhez.

2. E kérdésedre nem lehet konkrét, gyakorlati választ adni. Csak azt mondhatom, amit mindenkinek mondanék egy ilyen kérdésre. Minden gyermek egyrészt azért választja szülőjének azt, akit választ, mert úgy látja, hogy sorsvonalának gubancait így tudja legoptimálisabban leoldani. Másrészt pedig azért, mert az is világos, hogy a szülőnek is így lesz legoptimálisabban alkalma arra, hogy lelkileg megfelelően tudjon fejlődni. Tehát nemcsak a szülő neveli a gyermeket, hanem a gyermek is, tudatlanul is, neveli a szülőt!

3. Minden utadon tudnod kell, hogy Én, a te Jézusod, vagyok az ÚT! Teljesen mindegy, hogy merre jársz, Engem, Jézust, mindenkor és mindenhol ÚTKÉNT kell vállalnod. Ez pedig azt jelenti, hogy alapállásod mindenkor a másokra, másikra figyelés kell, hogy legyen. Ebből az alapból kell vállalnod, hogy nem ártasz senkinek, megbocsátasz mindenkinek, és segítesz ott és úgy, ahogy erre lehetőséged kínálkozik.
Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!
(Idézet a Hang könyvből)
 
Naplózott Naplózott  
 
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
  A téma lezárása megtörtént.
Az elejére Hozzászólás a témához
Támogatja a FireBoardegyenesen az asztalra hozza a legújabb hozzászólásokat